Heves Megyei Hírlap, 2012. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

2012-04-11 / 85. szám

2012. ÁPRILIS 11., SZERDA HORIZONT 13- SZOLGÁLTATÁS Gyanús alakokat vettek észre polgárőrök Nappali figyelőszolgálatot szerveznek a jövőben Bélapátfalván Az elismerő oklevéllel jutalmazott Ferencz Mária és Csanády József a legaktívabb tagok közé tartozik Az árulkodó keréknyo­mon eredtek a betörésre készülő' bűnözők után a járőrök. . Szilvás István A tulajdonos halála miatt lakó nélkül maradt házra azonnal szemet vetettek a könnyű zsák­mányra áhítozó bűnözők, az épület kifosztását azonban meg­akadályozták az éppen arra jár­őröző polgárőrök.- Megkülönböztetett figyelmet fordítunk azokra a házakra, ame­lyekben idős, magányos embe­rek élnek, vagy ahol nem lakik senki. Ennél a háznál is megáll­tunk és azt láttuk, hogy valakik letaposták a kerítést, a sövényen pedig jókora lyuk tátongott. Ref­lektorral bevilágítottunk az ud­varra, mire a hátsó részen han­gos csörtetést hallottunk. Azon­nal értesítettük a rendőröket, ők indultak aztán a betörni készülő személyek nyomába - idézte fel az egyik éjszakai szolgálatuk so­rán történteket Belányi Zsolt, aki Visnyóczki Ádámmal, Kiss Ba­lázzsal és Fülemen Ferenccel együtt járta akkor a város utcáit. Bűnmegelőzési tevékenysé­gükről szólva egyebek között ezt az esetet is megemlítette az el­múlt évet értékelő beszédében Barta Péter, a Bélapátfalvai Ön­védelmi Csoport elnöke. A tele­pülés legrégebben, két évtizede működő civilszervezete jelenleg 38 tagot számlál. Közülük ket­ten - Bársony Károly és Farkas Ágoston - az egykori alapítók közé tartoznak, ám még ma is aktívak. Az önkéntes bűnmeg­előzők rendszeres közterületi je­lenlétének, valamint a város közéletében vállalt szerepüknek köszönhetően kivívták a lakos­ság elismerését. közös vállalásuk ismertetése és az okmány aláírása után Barta Péter, a polgárőrcso­port elnöke és Sas Attila tűz- oltóparancspok kézfogással is megerősítette a két szerve­- Az ügyeleti telefonon éjjel­nappal elérhetők vagyunk - mondta a csoport elnöke, akit a közelmúltban azzal hívott fel az egyik helybéli, hogy két gyanús alak kifeszítette a szomszéd ház kerítését. - Mire odaértünk, a megzavart birtokháborítók el~ zet együttműködési szerződé­sét. Ennek értelmében a riasz­tott polgárőrök - a lehetősé­gük szerint - részt vesznek az oltásban, a forgalom irányítá­sában, a tűzből mentett érté­tűntek, de a hóban árulkodó két kerékpárnyom Bükkszentmár- ton felé vezetett. Az időközben értesített rendőr rövid időn belül rá is akadt a feltételezett tette­sekre, akiket ezt követően elszá­moltatásra visszahoztak a tett helyszínére. kék őrzésében, az önkor­mányzati tűzoltók pedig az ellenőrizendő nehéz terep megközelítésében, illetve fi­gyelőszolgálat ellátásában se­gítenek majd. A polgárőröknek - mint azt Olajos Norbert r. főtörzszászlós, a városban és térségében működő kmb-s csoport vezetője is meg­erősítette - nagy szerepük van abban, hogy lakóhelyük bűnügyi- leg kevésbé fertőzött település­nek számít. Igaz, a csoport tagjai sokat tettek ezért. Az elmúlt év­ben - a helyi rendezvények biz­tosítása mellett - 2340 órát töltöt­tek közterületi járőrözéssel, eköz­ben több mint háromezer kilomé­tert tettek meg az ellenőrzésre ki­jelölt útvonalon.- Tagjaink áldozatvállalására jellemző - emelte ki Barta Péter -, hogy nem egyszer a saját jár­művükkel, és a saját zsebükből tankolt benzinnel indultak szol­gálatba. A szervezetnek juttatott támogatás ugyanis egyre csök­ken, tavaly az önkormányzat mindössze 175 ezer forintot tu­dott adni. Ezt az összeget pályá­zat révén sikerült 405 ezerre fel­tornázni, ami csak szűkösen volt elég a működésre. Teendőink vi­szont egyre szaporodnak, mosta­nában főként a nagy károkat okozó illegális fakivágás, erdő­irtás megakadályozásában szá­mítanak ránk. Szükség lenne az állandó nappali figyelőszolgálat, az „Egy iskola, egy polgárőr” mozgalom, továbbá egy akció- csoport megszervezésére is. A közgyűlésen megjutalmaz­ták az elmúlt évben kiemelkedő munkát végző tagokat. A Fleves Megyei Polgárőr Szövetség elis­merő oklevelét ezúttal Ferencz Mária, Báli András, Berecz Béla és Csanády József érdemelte ki. Görögországi utat nyertek a mezőtárkányi nyugdíjasok jutalom Sikert aratott az Orszá­gos Nyugdíjas Ki mit tud?-on a mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub tízfős tánc­csoportja a közelmúltban. A meg­mérettetésre az ország 470 tele­pülésének művészeti csoportja nevezett be. Miután a mezőtár- kányiak túljutottak az elődöntőn, Hévízre utaztak, ahol a háromna­pos középdöntőt tartották.- Huszonkét csoport volt, többféle műfajban mérték össze tehetségüket - számol be a ren­dezvényről Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere. - Tánc kategóriában mi lettünk a legjobbak, ezzel esélyesek va­gyunk a döntőbe jutásra, ami jú­nius elején lesz ugyancsak Héví­zen. Csárdás és operett műfaj­ban is neveztünk és operett-elő­adásunkkal mi értük el a legna­gyobb pontszámot. ■ A részvételhez hozzájá­rulás is kellett. A tánccsoport 2003 óta műkö­dik, Purzsás-Montvai Éva művé­szeti vezető Budapestről jár le hozzájuk. A mostani középdön­tőben való részvételhez a tagok jelentős anyagi hozzájárulása kel­lett, de tiszteletdíja felajánlásával támogatta a csapat utazási költsé­geit két önkormányzati képvise­lő: Németh Géza és Nyeste Sán­dor is. A tánccsoport az elért szép eredmény mellé egy százezer fo­rintos görögországi utazási utal­ványt is nyert. A nyaralásra szep­temberben családtagjaik is elkí­sérik őket. ■ Sz. K. Kézfogás: együttműködési megállapodást kötöttek a tűzoltókkal AGRIA MOZI 15.30,18 és 20.30-kor: AMERIKAI PITE: A TALÁLKOZÓ 17 és 19.30-kor: MINDENKI SZERETI A BÁLNÁKAT 17.30 és 20 órakor: A TITÁNOK HARAGJA URÁNIA MOZI 15.30 és 19 órakor: titanic 3D ILLÉS GYÖRGY TEREM 10 órakor Aranyéletkorúak matinéja: szederinda nép­táncegyüttes MŰSORA 17.30- kor: suszter, szabó, baka, kém GYÖNGYÖS - GYÖNGYHÁZ CINEMA BRIDGE 15 órakor: utazás a rejtélyes szigetre 3D 17 órakor: titanic 3D 20.30-kor: TITÁNOK HARAG­JA 15.30-kor: az ajtó 17.30- kor: a hatalom árnyé­kában 19.45-kor: az ördög benned lakozik GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ 19 órakor: csíksomlyói passió (Katona József bérlet) 16 órakor: A költészet napja (Stúdiószínpad) ÁLLATORVOSI ÜGYELET Este 8-tól másnap reggel 8-ig: dr. Balogh Gábor (Állatkórház: Eger, Szövetkezet u. 4.). Tel.: 36/312-460 Az ügyeleti beosztás elérhető a www.maok.hu honlapon is. 11. (szerda), 14.00: Óz, a nagy varázsló 12. (csütörtök), 14.00: A huszárból lett király www.harlekin.hu szervezes@harlekinbab.hu jegyrendelés: 36/515-499 PROGRAMAJÁNLÓ Hortobágy A nemzeti park területén újra üzemel az or­szág egyetlen halastavi kör­nyezetben futó kisvonata, mely a Tisza-tótól is elérhető. Áprilisban a járat hétvégen­ként menetrend szerint köz­lekedik. A kisvasút 5 kilomé­ter hosszan vezet a halasta­vak között, segítségével könnyen elérhetők a tóegy­ség távolabbi részei is. Hét­köznap a kisvasutat csak elő­zetesen bejelentett csopor­toknak indítják. Egerben ma délután 4 órakor a Bródy Sándor Megyei és Vá­rosi Könyvtár Böngészőjében a költészet napját ünnepük. Márai Sándor és Kassa kap­csolatáról dr. Cs. Varga István irodalomtörténész beszél, közreműködik: Beke Sándor rendező és Bodó Boglárka Ri­ta könyvtáros. További programok, ismertetők a HEOLIlU hírportálon olvashatók. Ajánljon programot ön is! Tel.: 36/513-600 • Hirdesse meg rendezvényét! Tel.: 36/410-427 Szeret fotózni? Van egy kedves vag/ humoros fotója? Legyen ez­zel öné a nap képe! Ossza meg velünk és a Heves Megyei Hírlap olvasóival kedvenc fotóját! A képeket és a rövid képleírást e-mailben a heol@heol.hu címre várjuk. A nap képe rovattal kapcsolatos további tudnivalók a HEOLItu hírportálunkon olvashatók. Könyvjutalom a legjobb fotósnak! A képek közül a Heves Megyei Fotóklub és az egri Horváth Zsig- mond Lajos Fotókör zsűrije vá­lasztja ki a hónap legjobb fotóját. A hónap képének készítőjét a He­ves Megyei Hírlap könyvjutalom­ban részesíti. A nap képe: Gyermek­láncfű Fotó: Kiss Andrea EGER VTV 8.00: A TV Eger műsora (a keddi adás ism.) 12.00: Diginfó A TV Eger műsora 18.00: TV Eger szignál 18.01: HírAdás (egri híradó, időjárás-jelentés, útinform) 18.20: Angol nyelvleckék 18.30: Pénzvilág (gazd-i magazinműsor, ism.) 19.00: Hír­adás 19.20: Eged-hegyi futóverseny (ism.) 19.30: Kultúrkorzó (kultúrális ajánlóműsor, ism.) 20.00: Híradás 20.20: Lelátó(A Lyceum Tv sportműsora) AGRIA TV 8.00: Egriport -heti hírmagazin 9.00: Ütköző- politikai vitamü- sor 9.30: HeveSport - sport magazin 10.00: Múzsa - kulturá­lis magazinműsor 10.30: Film 11.00: KépHír Online - közéleti magazinműsor 11.30: Képhír 13.00: Egriport - heti hírmaga­zin 14.00: Ütköző- politikai vitaműsor 14.30: HeveSport - sport magazin 15.00: Múzsa - kulturális magazinműsor 15.30: Film 16.00: KépHír Online- közéleti magazinműsor 16.30: Egriport - heti hírmagazin 17.30: Ütköző - politikai vi­taműsor 18.00: HeveSport 18.30: Múzsa - kulturális maga­zinműsor 19.00: Rím 19.30: KépHír Online - közéleti maga­zinműsor 20.00: ArchívBox- archív közvetítés 22.00: Képhír LÍCEUM TV Képújság - 10:00-TŐL és 18:00-TÓL az aktuális keddi adás ismétlése 10:00 LTV szignál 10:02 Az ismert világ határától az ígéret földjéig - egyiptomi, izraeli és Jordániái tájakon Asszu­ántól Ammanig - Barna Béla előadása 11:02 Eszterházy Gála - az Ének-Zene Tanszék művésztanárainak és hallgatóinak kon­certje a kápolnában I. rész - Tavaszi fesztivál koncertek az Eszterházy Károly Főiskolán 11:32 Földhöz vert csoda - ma­gyar dokumentumfilm (ism.) 11:52 EKF Himnusz - Képújság - 14:00 Arról van szó...- az EKF közéleti magazinműsora (a múlt Helyi műsorok pénteki adás ismétlése) - Képújság - 21:00-TŐL a múlt pén­teki adás ismétlése 14:00 LTV szignál 14:02 Hírlánc -az EKF hírműsora 14:17 ArtPorello 14:40 Mesélő kövek: Eger belvá­rosának építő és díszítő kőzetei (2. rész) (ism.) 14:55 Hang vagy! - zenei magazin - Smink, Hungariddim, Egresi Anna, Light in progress 15:40 A Csevice Erdei Iskola komplex fejlesztése a fenntartható fejlődés modelljeként 15:50 Mesefotel: A két nyúl (ism.) 15:55 EKF Himnusz - Képújság GYÖNGYÖSI VTV 09.00: A keddi adás ismétlése 11.30. Képújság 17.00: Euróra 8.r. (Innováció és oktatás, 12) 17.30: Képújság 18.00: Műsorismertetés 18.01: Aktuális (hírek röviden) 18.02: Hitvilága (vallási műsor) 18.14: Nap kérdése 18.16: Reklám 18.20: Aktuális (Gyöngyös és a térség legfrissebb hí­rei) 18.34: Sport7 (1. rész) 19.00: Reklám 19.03: Sport7 (2. rész) 19.30: Aktuális 19.44: Városháza (Jászárokszállás magazinja, ism.) 20.12: Reklám 20.15: Aktuális 20.29: Es- ti képek 20.30: Mit tenne Ön? 20.45: Hírháló 21.00: A ring királya (am-i karate-film, 16) 23.00: Hírháló 23.30: Művelt­ségi kvíz RÁDIÓ EGER 05.00: Magyar óra - 60 perc színtiszta magyar zene 06.00- 10.00: Jó Reggelt Eger: műsorvezető: Szabó Sándor. Hírek, idő­járás, közlekedési infó félóránként benne: 7.15: sporthírek 10.00-15.00: Egri Nap: műsorvezető: Gál István 15.00- 20.00: műsorvezető: Rohlicsek Judit. Benne: 15.00: Napi Plusz 16.00: Napi téma 17.00: Ötről a hatra, benne: 17.30: Sportmix 18.00: Agria Hírei - Napi hírösszefoglaló 18.05: Kí­vánságműsor: tel: 36/420-420, sms: 20/33-9-3333, e-mail: kivansag@radioeger.hu , facebook.com/radioeger.hu 20.00: Agria Hírei - Napi hírösszefoglaló (ism.) 20.00: A város ritmusa RÁDIÓ 1 0.00-6.00: Dévényi Dani 6.00: Kukori: Műsorvezető: Harsányi Levente, Happy Endre, Peller Mariann 10.00: TOP 10 11.00: A Leghosszabb zenei óra 12.00: Déli Kívánságműsor 14.00: Györke Attila 17.00: Cooky Live Mix 18.00: Cooky Show 21.00: Top 40 22.00-24.00: Disco's Hit DIÓRÁDIÓ 00.00-4.55: A legtöbb sláger változatosan 5.55: Reggeli Tur-mix Pifkó Tamással - reggeli infokkal, napindítókkal 9.55: Dió Express Győri Nikivel - programokkal, csajos rovatokkal, re-ceptajánlóval, sztárhírekkel 14.55: Délutáni Robogás Géczi Adriennel - hazavezető, közlekedési infokkal, ütős sláge­rekkel 16.55: Dió Top 10 Géczi Adriennel - Napi sikerlista a hallgatók szavazati alapján 18.00: Kultur Cafe Géczi Adrien­nel - Magyarország legnagyobb programajánló magazinja 19.55-24.00: A legtöbb sláger változatosan. Friss hírek: 6.00-10.00, illetve 20.00 - 24.00 között félóránként, nap­közben óránként. Sporthírek: 5.25, 6.45, 7.45, 10.00, 18.00, 20.00, 21.55, 23.55 SZENT ISTVÁN RÁDIÓ 5:00 Napköszöntö Hírek 7:00 Szentmise közvetítés 7:35 Szentek, szent életű emberek 8:15 Játék 8:45 Lapszemle 9:05 Múltunk pillérei 10:05 Szószóló 11:05 Évezredek asz­talánál 12:05 Egyházi hírek 12:15 Evangélium, Szólj Uram! 13:05 Szemle (ism.) 13:40 Népzenei kincsestár 14:05 Az élet megy tovább 14:35 Neuma (ism.) 15:00 Irgalmasság ki­lencede 15:15 Hétvégi levél (ism) 15:30 Hitvalló 16:05 Ér­ték-adó 17:00 Kora esti hírmondó 17:30 A Régió Sportja 17:45 Egyházi hírek 18:00 Rózsafüzér 18:35 MKR müsor- Keresztény Közéleti Akadémia 19:00 Regionális hírek 19:10 Iránytű (ism.) 19:40 Esti mese 20:10 Beszélő könyvek 21:05 Sziluett (ism.) 21:35 Az élet megy tovább (ism.) 22:10 Szó­szóló (ism.) 23:25 Hitvalló (ism.) {«)r'vnrr:i Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft. Április 29-éig Jelenetek, jellemek Emberábrázolás a képzőművészetben - 19-20. sz. Zsinagóga Galéria Nyitva: Hétfő kivételével naponta 10-18 óra Információ; 36/785-027 I www.mheger.hu |‘ I EK mi< ÁPRILIS 11. (SZERDA), 17.00: EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA Előadó: Raffai Gellért Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház ÁPRILIS 12. (CSÜTÖRTÖK), 16.00: Egri Tollforgatók Vendég: Murawski Magdolna költő Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház ÁPRILIS 13. (PÉNTEK), 17.00: Huszár Andrea Magdolna: SZÍVNYITOGATÁS 3 képmezős térinstalláció, filmvetítés a Hagyományunk gyökerei c. sorozatban Megemlékezés Pápai Istvánná Páhi Emma karcsai mesemondóról Helyszín: Forrás Gyermek- és Ifjúsági Ház ÁPRILIS 14. (SZOMBAT), 9.30: XIV. ÉLETREFORM NAP Előadások, jógafoglalkozások felnőttek­nek és gyerekeknek, játszóház mesete­rápiás elemekkel, reformétkek bemuta­tója és kóstolója, állapotfelmérések, térítéses szolgáltatások... Részletek a honlapon! Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház www.ekmk.eu

Next

/
Oldalképek
Tartalom