Heves Megyei Hírlap, 2011. május (22. évfolyam, 101-126. szám)

2011-05-16 / 113. szám

4 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2011. MÁJUS 16., HÉTFŐ Sikeres volt Bélapátfalva önkor­mányzatának pályázata, így új helyre költözhet a Bélapátfalvai Önkéntes Köztestületi Tűzoltó­ság. A jelenlegi laktanya épüle­te távol esik a település köz­pontjától.- Úgy láttuk jónak, ha a város központjában kap helyet a szer­tár, a mentőállomás és az orvo­si rendelő, valamint a szintén ide tervezett rendőrségi épület mellett. Ez jobban megfelel az előírásoknak, és a vonulási idő is lerövidül. Pályázati forrásból negyvenmillió forintot nyer­tünk, ehhez jön még a tízmillió forintos saját erő, amelyből a ré­gi cementgyári irodaház mellett egy három tűzoltóautót befoga­dó szerállást alakítunk ki. Az új laktanya energiatakarékos is lesz - mondta el Ferencz Péter polgármester.- Köztestületi tűzoltóság va­gyunk, azaz állandó az ügyele- tünk, de meghatározott idő alatt el kell hagynunk a laktanyát, és ezt elég bonyolult megolda­nunk. A jelenlegi épületet bé­reljük, így hosszú távra keres­tünk egy alkalmas helyet az új szertárnak. A mostani lakta­nyánk fenntartása rendkívül drága, be is ázik. Reméljük, az új minél hamarabb elkészül - ecsetelte a körülményeket Sass Attila tűzoltóparancsnok. A tűzoltókat 250-270-szer riasztják. Ennyiszer kell tíz percen belül beérniük az ipari parkbeli laktanyába, felöltözniük és elindulniuk a helyszínre. Új eszközökre is nagy szükség lenne AZ ELMÚLT ESZTENDŐKBEN éves átlagban 250-270-szer vonultak a bélapátfalvi tűzol­tók, idén eddig 85-ször. Autó­ik között a legfiatalabb 22, a legöregebb viszont 43 éves. Mint sass Attila elmondta, öregNysákat, Roburokat már nem használnak a mentősök és a rendőrök, ám az ország­ban gyakran látni IFA tűzoltó- kocsit. A tíztagú bélapátfalvi önkéntes állomány tíz telepü­lést szolgál ki, feladataik ugyanazok, mint a hivatáso­soké, ellenben a juttatásaik elmaradnak attól. Pénz csak arra az időre jár, amíg bent vannak, az ügyeletért, a vonu­lásért nem. Ráadásul egysé­ges szabályok sem vonatkoz­nak rájuk, a 68 hazai köztes­tületi tűzoltóság ugyanannyi­féleképpen működik. Az egész környéket szolgálja majd a bölcsőde a város másik nagy beruházá­sa egy bölcsőde létesítése lesz, ez 47 millió forintba kerül, amelyből a városnak csak öt­millió forintot kell állnia. Je­lenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, ferencz Péter szerint ez nagy könnyebbséget jelent­het azoknak a dolgozni tudó és akaró édesanyáknak, akik a GYED lejárta után (első 2 év) vissza szeretnének menni a munkahelyükre. A bölcsődét az óvodával szemközt, a volt rendőri szolgálati lakás, kör­zeti megbízotti iroda helyén tervezik kialakítani. - Szak­mai szempontból is nagyon jó, hogy ide kerül. A jelenlegi épü­letben kapnak helyet a kiszol­gálóhelyiségek, míg mögötte két új csoportszobát építenek majd, amely összesen húsz gyermek számára elég. Jó lesz a fekvése is, egész délután be­süt a nap - mutatta meg a ter­vezett helyet zay oszkárné (képünkön) óvodavezető. El­mondta, nagy az érdeklődés a bölcsőde iránt, Nagyvisnyóból, Egercsehiből, Szil­vásváradból is sze­retnének ide hozni gyerekeket. A két éve működő baba-mama klubjukba járó fiatal édesanyá­kat is igye­keznek föl­készíteni, hogy milyen lesz az elválás a kicsiktől. A pályázatok mellett az ide­genforgalomra is hangsúlyt fek­tetne a városvezetés, éppen ezért a művelődési ház - új szerepkörrel bő­vülve - idegenfor­galmi központként is működne a közel­jövőben. Igaz, a tu­rizmusból közel sem profitált any- nyit a település, mint amennyit a cementgyár be­zárásával vesztett.- Az elmúlt időszak kormány­zati ciklusai alatt Bélapátfalva és természetesen Magyarország alól nemes egyszerűséggel el­tüntettek 220 millió tonna tisz­ta mészkővagyont, amely mind a városnak, mind az államnak nagy bevételt hozhatott volna. Ez ellen egyetlen politikai erő sem tett semmit. Ma­gyarország ásványva- gyon-leltárából hosz- szú időre kivontak egy olyan mészkő­kincset, amelyért más összetenné a két kezét. Nem értjük az állam, a politikusok tehetetlen­ségét. Bár a mindenkori kormányzatok biztattak a turizmus és a szolgáltató­■ Jogi lépéseket is tervezünk, ha kell, tüntetünk is, és utakat fo­gunk lezárni azért, hogy végre történjen valami. ipar fejlesztésére, az erre irányu­ló törekvéseinket nem igazán se­gítették. A Telekessy vendégház­hoz vezető út járha­tatlan, hiába kértük a Bükki Nemzeti Park Egri Igazgató­ságát, vagy az Egererdő Zrt.-t, nem tettek semmit a ki­javítására. A vendé­gek az út elejéről visszafordulnak, a Bélkő Nonprofit Kft.-nek - amely nyolc települési önkormányzat tulaj­donában van - anyagi kára szár­mazik abból, hogy nem a kellő gondossággal kezelik az állami cégek az állami vagyont. Jogi lé­péseket is tervezünk, ha kell, tüntetünk is, és utakat fogunk lezárni azért, hogy végre történ­jen valami - jelentette ki elkese­redetten a polgármester. Hozzá­tette: a régióban folyó vidékfej­lesztést a tardosl fogadóval tud­ná illusztrálni, amely 30 éve még gyönyörű volt, mostanra azonban teljesen lepusztult. Több bélapátfalvi is sérelmezi, hogy egy osztrák tulajdonú üz­lethálózat „Jó döntés” szlogenű reklámját a cementgyár silóinak és egyéb épületeinek a felrob­bantásával illusztrálja. Jótékonysági bál az egeresein gyermeknapért Jótékonysági bált rendezett a közelmúltban az egercsehi álta­lános iskola szülői munkakö­zössége. A 60 ember részvéte­lével megtartott bálon befolyt bevételt a szülők a május 27-ei gyermeknapi rendezvény prog­ramjaira, kellékeire, a kicsik megvendégelésére fordítják. A gyermeknapon kívül is lesznek programok az iskolá­ban. Kátainé Bodó Ildikó igaz­gatóhelyettes elmondta, május 24-én kerékpáros közlekedés- biztonsági bemutatót tartanak, a gyermeknap után pedig a honfoglalásról szóló témahét lesz, amelyen eleink szokásai­val, kultúrájával, jurtakészítés­sel is ismerkednek majd. ■ Fejlesztenék a szilvásvárad stadiont konzorcium Közösen dolgozzák ki a vendégcsalogató turisztikai programot Konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá Dallos Andor, az Állami Ménes­gazdaság Szilvásvárad igazga­tója, Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke és Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere a közelmúltban Miskolcon. A tagok egy szilvás­várad! lovasközpont kialakítá­sáról szóló projektjavaslatot dolgoznak ki ezekben a hetek­ben és nyújtanak be az Észak- magyarországi Regionális Fej­lesztési Tanácshoz. |- A program célja, hogy fej- = lesszük a hazai lovassportot, ez- f zel javítsuk a hazai lovasturiz- J mus minőségét, továbbá a köz- 1 pont még inkább erősítené Szil- A szilvásvárad! lovas stadiont rendezvényközponttá alakítanák vásvárad és térsége hazai turiz­musban betöltött szerepét. Ezzel bővülnének a környék turiszti­kai szolgáltatásai, fejlődne a kör­nyező települések gazdasága is - mondta el Szaniszló László pol­gármester. A fejlesztéssel multifunkciós rendezvényközponttá alakítanák a lovas stadiont, amely alkalmas lenne nemzetközi lovasren­dezvények lebonyolítására is. Szabvány szerint átépítenék a fe­deles lovardát is, kiszolgáló léte­sítményeket, melegítőpályákat és parkolókat építenének. A több milliárd forintba kerülő beruhá­zás sikeres pályázat esetén - a je­lenlegi elképzelések szerint - 2014-ben nyitná meg kapuit. ■ MEGYÉNK KISTÉRSÉGÉI Új helyre költöznek a tűzoltók Bélapátfalva Sikeres volt a bölcsőde kialakítására benyújtott pályázatuk Nagy az igény a térség­ben egy bölcsődére, és Bélapátfalván hamarosan létesülhet is egy. A tűzol­tók a mentők mellett kap­nak helyet. Tóth Balázs Terítéken az ivóvízhálózat mónosbél Közös önkor­mányzati testületi ülést tar­tanak ma 17 órától öt tele­pülés, Bekölce, Balaton, Mikófalva, Mónosbél, illet­ve Bükkszentmárton képvi­selői. Az elöljárók a csator­na-, illetve az ivóvízhálózat üzemeltetésének pályázta­tásáról döntenek majd. Kiválasztják az iskolaigazgatót Bélapátfalva Ezen a héten, csütörtökön délelőtt 10 órától ülésezik a város ön- kormányzatának képvise- lő-testülete, amelyen az is­kolaigazgatói tisztségre be­érkezett pályázatokról dön­tenek. Jövő hétfőn ismét összegyűlnek a város­atyák, ekkor többek között körjegyzőségi ügyekben határoznak majd, és a gyámügyi, gyermekjóléti, szociális intézmények ve­zetőinek beszámolóit hall­gatják meg. Ezenkívül szó lesz a hulladékgazdálkodá­si tervről, a művelődési ház idegenforgalmi funk­cióbővítéséről is. Svájci konzul népszerűsíti a várost Bélapátfalva A városban tartja ötvenötödik érett­ségi találkozóját Gilly G. Sándor, Svájc tisztelet­beli konzulja. Bélapátfalva sokat köszönhet díszpolgá­rának, hiszen segített ab­ban, hogy a környék va­gyonának jó része meg­menekült. A háromna­pos, május 20-22. kö­zötti eseményen Gilly G. Sándor igyekszik népsze­rűsíteni a környék neve­zetességeit. Bélapátfalvát is érinti a békefutás Ma délután Szilvásváradon és Bélapátfalván is áthalad a World Harmony Run (Világharmónia Futás) elnevezésű olimpiai stílu­sú váltófutás nemzetközi csapa­ta. A világ több mint 140 orszá­gában eddig milliók vettek részt az akcióban, amelynek célja, hogy erősítse a nemzetek közöt­ti barátságot. A mezőny Ózd felől érkezik, és délután fél háromkor várható Szilvásváradon. A futókat a köz­ségháza előtti téren köszöntik majd. A békelángot vivő csapat Egerbe indul tovább, és Bélapát­falván is megáll, ahol a piactéren délután fél négykor üdvözlik őket, csatlakoznak hozzájuk a helybeli iskolások is. ■ 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom