Heves Megyei Hírlap, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

2 MEGYEI KORKÉP 2012. JÚNIUS 1., PÉNTEK m­Strandoljon 9 Hírlappal! íme játékunk nyertesei ismét meghirdettünk olva­sóinknak egy játékot, mely­ben azt kérdeztük, tudják-e, melyik kútból nyeri vizét a bogácsi Strandürdő. A helye­sen válaszolók közül tizenöt előfizetőnknek kedvezett a szerencse. A következő olvasók nyertek két belépőt a bogácsi strandra: Bánkuti Gyula, Eger, Ja­nicsár utca, Bársony László Sándor, Mezőtárkány, József A. utca, Benkéné Kovács Erzsé­bet, Novaj, Hősök utca, Bodnár Károlyné, Eger, Veres P. utca, Boros György, Eger, Diófakút utca, Bóta Jánosné, Nagytálya, Kossuth utca, Ipacs Tamás, Egerszalók, Laskó, Jenei Tibor- né, Pély, Fő utca, Katona Bar­nabás Mátraballa, Sallai utca, Kovács József, Egercsehi, Egri utca, Kovács József, Egerfar- mos, Táncsics utca, Mudriczki Sándor, Füzesabony, Szihalmi utca, Simon Ottó, Andornak- tálya, Alkotmány utca, Szabó Bertalan, Tarnalelesz, Szabad­ság utca, Vezekényi Alajosné, Kompolt, Petőfi utca. Gratulálunk! A nyeremé­nyek lapunk ügyfélszolgálati irodájában (Eger, Trinitárius u. 1.1. emelet) vehetők át hétfőtől csütörtökig 8—6 óra, pénteken 8-15 óra között. ■ Hétmilliós plusz a Gárdonyi Géza Színháznak ►Folytatás az 1. oldalról döntés A most biztosított 7 millió forintos önkormányzati forrást csak az eddig megkö­tött szerződések alapján lehet felhasználni, új kötelezettség ennek terhére nem vállalható. A közgyűlési határozat ki­mondja: az intézményvezető kötelessége, hogy a költségve­tési egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket tegyen. Döntöttek arról is, hogy a vá­rosi tulajdonban álló bérlakás bérlőkijelölési jogát biztosítják az intézménynek, így nyújtva segítséget a teátrumban közal­kalmazotti jogviszonyban álló dolgozó és családja lakhatásá­nak megoldásában. ■ P. A. Az egri pályaudvar nincs veszélyben. Bár sokan nem tudják, tény: a lopás a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. „Fémbányászat” a vasúton fémlopások Hevesben inkább a kisebb darabokat viszik Szilvásvárad környékén pihentek a fémtolvajok, de kihasználták, hogy karban­tartották az egri szakaszt. Tóth Balázs Havonta előfordulnak ki- sebb-nagyobb lopások a Heves megyei vasúti vonalakon. Má­jusban például a ' mostanság teherforgalmat lebonyolító Kál- Kápolná-Kisteren^é ’ vonalat látogatták meg a fémgyűjtők, Recskről érkezett bejelentés a rendőrséghez. De nem hagy­ták ki az Egér-Szilvásvárad mel­lékvonalat sem, amelyen május 21-ig szünetelt a forgalom, mert karbantartották például a Szar­vaskő előtt lévő hidat. Lázár Levente, a Heves Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtóreferen­se elmondta, Szilvásváradról, Bélapátfalváról és Felnémetről jelentettek lopásokat, főként kisebb elemeket, csavarokat tu­lajdonítottak el. Délebbre, illet­ve a fővonalakon nem annyira jellemző ez a tevékenység. Ká­beleket nem visznek, mert azok áram alatt vannak. Legutóbb arról írtunk, hogy Szilvásvárad és Putnok között is el-eltünedeznek dolgok a vas­úti pályáról, igaz, a tolvajok mostanában nyugton voltak. Már legalábbis így remélik, merthogy a hegyek között ne­héz közlekedni, ezért később is derülnek ki az esetek.- A körzeti megbízottak és a polgárőrök fokozottan figyel­nek, minden neszre lépnek. Előfordult, hogy megtalálták az összekészített tőcsavarkupa- cot is. Az utóbbi hetekben nem volt nyomuk a tolvajoknak, le­het, hogy rájöttek, figyeljük őket. Ezért is volna szükség a hajtánypályára, akkor sű­rűbb lenne a forgalom, nem pe­dig 3-4 naponta nézne a sínek­re valaki..., vagyis nem lopnák szét az állami vagyont - mond­ta el Szaniszló László Szilvás­várad polgármestere.- Sajnos, a vasúti pálya most használhatatlan, nettó 60-70 ■ Ön vajon örülne a hajtánypályának ? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu y A szavazás eredményét következő számunkban közöljük. millió forintból lehetne rend­be hozni. Ez is megkönnyítette a tolvajok dolgát, mei;t néhol a csavarokat kézzélKl leketétt húzni a szétkorhadt talpfákból. Pótolni kell az alkatrészeket, felújítani a peronokat, a talpfá­kat, megtisztítani az átjárókat, eltávolítani a növényzetet és a sziklapergéseket. Mindezt persze csak Csokvaományig, mert egy földcsuszamlás ketté­vágta a vonalat, a támfal építé­se pedig nagyon drága volna - tette hozzá. A hajtányprojektre létrehozott, négy önkormány­zat tulajdonában álló Bükk Hajtány Kft. tegnap egyébként benyújtotta átalakított pályá­zatát a NORDA-hoz, miután azt Matolcsy György nemzetgazda­sági miniszter is támogatásra javasolta, akárcsak a lovasköz­pont beruházást. Más megyében sem jobb a helyzet. „Ismeretlenek az éj­szaka folyaínán megrongálták a Szajolt Mezőtúrral összekötő vasútvonalat, miután egy sza­kaszon ellopták a vasúti tő­csavarokat” - állt nemrég egy rendőrségi felhívásban. Mind­ezt egy pályaellenőr fedezte fel járőrözés közben. Szintén ezen a pályán ismeretlenek több alkalommal is megron­gálták a biztosítóberendezé­sek kábelezését. A rendőrség a vasúti közlekedés veszélyez­tetése miatt indított eljárást minden esetben. De nagyban is utaznak a vasasok. A szol­noki cukorgyár bontása idején többször is a biztonsági embe­rek zavarták meg a tolvajokat, akik a használaton kívüli sín­pályát próbálták meg felszedni és elvinni. Volt, hogy egy tízfős társaság cipelte a méretes sín­vasat, amikor rajtakapták őket. Baleset még nem volt a tolvajok miatt sajnos a színesfémtolvajok ál­landó célpontjai lettek a vasúti pályák és berendezések - mondta el a rendőrség tapaszta­latait Pásztoráé Kovács Agnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószó­vivője. - Elsősorban a külterüle­teken futó pályaszakaszokon, valamint a bezárt vonalakon tapasztalhatók lopások, ame­lyek meglehetősen gyakran ve­szélyeztetik a vasúti közleke­dést. Ezért kivételes szerencsé­nek mondható, hogy baleset még nem történt ilyesmi miatt, ám arra már akadt példa, hogy szünetelt a közlekedés az effaj­ta bűncselekmény miatt - fűzte hozzá a sajtószóvivő. Öltek a kutyái, ám a bíróságon felmentették a vád alól ►Folytatás az 1. oldalról bűnper A bűnösség megálla­pítására irányuló ügyészi fel­lebbezés vélhető indokai szere­pelnek az eredetileg benyújtott vádiratban is. Ezek sorában hangsúlyosan utal rá a vádha­tóság, hogy az udvarán három nagytestű kutyát - egy argen­tin dogot, egy németjuhász és egy Staffordshire fajta ebet - szabadon tartó S. Krisztián több jogszabályt is megsértett. Mindhárom kutya kifejlett, megközelítően 50 kilogramm testsúlyú volt, a viselkedésü­ket pedig leginkább agresszivi­tás jellemezte. A kutyatartásról szóló ön- kormányzati rendelet alapján két jószága lehetett volna a vádlottnak úgy, hogy figyelem­be veszi: „Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy az eb a tartási helyét illetve az ingat­lan határait ne hagyhassa el.” ■ A 88 éves, gyenge fizikumú G. P.-t megtámadták, és pár perc alatt szétmarcangolták. A vádlott ingatlanának belső udvarát a hátsó udvartól elvá­lasztó kertkapu a rendeltetését nem látta el. Erre utal, hogy a támadást követően két kutya is ezen az átjárón jutott vissza. A fellebbezést benyújtó ügyészség szerint összességé­ben a terhelt a felelős kutya­tartótól elvárható gondosságot, körültekintést elmulasztotta azáltal, hogy a megengedettnél több agresszív kutyát nem megfelelő körülmények között tartott. Többször előfordult, hogy az ebek kiszöktek az ut­cára. Az egyik postai kézbesí­tőt úgy egy éve a Staffordshire a közterületen meg is támadta. Mint a Hírlap az esetet köve­tően megírta, 2011. február 28- án, délután 4 óra körül a há­rom kutya ismeretlen körülmé­nyek között bejutott a sértett ingatlanának udvarára, ahol a 88 éves, gyenge fizikumú G. R-t megtámadták, és néhány perc alatt szétmarcangolták. Az idős ember perceken belül meghalt. Az argentin dogot a helyszínre érkező rendőr lelőt­te, a másik két kutyát az állat­orvos altatta el. A kutyák nem voltak veszettek. ■ S. B. S. Felnémeti környezetvédők szemétszedés Öt konténerrel szedtek össze Felnémeten Hiteltermékek pályázatokhoz Széchenyi kártya A legsikeresebb a vállalkozások közt Hatvan ember, négy helyen, öt konténernyi hulladékot gyűj­tött össze Felnémeten. A Város- gondozás Eger Kft. eszközökkel és négy gyűjtő elszállításával járult hozzá az akció sikeréhez, az ötödik konténert pedig egy helyi vállalkozó vitte el.- A roma közösség tagjai a Béke úton, a diákok a Pásztor- völgyi Általános Iskola és Gim­názium környékén, a Felnémet Derűs Alkony Nyugdíjas Egye­sület a Szarvaskői úton, míg egy család a Tárkány-pataknál § gyűjtött szemetet - tudtuk meg S Rázsi Botond alpolgármester- J tői, az esemény főszervezőjétől, 5 aki reméli, hogy rendszeressé £ válhat az akció. ■ SZ. V. Felfrissült Felnémet. Kicsik és nagyok is részt vettek az akcióban. A KA-VOSZ Zrt. megalapítá­sának és a Széchenyi Kártya Program indulásának tizedik évfordulóját ünnepelték Eger­ben. Az eseményen Sós Ist­ván alpolgármester kiemelte, a megyeszékhelyen induló beruházásoknál számítanak a helyi kis- és középvállalko­zások közreműködésére. Dá­vid Ferenc, a VOSZ főtitkára a kormány elmúlt két évét ér­tékelte. Pozitívan ítélte meg a társasági adó kulcsának csök­kentését, a vállalkozói vagyon öröklésének illetékmentessé tételét, a szakképzési törvényt. A komoly törvényeket, mint például az új Munka Törvény- könyvét, a sztrájktörvény szigorítását megosztónak, de alapvetően jónak tartja. A nyugdíjkérdéshez viszont nem szimpatikusán nyúltak. Elmondta, több adó lett 2012- re, nőtt az élőmunka terhe, hiányzik a kiszámítható jogi környezet is. A költségvetési stabilitás fontos, de beáldozták a gazdasági növekedést. ■ A régióban vállalkozási tanácsadásra 340 millió forintot lehet nyerni. Fülöp Gábor, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a megyei helyzetet elemezte. Nagy az elvándorlás, hiányzik a nyelvtudás, a kisebb piaci szereplők pedig azzal is küzdenek, hogy nincs elég ka­pacitásuk, tanúsítványuk és tőkéjük. A Széchenyi Kártya utóbbin enyhíthet, Hevesben 92 helyen lehet igényelni. Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója az eddig ezer milliárd forintot megmoz­gató kártyáról elmondta, szük­ség van rá, ezt 220 ezer vál­lalkozás bizonyítja. A jelentő­sége még inkább megnő, mert kilenc hónap van arra, hogy a gazdasági szereplők elnyer­jenek 3500 milliárdnyi uniós támogatást. Ezért kidolgoztak két új konstrukciót, az Önerő Kiegészítő Hitelt és a Támoga­tást megelőlegező hitelt. ■ T. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom