Heves Megyei Hírlap, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-12 / 86. szám

4. BÉLAPÁTFALVA ÉS KÖRZETE 2017. ÁPRILIS 12., SZERDA hírek Rendezvények a húsvéti ünnepen BÉLAPÁTFALVA, MIKÓFALVA Húsvétoló rendezvényt tarta­nak szombaton 14 órától Bélapátfalván. Lesz állatsimo- gatás, népi játékok, vetélkedő, locsolóverseny, felvonulás is indul a piactérről. Rossz idő esetén a programokat a műve­lődési házban tartják. Hétfőn Mikófalván tartanak húsvé­ti „csűrdöngölőt” kézműveske­déssel, tojásfestéssel, ügyes­ségi játékokkal, versenyekkel, széles gasztronómiai kínálat­tal. Lesz műsor is asszonykó­russal, népi együttessel, ha­gyományőrző locsolkodással. A programok 11 órától 16 órá­ig tartanak. T. B. Két napon át kormányablak BÉLAPÁTFALVA A Heves Me­gyei Kormányhivatal Bélapát­falvái Járási Hivatalának kor­mányablaka az épületben zajló átalakítási munkák miatt május 5-éig csökken­tett ügyfélfogadási időben szolgálja ki ügyfeleit. Ügyfél- fogadás szerdai és csütörtö­ki napokon 8-16 óra között van, hétfőn, kedden és pén­teken szünetel. T. B. Tánc, kiállítás is a programban HEVESARANYOS Folytatódott a hat falu közösségét érin­tő Együtt, közöset című prog­ram. Az elmúlt hetekben Bükk- szentmártonban, továbbá He­vesaranyoson is több érdekes eseményt tartottak, bemutat­koztak például az alkotócso­portok. A hevesaranyosi Ama- ro Somnakaj táncosai Szo- molyán is jártak, ahol egyéb­ként fellépett még a Baktarom együttes, valamint a szomo- lyaiak csoportja is. T. B. Másfél éve kezdték a tanulást a fotókör tagjai Először állított ki a szilvási FotoShock Az ötvenkét kiállított fotó május másodikéig tekinthető meg a házasságkötő teremben Fotó: Tóth Balázs Eddig az elméleti tudásban mélyültek el főleg a nemrég szerveződött FotoSchock tagjai. Most kiállításuk nyílt. Tóth Balázs heol@heol.hu SZILVÁSVÁRAD KÉPesek va­gyunk címmel nyílt meg a szilvásvárad! FotoShock krea­tív fotókör első kiállítása a há­zasságkötő teremben. A hét alkotó 52 fotóját bemutató tár­lat május 2-ig tekinthető meg, munkanapokon.- A polgármester urat ke­restem meg, ő kezdte el a to­borzást, ami három-négy hó­napig zajlott a szilvásváradi oldalakon. Kitűztünk egy idő­pontot, amikor ismeretlenül összegyűltünk az érdeklődők­kel, és sokan jöttünk össze - mesélt a kezdetekről Skultéti Imre, a fotókör vezetője. Mint mondta, korábban a Márvány Fotóműhely szerve­zésében tanított fotósuliban, az ottani anyagot vették át. Ez jó elméleti felkészítés volt, amelyet vegyítettek a gya­korlattal. Az elméleti képzés nagyjából véget ért, mostantól inkább fényképezni fognak.- Meg vagyok elégedve a ki­állítással, a szakmai vissza­jelzés is megvolt. Ahhoz ké­pest, ahonnan indultunk, s ahová elértünk, kiváló, s leg­közelebb még jobb lesz, az idő megmutatja, hogy a tagok még többet tanultak, s fejlődtek vi­zuálisan - fejtette ki Skultéti Imre, akinek mindenkitől van kedvenc képe. A kiállítás megnyitóján Sza- niszló László polgármester - aki néhány foglalkozáson is részt vett - elevenítette fel a kezdeteket, amikor Skultéti Imre felkereste, mit szólna ah­hoz, ha a községben alakulna . fotókör. Támogatta, mert sze­rinte fontos az értékeket meg­őrizni és megörökíteni. Más­fél évvel ezelőtt indultak el, és Elárulta, már akkor jelent­keztek az egyéni látásmódok, amikor még az elméleti kép­zés előtt nézegették a koráb­bi képeket. A fotókör nyitott, mindenkit várnak.- A fotózással már gyerek­koromban megismerkedtem, de a tanulás a fotókörrel kez­dődött. Addig csak kattogtat- tam, és vagy jól sikerült a kép, vagy nem. Most már azért tu­datosabban készülök a képek­re, beállításokra, másfajta szemmel nézek mindent, mint már jó szintre eljutottak, elsa­játították a tudást. Mint mond­ta, az önkormányzat is partner, hiszen a foglalkozásokat a hi­vatal épületében tartják. To­vábbra is számítanak rájuk a mindennapokban és a hason­ló kiállításokon is. Szilvásvárad és környéke kiváló alapanyag a fotózáshoz, reméli, minél több szépet látnak majd. addig. Elsősorban a családot, a természetet fényképezem, ki­rándulásokon, vagy csak ott­hon. Amíg a gyerekek partne­rek, addig próbálom megcsi­nálni - árulta el Géczi Emese, a fotókör egyik tagja, aki szá­mára egy-egy jól sikerült kép sok örömet tud adni, a kiállí­tást is komoly dolognak tartja.- A tárlaton szereplő képek zöme is a családról, a termé­szetről szól, a kedvencem az egymásra néző gyerekekről készült fotó. A fiam belemoz­dult, ezért lett másabb, mint először elterveztem. Sok mú­lik a véletlenen. Előfordul, hogy pár másodperc egy kép elkészítése, egy jó pillanatot sikerül megörökíteni, van, amikor több időt szánok rá. Sokszor van nálam a fényké­pezőgépem - mondta Emese. Kitért arra is, szeretné to­vább folytatni a fotózást és a fotókört is. Az alapok, a tech­nikák megismerése volt a cél­ja, hogy a fényképezőgépéről megtanuljon mindent, de sa­ját bevallása szerint van még mit tanulnia. A szilvásváradi értékeket megőrizni és megörökíteni is szükséges Parkoló épül, patakmedret rendeznek SZILVÁSVÁRAD Nem panasz­kodhattak a tavalyi eszten­dőre a szilvásváradiak, hi­szen több fontos beruházás is megvalósult a helységben. Elkészült például a fedeles lovarda, felújították a község konyháját, műfüves futball- pálya, játszótér épült az isko­la udvarán, három utcát fel­újítottak. Ezenkívül körbe­kerítették a temetőt, s befe­jeződött az új községháza te­tőterének építése, berende­zése is.- Pályázatokat is előkészí­tettünk és beadtunk, várjuk ezek elbírálását. Közöttük van a Szalajka-patak medré­nek rekonstrukciója, sport­park építése, egy nemzetkö­zi programban rendezvény- tér kialakítása a Szalajka utcában. Szeretnénk az Eg­ri úton újabb parkolóhelye­ket létesíteni, az út bal olda­la után a jobb oldalon is, ez­zel a csapadékvíz-elvezetést is átalakítanánk. Járdát is szeretnénk felújítani a köz­ség központjától a Szalajka vasútállomásig - mondta el Szaniszló László, a település polgármestere. Kész tervük is van már a régi hivatal átalakításá­ra, ahol a jövőben szociális központot alakítanának ki. A konditerem épületét kí- vül-belül felújítják, női fit- neszgépeket is vásárolnak. Szaniszló László elmondta, ha lesz rá keretük, további járdákat is felújítanak. Az év elején elkészült a Szalajka utcában a bazársornál és ét­termeknél a térköves felület, épül a Szalajka utca alsó ré­sze, felújítják a világháborús emlékművet. Idén a legfonto­sabb az új lovas komplexum megépítése. T. B. Épül a stadion Fotó: T. B. Tojást kerestek, fát díszítettek Húsvétra készülődtek Ne legyen szükség a készülékre! Defibrillátort vettek BALATON Vasárnap húsvétfadí- szítésre hívták a gyerekeket a község központjában lévő parkba. A faluközösség tagjai díszekkel, csokitojásokkal, sü­teménnyel várták a kicsiket, akik részt vehettek tojáskere­ső játékban, állatokat - nyu­szit, kecskét, pónit - simogat­hattak. A park egyik fájának ágaira felkerültek a díszek, to­jások, s aki tavaszi, illetve hús­véti verset, éneket mondott, jutalmat kapott. A húsvétvá- ró eseményt először rendezték meg, s nem csak balatoni gye­rekek vettek részt rajta, a kör­nyező településekről is érkez­tek családok. T. B. Felékesítették a résztvevők a tojásfát is Fotó: Tóth Balázs MIKÓFALVA Pár hónappal ez­előtt civil kezdeményezésre felmerült, defibrillátor készü­léket vásárolnak Mikófalván.- A beszerzésről végül a képviselő-testület döntött, de bízunk abban, hogy soha nem lesz rá szükség, és reméljük, ha használni kell, akkor is si­keresen megmenthetünk ve­le egy életet - mondta Fónagy Gergely polgármester. A defibrillátort április 7-én az egészségügy világnapján a művelődési házban ünnepé­lyes keretek közt adta át az ön- kormányzat képviselője a tele­pülés lakosai, valamint a helyi futballcsapat részére. Bemutató is volt Fotó: beküldött Az átadóünnepségen . dr. Marton Sándor háziorvos tar­tott a jelenlévőknek előadást a hirtelen szívhalálról, vala­mint egy kisebb felkészítő ok­tatást is arról, hogy mit tehet­nek az emberek olyan hely­zetben, amikor esetleg szük­ségessé válik ennek a készü­léknek a használata. Az önkormányzat szeretne később egy képzést is szer­vezni, hogy a település lako­sai meg tudják tanulni annak pontos használatát. A defibril­látor az orvosi rendelőben, il­letve a sport- és az egyéb ren­dezvények helyszínén is ren­delkezésre áll majd. T. B. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom