Új Hevesi Napló, 11. évfolyam, 1-6. szám (2001)

2001 / 2. szám - ÉLET ÉS TUDOMÁNY - Merényi-Metzger Gábor: Lenkey tábornok származása

neves Lenkey-féle borkereskedést, amelyet Franz Gräffer, a régi Bécs másfélszáz év előtti krónikása - Tardy Lajos fordításában - lelkes szavaival így méltatott: Mindenki Lenkey-féle borokat akart fogyasztani, mindenki ezekkel kedveskedett családjának, barátainak. A helyiségek a nap minden órájában, főleg a délutáni és esti órákban teljesen megteltek, vasárnapokon, ünnepnapokon akkora volt a zsúfoltság, hogy a bécsiek sokszor százszám kényszerültek visszafordulni, mert nem jutottak helyhez.■■ A Lenkey-cég csakis és kizárólag magyar borok eladására rendezkedett be... A Lenkey-féle vállalat a birodalom egyik legjelentősebb cégének számít. Ez idő szerint tulajdonosa Lenkey Ákos úr kiváló neveltetésben részesült, magas képzettségű férfiú, rendkívüli adottságú és fölöttébb szeretetreméltó egyéniség... "n Lenkey József Ákos 1869. május 18-án hunyt el Bécsben. Temetése pedig ugyanitt, a bécsi „Währinger Ostfriedhoff’-ban került sor, május 20-án.18 A Lenkey testvérek mind hivatásuk okából, mind nyugtalan természetüktől vezérelve nem maradtak meg Borsod vármegye határain belül. 1822-ben Károly, József és Lajos Arad vármegyében hirdették ki nemességüket. 19 1839-ben pedig Pest-Pilis-Solt vármegye vette föl Lenkey Károlyt és fiait, valamint Antalt és fiát, illetve Ákost és fiát nemesei sorába.20 Itt kell megemlítenünk, hogy ez utóbbi adattal kapcsolatban, mind a Kőszeghi Sándor: Nemesi családok Pest vármegyében és a Borovszky Samu által szerkesztett Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiája című könyvekben téves bejegyzések kerültek közlésre. A két mű szerint ugyanis, Lenkey Károlynak három fia volt: Károly, Szaniszló és János. Továbbá Antalnak is három fia: János, Bertalan és József.21 A Pest Megyei Levéltárban, a Nemesi Közgyűlések iratai között fellelhető az a kérvény és az a határozat, mely Lenkey Károly és fiai, Károly János Szaniszló és Nepomuk János, valamint Lenkey Antal és fia Gyula János Bertalan, illetve József Ákos és fia Albin Gyula Emil nemességének kihirdetéséről szól. Ezekből az iratokból tehát egyértelműen kiderül, hogy 1839-ben Lenkey Károlynak két fia, Antalnak és József Ákosnak pedig egy- egy fia volt.22 Lenkey Mihály és Bárdos Apollónia elsőszülött fiúgyermekét, Károly születésének napján, 1775. február 7-én keresztelték meg Lénárddarócon. Keresztszülei Szűcs Antal és Kazáry Zsuzsanna voltak.23 Gyermekkorától és ifjú éveiről igen keveset tudunk. Az első biztos adat, hogy 1795. január 21-én Borsod vármegye ajánlatára felvették a Mária Terézia által alapitott magyar nemesi testőrség tagjai közé. Három év után azonban, 1798. február 2-án meggyengült egészségi állapotára hivatkozva lemondott erről a sok ceremóniával és csillogással járó életről. 24 Hogy mi lehetett az igazi oka Lenkey Károly döntésének, azt bizonyosan nem tudhatjuk. A családi hagyomány szerint egyik, Egerben töltött szabadsága idején ismerkedett meg későbbi feleségével, Keszlerffy Teréziával és, hogy őt elvehesse, mondott le testőri rangjáról. Itt megszakítjuk a Lenkey család történetének további ismertetését és áttérünk Lenkey János anyai származására. A Keszlerffy család A Keszlerffy család története nem tekint olyan nagy múltra vissza, mint a Lenkeyeké. Nemességük is új keletű, a XVIII. század végéről való. A család megalapítója Keszler Nepomuk János Heves vármegye orvosa, aki 1797. december 15-én nyerte el a magyar nemességet I. Ferenc Királytól.25 A német Keszler vezetéknevet is ekkor cserélte fel a jobban csengő Keszlerffyre. 56 XI. évfolyam 2. Szám— 2001. február

Next

/
Oldalképek
Tartalom