Hevesi Szemle 5. (1977)

1977 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM I. SZÁM 1977. MÁRCIUS r— ------------ -> A szerkesztő bizottság tagjai: DR. BAKOS JÓZSEF BERECZ ISTVÁN DR. DRÁVICZKI IMRE EBERGÉNYI TIBOR DR. FARKAS ANDRÁS GRESKOVITS LÁSZLÓ GYURKÓ GÉZA (felelős szerkesztő) KÓCZA IMRE DR. LÖKÖS ISTVÁN MOLDVAY GYŐZŐ DR. NAGY SÁNDOR DR. SEREG JÓZSEF DR. SIPOS ISTVÁN SZALAY ISTVÁN ________________1 Á RA: 8,— Ft HEVESI SZEMLE. Közművelődési folyóirat. Megjelenik negyedévenként, a Heves me­gyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya gondozásában, 2000 példányban. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Gyurkó Géza. Szerkesztőség: 3300 Eger, Be­loiannisz utca 3. Telefon: 12-73. Kiadja a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Noszticzius Ferenc igazgató. Terjesz­ti : a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hír­lapirodánál (Budapest, V., József nádor tér 1. Telefon: 180-850, postacím: 1900 Buda­pest). Előfizetési díj egy évre 32,— Ft, el­adási ár: 8,— Ft. Index: 25 957. Révai Nyom­da Egri Gyáregysége. Igazgató: Povárny Jenő. 77 83 2000

Next

/
Oldalképek
Tartalom