Heves Megyei Hírlap, 2012. december (23. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-05 / 284. szám

2012. DECEMBER 5., SZERDA MEGYEI KORKÉP 3 Új adók: kötelező a matek kata És KivA A kisvállalkozók a számolást nemigen spórolhatják meg Kiszely Erzsébet a többi kisvállalkozóhoz hasonlóan számol: lehet, hogy rövid távon kifizetődő, de vajon hosszú távon is megéri az új adónemre váltani? Forgalomkorlátozás a Kossuth téren hatvan A Kossuth téri ka­rácsonyi vásári balesetek elkerülése végett január 6-ig lezárták a Stharenberg utat. Az autósok a polgármesteri hivatal előtti parkolhatnak. A téren színpad is lesz, ahol helyi óvodások és iskolások lépnek majd fel. ■ T. 0. Újjáalapítják a Hatvány Lajos Múzeumot hatvan A képviselő-testület ma rendkívüli ülést tart a városházán. Az eseményen a Hatvány Lajos Múzeum j újjáalapításának kérdéséről, valamint a térségi kommu­nális hulladékszállítással kapcsolatos jogi teendőkről tárgyalnak. ■ T. 0. Túrázni hívják az ovisokat, iskolásokat rózsaszentmárton A Hérics Természetjáró és Turiszti­kai Sportegyesület idén is megrendezi Mikulás-túráját. December 8-án, szombaton az óvodások rövidebb, az is­kolások hosszabb távon mé­rethetik meg kitartásukat. Az egyesület vezetése érté­kelte a Mátra teljesítmény­túrát is, amit idén 155-en teljesítették a távot. ■ T. 0. Közéletről, újságírásról Szaniszló Ferenccel hatvan Szaniszló Ferenc, az ismert külpolitikai újság­író volt a legutóbbi Közéleti Szalon vendége. A publicis­ta-haditudósító Litya László és Tompa Z. Mihály újság­írók kérdéseire nem csupán a szakmájával kapcsolatos érdekességeket osztott meg hallgatóságával. ■ T. 0. Szaniszló Ferenc volt a vendég Kevesebb adminisztrációt és kiszámíthatóságot célzott meg a kisadózók tételes adó­ja (kata) és a kisvállalati adó (kiva). A vállalkozók és az érdekvédelmi szervezetek képviselői azonban óvatosak, amikor az új adónemekről beszélnek. Csath Róza A kisadózók tételes adóját és a kisvállalati adót választók szá­ma a Gazdasági Minisztérium becslései szerint 2014-ben elér­heti a félmilliót. A katát választó kisadózó vállalkozásnak a főállású kis­adózók után havi 50 ezer forint, a nem főállásúak után havi 25 ezer forint tételes adót kell fi­zetni. A kata választása igazán a legfeljebb 6 milliós éves jöve­delmű kisadózóknak éri meg. Amennyiben a kisadózó vál­lalkozás bevétele meghaladja a 6 millió forintot, az a feletti rész után 40 százalékos mér­tékű adót kell fizetni a tételes adó mellett. A katázó mentesül a törvényben meghatározott közterhek (így például szemé­lyi jövedelemadó, társasági adó, nyugdíj-, valamint egészségbiz­tosítási és munkaerő-piaci járu­lék, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás beval­lása és megfizetése) alól. Czibula Zoltán, a Kereske­dők, Vállalkozók egyik megyei szervezetének titkára - aki ko­rábban többször is felhívta a fi­gyelmet a vállalkozókat fojtoga­tó papírmunkára - a kata egyik előnyének maga is az admiszt- ráció csökkenését tartja. Mind­emellett azt javasolja, legyen körültekintő, aki ezt az adózási módot választja.- Sok vállalkozásnak még mindig bizonytalan a jövő évi bevétele, pedig pontosan ettől A kisvállalati adó (kivá) vá­lasztásának feltétele, hogy az adóévet megelőző évben az al­kalmazottak száma ne haladja meg a 25 főt, és a cég árbevétele ne lépje túl az 500 millió forin­tot. A kisvállalati adó mértéke 16 százalék, megfizetésével az adóalany mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájáru­lás, és az osztalék után fizeten­dő egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól is. a kisvállalati adózást választó cég az adó alapját és az adót az adóévet követő május 31-éig valí kell függővé tenni, megéri-e választani vagy sem. A döntés előtt alapos számításokat kell végezni. Ebben igény esetén a KISOSZ adótanácsadással is segíti - mondta a titkár. Az elemzők szerint a katával a kisvállalkozások évente akár több százezer forintot is meg­takaríthatnak, sőt, a könyvelői szolgáltatás kiadásait is meg­spórolhatják. Pribelszki Jánosné könyvelőt eddig elsősorban az egyéni vállalkozó ügyfelei kér­dezték a lehetőségről.- A számításaim szerint a ka­ta elsősorban azoknak éri meg, ja be; s az adóév első 11 hónapjá­ra havonta adóelőleget fizet. Az adóelőleg és az adó különbö­zeiét a bevallással együtt kell be­fizetni vagy visszaigényelni. LAPUNK MEGKÉRDEZETT több szakembert is, vajon hogyan véle­kednek, mit is hoz majd a kiva a vállalkozások versenyképessége, boldogulása szempontjából. Nos, ők valamennyien azt mondták, egy év múltán, a tapasztalatok birtokában szeretnének majd minderről véleményt nyilvánítani. Hozzátették: remélik, beválik a dolog, ám jóslásokba nem szeret­nének bocsátkozni. akik több helyre számláznak és kevés a költségük. Az egy felé számlázás azért nem jöhet szóba, mert bújtatott foglalkoz­tatásnak minősülhet - mondta Pribelszki lánosné, aki szerint a katás kisadózók akár könyvelői segítség nélkül is boldogulhat­nak. Amennyiben az éves be­vételük nem haladja meg a hat­millió forintot, csupán bevé­tel-nyilvántartást kell vezetni, és a következő év február 25-éig egyszerű adónyilatkozatot adni.- Első hallásra valóban csábí­tó a havi ötvenezer forintos be­fizetés - mondta Kiszely Erzsé­bet mesterkozmetikus., egyéni vállalkozó, aki a könyvelőjével is utánaszámolt.- Ötvenezer fixszel, a többi befizetendővei együtt a mos­taninál kevesebb lenne a nyug- díjjárulék-alapom is. Meglehet, az adott évben jobban járok, de hosszú távon aligha. Amúgy is szerény nyugdíjra számíthatok majd, ilyen feltételek mellett pedig még kevesebbre. Ez an­nak éri meg, aki a különbözetet havonta félre tudja tenni olyan értékálló, sőt kamatozó befek­tetésbe, amely később a nyug­díja kiegészítése lehet - véli a mesterkozmetikus, aki szerint a vállalkozóknak ezt minden­képpen mérlegelni kell, mielőtt döntenek. JEGYZET JíK, ■ ’ POCSAJI Wm H RICHÁRD Remélem, Kata nem hízik meg én már régen katázok. Na nem ért az a megtiszteltetés, hogy hamarabb igénybe vehettem volna a januártól életbe lépő kisadózók tételes adóját (kata), egyszerűen a feleségemet hívják Katának. Rendre csak kapkodom a fejem, amikor bárhol szóba kerül kata, nem tudom, hogy mi van már megint a párom­mal. Márpedig manapság igencsak népszerű, hiszen a vállalkozóknak dönteniük kell, szeretnék e szép névvel ellátott adónem szerint telje­síteni fizetési kötelességüket. Mint megírtuk, a vállalko­zások évi 6 millió forint ár­bevételig bejelentett főállású kisadózónál havi 50 ezer, főállásúnak nem minősülők esetén havi 25 ezer forint té­teles adót fizetnek. KATÁRÓL ESZEMBE jut egy másik rövidítés, mely kis át­alakítással szintén lehet női név, az eva, vagyis az egy­szerűsített vállalkozói adó. Emlékeznek még arra, hogy ennek 2003-ban még 15 szá­zalék volt a mértéke, s rend­kívül rugalmasan lehetett kezelni? Aztán az évek alatt szépen elkezdett emelkedni, hízni, s ma már ott tartunk, hogy 37 százalékot kell meg­fizetni. Több tízezren le is morzsolódtak, mondván, így már nem éri meg. pozitívnak tartom, ha a kis- vállalkozók egyszerűbben, kedvezőbben adózhatnak, hiszen ez elengedhetetlen annak a bizonyos gazdasági motornak a felpörgetéséhez, mely már egy jó ideje inkább csak döcög, ahelyett, hogy egyenletes ütemben haladna és akkor még nem is álmod­tunk száguldozásról... az én otthoni Katám min­dig azt mondja, nem szabad pluszkilókat felszedni, bízok benne, hogy a döntéshozók is így tekintenek a katára, s nem akarják majd a későbbi­ekben emeltebb adókulccsal felhizlalni, mert akkor köny- nyen az eva sorsára juthat, s sokan faképnél hagyják. A kivás vállalatok 16 százalékkal adóznak Műszert adott át a biztosító adomány A gyöngyösi kórház gyermekosztályának segítettek Cipősdoboznyi szeretet a megyei rászorulóknak Bélapátfalvával társulnak az alapszolgáltatásokra A beteg gyermekek vérének oxigénszintjét méri az a mű­szer, melyet a napokban az ING Biztosító Zrt. képviselői adtak át a gyöngyösi Bugát Pál Kórház gyermekosztá­lyának. Az ujjbegyre helye­zett műszer segítségével a vér oxigén-ellátottságát lehet mérni, anélkül hogy a kis be­tegeket meg kellene szúrni. A biztosító a műszer mellett játékokkal is kedveskedett az osztály betegeinek, de az ott dolgozókról sem feledkeztek % meg. Horváth Zoltán kirendelt- s ségvezető kiemelte, segítségük | nem egyszeri, továbbra is támo- | gatni kívánják majd a kórház 2 munkáját. ■ G. R. A gyermekosztály kis betegei örömmel fogadták az ajándékozókat segítség A napokban ismét út­jára indult a Magyar Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz nevű jótékonysági akciója. Egerben már hetedik éve vár­ják a felajánlásokat a Deák Ferenc út 9. alatti gyülekezeti házba, december 18-ig. Az ösz- szegyűjtött csomagokat rászo­ruló családoknak adják. Kérik a felajánlókat, a dobozokra ír­ják rá, hány éves fiú vagy lány gyermeknek szánják azokat. Az adventi szeretet akció igen népszerű a megyeszékhelyen: tavaly 350 dobozt juttattak el a rászorulóknak. Heves megyé­ben, Gyöngyösön (Mérges út 14. fszt. 1.) is várja az adomá­nyokat a gyülekezet. ■ P. A. szilvásvárad Ülésezett a tele­pülés képviselő-testülete. Tár­gyaltak az önkormányzat gaz­dálkodásáról, amely sikeres­nek mondható, mert a kiadáso­kat kordában tartották, néhány bevétel pedig terven felül telje­sült. A jövő évi költségvetés ke­retszámait még nem lehet látni, de az biztos, hogy még inkább takarékoskodniuk kell. Elfogadták a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásá­nak év végi megszüntetését. A feladatokat továbbra is társulá­sos formában kívánják ellátni. Az étkeztetés, a házi segítség- nyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás, illetve a gyer­mekjóléti alapszolgáltatások el­látására társulást hoznak létre Bélapátfalvával. Határoztak arról, hogy a kommunális adó 15 ezer forint­ról 17 ezerre nő évente. Ingye­nes marad a szemétszállítás, ám ez a szilvásváradi önkor­mányzatnak évről évre többe kerül. A falu nyilvános könyv­tári ellátására a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 2013-tól határozatlan időre szolgáltatási szerződést kötnek. A település indul vidékfejlesz­tési pályázaton is, az egykori általános iskolai épület egy ré­szét átalakítanák, felújítanák. Mindez 31 millió forintba ke­rülne, amelynek harmadát az önkormányzat állná. ■ T. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom