Heves Megyei Hírlap, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-19 / 297. szám

2016. DECEMBER 19., HÉTFŐ Közös szolgálattal óvják a lakosság nyugalmát Párban a sötétben A bűncselekmények jelen­tős részét a nagyvárosok­ban követik el, a megelőzé­sük érdekében országos ak­ciót indított a rendőrség és a polgárőrség. Szilvás István ausi30@gmail.com EGER - Javult a megyeszék­hely közbiztonsága. A rendel­kezésre álló bűnügyi statiszti­kai adatok, az önkormányza­ti képviselők, valamint a köz­meghallgatáson elhangzott la­kossági vélemények alapján a jelenlegi helyzet egyértelmű­en ekképpen értékelhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel ülhetünk. To­vábbra is közös feladatunk, hogy érzékelhetően javuljon az itt élők, s az idelátogatók szubjektív biztonságérzete egyaránt - fogalmazta meg az elmúlt kilenc hónap tapaszta­latát Bognár József rendőr al­ezredes, az Egri Rendőrkapi­tányság vezetője. Kilenc hónappal ezelőtt kez­dődött valójában az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség közös akciója, amelyet a nagy­városi bűnözés megelőzésé­re és visszaszorítására szer­veztek. A hevesi megyeszék­helyen ebben a hivatásos bűn­üldözők mellett kiemelt szere­pet kapott az Agria Polgárőr Egyesület, s további résztve­vőként a városi közterület-fel­ügyelet, amelynek a képvise­lői - mint ezúttal is - havon­ta közösen elemezték a közbiz­tonság helyzetét, s határozták meg a feladatokat. Mint Bognár József városi rendőrkapitány összefoglal­ta: kiemelt figyelmet fordíta­nak az éjszaka is működő ér­sekkerti és a belvárosi szóra­kozóhelyekre, valamint a kör­nyékükre a fiatalok körében előforduló lopások, garázda és erőszakos cselekmények miatt. Közös járőrszolgálattal igyekeznek megelőzni a gép­kocsifeltöréseket, a vagyon elleni, illetve a bevásárlóköz­pontoknál elkövethető bűn- cselekményeket. Ugyancsak fokozott ellenőrzésekkel kí­vánták elejét venni az autóbu­szokon tapasztalt zsebtolvaj­lásoknak, amelyek főként a A rendőrök mellett kiemelt szerepet kaptak a polgárőrök, egész évben közösen járőröztek zsúfolt járatokon jellemzőek. A megelőzésben nagy jelentő­ségük van a térfigyelő kame­ráknak, amelyeknek a felvéte­leit az illetékes közterület-fel­ügyelőkön túl - forgalmas időszakokban - a rendőrség bűnügyi és közterület-védel­mi szakemberei is figyelik, s adott esetben - például lopás, rablás, testi sértés, autófeltö­rés, netán életveszély észlelé­sekor - azonnal intézkednek. A kamerák révén más jellegű bűncselekmények tetteseit is sikerült az eddigiekben azo­nosítani és előállítani. Az ille­tékesek emellett nagyon fon­tosnak tartják a rendőrség iránti bizalomnak a megőr­zését, ami alapján várják az állampolgári bejelentéseket. Az ezeket követő intézkedé­sekről minden esetben vissza­jelzést ad a rendőrség. Az akció közelmúltbeli érté­kelésekor a résztvevők kitér­tek a „zöldkommandó” külte­rület- és természetvédelmi te­vékenységére, amelynek ered­ményeként csökkent a hétvé­gi házak fosztogatása és a kör­nyezet károsítása. Az ebben részt vevő mezőőrök, lovas polgárőrök, civil közreműkö­dők jelzéseire és szolgálatára a továbbiakban is számítanak. S nem csupán a város környé­kén, hanem a kapitányság il­letékességi területéhez tarto­zó ötven településen is. Szó esett továbbá arról is, hogy az idegenforgalmi fő­idényben fokozottan ügyeltek a turisták nyugalmára: a kö­zös járőrözés kiterjedt a bel­városra, az állomások kör­nyékére, valamint a strandra. A külföldiekkel való kommu­nikálást pedig idegen nyelve­ket beszélő diákok segítették. Az esztendő hátralévő ré­szében az ünnepi időszak ha­tározza meg a feladatokat. Mind a megyeszékhelyen, mind a kapitányság illetékes­ségi területéhez tartozó tele­püléseken igyekeznek bizto­sítani a helybeliek nyugalmát és biztonságát. Előtérben a civil bűnmegelőzők A rendőrség és a polgárőr- feladatot kaptak a sárga mel­seg országos vezetői áltál indí­tott akciót az indokolta, hogy a bűncselekmények jelentős ré­szét a nagyvárosokban köve­tik el. A megelőzésben - mint Antal Csaba, a megyei polgár­őr-szövetség egri járási koor­dinátora, valamint Gerczuj Zol­tán, az Agria Polgárőr Egyesü­let elnöke elmondta - kiemelt lenyesek. Az Egerben es kör­zetében működő egyesüle­tek az idén eddig 69 ezer 364 órát töltöttek a közterülete­ken, ebből 23 ezer 641 órában a rendőrökkel közösen járőröz­tek. A nagyvárosi bűnmegelő­zés témakörében rendezett or­szágos versenyt az egri polgár­őrök csapata nyerte meg. MEGYEI KÖRKÉP 3 Advent a plázában Sike Sándor sandor.sike@partner.mediaworks.hu S zombaton délután annyi ember volt a plázában, hogy egy gombostűt - az áruház parkolójában pedig egy kis Polskit - se lehetett volna leejteni. Hiába: az utolsó adventi gyertya meggyújtásához közeledve sokan gondolhatták úgy, hogy tovább már nem késlekedhetnek az ajándékok beszerzésében. Ezt az el­méleti megfontolást követték aztán a tettek. Meg is telt rendesen az Agria Park. Most pedig jöhetne itt a „bezzegelős tanmese” az egyszeri karácsonyokról, amikor is az erdőből hozott friss fenyő­fát ezüstszínűre festett dióval, almával és fagyönggyel díszítet­ték. Valódi viaszgyertyák égtek a karácsonyfán, s még egy mini betlehemi jászolt is elhelyezett a fa tövében a titokzatos lézuska. Az elmúlt időkön nosztalgiázni azonban, különösen a ka­rácsonyi szokásaink válto- Egykor valódi zása ismeretében, nem érde­wioe-rrfwartwóL' mes. Először is itt van mind­ViaSZgyeriyaK járt az igen racionális kér­egtek a fan. dés: szabad-e ostorozni egy olyan viselkedésformát, ami tömegeket jellemez? Amennyiben százból kilencvennyolc ember ajándéktárgyakban igyekszik kifejezni szeretetének mértékét, akkor mondhatjuk-e azt nekik, hogy ne tegyék? Ne tegyék, mert a szeretet a bensőnkből fakad, nem tárgyakban kell kinyilvánítani! És egyáltalán, miből gondolhatja biztos­ra azt bárki, aki erre a „belülről fakadásra” mint erkölcsi elv­re hivatkozik, hogy ha valaki megvásárolt tárgyakkal pró­bálja jelezni szeretetét, annak az embernek nem a legmé­lyebb bensőjéből fakad az ajándékozási vágy? Az idő nagy úr, átírja a világ rendjét. Ezért lehet, hogy a közelgő ünnepünk is mássá lett már. Függetlenül kifejezési eszközeinktől egy biztos pont azért maradt: ma is örömteli a várakozás a legszentebb családi ünnepünkre. Díj a színházi jelmeztárvezetőnek EGER, BÉKÉSCSABA Hetedik al­kalommal adták át szomba­ton a Békéscsabai Jókai Szín­házban a színházi háttérszak­mák elismerésére hivatott Ma­gyar Teátrum Díjakat. Idén Szaniszló Tamásné, az egri Gárdonyi Géza Szín­ház jelmeztárvezetője, Boj- czán István, a Békéscsabai Jó­kai Színház műszaki csoport- vezetője, Hauzer József, a Mó­ricz Zsigmond Színház hang­tárvezetője, Őri Rózsa, a Rad­nóti Színház rendezőasszisz­tense, Kovács Ferenc, a Sop­roni Petőfi Színház műsza­ki vezetője-fővilágosítója, Ig- nácz György, a Szolnoki Szig­ligeti Színház műszaki veze­tője, valamint Somfai Péter, a Budapesti Operettszínház vi­lágítástervezője nyerte el a dí­jat. A Nemzetiségi Különdíjat Nagy Imréné, a szarvasi Cer- vinus Teátrum színházi tit­kára, gazdasági ügyintézője kapta. A Magyar Teátrumi Társa­ság 2010-ben alapított díjá­val a színházi háttér- és ki­szolgálószakmákat, valamint az azokat magas szinten mű­velő szakembereket ismeri el. A társaság szerint „a hiány­pótlónak számító kezdemé­nyezés immár hagyománnyá, a színházi szakma közös ün­nepévé vált, amely kiváló le­hetőséget biztosít arra, hogy az év végén azokat ünnepel­jük, akik egész évben a szín­falak mögött állnak.” SZ. E. Szaniszló Tamásné Adomány a kórháznak az adventi vásárban kortyolgatok jóvoltából Tévé, mesefilmek a bögrékből EGER Sikeres volt az EVAT Zrt. Kultúrma Divíziójának adven- tibögre-akciója, melynek be­vételéből a Marhot Ferenc Kór­ház gyermekosztályát ajándé­kozták meg egy nagyképer­nyős tv-vel, DVD-lejátszóval és húsz mesefilmmel. Varga Ottó divízióvezető adta át szomba­ton a hasznos ajándékokat a kórházban dr. Thummererné Rebicsek Rita ápolási igazga­tónak és dr. Vargyay Éva osz­tályvezető főorvosnak. Az osz­tályon fekvő kis betegek a Mi­cimackó című rajzfilmet néz­ték meg először a nagyképer­nyős televízión. Az idei Eger Advent kereté­ben a Dobó téren a kimért for­ró innivalót egységes, „Eger Advent” dizájnnal ellátott bög­rékből lehetett kortyolgatni. Ehhez kapcsolódott a jótékony- sági akció, ugyanis szuvenír­ként, emlékként, illetve aján­dékként meg lehetett vásárol­ni a bögréket. A forralt bor és más finom­ságok fogyasztására kiváló­an alkalmas, tetszetős hasz­nálati tárgy árának egy része került be a jótékonysági alap­ba. Az így befolyt összegből a Markhot Ferenc Kórház gyer­mekosztályának vásároltak egy nagyképernyős televíziót, valamint DVD-Iejátszót és gyer­mekfilmeket, hogy szebbek le­gyenek a kórházi napok. G. R. Először a Micimackót nézhették meg az ajándék tévén EGER Szeretet ünnepét tartott az Egri Görög Önkormányzat a Nemze­ti Kávéház Étteremben szombaton este. A szervezők a mediterrán nép ünnepköréről meséltek, majd a „Görögország - Ahogyan én látom” rajzpályázat 7. részének nyerteseit hirdették ki. A Helidonaki Tánc- együttes tagjai is bemutatót tartottak. V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom