Heves Megyei Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-24 / 171. szám

/ 2 MEGYEI KÖRKÉP 2014. JÚLIUS 25., PÉNTEK Háborgó lakók: síikőmaradványok kerültek a Béke utca alapjába Szokatlanul hosszú áramszünet szolgáltatás A rezsicsökkentésnek semmi köze az esetleges meghibásodásokhoz visznek Van a községben egy utca, ami nevére - Béke - rá­cáfolva egy darabig háborgást kiváltó közterületként kerül­het be a helyi köztudatba. Az ok egy hétköznapi történetben gyökerezik: az eddigi föld- utat szilárd burkolattal akar­ta használhatóbbá tenni az önkormányzat. Ami viszont eltér az ilyenkor szokásos megoldásoktól, az az, hogy az út alapjába a helyhatóság ke­zelésében lévő temető egykori, már szemétre vetett sírkövei is bekerültek. Az utcában lakók nehezményezik a történteket, azt hozzák fel például, hogy az egyikük a saját édesapja és édesanyja nevét látta viszont az egyik kövön. Fodor János polgármester szerint a törmelék legalább két hónapja el volt már terítve, az aszfaltozással is kész kellett volna már lenni, de az „élet közbeszólt”, hirtelen ügy lett a dologból. Valójában azonban nem használatban lévő sír­■ A sírhelytulajdonosok törmelékként kidobott köveiről van szó. helyek darabjai kerültek ki a közterületre.- Ami tény: a temető rendbe rakásakor a sírkertben ottma­radt, a sírhely-tulajdonosok által törmelékként, szemétként kidobott és el nem szállított kövekről van szó. Azt is tudni kell, hogy több évtized alatt halmozódtak fel ezek a marad­ványok - fogalmazott a polgár- mester, aki úgy vélte: ez olyan megoldásnak ígérkezett, ami olcsóbbá és kivitelezhetővé te­szi az útburkolást. Korábban, úgy egy évtizede, az egyház visszaadta a temető gondozását az önkormányzat­nak, amely előbb egy vállal­kozóval szerződve végeztette azt. Később a vállalkozó is kilépett a „körből”, ám jelezte: az ANTSZ-nek kifogása volt a temetőkert szegletében fel­halmozódott szemét miatt, így a helyhatóság annak az útalap­jába való elhelyezésével két legyet kívánt ütni egy csapás­ra. Magát az önkormányzatot azonban az ÁNTSZ hivatalo­san nem kereste meg. ■ S. B. S. Szokatlanul hosszú ideig, több óráig akadozott az áramellátás július 17-én dél­után Andornaktályán. A szol­gáltatótól azt kérdeztük, le- het-e összefüggés a jelenség és a rezsicsökkentés miatti „spórolás” között. A válasz kategorikus nem volt. Sike Sándor Július 17-én délután - noha nagy vihar nem volt - szokatla­nul hosszú, összességében több órán át tartó áramkimaradás volt Andornaktályán. E napon Eger környékén más helyek­ről, például Noszvajról is jelez­ték olvasóink, hogy gond volt a szolgáltatással. Andornaktá­lyán 16 óra után következett be az áramszünet, amit egy-két perc eltéréssel este hét órára sikerült helyreállítani. Szűk másfél órával később ismét ki­maradás volt, ami éjfélig több­ször megismétlődött úgy, hogy 10-15 percig volt áram, majd ismét áramszünet következett. A Hírlap azt kérdezte az áramszolgáltatótól: a megye- székhely tőszomszédságában lévő faluban történt konkrét esetben milyen meghibásodás okozta a szokatlanul hosszú áramkimaradást, a vissza-visz- szatérő áramszünetet? Össze- függhet-e a probléma a rezsi­csökkentés miatti esetleges takarékosabb gazdálkodással? Ha nem, lehet-e azzal számolni, hogy a spórolás magaval hoz majd több hibalehetőséget?- A kérdésükben megadott időszakban a 20 kilovoltos el­osztóhálózatunkon követke­zett be meghibásodás. A hibás hálózatrész megkeresése és javítása után szigetelőtörés kö­Üzemben a hálózat. Az energetikai hivatal szerint évről évre javul a szolgáltatás színvonala, és egyre kevesebb az áramkimaradás. Képünk illusztráció. vetkezett be, melynek cseréje - ahogy tapasztalhatták - sajnos időigényes folyamat. Ezután történhetett meg a visszakap­csolás, amikor kiderült, hogy másik hiba is van a hálózaton, amely megakadályozza a nor­mál üzem szerinti működést. A második hibahely keresése közben érzékelhették az érin­tett területen lakók, hogy hosz­■ Kijelenthetjük, hogy mindent megteszünk ügyfeleink elégedettsége érdekében. szabb-rövidebb ideig újra volt szolgáltatás, majd megint meg­szűnt. A hibát idegen tulajdonú berendezés okozta, amelynek a leválasztása után állt helyre a szolgáltatás - válaszolta Csőr­Hat engedélyes szolgáltatót ellenőriznek az elosztói engedélyesek álta­lában sokat tettek az ellátás biztonságának javításáért, így a MEKH által előírt minimális minőségi követelményeknek maradéktalanul megfeleltek. Az elvárt színvonal tekinteté­ben - ennek nem teljesítése nem jár közvetlen szankcióval - ugyanakkor az elosztók sok esetben elmaradnak a követel­ményszinttől. A hivatal rend­szerint hatékony intézkedések bevezetésével szándékozik ösz­tönözni az elvárt színvonal el­érését. Az átviteli hálózatot üzemeltető Magyar Villamos- energiaipari Átviteli Rendszer- irányító Zrt. teljesítette a szá­mára előírt követelményeket, és esztendők óta biztosítja a háló­zat üzembiztos működését. dás Péter, az Észak-magyar­országi Áramszolgáltató Nyrt. kommunikációs és szabályozás menedzsment igazgatóságának főmunkatársa, aki az Andor­naktályán és Noszvajon tapasz­talt áramkimaradás és a rezsi­csökkentés közötti összefüggés lehetőségét kizárta.- Mindez egy hálózati elem meghibásodása miatt követke­zett be, amely nincs semmilyen összefüggésben a rezsicsök­kentéssel - nyomatékosította.- Felelősen, a Magyar Ener­getikai és Közmű-szabályozá­si Hivatal (MEKH) előírásai szerint működő vállalatként kijelenthetjük, hogy mindent megteszünk ügyfeléink elé­gedettsége érdekében, illetve azért, hogy szolgáltatásunkat a lehető legritkábban szakítsa meg áramszünet. Ezt támasztja alá az említett hivatal 2014. jú­lius 14-én kiadott közleménye is - tette hozzá. Utánanéztünk a hivatkozott, a MEKH által - Közel 12 száza­lékkal csökkent tavaly a villa- mosenergia-ellátás megszaka­dások gyakorisága és időtar­tama 2012-höz képest címmel - kiadott értékelésnek. Kiderül: a szervezet 2003 óta minden évben értékeli a villamosener- gia-ellátás megbízhatóságának színvonalát, ellenőrzi a mini­mális minőségi követelmények évről-évre szigorodó célszáma­inak teljesítését. Az elmúlt év­ben a Magyarország területén működő villamos energia elosz­tói engedélyesek mindegyike teljesítette az előírt minimális minőségi követelményeket. Elégedettek, bár kritikusak a fogyasztók A MEKH évente megvizsgáltatja az egyetemes szolgáltatási kör­be tartozó villamos energia la­kosságifogyasztóinak és nem lakossági felhasználóinak az elégedettségét. Az elmúlt esz­tendőben elvégzett vizsgálat napokban közzétett összegzése szerint az elosztói engedélyesek megítélése a villamos energia jó minőségű és szünetmentes szolgáltatásának szempontjá­ból - a többször elhangzó kriti­kus vélemények mellett is - ösz- szességében javult. Az egyete­mes szolgáltatók megítélése vi­szonylag kis szórást mutat, ezen belül mind a lakossági fo­gyasztók, mind pedig a nem lakossági felhasználók az EL- MŰ Zrt.-t tartották a leginkább ügyfélbarát szolgáltatónak. ■ Kell-e féltenie asztali PC-jét az áramkimaradástól? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. A hivatal a felhasználók érde­keinek védelmében meghatá­rozza a villamosenergia-ellátás minimális minőségi követel­ményeit és elvárt színvonalát. A szabályozó hatóság az elmúlt három év adatainak átlagát ve­szi figyelembe olyan nemzetkö­zileg elfogadott, a felhasználók számára fontos mutatóknál, mint például a villamosener­gia-ellátás megszakadásának átlagos gyakorisága vagy átla­gos időtartama. „Tavaly - 2012-höz képest - közel 12 százalékkal csök­kent a villamosenergia-ellátás megszakadási gyakorisága és időtartama. É szerint 2012-ben még 76 percet, 2013-ban csak átlag 67 percet töltött villa­mosenergia-ellátás nélkül egy felhasználó az elosztói engedé­lyeseknek felróható, előre nem tervezett műszaki okból. A ha­zai adatok nemzetközi összeha­sonlításban a középmezőnyben vannak” - áll az értékelésben. Új kocsi a szilvásvárad! polgárőröknek közbiztonság Heves megyében tizenöt hasonló szervezet nyert pályázaton autót Változik a forgalmi rend az Omega-koncert miatt A szilvásváradi polgárőrök új autót kaptak, amelyet vidékfej­lesztési pályázati pénzből vásá­roltak. Szaniszló László polgár- mester a csütörtöki ünnepélyes átadáson kiemelte: a helyi pol­gárőrök jó csapatot alkotnak, folyamatosan járőröznek, bizto­sítják a rendezvényeket. Az új autó egyébként terep­járó képességekkel is bír, így külterületen, s erdőben is kel­lőképpen használható. Jövő héten még rendszámfelismerő rendszert is kapnak. Az önkor­mányzat a megyei rendőr-főka­pitányság számára hordozható nyomtatót vásárolt, amit szin­tén tegnap adtak át Czinege László főkapitánynak. A kocsikulcsot Szaniszló Lászlótól (jobbra) kapta meg Bárczy László Czinege László megköszönte az adományt, a szilvási polgár­őrök kapcsán kiemelte: tavaly 700 óra közös szolgálatot adtak a rendőrséggel. Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szö­vetség elnöke megjegyezte, az országban 136 polgárőr szerve­zet nyert autót az MVH pályá­zatán, köztük 15 Heves megyei. Bárczy László, a Szilvásvá­radi Polgárőr Egyesület elnö­ke kifejtette: 21 tagjuk van, folyamatosan adnak szolgála­tot. A közbiztonság jó. Az autó hasznos, mert sok, erdőben el­tévedt embert kell megkeresni­ük. Négy éve az önkormányzat­tól is kaptak autót, azt is tovább használják. ■ T. B. gyöngyös A július 26-án, szom­baton a Fő téren rendezendő Omega-koncert miatt július 25-27. között több ideiglenes forgalomváltozásra és -korláto­zásra is számítani kell. A Petőfi Sándor-Szent Bertalan-Vachott Sándor utak kereszteződésé­ben teljes útzár lesz ma reggel 8 órától július 27-én, vasárnap reggel 8 óráig. A forgalomkorlátozás miatt az arrafelé közlekedők a ki­helyezett jelzőtáblákkal jelzett útvonalon tudják a lezárt sza­kaszt elkerülni. Az útlezárás miatt módosul a Mátra Volán Zrt. Gyöngyöspata és Gyön- gyössolymos felé közlekedő já­ratainak, s a Gyöngyösön köz­lekedő 1-es és 3-as számú helyi járat útvonala is. A Mátra Vo­lán Zrt. a változás részleteiről az érintett buszmegállókban elhelyezett részletes tájékozta­tók kihelyezésével segíti utasai zökkenőmentes közlekedését. Július 26-án, szombaton 18 órától a koncert végéig szin­tén lezárják a Móricz Zsig- mond utcát a Széchenyi úti kereszteződéstől, valamint a Puky Árpád utcát a Gár­donyi úti kereszteződéstől. A rendezvény ideje alatt sem a Móricz, sem pedig a Puky Árpád utcába nem lehet au­tóval behajtani. A szervezők kérik a közlekedők türelmét és megértését! ■ M. Z. I I I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom