Hidrológiai Közlöny 1965 (45. évfolyam)

4. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)iiunajibHhiíi opran BeHrepcKoro rHApojionmecKoro 06mecTBa Bulletin de la Société Ilydrologique de la Eongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bulletino della Societa Idroiogtca Ungheresa Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA . AUJESZKY LÁSZLÓ . BAKONYI IVÁN • BÉKÉSI JÁNOS . BERCZIK ÁRPÁD BÖZSÖNY DÉNES • CSAJÁGHY GÁBOR . CSERMÁK BÉLA . CZIRÁKY JÓZSEF • CSOBOK VERONIKA • CSÖRNYEI SÁNDOR • DÁNOS VALÉR • DOBOS ALAJOS . ELEK ZOLTÁN . EMBER KÁROLY • ERDÉLYI MIHÁLY . FODOR PÉTER • GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN IIAJDÜ GYÖRGY . HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR • HOLLÓ ISTVÁN . IHRIG DÉNES ILLÉS GYÖRGY • IVICSICS LAJOS . JUHÁSZ JÓZSEF . KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS KÖRNYEI LÁSZLÓ . KÓRÖSMEZEY LÁSZLÓ • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR . MÁRTON JÓZSEF MOLCSÁNYI ENDRE . MOLNÁR MIKLÓS • OROSZLÁNY ISTVÁN • PAPP SZILÁRD . PÁTER JÁNOS RÓNAI ANDRÁS . SALAMIN PÁL . SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT . SCHULHOF ÖDÖN . SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA . SZEKRÉNYI BÉLA . SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN • VÁGÁS ISTVÁN • VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN . VITÁLIS GYÖRGY . ZIEGLER KÁROLY - ZOLLER JÓZSEF . ZSUFFA ISTVÁN TARTALOMJEGYZÉK* CoflepwaHHe — Sommaire — Contents — Soiumarió — inhalt Oldal Hajdú György : A Fővárosi Vízmű fejlődése (1867—1964) . 145 Bozóky-Szeszich Károly : Hengeres tározó meden­cék áramlástani vizsgálata 156 Dr. Donászy Ernő : A halastavas szennyvíztisztítás elvi kérdései 173 Csanády Mihály—dr. Gregács Margit: A halastavas szennyvíztisztítás közegészségügyi kérdései Rusz Ervinné : A Törő-féle vízmérőberendezés labo ratóriumi vizsgálata Egyesületi és műszaki hírek 178 Könyvismertetés 155 Címkép: A Fővárosi Vízművek pócsmegyeri csáposkutja Fotó: Fővárosi Fotó Vállalat Ha oöAoyiCKe: ropu30HmajibHuü KOAOdei) EydaneiumcKOü eodonpoeodHoü cmanifuu e notMedbepe Titelbild : Horizontalbrunnen der Budapester Wasserwerke zu Pócsmegyer Cover-picture: Horizontul Well of the Budapest Water Works at Pócsmegyer Oldal 179 187 172 191 191 Index: 25,374 Szerkesztőség (PenaKUHfl — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, V. ker. Szabadság tér 17. I. 162. Telefon: 121-471) Főszerkesztő: Budapest, XI., Eszék u.- 12—15. Felelős kiadó: SOLT SÁNDOR. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 22. Távbeszélő: 113-450 Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 23 878 201—41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom