Hevesi Szemle 13. (1985)

1985 / 6. szám - KÖNYVEKRŐL - Régi magyar olvasókönyv

napló — elszórakoztatták. Szórakozás ez? Emésztő töprengések sora, miköz­ben a fel-felbukkanó képek rögzítik egy élet és lélek látleletszerű állapotát, ki­vonatát. Itt aztán nincs nyugalom, se végpontozás. Legfőképp csak végszava­zás van. Olyan, ahol és amikor mindig is a költő fejezi be elhallgatással a mon­danivalóját, hogy aztán egy újabb nyi­lalló pillanatban a végszó szerint, vagy annak ellenére folytathassa. És folytat­ja. Ez a nagyszerű és igaz ebben a kö­tetben. Meg az, hogy a megélt élet so­hasem hagyja azokat nyugodni, akiket a sorsuk a szellemi jelenlét deresére fel­húzott. A Tankönyvkiadó gondozásában 1985 áprilisában, második, bővített kiadás­ként megjelent Régi magyar olvasókönyv nem csupán egy régóta kiegyenlítésre váró adósság megfizetése. Ennél lénye­gesen több. A kötet szerkesztője, V. Ko­vács Sándor nemcsak avatott kézzel vé­gezte el a válogatás csöppet sem köny- nyű feladatát — hanem szívvel is. Az egész anyagot áttekinthetővé teszi az általánosan ismert irodalomtörté­neti korszakolás, s ezen belüli műfaji csoportosítás. Célját a szerkesztő így fogalmazza: az irodalom élő folyamatá­nak érzékeltetése. Ám ezt az érdeklődő csak művek tö­megének megismerése által érzékelhet­né. Viszont az ősköltészettől a barokk irodalom kiteljesedéséig eltelt nyolcszáz év magyar irodalmának megismerése fél életre — ha nem egészre! — szóló szóló vállalkozás lenne. Ez a kötet azonban színes, beszédes, élvezettel kö­vethető keresztmetszetet kínál; műisme­retet, nemcsak annak illúzióját. A kü­lönböző korszakokból származó nagyobb terjedelmű művek egy-egy részletét ad­ja; mindegyiket kerek egésznek fogjuk érezni mind tartalmi, mind stilisztikai szempontból. Ha régi adósságról beszéltünk, akkor elsősorban a magyar nyelv, magyar iro­dalom, történelem iskolai oktatásának a legutóbbi időkig mostohán vagy elhibá- zoltan kezelt területeire gondolunk. Az elhibázottság — talán a kártevés szó sem lenne itt-ott túl erős — mind módszertani, mind tárgyi — tartalmi szempontból érvényesült. (A mélypont a történelem törlése volt az érettségi-tár­Mindezt csak ízelítőül és bevezetőül írtuk le azoknak, akik ma is veszik a bátorságot arra, hogy elgondolkozzanak önmaguk és a világ dolgai fölött. Vagy ha jobb a másik sorrend: előbb a világ dolgait veszik sorra, hogy aztán magu­kat is átelemezzék. De jobb, hasznosabb előbb magunkat jobbá kezelni, mélyeb­bé teremteni. Mint ahogyan Kálnoky László teszi Homálynoky Szaniszló meg­teremtésével, majd azzal, ahogyan mí­toszt teremt belőle-köréje. Csak magá­nak írta ezt a „látomást” a költő? Ez már megint odább vezetne! Kálnokyval együtt lehet és kell elgondolkodnunk. Farkas András olvasókönyv gyak sorából.) Az azóta eltelt idő pozi­tív törekvései, átértékelései, sőt: ered­ményei némi optimizmussal kecsegtet­nek. Miről is van szó? Korunk látványos (és jogos) oktatási igényeit nem szabad a humán kultúra rovására „megfuttat­ni”. Hogy az előbbi legyen a nagy fény, az utóbbi pedig — az árnyéka. Ennek a veszélyeit épp ezen a helyen nem kell ecsetelnem. Középiskolai, sőt már általános isko­lai hiányosság, hogy nagyjából a felvilá­gosodás koráig egypár csomagot osz­tunk ki a tanulóknak. Hogyan érezzék folyamatnak, amit kibontanak, megízlel­nek, fűszereit hiányolják, vagy fel sem ismerik? Hogyan szerezzenek a régi ma­gyar irodalom legmarkánsabb korsza­kaiból olyan szintű műismeretet, amely tartalom és forma szempontjából tuda­tosságot jelentene — a felismerés színvo­nalán? Vagy még egy riasztóbb hasonlat­tal: amíg öt—hat évszázadnyi időszakot úgy vél megismerni a tanuló, hogy át­ugrik egyik lába alá tett panelról a má­sikra (összesen egypár akad!), akkor mi­képpen szerezzen tudatos nyelvi bizton­ságot a XIX., XX. század befogadására, vagy (uram bocsá’) anyanyelvűnk érté­keinek jelenkori, vagy eljövendő meg­őrzésére? Ha a diák, vagy felnőtt korú olvasó figyelemmel forgatja ezt a válogatást, akkor látni, érezni fogja „az irodalom élő folyamatát” a legkorábbi időktől. S ha ez történik — úgy érzem — az Ol­vasókönyv szerkesztője elérte célját. Tóth Béla Régi magyar 91

Next

/
Oldalképek
Tartalom