Heves Megyei Hírlap, 2017. november (28. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-14 / 265. szám

12- NYUGDÍJBAN 2017. NOVEMBER 14., KEDD A bajban a sors a lábuk ala gurította a varázsszőnyeget Második évtizedébe lépett az egyesület HÁROM PERCBEN 3 kérdés 3 válasz Fűrész János egyesületi elnök az ünnepen személyes hangú beszédet mondott Fotó: Huszár Márk HÍREK Színházba készülnek A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének régi hagyománya, hogy színházba viszi tagjait. Tekintettel arra, hogy egy-egy ilyen alkalom­mal a Gárdonyi színház teljes nézőterét megtölti a többnyi­re távolabbi településekről is érkező idős korosztály, gon­dolni kell a hazautaztatásuk­ra. Ezért az előadások délelőtt kezdődnek. A következő prog­ram november 24-én, pénte­ken, délelőtt 11 órától lesz a teátrumban. A Csárdáskirály­nő című operettet nézhetik meg a szépkorúak. S. S. Máshol lesz a „találkahely” A Bartakovics közössé­gi ház hamarosan kezdődő felújítása miatta Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet heti rendszerességű összejövete­leinek ideiglenes új otthont keresnek - tudatja honlapján a szervezet. A vezetőség kéri a tagságot, hogy figyeljék a közösségi oldalon hamarosan megjelenő tájékoztatást az új helyszínről. S. S. A reformációra emlékeztek Az evangélikus temp­lomban Aklan Béla Sándor lelkész adott tájékoztatást az érdeklődőknek a feleke­zet történetéről az Ezüstidő Szabadidős Egyesület szer­vezte látogatáson. A civil szervezet az elmúlt hetekben a reformáció ötszázadik év­fordulójára emlékezve rende­zett programokat. Ennek ke­retében a tagok mindkét hit­újító egri felekezet történe­tével megismerkedtek. Tóth Imre református lelkész pél­dául arról is beszélt, hogy a történelem viharait túlél­ve 1930-ban építették fel a neobarokk templomukat, húsz esztendeje pedig az egyházközség visszakapta a Kálvin Házat. S. S. November 7-én töltötte be tizedik életévét az egri Ezüstidő Szabadidős Egye­sület. A jubileum alkalmá­ból a szervezet szép ünnep­séget rendezett. Az egyesü­let a városháza üvegtermé­ben tartotta a születésnapi „bulit”, ami jelzi: mások, kö­zöttük számos civil szerve­zet mellett jó a kapcsolatuk az önkormányzattal is. Sike Sándor sikesandor@gmail.com EGER A tizedik születésnap­ját ünneplő Ezüstidő Szabad­idő Egyesület a Bessenyei Illésné Piroska Életet az Évek­nek Klubja szellemi örökösé­nek vallja magát - hangzott el a rendezvényen. A néhai klubvezető tizenhárom évnyi irányító munkát követően ad­ta át a stafétát Fűrész János­nak. Ekkor történt, hogy a név is változott, Ezüstidő Klub let­tek, majd éppen egy évtizede sikerült beadni a cégbíróság­nak az alapszabályt Ezüstidő Szabadidős Egyesület néven. Fűrész János egyesületi elnö­köt a jubileum alkalmából ar­ról kérdeztük, számára mit je­lentett ez a tíz év.- Az elmúlt évtized ultra- maraton volt számunkra, aka­dályokkal kombinálva. Sok idő telt el, míg az egybegyűl­tekből szolidáris közösség lett. Szerencsére, amikor ne­hézségeink voltak, a sors a lá­bunk alá gurította a varázs- szőnyeget - fogalmazott az el­nök, aki úgy véli: kimondat­lanul is tudták, hogy az egy helyben állás a süllyedés ve­szélyét hordozza.- Hogy látja, mire jutottak az egy évtized alatt?- Megvetettük a lábunkat a helyi civil világban. Úgy vé­lem, a helyi közkultúrában egy zsongást indítottunk el.- Elnökként miként éli meg a sikert?- Határtalanul boldog va­gyok, hogy egy cselekvő szer­vezetben az első vagyok az egyenlők között. Teljesebbé vált az életem, az egyesület­nek is köszönhetően kipróbál­hattam magam a képzőművé­szetek számos ágában, elmé­lyülhettem az irodalomban, s a történelemben, a különböző városjobbító programok szer­vezésében.- Induláskor volt valamiféle ars poéticája?- Mindig is egy sokszínű, a kultúra széles palettáját fel­vállaló szervezetet szerettem volna létrehozni, mellyel hoz­zájárulhatunk az egriség ér­zésének szárba szökkené­séhez. Egy-egy jól sikerült rendezvény boldogságperce­ket ad az embernek, s továb­bi erőt a kijelölt úton járás­hoz. A vezető időnként nem büszke dolgaira. Néha a kri­tika súlya alatt görnyedezik, máskor a dicsőség terhe alatt roskadozik. De viszi a közös­ség hírét, könnyét, s hitét. Jó szívvel tartom, hogy egy ve­zető legyen apja, papja és ta­nítója, a közösségének. A kö­zösség élén haladó legyen, tüzet vivő ember. Erre töre­kedtem. Ez egy önszervező­dő, önkéntes szenior közös­ségben nem megy ugyan la­tinos könnyedséggel, de fon­tos, hogy a jelenlegi elnökség egyet gondol, jól szolgálja kö­zösség ügyét.- Az ünnepségen egy vonat­hasonlattal írta le az elmúlt tíz év történetének esszenciá­ját. Úgy fogalmazott, hogy vol­tak, akik meg akarták bontani a töltést. Megdobálták kövek­kel önöket...- Valóban, de azt is leszö­geztem, hogy a titkolt köny- nyeinket rég felitta a szom­jas idő. Ez a tíz év sok min­dent adott az egyesületnek és a városnak is. Köszönöm a közösségünknek, akik egy irányba néztek, és a bennün­ket segítőknek, közöttük az önkormányzatnak. Nélkülük nem mentek volna így a dol­gok. És köszönöm mindenki­nek, aki ezen az úton együtt haladt velünk! Kosa László elnök, Dobó Katica Nyug­díjas Szervezet- Idén ünnepelték fennállá­suk huszonöt éves évforduló­ját. Miként működik a közel háromszáz tagot számláló egri szervezetük?- Programjainkba beletar­tozik az ismeretterjesztés, az egészséges életmódra ne­velés, a kulturális élet, va­lamint sportrendezvények szervezése. Tagjaink önkén­tes közérdekű munkát is vál­lalnak. Például a Markhot kórház rendelőintézetében felügyelik a gyermeksarok működését, vigyáznak az apróságokra, amíg a szüleik vizsgálaton vannak.- Milyen önálló csoportjaik, rendezvényeik vannak?- Szervezetünknél műkö­dik a Hagyományőrző Nép­dalkor, a Nosztalgia Ének­csoport, az Egri Vitézek Dalkör és Színjátszó Cso­port. Ők a város kulturális rendezvényein rendszere­sen részt vesznek. Megren­deztük a kistérségi népdal- körök fesztiválját, a regio­nális nyugdíjasolimpiát, a férfikórus-fesztivált, a „Régi idők szép dalai” zenés mű­sort és a nagyszülők-unokák elnevezésű kirándulást.- Milyen a „Dobó Katicá-sok” kapcsolati rendszere?- Szervezetünknek jó az együttműködése számos civil egyesülettel, az Eg­ri Kulturális és Művészeti Központtal, valamint a pol­gármesteri hivatallal, akik működésünket segítik. Pá­lyázaton nyertünk már az Emberi Erőforrás Minisz­tériumtól és az önkormány­zattól is. Részt veszünk a város esélyegyenlőségi, il­letve „Eger, a mi városunk” programban. S. S. Nevek, akikre büszke az ESZE Apró Gréta, Csellei Judit arany­serleges daiénekes, Sz. Pótha Irma ésT. Göböly Marika lettek az év énekesei, illetve Krupa Sán­dor kiemelt arany és bronz foko­zatú nótaénekes, Magyar Gyula érdemes tárogatós, Máriás Gá­bor zongorista korrepetitor, s - a már az égben zenélő - Gurnitz Vencel, Somogyi Ferenc és Vára- di Gábor. Máriás Gábor 2016-ban az EKMK Nívódíját kapta Holló József költő 1956-os versének megzenésítéséért. Az egyesület altat alapított „Az év legsikeresebb tagja” okleve­let kapott eddig: Sailós Gyula, Csellei Judit, s a már elhunyt Vá- radi Gábor. Az Agria Aut Arton Fűrész János, Máriás Gábor je­leskedett alkotóként, míg az Éle­tet az Éveknek Országos Szövet­ség Heves megyei szervezetével közösen szervezett kiállításra Mészáros Imréné, Juhász Gézá- né, Deme Mihályné, Juhász Zsu­zsa, Apró Gréta, Sz. Pótha Irma, Molnár Gyuláné vitte el tárgyait. Negyedszázados hagyományt tartva jöttek össze a nyugdíjasok egy jó kis Ki mit tud?-ra VERPELÉT Az elmúlthét végén rendezte meg a városban a hagyományos Ki mit tud?-ját a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége. A rendezvénynek a verpeléti Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár adott otthont. A rendezvény számára a helyszínt a város önkormányzata biztosította, továbbá ők gondoskodtak ar­ról, hogy finom ebéd kerüljön a versenyzők asztalára - tud­tuk meg Bujdosó Sándornétól. Az elnök asszony tájékozta­tása szerint a program délelőtt tíztől délután két óráig zajlott a színpadon. A rendezvényt ő maga, és Prokai Laura, a verpeléti közösségi ház igaz­gatója nyitotta meg. A négy órán át tartó műsor levezető­je a szövetség alelnöke, Farkas Attila volt. A huszonnégy éves múltra visszatekintő versen­gés azért is kedvelt az idősko­rúak körében, mert itt nincs zsűrizés, a résztvevők bemu­tatják produkciójukat és élve­zik egymás műsorát - véleke­dett az elnök.- Az idei megmérettetésen kétszáz nyugdíjas vett részt. Heves megyéből huszonhá­rom fellépő érkezett, de örö­münkre szolgál, hogy jöttek Borsod-Abaúj Zemplén me­gyéből is. A bemutatkozó fel­Az abasári Árvalányhaj Hagyományőrzők tánca Fotó: beküldött lépők között a legnagyobb lét­számot a kórusok adták, akik tíz településről érkeztek - fo­galmazott Bujdosóné Marika. A megyei nyugdíjas-szövet­ség elnökének elmondása sze­rint a Ki mit tud? résztvevői ki­fejezetten magas színvonalon mutatták be műsoraikat. A je­lenlévők felszabadult, jó han­gulatban töltötték el a napot.- Felemelő érzés volt, ami­kor a hallgatóság is együtt énekelt a szereplőkkel. Élvez­ték a vidám paródiát, felsza­badultan mosolyogtak, nevet­tek. Igazán szép kikapcsoló­dás volt Verpeléten - tette hozzá. S. S. Kórusok, szólisták A tíz színpadra lépő kórus - Verpelét, Egerszólát, Kisnána, Márkáz, Domoszló, Aldebrő, Eger, Tenk és Tibolddaróc településekről - mellett fellé­pett három színjátszó csoport Domoszlóról, Tarnaleleszről, illetve Tibolddarócról. Két tánc­csoport - Abasárról és Osto­rosról jöttek - mutatkozott be. Rajtuk kívül három versmondó - Szőllősi Béiáné, Verebélyi Lajosné, Bedőcs Lajosné - hét szóló dalos, és a cigány táncot bemutató Meggyes Istvánná színesítette még a műsort. * f « 0 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom