Heves Megyei Hírlap, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-17 / 242. szám

4 BÉLAPÁTFALVA ÉS KÖRZETE 2018. OKTOBER 17., SZERDA Sokan kihasználják az egyenes adta lehetőséget Lassításra bírnák az autósokat a főutcán Szeretnék, ha biztonságosabbá válna a településen átvezető főút Fotó: Tóth Balázs HÍREK Támogatták a diákokat MÓNOSBÉL A település ön- kormányzata tízezer forint tanévkezdési támogatást nyújtott a falu általános és középiskolás diákjai, vala­mint a felsőoktatási intéz­ményekben tanuló fiatal­jai részére. Varga Sándor- né polgármester elmondta, több mint százan részesül­tek a hozzájárulásban. T. B. Szociális tűzifa a rászorulóknak HEVES MEGYE Összesen • nyolcvankilenc Heves me­gyei településen kaphatnak szociális tüzelőanyagot a rá­szorulók a belügyminiszté­riumi döntés alapján. A me­gyei önkormányzatok ösz- szesen 164,847 millió fo­rintot fordíthatnak fa vásár­lására. Bélapátfalva térsé­gében kilenc település igé­nyelt ilyen támogatást. Béla­pátfalva 4,284 millió, Bükk- szentmárton 743 ezer, Eger- bocs 871 ezer, Egercsehi 2,171 millió, Hevesaranyos 1,123 millió, Mónosbél 515 ezer, Nagyvisnyó 2,115 mil­lió, Szilvásvárad 1,92 millió, Szúcs egymillió forintból vá­sárolhat tűzifát, amelyet az­tán önerőből kell kiszállíta­niuk a szociálisan rászoru­lók részére. T. B. Idősek mulathattak MIKÓFALVA Idősek napja alkalmából köszöntötték nemrégiben a szépkorúa- kat Mikófalván. A művelődé­si ház nagytermében tartott rendezvényen műsort adtak a helyi gyerekek, fellépett Kaczor Feri, majd Csorba Tamás zenéjére táncos mu­latság zárta a nyugdíjasok­nak szervezett programot. T.B. A mónosbéli egyenesben belterületen is előznek, túl­lépve a megengedett sebes­séget. Fix traffipaxot kérne az önkormányzat. Tóth Balázs szerkesztoseg@hevesmegyeihirlap.hu MÓNOSBÉL A nagy átmenő for­galom miatt azt szeretnék Mó- nosbélben, ha egy VÉDA kame­rát építenének a községen ke- resztülmenő 2506-os út fölé. Arra panaszkodnak ugyanis, hogy sokan ebben az egyenes­ben előznek - mivel az Eger és Mónosbél közötti kanyargós úton csak néhány olyan hely van, ahol meg lehet előzni a sokszor az átlagnál lassabban haladókat emiatt nem biz­tonságos átkelni az út túlolda­lán lévő autóbusz-megállókba. A helyzetről nemrégiben az önkormányzat képviselő-tes- tülete is tárgyalt, a képviselők eredetileg egy kijelölt gyalog- átkelőhelyben gondolkodtak. Ahogyan az az ülésen elhang­zott, többször tárgyaltak már a helyzetről a rendőrségi be­számolók keretében, s tavasz- szal forgalomszámlálást is vé­geztettek. Április 11-én 4155, 12-én pedig 3748 gépkocsi ha­ladt át a községen, s általában nem ötvennel közlekedtek az autósok, sőt, a szabályt betar­tok jelentették a kivételt, mert a legtöbben megpróbálnak élni a lehetőséggel és előzték a ko­rábban lassan haladókat. Varga Sándorné polgármes­ter fölidézte, a szabályok miatt ott nem alakíthatnak ki gya­logátkelőt, ahol használnák a gyalogosok. Ráadásul távol is volna a zebra a buszmegál­lótól. Éppen ezért fölvetődött, hogy egy állandó VÉDA kame­ra kellene a Rákóczi útra. En­nek szükségességét a számlá­lási adatokkal indokolnák, hi­szen a nagy forgalom még nem is az üdülőszezonban volt, s ak­kor még meg sem nyílt a szil­vásvárad! lovarda. Az igaz, hogy baleset még nem történt, de szeretnék, hogy ne is történ­jen. Varga Sándorné szerint az állandó sebességmérés vissza­tartó erő lenne, bár biztos bele­szaladnának páran, de így leg­alább mindig lassítaniuk kel­lene az autósoknak, nem csak akkor, amikor jelzik nekik a traffipaxot.- A Rákóczi utcán naponta négyezer autó halad végig, ami emelkedést jelent a ko­rábbiakhoz képest, nyáron, a turistaszezonban még töb­ben jöttek erre, hiszen so­kan ezt az utat választják, nem pedig a 25-ös főutat, ami Szarvaskő után ágazik el. Az inkább a nevében fő­út, nem forgalmában, igaz, a teherautóknak kötelező azt választaniuk. Mivel sokan nem tartják be a sebességha­tárt, ezért levéllel fordulunk a megyei rendőrfőkapitány­hoz, hogy állandó kamera fi­gyelje az utat, csökkentve ez­zel a balesetveszélyt - mond­ta Varga Sándorné. A polgármester szerint a forgalom olykor akkora, hogy a főút mellett lakók percekig ki sem tudnak állni kocsi­jukkal az udvarukról, mert folyamatosan érkeznek a gép­kocsik, föltorlódik a sor. El­árulta, a bélapátfalvi rend­őrök amikor tudnak, kiállnak autóval az út mellé, s néha mérni is szoktak, ez is visz- szatartó erőt jelent a gyors- hajtóknak. Idősekért díj Vasné Csányi Erikának BÉLAPÁTFALVA Október az idő­sek hónapja, ebből az alkalom­ból az emberi erőforrások mi­nisztere átadta az Idősbarát ön- kormányzat és az Idősekért dí­jakat. Előbbit hat önkormány­zat kapta meg, utóbbit pedig hat magánszemély, tudósok, szociális szakemberek. A ki­tüntetettek között volt Vasné Csányi Erika, a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthoná­nak általános igazgatóhelyet­tese is. A szakvizsgázott szociális szervező több mint harminc éve, 1987-től a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthoná­nak munkatársa. Jelenleg ál­talános igazgatóhelyettes fel­adatkörben ellenőrzi a szerve­zeti egységek közötti együtt­működést és a munkamegosz­tást. Méltatásában elhangzott, munkáját a szakmai igényes­ség, következetesség, tárgyila­gosság, a szakmai ismeretek magas szintű elsajátítása jel­lemzi. Külön kiemelést érdemel az a szeretet, gondoskodás, em­patikus készség és türelmes- ség, amit az intézmény idős­korú és fogyatékkal élő lakói irányába kinyilvánít. Kiváló problémamegoldó készségé­vel, empátiával oldja meg a la­kók és a munkatársak gondja­it. Személyes példamutatásá­val ösztönzi a közösség tagja­it a sokrétű, szakszerű, precíz munkavégzésre, dokumentá­cióvezetésre, szakmai fejlő­désre, mondják róla. Felelős­ségteljes, elhivatott szakem­ber, aki három évtizede töret­len lendülettel, tenni akarás­sal, magas szintű szakmai tu­dással teljesíti hivatását. Vasné Csányi Erika Beküldött fotó Hat VÉDA található a megyében Az évtized első felében a rendőrség 14,5 milliárd fo­rint európai uniós forrás­ból hozta létre a VÉDA Köz­úti Intelligens Kameraháló­zatot, ami 160 változtatha­tó helyű, 134 fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőr­ző Pontból és adatfeldolgozó rendszerből áll. A fix kame­rákat főként forgalmas utak fölé helyezték ki, ezek autó­pályák, autóutak, illetve egy vagy két számjegyű főutak. Négy számjegyű úton, mint a 2506-os is, csak Salgótar­jánban, illetve Kőröshegyen és Kaposváron található ka­mera. Heves megyében össze­sen hat helyen van VÉDA, az M3-as autópályán a ludasi le­hajtó környékén, a 3-as fő­úton Kápolnán és Gyöngyö­sön, valamint Egerben a 24-es és a 25-ös főúton. Biztonságosabb és rövidebb út Uj járdákat építenek Atlétikai elemek a sportudvaron Műfüves pálya Csehiben SZILVÁSVÁRAD Járda épül a régi és új hivatal között Szil­vásváradon. Az önkormány­zat önerőből építkezik a park­ban, hiszen az útvonalat so­kan használják azért, hogy rövidebb idő alatt eljussanak a túloldalon található buszmeg­állóhoz, valamint a környéken található közintézményekhez, orvosi rendelőhöz, óvodához, mondta Szaniszló László pol­gármester. A járda biztonságosabb, mint a parkolón keresztülvág­ni, s azért is van rá szükség, mert a régi hivatalt szociális szolgáltató központtá alakít­ják át. T. B. Szaniszló László: sokan használják ezt az útvonalat Fotó: T. B. EGERCSEHI Szinte teljesen el­készült már az új műfüves sportpálya Egercsehiben. Az általános iskola szomszéd­ságában megépített sportléte­sítményt az önkormányzat alakította ki, állami támoga­tásból. A több sportágat is kiszol­gáló pálya mellett az iskola tá­volugró gödröt, valamint súly­lökő kört is kapott, a sportcé­lú fejlesztésekkel a hónap vé­gére készülhetnek el, mondta Kovács András polgármester. A sportpályát az iskolások, va­lamint az utánpótlás labdarú­gók, s külsősök is használhat­ják majd. T. B. Az utolsó simításokat végzik az új pályán Fotó: T. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom