Heves Megyei Hírlap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

I HEVES 2011. ÁPRILIS 1., PÉNTEK • XXII. ÉVFOLYAM 76. SZÁM www.heol.hu MEGYEI HIRIA ARA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT KERESSE A HEOLhu OLDALON: A KATASZTRÓFAHELYZETEKRE IS FELKÉSZÜLNEK A VEZETŐK ► www.heol.hu EGYRE TÖBB ONKORMANYZAT KERÜL CSŐDBE HAZÁNKBAN Skandináv lottó nyeremények TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 7 0 0 6 115 145360 5 3 G78 4545 4 52 668 930 iMBflfl EGY PERCBEN Vigyázni kell a tűzzel Az előző évben a megyei tűzéseteknél hárman vesztették életüket, tizen­egyen pedig megsérültek. M. oldal Meri vagy TARTALOM nem meri? MEGYEI KÖRKÉP 2 Életbe lépett az GAZDASÁG 6 otthonszülésről KÖZÉLET 8 szóló rendelet. ÍNYENCSÉGEK 9 A megyében 12 TV-MŰSOR 10 kórházon kívüli SZOLGÁLTATÁS 11 eset történt. SPORT 12 ► 5. OLDAL HOROSZKÓP 16 EMLÉKEZTETŐÜL A13. HETI NYERŐSZÁMOK: GÉPI SORSOLÁS: 1, 7, 9, 11, 27, 29, 32 KÉZI SORSOLÁS: 2, 6,11, 13,19, 22, 23 IDŐJÁRÁS Délelőtt borongós, enyhén esős idő lesz, délután már változó, felhős-na­pos idő valószínű. Melegfronti hatás várható. ►11. OLDAL Aszaltó egri királynője A hátra szaltóval Gyarmati Panka immár a snow- board-sport leg­jobbjai közé tar­tozik. ► 12. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A HEOLhu olvasóitól Ön támogatja-e a kötelező kamarai tagság bevezetését? Nem ez csak pluszteher volna. Csak regisztrációra lenne szükség. Igen, ki kell szűrni a kontárokat. tagsa ^— 60% V . ad VESZI A LAPOT? Tegnap reggel, napsütés. Kolléganőm, aki mindig mosolyog, most is felvidí­tott. Mindig öröm vele találkozni. A na­pot a fodrásznál kezdte, éppen onnan jött. Eszre is vettem az új frizuráját, amit azonnal szóvá is tettem, megdi­csértem. Kolléganőm arcáról gyorsan lelohadt a mosoly, levette a napszem­üvegét és gyorsan beletúrt a hajába, miközben a saját árnyékát vizslatta a földön. Majd így szólt: „Nem lett nagy a fejem? Úgy betupírozta a hajamat a fodrász. Na, nem baj, legalább eltereli a figyelmet, mert most a fejem na­gyobb, mint a sejhajom. ” (j. m.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/548-9998, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 '..a 'imJfcl mmi FEHER ZSOMBOR: EGER LESZ A ZENE FŐVÁROSA ►14. OLDAL Dobó alkoholtilalma újra él rendelet A szenzációs lelet nyomán Egerben újra betilthatják a borivást Szenzációs leletre buk­kantak a bécsi hadilevél­tárban: megtalálták Do­bó István Eger ostroma idején írt „napiparan­csát”, melyben a mérték­letes borivásra inti a vé­dőket. A városházán fon­tolgatják a bevezetését. Igazi kuriózumot találtak oszt­rák történészek a bécsi hadile­véltárban: előkerült Dobó Ist­ván egykori „napiparancsa” az 1552-es ostrom alatti „alkohol- tilalomról”. Az eg­ri várkapitány ál tál aláírt irat a la tin nyelvű datálás szerint 1552. október 5-én, az ostrom során íródott. A folyóírással készült magyar | nyelvű szövegről szakértők 1 szerint alapos vizsgálatok 3 után lehet bővebbet mondani, | egyelőre az állapítható meg, s hogy mai szóval „napiparancs- | ról” van szó, amelyben Dobó § István a török ostrom alatt be- 1 vezetett alkoholtilalomról ren- J delkezik. ^2. oldal I Eredményes a légicsapás Hevesben veszettség A háziállatok folyamatos oltása különösen fontos lehet Sikeres volt az elmúlt évek lé­gi vakcinázása: ha a rókaállo­mányból végleg nem is tűnt el, de minimálisra szorult vissza a rettegett betegség. A megyé­ben a kilencvenes években sza­porodtak el a térségben élőkre már veszélyt jelentő nagyság­rendben a veszett rókák, ame­lyek jelenlétükkel nem csak a háziállatokra, hanem rajtuk ke­resztül magukra az itt élő em­berekre is komoly kockázatot jelentettek. Ekkoriban Egerbe alig fél év leforgása alatt 18 is­mert esetben merészkedtek olyan rókák, amelyekről az in­tézeti vizsgálatok utólag meg­állapították, hogy veszettek vol­tak. A védekezés csak összefüg­gő területek mentesítésével volt elképzelhető, ezért választották külföldi segítséggel itthon is a légi módszert. ^2. oldal Tízezer ember egészsége lehet jobb a térségben Recsken tegnap ünnepélyes keretek között avatták fel azt az új egészségügyi komplexu­mot, amelyre évtizedek óta várnak a helyi és a környékbe­li települések lakói. A vendége­ket Pócs István polgármester köszöntötte. Beszédében utalt arra, hogy egy 2007-ben meg­jelent ÉMOP-os pályázat segí­tett a cél megvalósulásában, amelyen 121 millió forint uni­ós támogatást nyertek. A pá­lyázat benyújtását indokolta, hogy a két orvosi rendelő csu­pán ideiglenes működési en­gedéllyel rendelkezett, s azok állapotát az ÁNTSZ folyamato­san kifogásolta. M. oldal Ősszel indulhat az építkezés Eger Cselekvési terv a helyi ifjúság megtartásáért A nemrégiben kinevezett jegyző, dr. Kovács Luca és Sós István alpolgár­mester. Mögöttük a látványterv, amellyel bárki megismerkedhetett. Új ifjúsági koncepciója van Egernek. A megyeszékhely tegnapi testületi ülésén a kép­viselők elfogadták a több évre szóló tanulmányt, amely meg­valósításához készítenek egy cselekvési tervet is. A városatyák a közgyűlésen megállapították: a belvárosi rehabilitáció előkészületeinek befejezésével a pályázati anyag kész a második fordu lós benyújtásra. Az elbírálás és a támogatási szerződés alá­írása után várhatóan ősszel in­dulhat a kivitelezés. Viszont több, korábban a tervekben szereplő elemet ki kell hagyni a programból. ^3. oldal Júliustól már újra önállóak a hatvani iskolák Hatvanban július elsejétől is­mét önállóan működik majd a város hét óvodája, négy általá­nos iskolája és három középfo­kú oktatási intézménye. Erről csütörtöki ülésén döntött a kép­viselő-testület, amint arról is, hogy az ötödik általános iskola - az újhatvani Baross - a követ­kező tanévtől egyházi fenntar­tású lesz. Utóbbi nem zavarja meg a közelgő beiratkozást - vélte Szabó Zsolt polgármester mivel a szülők maguk dönt­hetik el, milyen intézménybe járatják gyermeküket. Közölte: az újra önálló, a régi nevüket megtartó középiskolákat to­vábbra is közösen szeretnék működtetni a megyei önkor­mányzattal. Megválasztották a független­ségét a közelmúltban szintén visszakapott Ady Endre Könyv­tár igazgatóját is. A vezetői teen­dőket Sinkovics Erika látja ma­jd el. A grémium hamarosan a könyvvizsgálói és a főépítészi beosztásokra is pályázatot ír ki. Utóbbi területre azért, mert sze­retnének olyan szakembert ta­lálni, aki kizárólag Hatvanban látná el a feladatot - közölte a polgármester. ^2. óldal »

Next

/
Oldalképek
Tartalom