Heves Megyei Hírlap, 2013. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-12 / 187. szám

2013. AUGUSZTUS 12., HÉTFŐ ■■■■■■■■■■ Huszonkét millió partfalomlás miatt Eger A vis maior támo­gatások XI. ütemében 82 település kérelme összesen 596 millió forintot ítélt oda a belügyminiszter. Az aktuális körben 19,6 millió forint elő­legről, 65,6 millió forint véde­kezési és 510,8 millió forint helyreállítási támogatásról született döntés. Eger pin­ce- partfalomlás miatt közel 22 millió forint támogatáshoz jutott. ■ T. B. Augusztus végére újra tábort hirdettek ostoros Malacsek Béláné személyében új vezetőt vá­lasztott a helyi képviselő-tes­tület a helyi Alapszolgáltatási Központ élére. Az intézmény­hez kapcsolódó hír, hogy nagy sikere volt az általuk szervezett napközis tábornak, amelyet augusztus végén újra megrendeznek. A programok sorában játékok, kirándulás és strandolás is várja a gyer­mekeket. ■ P. A. Kiemelten ellenőrzik a szálláshelyeket szilvásvárad Idén számos hiányosságot tapasztalt az önkormányzati adóellenőr az idegenforgalmi adóval kapcsolatban. Több eset­ben a Szilvásvárad Kártyát sem állították ki a szállás­hely-üzemeltetők, elmaradt a vendégek regisztrációja, az adó bevallása és befizetése is. A visszatérő szabálytalan- ságokiesetében már bírságolt is a hivatal. Szaniszló László polgármester elmondta, az egyre gyakoribb hiányossá­gok miatt augusztus 15. és 31. között fokozott ellenőrzést tart az önkormányzat. ■ T. B. Szaniszló László polgármester így nézett ki Dobó István szenzáció Antropológusok rekonstruálták a várkapitány arcát íme Dobó István várkapitány! Markáns arcvonásai is elárulják, milyen karakteres egyéniség volt az egri ostrom legendás hőse. Eger volt az idei Ősök Napja elnevezésű rendezvény díszvendége Bugacon, ahol történelmi élőképpel kísérve mutatták be Dobó István vár­kapitány rekonstruált arcát. Az elkészült fej az egri Dobó István Vármúzeumba kerül. Szomszéd Eszter Még 2006-ban, a szlovákiai do- bóruszkai templom átépítésekor találták meg az egri várvédő ka­pitány sírját. A maradványok, a koponya akkor a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárába kerültek, ahol Papp Ildikó vezetésével vizsgálatsorozat kezdődött. A Gárdonyi Emlékév tiszteletére a Magyar Túrán Alapítvány úgy döntött, antropológus szakértők közreműködésével szobrot ké­szíttet Dobó István rekonstru­ált arcával. Ezt tegnap, az Ősök Napja főattrakciójaként mutat­tak be a nagyközönségnek. Sikerült minden eddiginél valóságosabban felidézni az eg­ri kapitány vonásait. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez, de ha­sonló munkák tapasztalatai azt mutatják, hogy egy-egy re­konstruált arc a felismerhető­ségig képes visszatükrözni az elhunyt vonásait. (Erről még az egri sajtótájékozatón mesél­tek egy történetet, amikor egy, az '56-os forradalom során el­halálozott személy koponyája alapján készítettek egy ilyen fejszobrot. Az elhunyt felesége sírva fakadt, mikor hosszú évek óta eltűntnek hitt férje arcát vél­te felismerni a rekonstrukción.) A hős várvédőről nem maradt fenn korabeli, hiteles ábrázolás, csupán a halála után, a fia által készíttetett szarkofág fedlapján látható az arcképe, ám ez felte­hetően idealizálja őt. Az eddig ismeretlen vonásokat Kustár Ágnes - akit Európa egyik leg­jobb arcrekonstruktőreként tar­tanak számon -, Balikó András szobrászművész, valamint Év­A VÁRKAPITÁNY hOSSZÚCSOntjdi­nak mérete alapján termetbecs­léssel állapították meg, hogy 178-182 cm magas, erős testal­katúférfi volt, amellyel nagyon kiemelkedett kortársai közül (az átlagtermet 166 cm volt). A vizs­gálatok során az is kiderült, hogy a legendás katona kösz- vényben szenvedett. Külön érde­inger Sándor antropológus ké­szítette el.- Természetes, hogy minden apró vonásában Dobó Istvánéval megegyezőt nem tud létrehozni a szakember, azonban ez az arc ■ ADobóruszkán 2006-ban előkerült maradványok alapján készült el a szobor. igen hasonló az eredetihez - ma­gyarázta Évinger Sándor. - Do­bó István koponyájáról az orvosi diagnosztikában használatos CT segítségével készítettük el a háromdimenziós felvételeket. A rekonstrukció két fő szakasz­ból állt: először a „kényszerű” munkákat kellett megcsinál­ni, vagyis a koponya hiányos, alakbeli torzulásait javítottuk kesség, amit a fej forma és az arcvonások árulnak el Dobóról: ha a leírásokból nem tudnánk, milyen markáns és karakteres egyéniség volt, erőteljes kopo­nyája, erős járomcsontja akkor is ezt tükrözné. Az akkori idők­ben nagyon hosszúnak számító életkora pedig szívósságát és kiváló harci tudását mutatja. ki anatómiai jelleg alapján. Ez után kezdődhetett el a tényleges arcrekonstrukció, amely óriási precizitást igényelt, ez volt a leg- időigényesebb feladat. A mimi­kái izmokat az eredési és tapa­dási helyek szerint határoztuk meg. A lágyszövet-adatokkal ezeknek az izmoknak a vastag­sága számítható ki, mely után a szem, a száj, az orr elhelyezke­désének és formájának megálla­pítása következett. Mikor ezek­kel elkészültünk, akkor vontuk be egy nagyjából ötvenéves ember korának megfelelő „bőr­rel”. A hajviselet, a bajusz és a szakáll számít valóban csak kö­vetkeztetésnek, ezt az adott kor­szakra jellemző viselet alapján építettük rá a szoborra. Azért is, mivel a korabeli ábrázolásokon Dobót mindig arcszőrzettel áb­rázolták - mondta a szakember. Bíró András Zsolt ezt annyi­val egészítette ki, hogy a lehet­séges eltérések csupán az adott tápláltsági állapotból adódhat­nak, mivel a test más részeihez képest az arcon kevésbé válto­zik az izmokon lévő zsírszövet mennyisége. Éppen ezért lehet nagyon hiteles egy ilyen fej­szobor, mert azt, hogy kinek milyen az arca, a koponya ha­tározza meg, ami nem változik látványosan. Dobó csontjai is szívósságáról árulkodnak 3 Lehetetlen az egyetértés? EGYETÉRTÉSRE JUTUNK-E Va­laha mi, magyarok?! Pedig ahhoz, hogy az álmainkban látott-óhajtott jólét tényleg eljöjjön, egymásra vagyunk utalva. íme néhány apró igaz történet megyénk mai való­ságából arra utal, még nem mindenki ismerte fel ennek jelentőségét. egy irodalmi mű szerzője megörült, amikor tudatták vele, egy alkotása előadásá­nak helyet ad a teátrum. Ám öröme csak addig tartott, mígnem egy másik drámá­ját egy másik színtársulat bemutatta. Thalia előbbi követői nyomban közölték: mert azokhoz pártolt, ezért a tervezett darabját leveszik a műsorról... A színésznő sikere napvilágot látott a világhálón is. Boldogságát beárnyékolta viszont, amit kollégáitól - akikkel nemrég még egy színpadon játszott - hallott: forrón gratulálnak neki, de lájkolni nem merik a közleményét, mert az állá­sukba kerülhet, ha az ellen­séggel kokettálnak... észak-hevesi kis község volt vezetője mesélte: az egyik helyi közintézmény irányí­tójával állt le beszélgetni az utcán, ahogy az falubeliek köpött szokás. Utóbb vissza^ hallotta, az illetőt a település elsőszámú embere beren­delte magához, s rápirított: többé ilyet ne tegyen, külön­ben búcsúzhat a pozíciójá­tól... Csak azért, mert a mai polgármester más színekben nyert választást, mint elődje. (Igaz, egykor még mind­ketten egy szervezethez tartoztak.) ha ez a szétszakítottság folytatódik - kicsiben is -, akkor hogyan várhatjuk el, hogy hazánk legalább ar­ra a fejlettségi szintre jut, amire a környező államok?! Ahol a polgárok rájöttek: vannak nagy horderejű tár­sadalmi feladatok, melyek megoldásában nem lehet köztük szekértáborok sze­rinti különbség. Odafigyelni a másik emberre Eger Újjáélesztették a hagyományt a fertálymesterek Zaránkon is segítenek a diákok a hivatalnak Munkagép vágott át egy gázvezetéket Nagyréden Nagyboldogasszony ünnepére várták az egrieket a Fertály­mesteri Testület tagjai múlt va­sárnap, a Farkasvölgy úti óvoda elé. A tábori istentisztelet után agapét tartottak, azaz vendé­gül látták a megjelenteket, akik egy kis üdítő, bor és sütemény mellett beszélgethettek. Cseh István, az esemény egyik szer­vezője elárulta: az volt a céljuk, hogy újraélesszék a hagyo­mányt, s Mária mennybemene­telének ünnepén találkozzanak az itt élők. - A mai rohanó vi­lágban különösen fontos, hogy 1 ne menjünk el egymás mellett, s hanem szakítsunk időt egy- | másra, a beszélgetésre - tette I hozzá. ■ P. A. A tábori istentiszteletet követően agapét is tartottak. munka Júliustól augusztusig hat nappali tagozatos diákot foglalkoztat a zaránki önkor­mányzat. A16 és 25 év közötti fiatalok napi hét órában dolgoz­nak a hivatalban, száz százalé­kos támogatás mellett - tájékoz­tatott Csintalan István polgár- mester. - A Start-mintaprog­ramban részvevő négy munkás napi nyolc órában foglalkozik a játszótér felújításával, vala­mint ők festik a községházát és annak kerítését is. A közutak kátyúzását, és a járdák betono­zását szintén négy közmunkás végzi a településen, továbbá a közfoglalkoztatás keretein belül is négyen gondozzák a telepü­lés parkját. ■ SZ. E. átvágta Gázszivárgás miatt előbb a megyei katasztrófavé­delmi igazgatóság ügyeletét, majd a rendőrséget is riasztot­ták szombaton Nagyrédéről. Utóbbiakat azért, mert felme­rült, hogy a veszélyhelyzet el­hárításának idejére le kell zárni a 3. számú főút Nagyrédei elága­zót érintő szakaszát. Erre végül nem volt szükség, tájékoztatott Vámos Boglárka, a megyei rend­őr-főkapitányság sajtóreferense.- A megyei katasztrófavédel­mi ügyeletre szombaton valami­vel déli tizenkét óra előtt érke­zett a riasztás, miszerint átvág­tak egy gázvezetéket Nagyré- dén - mondta el Hevesi Katalin ügyeletes szóvivő. A gyöngyösi tűzoltók vonultak a helyszínre, ám szerencsére már nem akadt sok dolguk, mert kiérkezésükig a helyszínen tartózkodó munká­sok elzárták a gázt. A tűzoltók gázkoncentrációt mértek, az ér­tékek pedig nem tették szüksé­gessé a környék kiürítését.- A Jászplasztik Kft. telephe­lyén történt a baleset, amelynél nem alakult ki veszélyhelyzet - mondta el Száraz Gábor, a Ti- gáz szóvivője. Kifejtette: a Jászp­lasztik építkezésén egy 90 mili- méteres vezetéket vágott át egy munkagép. A fogyasztót kizárta a gáz­szolgáltatásból a Tigáz mindad­dig, míg helyre nem állítják az átvágott szakaszt. ■ G. R. K * k l

Next

/
Oldalképek
Tartalom