Heves Megyei Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-29 / 51. szám

I 2012. FEBRUÁR 29., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP 5 Egy gondolkodó zenebohóc NAGY PÉTER Krisztust já Tamást és Bereményit énekel- Az Apacsok kapcsán értettem meg, hogy Cseh Tamás indián volt...! Felsőoktatás: nem tudni, pontosan hány jelentkező van felvételizők Mint azt lapunk is megírta, a február 15-éről kilenc nappal meghosszabbított felső- oktatási jelentkezési határidő az elmúlt héten, pénteken éjfélkor járt le. Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Köz­pontjának főigazgatója a Hírlap kérdésére egyebek mellett el­mondta: a pályázók az Oktatási Hivatalhoz kellett, hogy elküld- jék jelentkezésüket. A felsőokta­tásba igyekvők jelentkezhettek hagyományos módon, postai úton vagy az interneten.- Az elektronikus jelentkezést az említett hivatalban rögtön lát­ják, míg a postán küldött nyom­tatványokat fel kell dolgozni. Er­re a jogszabály szerint a hivatal­nak 50 napja van, ezt követően értesíti a felsőoktatási intézmé­nyeket. A mostani helyzetben az egyetemeknek, • főiskoláknak semmilyen információjuk nincs még a jelentkezők számáról, il­letve arról, hogy az adott intéz­ményt ki hányadik helyen jelöl­te meg. Pillanatnyilag még or­szágos összesített adat sem áll a rendelkezésünkre - mondta a központ főigazgatója. A gyöngyösi Károly Róbert Fő­iskola sem rendelkezik még in­formációkkal a hozzájuk pályá­zók számáról - erősítette meg Ocela Tibor, az intézmény pr- menedzsere. ■ S. B. S. Támogatást kérhetnek az egri civilek segítség Kiemelt figyelmet for­dítanak az egri civilszervezetek szakmai programjainak megva­lósítására a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központban. A pá­lyázók közéleti szereplésükhöz kérhetnek pénzt a Civil Alapból. A kezdeményezés célja, hogy az egri székhelyen bejegyzett és a településen működő civilszer­vezetek, klubok, alapítványok eseményeinek megvalósítását se­gítsék. Képzésekre, fórumokra és egyéb rendezvények támogatásá­ra nyújthatnak be pályázatot a csoportok március 9-ig. Az elbírá­lást a Civil Alap Bíráló Bizottság végzi, amit az egri közgyűlés hagy jóvá. ■ Sz. V. Szabadúszó, hogy bármi­kor együtt dolgozhasson kedves rendezőjével. Köz­ben muzsikál, énekel, és Egerben Krisztusként fe­szül a Csíksomlyói passió keresztjére. Egres Béla- Dér Andrással, a Csíksomlyói passió rendezőjével már dolgoz­tam együtt három éve Budaör­sön, akkor is egy passióban, csak akkor nem Krisztust, de ép­pen Júdást alakítottam - mond­ja Nagy Péter. - Ritka a mai vi­lágban az ilyen hiteles ember, mint Dér, ezért is jöttem Egerbe, amint hívott. Elsősorban az mo­tivál egy munka elvállalásánál ugyanis, hogy igaz emberekkel dolgozhassak.- A kedvenc játszótárs azon­ban Bagó Bertalan rendező.- Nagyon hasonló az ízlésünk, ugyanazt gondoljuk a színház- csinálásról. A zalaegerszegi évek után is szerettem volna a közelében maradni. Azért is let­tem szabadúszó, hogy bármikor együtt dolgozhassunk. Érdekes módon a pályámon azok voltak a meghatározó tanárok, társak, akiknek valamilyen közük volt Ruszt Józsefhez. Sőt tizenhat évesen egy Ruszt-rendezés volt az, ami annyira megfogott, hogy az életem a színészmesterség fe­lé kanyarodott.- Az igazi hírnevet mégsem a színház, hanem a film, a Lóra hozta meg!- Hirtelen kaptam általa szé­les nyilvánosságot. De nem is ez volt a legjobb az egészben, ha­nem, hogy a szerep kedvéért va­lamilyen szinten meg kellett ta­nulnom szaxofonozni. Most egy zenekar énekese vagyok, amely­nek a szaxofonosától tanultam, de nem tartom magamat se ze­nésznek, se énekesnek. Színész vagyok.- Mégis énekel, és nem is akármit! Bereményi Géza leg­újabb dalszövegeit.- Emlékszem, még Zalaeger­szegen Bereményi saját darab­ját, az Apacsokat rendezte. Ek­kor találkoztunk, s csak rácso­dálkoztam, hogy milyen remek emberrel állok szemben. Barát­ság született egymás kölcsönös megbecsüléséből. Azóta is azt ér­zem, milyen csodálatos ajándék az élettől, hogy ismerhetem, hogy beleláthatok a fejébe.- Aztán az alig elképzelhető- ből valóság lett.- A Magyar Dal Napja alkal­mából rendezett „Ki Magyaror­szág legjobb szövegírója?" sza­vazás győztese Bereményi Géza lett, s nyert 40 óra stúdióidőt, amit azokkal használ föl, akiket ő választ. Ránk, a Nagy Péter és a Dobridán zenekarra esett a vá­lasztása, s az együttesvezető, ze­neszerző Dobri Dániellel már el is készültek a dalok.- Akkor hamarosan kész lesz az új lemez is!- Nem szeretnénk elkapkod­ni! Kikeli a dalokat próbálni kö­zönség előtt. Csak akkor fognak élővé válni, ott, a nézők-hallga- tók előtt költözhet beléjük lélek. A zenekarban igazi professzio­nális muzsikusokkal játszhatok együtt, egyszerűen nincsenek korlátáik. Ők a biztosíték a minő­ségre. Köztük én csak afféle ze­nebohóc lehetek. Igencsak össze kell szednem magam mellettük.- És persze az sem könnyű, hogy Cseh Tamás örökségét kell továbbvinni.- Ezek természetesen egész más dalok. Bereményi talán a leghitelesebb alkotó, szövegei a lírához állnak a legközelebb. Irigylésre méltó könnyedséggel ír le olyan sorokat, melyek köny­Névjegy NAGY PÉTER született: 1981, Budapest ISKOLÁK: 1997-2001: Földessy Margit Drámastú­dió, 2002-2006: Színház- és Filmművészeti Egyetem PÁLYÁJA: 2001 -2002: Mó­ricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza, 2006-2007: debreceni Csokonai Szín­ház, 2007-2010: zalaeger­szegi Hevesi Sándor Szín­ház, 2010-től szabadúszó DÍJAI: 2007: Berlinale Shooting Star, POSZT 2010 MASZK országos színész­egyesület legjobb férfiala­kítás díja (Gogol: A Re­vizor) filmek: VII. Olivér (2001), Felhő a Gangesz felett (2001), Lóra (2007), Team Building (2010) FONTOSABB SZEREPEI: Moritz (A tavasz ébredé­se), Buckingham hercege (III. Richárd), Hamlet, Fia­tal Mihály (Holdvilág és utasa), Hlesztakov (A Revi­zor), Romeo, Don Carlos nyen idézhető közhelyekké ké­pesek nemesülni a mindennapi nyelvben.- Nem „csak” Bereményi új szövegeit, de Cseh Tamás da­lait is énekli a Tháliában, a Születtem Magyarországon emlékesten.- Nem ismertem őt igazán, de épp az Apacsok kapcsán Gézán keresztül értettem meg, hogy in­dián volt! És hogy én is indián lennék, illetve a lelkem mélyén az is vagyok. De a közös dalaikat is igazán Bereményi mutatta meg nekem, volt, amit úgy ismer­tem meg, hogy ő énekelte a fü­lembe. Az is ő volt, aki fölkért, hogy az emlékkoncerten énekel­jek el néhányat a nagy Cseh Ta­más klasszikusok közül. Nem utánozni akartam. Az ugyanis le­hetetlen. Olyan kivételes előadó volt ő, akihez hasonlóan sem le­het elmondani ezeket a történe­teket. Én a szövegből közelítek, mintha verset mondanék, a köz­lésvágy munkál bennem. Meg kell osztanom a fontos dolgokat embertársaimmal, s a dal ennek a legősibb és érvényes formája. 1------------------­PE RCES INTERJÚ Az adomány is gyógyíthat EGER Az Egererdő Zrt. jóté­konysági rendezvényén 540 ezer forint adományt gyűjtöt­tek össze a Markhot Ferenc Kórház javára. Az összeget tegnap vehette át Dr. Misz Mi­hály, a kórház támogatására alakult alapítvány kuratóriu­mának elnöke Dobre-Kecs- már Csabától, a társaság osz­tályvezetőjétől. A tájékozta­tón a tisztújításon átesett ala­pítvány működéséről is kér­deztük dr. Misz Mihályt.- Az alapítvány 1993-ban alakult, tavaly pedig újjá­szerveződött. Mik a szerve­zet céljai?- A legfontosabb, hogy a kórház egészségügyigép- és műszer-beszerzéseit támo­gassuk annak érdekében, hogy javuljanak a gyógyító munka feltételei. Tavaly örömmel nyugtáztuk, hogy a céltámogatásra felajánlott összegekből és az adózók ál­tal az alapítvány részére fel­ajánlott adó 1 százalékából 12 millió 550 ezer forint halmo­zódott fel a számlánkon.- Mely részlegek jutottak új berendezésekhez?- Felmérést végeztünk, s ez alapján vásároltuk meg a leg­szükségesebb eszközöket a belgyógyászati, az onkológi­ai, a Hospice, a szemészeti, az intenzív, a traumatológiai és a neurológiai részlegeinknek. Diagnosztikai berendezése­ket, műtétek végzéséhez szükséges eszközöket szerez­tünk be.- Mi lesz a mostani ado­mány sorsa?- A kuratórium hamarosan dönt arról, hogy hol és mire van a legnagyobb szükség je­lenleg. ■ B. K. Dr. Misz Mihály: Tovább­képzésre is áldozunk Autót kaptak a szilvásvárad! polgárőrök bűnmegelőzés A település önkormányzata áldoz a helyi közbiztonságra- A rendőrség partnerként te­kint a polgárőr-egyesületekre, a közeljövőben pedig új megálla­podás megkötésével szeretnék az együttműködést szorosabbra fűzni - mondta dr. Ormossy At­tila megyei rendőrfőkapitány a minap Szilvásváradon, ahol az önkormányzat autót adott át a helyi polgárőröknek. Szaniszló László polgármester nyújtotta át az új polgárőrautó kulcsát a helyi egyesület vezető­jének, Bárczy Lászlónak abban a reményben, hogy ezzel még ha- K tékonyabb lesz a településen a I bűnmegelőzési munka. Az autót | az önkormányzat vásárolta, ezen f túl pedig a falu költségvetéséből I 100 ezer forinttal támogatja a ci- Bárczy László (balra) Szaniszló László polgármestertől vette át a kulcsot vilszervezet működését. A pol­gárőrség mellett ugyancsak a közbiztonság növelését szolgál­ja, hogy a kistérségi térfigyelő kamerarendszer faluban műkö­dő egységeinek karbantartását az önkormányzat felvállalta. Ezen túl a korábbi évekhez ha­sonlóan anyagi lehetőségeikhez mérten támogatják a rendőrség működését is, hangsúlyozta a polgármester. Az átadáson dr. Petrovics And­rás egri rendőrkapitány rámuta­tott: hatékonyak a bűnmegelőzé­si munkában a szilvásváradi pol­gárőrök, hiszen annak ellenére viszonylag kevés a bűncselek­mény a faluban, hogy évente 700 ezer turista látogat oda. ■ G. R. HIRDETÉS Minőségi gránit síremlékek már239.000 Ft-tól ingyenes CGSTG KÖZÉP-EURÓPAI KÖKERESKEDELMI VÁLLALAT fejkővel, vázával, alátétszegéllyel) Eger, Kistalyai út 34. (az 5-os busz végállomásánál!' Tel.: 06-36/333-888,06-70/967-0515 Nyitva: hétfő-péntek: 8.00-16.00 óráig* e-mail: info@ceste.hu Az akció febr. 24-től márc. 31-ig érvényes. A fejkővésés 30 karakterig díjmentes. www.ceste.hu 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom