Hidrológiai Közlöny 1964 (44. évfolyam)

12. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(j)HuiiajibHbiH opraH BeHrepcKoro riiapojiorimecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hydrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungárián Hydrological Society Bolletino della Societá Idrologlca Ungheresa Offiziclles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft Főszerkesztő: ÖLLŐS GÉZA Szerkesztő bizottság: VITÁLIS SÁNDOR, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke PAPP FERENC, a Szerkesztő bizottság elnöke AUJESZKY GÉZA . AUJESZKY LÁSZLÓ • BAKONYI IVÁN . BÉKÉSI JÁNOS . BERCZIK ÁRPÁD BÖZSÖNY DÉNES . CSAJÁGHY GÁBOR • CSERMÁK BÉLA • CZIRÁKY JÓZSEF . CSOBOK VERONIKA . CSÖRNYEI SÁNDOR . DÁNOS VALÉR . DOBOS ALAJOS • ELEK ZOLTÁN • EMBER KÁROLY . ERDÉLYI MIHÁLY . FODOR PÉTER . GALLI LÁSZLÓ • GYÖRGY ISTVÁN HERÉDY SÁNDOR • HORTOBÁGYI TIBOR . HOLLÓ ISTVÁN . IHRIG DÉNES . ILLÉS GYÖRGY 1VICSICS LAJOS • JUHÁSZ JÓZSEF . KOVÁCS GYÖRGY • KOZÁK MIKLÓS • KÖRNYEI LÁSZLÓ • KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ • LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR • MÁRTON JÓZSEF - MOLCSÁNYI ENDRE • MOLNÁR MIKLÓS • OROSZLÁNY ISTVÁN . PAPP SZILÁRD • PÁTER JÁNOS RÓNAI ANDRÁS . SALAMIN PÁL . SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT . SCHULHOF ÖDÖN . SEBESTYÉN OLGA • SELLYEY GYULA . SZEKRÉNYI BÉLA . SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN . VÁGÁS ISTVÁN VARGA JENŐ • VARRÓ ISTVÁN • VITÁLIS GYÖRGY . ZIEGLER KÁROLY - ZOLLER JÓZSEF ZSUFFA ISTVÁN T A lí I 1 A L 0 M JEGYZÉK* Coflepn<anne — Sommaire — Contents — Sommarlo — Inhall Oldal Dr. Zsujfa István : A közvetlen mérések szerepe a kisvízfolyások vízkészletének meghatáro­zásánál 52!) Dr. Ungár Tibor : Löszfajták fizikai sajátságai . . 537 Léczfalvy Sándor : Hévforrások, mesterséges hévíz­feltárások hőutánpótlódásának néhány kér­dése. Hévforrások védőterületének megálla­pítása 546 Oldal Dr. Szabóné, dr. Muhits Katalin : Közcsatornákba engedhető anyagok határértékének kérdése 552 Bogárdi István : Műanyagtömlők súrlódási veszte­sége a lapultság figyelembevételével 562 Dr. Lipták Ferenc: Hordalékadagoló berendezések 569 Kajdi László : Bécs vízellátása 573 Könyvismertetés 536, 545 Címkép : Terelőfal nélküli tározómedence áramlástani vizsgálata Foto: Bozóky-Szeszich Károly Ha oöAOMKe: rudpodiiHaMutecKoe uccAedoeaiiue eodoxpamiAwya 6e3 HanpaeAHWufeü cmeim Titelbild : Hydrodynamische Untersuchung eines Speicherbeckens ohne Leitwand Cover-picture: Hydrodynamical Investigation of a Storage Tank without Baffle Index: 25,374 Szerkesztőség (PenBKUHU — Redaktlon — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, V. ker. Szabadság tér 17. I. 162 Teleíon: 121-470 Főszerkesztő: Budapest, XI.. Eszék u. 13—15. Felelős kiadó: SOLT SÁNDOR. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó, Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 2Í Távbeszélő: 113-450 Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 23 878 201—41.

Next

/
Oldalképek
Tartalom