Heves Megyei Hírlap, 2018. szeptember (29. évfolyam, 204-227. szám)

2018-09-05 / 206. szám

4 BÉLAPÁTFALVA ÉS KÖRZETE 2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA HÍREK Sütiverseny az őszköszöntőn BÉLAPÁTFALVA Őszköszöntő zenés pitepartit rendeznek vasárnap a Gesztenyés Kiál­lítóház udvarán. Délután há­romkor kézműves játszóház, néptáncos és népdalos mű­sor kezdődik, majd Poór Pé­ter és Rózsás Viktória éne­kel. Lesz mustkóstoló, gyü­mölcsös sütemények verse­nye, s kihirdetik a legszebb konyhakertek versenyének városi eredményeit is. T. B. Batul Fesztivál Mónosbélben Szombaton ren­dezik mega Batul Feszti­vált a településen. A kultúr- ház udvarán délután kettő­kor kezdődnek a programok köszöntővel, néptáncos be­mutatóval. Ezután a résztve­vők közösen vonulnak dél­után háromkor az almáskert­be, ahol facsemetéket ültet­nek el és megáldják az idei termést. A kultúrház udvarán a délután négy órakor kez­dődő műsorban az MC Ha- wer és Tekknő lép föl, majd bemutatják a Településeink a Bükk hegység vonzásában című könyvet, befejezésül pedig zenés szórakozás várja az érdeklődőket. T. B. A táncosok is felléptek Jászón BÉLAPÁTFALVA Az elmúlt hét végén a Jászói Napok ven­dégei voltak a bélapátfalva- iak. A szlovákiai testvérte­lepülésen bemutatkoztak a bélapátfalvai táncosok, illetve egy kiállítás kereté­ben Boros Gyula csaknem harminc festményét is meg­tekinthették a szomszédos ország partnerhelységében élők. Az észak-hevesi város egy fényképes bemutatkozó anyagot is vitt Jászóra. T. B. Hitel, támogatás, vagy tartalomcsökkentés? Segítséget remélnek az önkormányzatok Az árak növekedése komoly gond. A szilvásváradi patakmeder-építéshez is második közbeszerzésre volt szükség Fotó: Tóth Balázs Megoldást szorgalmaznak az önkormányzatok, hogy ne kelljen visszaadni pályá­zatokat. Tóth Balázs szerkesztoseg@hevesmegyeihiriap.hu BÉLAPÁTFALVI JÁRÁS Problémát okoz a már elnyert beruházási pályázatok megvalósítása országszerte, így Bélapátfalva térségében is. Nagyot drágul­tak a kivitelezési költségek, így segítség nélkül az önkor­mányzatok nem tudják finan­szírozni a megnőtt kiadásokat.- Minden felújításnál küz­dünk az árakkal - mondta Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere. - Volt egy köz- beszerzésünk, de a beérkezett árajánlatok sokkal magasab­bak voltak, mint amilyen ősz- szeggel számoltunk. Hozzátette, több lehetséges megoldás van, így például az, hogy csökkentik a tervezett beruházás műszaki tartal­mát, erről érdeklődnek az irá­nyító hatóságnál. Látni, hogy mely tételek költsége szállt el az utóbbi években. Lehetséges így, hogy más anyagokkal he­lyettesítik a tervekben szerep­lőket. Ha ez nem megy, akkor többletforrást kellene bevonni­uk, ebben az esetben azt sze­retnék, ha kormányzati támo­gatást kapnának. Amennyi­ben ez sem járható út, akkor azt szeretnék elérni, hogy hi­telt vehessenek föl, azonban ez is a kormány döntésén múlik,' hiszen az adósságot keletkez­tető beruházásokhoz hozzájá­rulás szükséges. Szilvásvárad polgármestere, Szaniszló László elmondta, a drágulás főleg az egyébként 100 százalékos támogatású TOP-os pályázatoknál gond. Nekik két ilyen volt, a patak­meder-építésnél a második közbeszerzés lett sikeres, s a régi hivatal felújításánál is a minimális műszaki tartalmat tervezték. Szerencsés helyzet­Bélapátfalván a Zöld vá­ros projekt kivitelezése késik azért, mert eredménytelenül zárult a közbeszerzés. A kép­viselő-testület augusztus vé­gén döntött úgy, hogy a közbe­szerzést így zárja, mert túl ma­gas árajánlatok érkeztek a vá­ros parkosítását célzó beruhá­zás megvalósítására.- A pályázatunkat még 2016 októberében adtuk be - mondta Ferencz Péter, a város polgármestere -, de a rá követ­kező januárban a minimálbér ben vannak, tudtak önerőt be­letenni a beruházásokba. Igaz, ha lesz esetleg pluszforrás, szeretnék visszakapni a pén­züket. Nagy a nyomás, hogy ne kelljen pályázatokat visszaad­niuk. Az ő két beruházásuk ősz­szel elkészülhet, s nyertek pá­lyázatot az óvoda korszerűsí­tésre is, azt már a magasabb költséggel tervezték. huszonöt százalékkal emelke­dett, az építőanyagok 10-12 százalékkal drágultak. Majd 2018-ban további 12-12 száza­lékkal emelkedtek a bérek és az anyagárak is. Összességé­ben 30-50 százalékkal is meg­emelkedhettek a költségek. A városvezető szerint, ha az állam nem lép, akkor sok pá­lyázat nem valósul meg, mert nem lesz rá pénzük az önkor­mányzatoknak. Egy százmil­lió forintos pályázat esetén tíz- százalékos drágulást még ki tudnának gazdálkodni, ven­nének föl hitelt, vagy önkor­mányzati ingatlan értékesíté­séből pótolnák a hiányzó ősz- szeget. De 50-60 százalékos áremelést már nem lehet hi­telből finanszírozni. Több pol­gármestertársával is beszélt és az egész országban tapasztal­ják ezt a problémát. Ezért úgy véli, központilag kell rendezni a gondot, valamiféle alapból. Ferencz Péter szerint az nem volna jó megoldás, hogy vala­mely településtől visszaven­nék a pályázati pénzt, s azt szétosztanák mások között. Kitüntetések az országos bányásznapon PÉCS Ebben az esztendőben Pécsett rendezték meg az or­szágos bányásznapot, a 68. Központi Bányásznapi Ün­nepséget. A Kodály központ­ban az Innovációs és Tech­nológiai Minisztérium, a Ma­gyar Bányászati Szövetség, a Bánya-Energia és Ipari Dolgo­zók Szakszervezete, az Orszá­gos Magyar Bányászati és Ko­hászati Egyesület, a MECSEK- ÉRC Környezetvédelmi Zrt., valamint Pécs önkormányza­ta közösen emlékezett meg a bányászokról, s jutalmazták azokat, akik aktív munkájuk­kal, vagy a hagyományok őr­zésével tesznek a hazai bányá­szatért. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete el­nöksége a településen élő ak­tív és nyugdíjas bányászkö­zösségek támogatásáért, a bá­nyászemlékek és -hagyomá­nyok ápolásáért a helyi szer­vezetek javaslatára emlékla­pot, ezüst bányászgyűrűt ado­mányozott Kovács Andrásnak, Egercsehi polgármesterének. Az országos bányásznapon miniszteri elismerő okleve­let vett át a Mátrai Erőmű Zrt. dolgozói közül Orosz Sándor, a visontai bányamérési osz­tály irodavezetője, Sipos Ta­más, a Központi Karbantartó Kft. szakmunkása. Kiváló Bá­nyász kitüntetést kapott He­gedűs János visontai műveze­tő, Kovács László bükkábrá­nyi aknász, Salgó Zoltán vison­tai kotrómester és Veres Imre bükkábrányi gépjavító fősze­relő. Az OMYA Hungária Kft. munkatársai közül Barta Fe­renc vagontöltő miniszteri elis­merő oklevelet vehetett át. T. B. Kovács András Fotó: beküldött A szerencsésebb helységek önerővel tudják megvalósítani a pályázatokat Kopjafát kaptak a felsőrákosiaktól Nóta, néptánc és még koncert is volt Közös ünnep a faluban Főzésben versenyeztek BALATOi Augusztus 18-án tar­tották az idei falunapot a hely­ségben. Közös ebéd, a sport- bemutatót és versenyt köve­tően Udzeliné Murányi Eni­kő polgármester köszöntőjé­ben a község fejlődését emel­te ki, s üdvözölte a két test­vértelepülésről, Felsőrákos­ról és Jabloncáról érkezette­ket. Hangsúlyozta, hogy min­den falu számít az összma- gyarságban. Ezután felavatták a Felső­rákos adományozta kopjafát. Az ünnepség után operett, mulatós, hastáncosok, Kovács Koppány, illetve Papp Francis­ka fellépése következett. T. B. Feldíszítik a felsőrákosiaktól kapott kopjafát Fotó: Tóth Balázs SZILVÁSVÁRAD Idén is megtar­tották a Hagyományőrző Gu­lyásfőző Versenyt a község­ben, ez volt már a tizennyol­cadik alkalom. A Táltos Viga­dó előtti úton kilenc csapat fő­zött, s Szaniszló László polgár- mester szerint - aki zsűritag is volt - nagyon jó alkotások születtek, a győztesek pedig a szádalmásiak lettek. Voltak fellépők is, köztük környékbeliek, akik magyar nótát és operettet adtak elő, mazsorettek, néptáncosok léptek színpadra, este pedig a 3+2 zenekar koncertezett, majd utcabál zárta a rendez­vényt. T. B. Néptáncosok is adtak színvonalas műsort Fotó: Tóth Balázs

Next

/
Oldalképek
Tartalom