Heves Megyei Hírlap, 2018. november (29. évfolyam, 254-278. szám)

2018-11-14 / 264. szám

2018. NOVEMBER 14., SZERDA 4 BÉLAPÁTFALVA ÉS KÖRZETE HÍREK Kamerákat helyeznek ki SZILVÁSVÁRAD Megújul és bővül a térfigyelőkame- ra-rendszer a településen. A község sajátos domborza­ti viszonyai miatt a jeltováb­bítást kell elsősorban meg­oldaniuk a szakembereknek a felvételeket készítő eszkö­zök számának növeléséhez. Ezért átjátszót szeretnének telepíteni az Észak-magyar­országi Regionális Vízművek Zrt.-nek a helység felett lévő tornyába. Szaniszló László polgármestertől megtudtuk, hogy a kamerák helyeit már kijelölték, a ennek köszönhe­tően a közeljövőben tizenkét térfigyelő kamerát állítanak majd szolgálatba a falu kü­lönböző pontjain. T. B. Mese, játék a könyvtárban BEKÖLCE Lelkemből lelkedbe címmel szervez programot november 17-én, szombaton, délután fél háromtól a tele­pülés könyvtára. Luzsi Mar­gó, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munka­társa ez alkalommal lélek­frissítő történetekkel, továb­bá mesékkel és különféle iz­galmasjátékokkal várja az érdeklődő felnőtteket. T. B. Táncházra invitálnak MIKÓFALVA Táncházat tart november 17-én, szombaton délután három órától a mű­velődési házban a Mikófalvi Hagyományőrző Népi Együt­tes. Az eseményre a kicsiktől a nagyokig minden korosz­tályhoz tartozó lakost várnak a szervezők. A táncokat Bé­csi Gyula tanítja be, a zené­ről a Kőporos Zenekar gon­doskodik. Lesz még népi kéz­műves-foglalkozás, valamint a különböző hangszerekkel is ismerkedhetnek a gyere­kek a rendezvényen. T. B. Utat és épületet újítottak föl, újabb fákat is elültettek Bővült az almáskert állománya is idén Fotó: Tóth Balázs Több beruházás is volt idén Mónosbélben, kényelmet­lenség egy keskeny úton. Tóth Balázs szerkesztoseg@hevesmegyei h i rlap. hu MŐNOSBÉL Közmeghallgatást tartottak október végén a te­lepülésen. Először Varga Sán- dorné polgármester számolt be az önkormányzat idei költ­ségvetéséről és az ez évi ter­vek megvalósulásáról. Felso­rolta, majdnem 67 millió fo­rintból gazdálkodhat ebben az esztendőben a helyhatóság, eb­ből négymilliót terveztek be­szedni a helyi adókból. Az el­ső háromnegyed évben a helyi adók háromnegyede befolyt a falu kasszájába, a kommuná­lis adó megfizetésében van­nak elmaradások. A polgármester kifejtette, utat újítottak fel a községben, a közfoglalkoztatási program­ban pedig hetven facseme­tét ültettek az üres területe­ken. Rekonstruáltak egy ön- kormányzati ingatlant, táj­házat alakítottak ki, amely­nek berendezéséhez számos adomány érkezett a lakóktól. A rendezvények rendben le­zajlottak, s az iskolásoknak tízezer forintos tanévkezdési támogatást nyújtottak. A leg­jobban várt beruházás Mónos­bélben a Kossuth utca felújítá­sa, ez elől komoly akadály há­rult el, hiszen a közterület vég­re a helyhatóság tulajdonába került. Az úton a vízszolgálta­tó fővezetékeket cserél. Az ön- kormányzat 9,5 millió forintot nyert az orvosi rendelő felújí­tására, amelyhez félmillió fo­rint önerőt kell hozzátenniük, a munka jövő év elején kez­dődhet meg. A település továb­bi fejlődésében számítanak a Magyar Falu Programra. A közmeghallgatás kiemelt témája volt a helyi televízió felvétele szerint a Petőfi utca helyzete, amelynek gondjairól korábban a képviselő-testü­let is tárgyalt. Az egyébként is egyirányú utca ugyanis néhol nagyon szűk, alig marad hely az új, korábbinál nagyobb ku­kásautónak, ami így egy he­lyen megrongálja a csapadék­víz-elvezető árkot. Ezért ott meg sem javították legutóbb. A testület arról határozott, meg kell tiltani a várakozást a Petőfi utcán, hiszen nemcsak a kukásautó, de a tűzoltófecs­kendő sem fér el, ha valaki a háza előtt parkol. A vitában több javaslat is el­hangzott a megoldásra. Példá­ul a vízelvezető megerősítése a hulladékgyűjtő járat idejére, vagy csak szakaszokra vonat­kozó korlátozás. Az ott lakók érvei szerint a hozzájuk érke­ző látogatóknak, családtagja­iknak nagy kényelmetlensé­get okoz, ha távol kell letenni az autójukat, ezért ritkábban jönnek majd. Volt, aki azt java­solta, az udvarukon kell par­kolóhelyet kialakítaniuk az ott lakóknak. Volt, aki azt vetette föl, hogy az utca közepén lévő üres telken kellene lehetővé tenni a parkolást. Utóbbi azon­ban magánterület és tulajdo­nosa hasznosítani szeretné. Az egyik hozzászóló hosszú távú megoldásnak, már csak a beköltözők miatt is azt tarta­ná, ha a Petőfi utcát kiegyene­sítenék, a fel- és levezető me­redek szakaszokat kiváltanák az Arany János, valamint a Dó­zsa György utcára nyitandó ki­járattal. A meredek szakaszo­kon télen, csúszós időben gya­log is kihívás feljutni. Varga Sándorné elmondta, már az 1990-es évek közepén szeret­tek volna utcát nyitni és telke­ket létrehozni, de ez csak ak­kor lett volna lehetséges, ha az érintett ingatlantulajdonosok lemondanak a területük egy részéről. A jogszabályok sze­rint kisajátítani csak kiemel­ten közérdekű célból lehetett volna, ebbe az utcanyitás nem tartozott bele. A fő probléma, az út keskenysége azonban ez esetben sem változna. A szűk út a falu adottságaiból fakad, több helyen is gond, s ott sem lehet már parkolni. A rendőrség képviselői el­mondták, a KRESZ szerint az egyirányú utcában a bal olda­lon parkoló járműveknek - az utcában ott van hely - öt és fél méter helyet kell hagyniuk a forgalom számára. A tulajdo­nosoknak meg kell találniuk a módját, hogy betartsák a sza­bályokat. Mónosbélen nincse­nek autófeltörések. A polgár- mester felhívta a figyelmet ar­ra, ha a padkán álló autó nem lóg rá az úttestre, az szabályos. Szaniszló László Fotó: MW Zenél és segít az időseknek a polgármester SZILVÁSVÁRAD A Nyugdíja­sok Heves Megyei Szövetsége Idősbarát Polgármester címet adományozott Szaniszló Lász­lónak a nyugdíjasok érdeké­ben végzett munkájáért.- Meglepődtem az elismeré­sen, amelyet már 2009-ben is megkaptam, de szokták mon­dani, hogy megtartani nehéz a kitüntetéseket. A zenének köszönhetően kerültem kap­csolatba a helyi idősklubbal a 2000-es évek közepén. Ak­kor önkormányzati képvise­lő voltam és a rendezvényei­ken zenéltem, később pedig polgármester lettem és szoro­sabb lett a kapcsolat - mondta Szaniszló László. Hozzátette, a klub névnapi ünnepségein ma is ő szokott zenélni, az alpol­gármester pedig énekel. A helyi nyugdíjasok so­kat segítenek az önkormány­zatnak a különböző rendez­vényeken, a legutóbbi szilva­napon például fél tonna szil­vát magoztak ki, s főztek meg lekvárnak. A helyi események rendszeres fellépői. Az önkor­mányzat pedig támogatja őket, helyiséget biztosít az egyesü­letnek, segít az utazásaikban, amikor fellépésük van, vagy kirándulásokra mennek. Jó a szociális ellátórendszer is a fa­luban, a nappali ellátást és a szociális étkezést is igénybe vehetik az idősek. Nemrég az iskolában tartot­ták az idősek estjét, ahol kö­szöntötték a szépkorúakat, műsorral, vacsorával várták őket. Karácsonykor a helyi idősek szaloncukrot kapnak az önkormányzattól. T. B. Szigetelést, fűtés-korszerűsítést is végeztek Díjugrató versenyt rendeztek a fedelesben Felújítják a hivatalukat Egri Zoltánra emlékeztek EGERCSEHI Ősszel felújít­ják a polgármesteri hivatalt. A munkák még szeptember közepén kezdődtek, előbb a fűtést korszerűsítették, a ra­diátorokat cserélték ki a közös önkormányzati hivatal épüle­tében, majd a szigetelés és az ablakok cseréje következett - mondta el Kovács András pol­gármester. Ezt követően a te­tőt javították a kivitelezők. A helyiségeket két ütem­ben újították föl, azért, hogy a munka idejére ne kelljen ki­költözniük az ott dolgozók­nak. Az épület rekonstrukci­ójával év végéig szeretnének végezni. T. B. Szigetelt nyílászárókat kapott az épület Fotó: Tóth Balázs SZILVÁSVÁRAD A múlt hét vé­gén rendezték az új fedeles lovardában az Egri Zoltán ki­emelt díjugrató versenyt, ame­lyen 27 versenyszámban hir­dettek eredményt a három na­pon. Az első kettőn 90 centi­méter magas akadályokon is kipróbálhatták magukat és lo­vaikat a versenyzők, s mind­három napon írtak ki 100 és 130 centi közti magasságon fu­tamokat amatőrök, ifjúságiak számára. Az Egri Zoltán-em- lékversenyt 135 centiméte­ren Berkes Máté (Gyula Farm, Miskolc) nyerte Körtvélyessy Péter (Heves) és Ábrahám Zsó­fia (Túrkeve) előtt. T. B. í'ENDhRbS Több mint háromszáz start volt a versenyen Fotó: Tóth Balázs

Next

/
Oldalképek
Tartalom