Heves Megyei Hírlap, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-21 / 44. szám

2015. FEBRUÁR 21., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR 3 HÍRSÁV Bemutatták áldozatos tevékenységüket EGER Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egy uniós pályázat keretében szakmai napot szervezhe­tett, amelyen a védőnők és családgondozók betekinthet­tek a logopédiai, a hallás- és látássérült gyerekekkel végzett fejlesztőmunkákba. Utóbbi legfőbb célja a fo­gyatékkal élő gyermekek fejlesztése és integrálása, valamint a gondok minél ha­marabbi felismerése. ■ J. H. Videopályázat főiskolai hallgatók számára EGER Az Eszterházy Károly Főiskola két tudomány- és tanulás-népszerűsítő videó- készítő versenyt hirdet hall­gatói részére. Pályázhatnak média szakos és „amatőr” (más szakos) hallgatók is. Pályázni legfeljebb 3-5 perc időtartamú, a hallgatók tudo­mányos tevékenységét, vagy annak bármely izgalmas részletét, aspektusát bemu­tató kisfilmmel lehet, amely közérthető, és érdekesen ra­gadja meg a főiskolás hétköz­napok hangulatát, felkeltve ezzel a továbbtanulni vágyó fiatalok érdeklődését. ■ J. H. Boros-torosra készül a település egerszalők Szombaton bo­ros-toros mulatságra készül a település, ahol -a disznó­vágás hagyományaihoz hűen - reggel és délben is frissen készült finomságokkal, sült vérrel, orjalevessel várják a vendégeket. A nap folyamán barlangtúrán, este pedig élő zenés toros bálon mulathat­nak a vendégek. ■ J. H. Megint lesz boros-toros... Meglepő hobbiknak hódolnak utánajártunk Mit csinálnak ismert emberek a szabadidejükben? Rázsi Botond, Eger alpolgármestere: Soha az életben nem járt zenei képzésre, ennek ellené­re dobosként rengeteg zene­karban játszott. ► Folytatás az 1. oldalról Rázsi Botond egri alpolgármes­ter sem volt mindig alpolgár­mester, illetve iskolaigazgató. Zeneszeretete még középiskolás korában kezdődött, s szenvedé­lyének, a dobolásnak azóta is hó­dol, amikor csak teheti.- Soha nem jártam zeneiskolá­ba, pár barátommal a középis­kola vége.felé.alapítottunk elő­ször egy zenekart - mesélte a kezdetekről. - Az még-komoly­talan próbálkozás volt. Később, a főiskolán ismerkedtem össze egy amerikai tanárral, akivel szintén volt egy csapatunk. Mi voltunk a Small Potatoes, a kis krumplik. Azt hiszem, nem kell túlmagyarázni, tisztában voltunk ' a képességeinkkel, de nagyon lelkesen próbál­tunk minden egyes alkalom­mal édesanyám szuterénjében. A végére már egész jól működ­tünk együtt, s erre a mai napig nagyon büszke vagyok. Később még számos formációban ki­próbáltam magam: doboltam a Csőhalmadár blues rockband- ben, a Derszu Uzala punk-rock zenekarral Egerben világhí­rűek voltunk, ez után követ­kezett a Buszkasi, majd az öcsémmel, Andrással - aki me­teorológus - alapítottuk az Al­Szaniszló László, Szilvásvárad első embere: A zenélés mellett a test­edzést és a sportot tartja a stressz leghatékonyabb ellen­szerének. ternaív elnevezésű csapatot két felnémeti barátunkkal. Erről annyit elárulok, hogy Müller Péter Sziámi segített kitalálni a zenekar nevét. Ekkor már több­ször voltunk nagyobb bandák, például a üuimby előzenekara is. Sajnos, már jó ideje nem tu­dunk a zenével foglalkozni, de most lesz egy koncertünk itt, helyben, amire nem régen kör­iek fel, és amire örömmel igent mondtunk. Am nemcsak- az egri alpolgár­mester zenél szívesen szabad­idejében, hanem Szilvásvárad vezetője, Szaniszló László is. A kilencvenes évek óta játszik szintetizátoron, legutóbb - mint elmondta - a helyi nyug­díjasklubban szórakoztatták a BORNEMISZA JÁNOS poroszlói polgármester ifjúkorában gyer­mekkori álmát valósította meg azzal, hogy a kassai WLS SNP katonai főiskolán pilótaképzé­sen vett részt. Mint mondta, több ezer felvételiző közül ke­rült be a legjobb húsz közé.- Azon kevesek közé tartoztam, akik sugárhajtású repülőgépe­ket vezethetnek, öt évig voltam Murányi Enikő, Balaton polgármestere: Már gyermekkorában is rendszeresen kijárt vadászni, amely sportot napjainkban hivatalosan is űzheti. nagyérdeműt az alpolgármes­terével, aki énekelni szokott. Vallja, nem csupán a léleknek, a testnek is kell az edzés. Szabadidőmben gyakran sportolok, a teremfocin és a ké­zilabdán kívül a testépítést is előnyben részesítem - mesélte lapunknak a szilvásvárad! pol­gármester. - Már majdnem húsz esztendeje edzek, de csak ama­tőr szinten. Úgy gondolom, hogy ettől az ember közérzete is sok­kal jobb lesz, és a stressz ellen sem utolsó. Legfőképpen emiatt nem hagytam még abba ezt a tevékenységet a mai napig sem, hiszen megtapasztaltam, hogy ennél jobb feszültségoldás nem létezik, ráadásul tekintélyt is ad - vélekedett Szaniszló László. pilótanövendék, majd egészség- ügyi okok miatt le kellett szerel­nem. Életem legszebb időszaka volt, nagyon élveztem. Azóta csak a barátaim révén tudok felmenni a levegőbe, s ha csak lehet, velük tartok. Nyáron fő­leg szúnyogirtások alkalmával repülünk, és olyankor 2-3 órát töltünk a magasban. Akkor fo­tózni szoktam... Bornemisza János, Poroszló polgármestere: Pilótaként sugárhajtású repülőgépeket vezetett, sőt, manapság is szívesen utazik repülővel, ha erre módja van. Különleges szenvedélynek hó­dol Balaton polgármester asz- szonya, Udzeliné Murányi Eni­kő is. Nő létére egy igen férfias hobbival rendelkezik, ugyanis szabadidejében a legszíveseb­ben a természetet járja, és va­dászik...- Mindez még gyermekko­romban kezdődött - mondja.- Nagyapám barátjával, Szal­más Pista bácsival és az édes­apámmal jártunk az erdőbe. El­sőszülöttként fiúsítva voltam. Tőlük tanultam meg mindent, ők „fertőztek” meg. Aztán a családalapítás és a munka egy pár évre elszakított ettől a hob­bitól, de nem hagytam annyi­ban: 2005-ben vadászvizsgát tettem. Több apróvadat lőttem már, és egyszer elejtettem egy vaddisznót is. Én nem a trófeá­kért megyek ki vadászni, sok­kal jobban szeretem azt, hogy ott egyedül lehetek, ami telje­sen kikapcsol. A munkám mi­att viszonylag ritkán, csak ha­vonta jutok ki az erdőre, de nem baj, így legalább sokkal jobban értékelek minden egyes kint töltött pillanatot. Olykor-olykor kvadozok is, ami nagyszerű dolog. Mindezeken túlmenően tagja vagyok az Egri Borba­rát Hölgyek Egyesületének is. Szomszéd Eszter Aki a levegőben érzi igazán elemében magát JEGYZET POPOVICS ■HMn. ZSUZSANNA Kötöttség nélkül ne tessék csodálkozni, ha a gyerek azzal a hírrel érkezik haza, hogy a héten jelmez­bálba megy. Másutt kisze- bábot égetnek vagy éppen eszem-i szómmal egybekötött zenés bált szerveznek a hét­végén, régen túl húshagyó kedden, hamvazószerdán. Pedig tudomásul kellene venni, hogy vége a farsangi időszaknak, megkezdődött a negyvennapos böjt, lehet készülni a húsvétra, a feltá­madás ünnepére. néhány Évtizede ilyesmi még elképzelhetetlen volt a böjti időszakban. A közösségek, a családok tartották magukat az egyházi év rendjéhez, meg volt az ideje a vigadozásnak, a visszavonulásnak. Nem sí­rom én a régi időket vissza, de azt sajnálom, hogy né­hány generáció alatt kikop­nak életünkből azok a kere­tek, amelyek élhetővé tették eleink mindennapjait. manapság az a csodabogár, aki nem tévézik, netezik napi több órán át, aki jobb szeret gyalog közlekedni, mint autóval, aki egy zseb- kendőnyi kertben gondoz né­hány ágyás sárgarépát, bor­sót, cukkiniKhqgy gyerekei lássák, miként lesz az apró magból egészséges zöldség. Arra is rácsodálkozunk, aki családjával rendszeresen templomba jár, esetleg év­tizedeken át oszlopos tagja valamely közösségnek. rohanó, tömegcuccos vi­lágunkban nem trendi a kötöttség, a becsületszó, az áldozatvállalás. De minek is igazodnánk bármihez? Az éj­szakából tudunk nappalt csinálni, a szabadidőnkben is dolgozni, a mások - és gyak­ran a saját - kárunkra „ön­megvalósítani”. így is lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Különben a mi unokáinknak már nemcsak arról nem lesz fogalmuk, hogy kapcsolódik a hamujel a hamvazószerdá­hoz, de azt sem fogják tudni, mi köze a szalagos fánknak a télűző farsanghoz. A cél, hogy megszerettessék az olvasást irodalom Felolvasómaratont rendeztek az egri Balassi Bálint Általános Iskolában Immáron hétéves múltja van azon programnak, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy kö­zelebb hozza az írók és költők munkásságát a diákokhoz, egyúttal pedig a fiatalok életé­nek részévé tegye az olvasást. A Balassi Bálint Általános Is­kola és Előkészítő Szakiskolá­ban már negyedik alkalommal szerveztek reggeltől estéig tar­tó felolvasómaratont.- Az ötlet 2009-ben az er­délyi Székelyudvarhelyről indult. Ott is, a mi iskolánk­ban is ugyanaz a célunk van a különböző kiállításokkal, versenyekkel és egész napos felolvasásokkal: megszerettet­ni a fiatalokkal az irodalmat- mondta az iskola igazgatója, Lachata István, hozzátéve: ez alkalommal Kányádi Sándor került a kiállítás középpontjá­ba, szülőhelyét és életének kü­lönböző mozzanatait mutatták be. A diákok számos illusztrá­ciót készítettek mindehhez. Az igazgató szerint az infor­matika világában egyre nehe­zebb rávenni a fiatalokat arra, hogy kimozduljanak a számító­gépeik mögül, könyvet ragadja­nak, és megismerkedjenek az irodalom sokszínű élvezetével, ^ A megnyitót követően a tan- | teremben kezdetét vette a ma- ■< raton, ahol a diákok elsőként | egymásnak olvastak fel Kányá- I di műveiből. «LH. A diákok elsőként egymásnak olvastak fel Kányády Sándor műveiből... Az erőforrások rendben, így következhet a munka EGER Az önkormányzat költ­ségvetésének főösszege meg­haladja a 14 milliárd forintot, a felhasználási oldalon 25 szá­zalékos arányt mutatnak a be­ruházásokra, felújításokra for­dított költségek. <- Úgy gondolom, hogy ez az egészséges arány - nyilatkoz­ta Habis László polgármester. - Ez a 25 százalékos hányad az év folyamán még magasabb is lesz, hiszen a pénzmarad­vány-elszámolásnál elsősorban a beruházások és a műszaki tervezési munkák kerülnek majd előtérbe. A város vezetője kiemelte: a költségvetés megfelelő erőfor­rást biztosít ahhoz, hogy vala­mennyi intézmény a szakmai munkájára koncentrálhasson. Ahol arra szükség volt, létszám- növekedésre is lehetőséget biz­tosítottak: így a családsegítő intézetben és a bábszínháznál. Habis Lászlótól megtudtuk azt is, hogy a városüzemeltetés­hez differenciált módon sike­rült pluszforrásokat biztosíta­ni. Nagy feladat a beruházások megvalósítása - például az egri vár és a kórház felújítása -, hi­szen idén lejárnak azok a határ­idők, amelyek a korábbi EU-s pályázati ciklushoz kapcsolód­nak. Ezek véghezvitele feszített munkát igényel, bíznak abban, hogy a kivitelezők tartják ma­gukat a határidőkhöz. ■ SZ. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom