Heves Megyei Hírlap, 2011. február (22. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-21 / 43. szám

4 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2011. FEBRUÁR 21., HÉTFŐ MEGYÉNK KISTÉRSÉGÉI Takarékos év elé néznek Egercsehiben A múlt héten fontos kérdések ke­rültek szóba Egercsehi önkor­mányzatának soros képviselő- testületi ülésén. A település elöl­járói első olvasatban tárgyalták a község idei költségvetésének ter­vezetét, amely vitákat generált. A polgármesteri hivatal szakembe­reinek a szükséges gazdasági in­tézkedések miatt újra kell tervez­niük a kiadásokat és bevételeket. Amint ezzel a munkával végez­nek, a testület újra tárgyalja a fa­lu életét befolyásoló előterjesz­tést. Hogy a rendkívüli ülésre ezen a héten melyik nap kerül sor, még nem tudni. Tóth Andrásné polgármester elmondta, sajnos úgy tűnik, hogy idén is hiánnyal küzdenek majd, körülbelül 48 millió forint­tal több lesz a kiadás, mint a be­vétel. A hátralék egy része a ta­valyi évről húzódik át, s most is problémát okoz. A deficit követ­keztében takarékossági intézke­désekre lesz szükség a faluban, például át kell szervezni az .in­tézmények működését is. ■ Bevezetik az elektronikus katalógust Mónosbélen a legutóbbi képvise­lő-testületi ülésen a szigorú taka­rékosság mellett foglaltak állást. A testület megszavazta emellett, hogy egy háztartásban állatfajon­ként mennyi egyed tartható. A könyvtár beszámolójábók kide­rült, hogy 2011-től Mónosbél is bevezeti a számítógépes elektro­nikus katalógust az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv­tár szervezésében, így mindenki tájékoztatást kaphat arról, hogy mely kötetek lesznek hozzáfér­hetők a lakosság számára. ■ Több adó folyt a kasszába szilvásvárad A rossz időjárás ellenére több vendég érkezett Gyönyörű környezet, számos látnivaló. Szilvásvárad télen is méltán népszerű és kedvelt úti cél a kirándulók, pihenni vágyók számára. A községházán köszöntöt­ték Szilvásvárad legna­gyobb adófizetőit. Elhang­zott: az idegenforgalom alakulása meghatározza a költségvetést. Tóth' Balázs Legnagyobb adófizetői köszönté­sére rendezett fogadást a szilvás- váradi önkormányzat a legutób­bi képviselő-testü­leti ülést követően. A megjelenteknek így kívánt köszöne­tét mondani a tele­pülés vezetése az elmúlt évi befizeté­sekért, a hozzájá­rulásokért, amely összegek hoz­zásegítették az önkormányzatot a beruházásokhoz, pályázati ön­részek biztosításához. Szaniszló László polgármes­ter köszöntőjében elmondta: si­keres évet tudhat maga mögött a helyhatóság, további fejlesztések valósultak meg a településen.- Idegenforgalmi adóbevéte­lünk másfél millió forinttal növe­kedett, az ebből az adónemből származó befizetés így összes­ségében meghaladta a 15 millió forintot. Ez köszönhető az új, négycsillagos szálloda egész éves működésének, valamint a 70 év fölöttiek adófizetési kötele­Sikeres évet tud­hat maga mögött a helyhatóság, to­vábbi fejlesztések valósultak meg a településen. zettségének is. Sajnos az előző kormányzat két forintról egy fo­rintra csökkentette az állami ki­egészítés mértékét, így összes­ségében 15 millió forinttal csök­kent a bevétel. A jelenlegi or­szággyűlés 1,5 forintra emelte ezt, így ez évben valamivel jobb helyzetben lesz a település költ­ségvetése. Minimális mértékben emelkedtek a gépjárműadó- és iparűzésiadó-bevételek is. A legnagyobb adófizetőnek számító Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak szállodaigazgatója, Tari Szabolcs el­mondta, a 2009-es év nagy bukás volt az idegenforga­lomból élőknek. Éppen ezért igyekeztek megfogni a vendége­ket, a céges találkozók helyett az Minőségi díjas a Szalajka Üget A 2010-es Magyar Turizmus Minőségi Díjat két megyei szál­loda, az egri Hunguest Hotel Flóra, és a szilvásvárnál Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak kapta meg. Az elismerést március 3-án ve­szik majd át - Jó úton hala­dunk, erről nem szeretnénk le­térni, meg akarjuk őrizni ezt a színvonalat. A legrangosabb hazai díjra büszkék vagyunk, az elmúlt kilenc évben csupán hetvenhetén kapták ezt meg. A vendégek döntésében szerepet játszik a minőség, ez megbíz­ható segítséget nyújt számukra a választásban - hangsúlyoz­ta Tari Szabolcs. Hozzátette: nem elég elnyerni az elisme­rést, meg is kell azt tartani Kilencmilliót fizetett be a legnagyobb szolgáltató a. A találkozón főleg az idegen- forgalomban és a turizmus­ban érdekelt cégek képviselői voltak jelen - tudtuk meg szaniszló Lászlótól (képün­kön), de érkezett közműszolgál- tató, távközlési, valamint pénz­ügyi tevékenységet folytató cég képviselője is. A kisebb vállal­kozások közül kemencetech­nikával, szállítmányozással, építőiparral, valamint bánya­ipari gépek értékesítésé­vel', javításával foglalko­zó cégek tulajdonosai ér­keztek a fogadásra. Az éllovas egység ide­genforgalmi adóból több mint 6 millió fo­rintot fizetett a helyi bü­dzsébe, 3 millió forint ipar­űzési adóval kiegészítve. egyéni turistákra, családokra összpontosítottak. Árharcba nem kellett bocsátkozniuk, ki­használtságuk, vendégszámuk, árbevételük is meghaladta 2010- ben az előző évit.- A szálloda önmagában kevés az ide látogatók megtartásához, programokat kell szerveznünk nekik a természeti szépség és a helyi szolgáltatások mellett. Saj­nos az időjárás nem volt kedvező, a kisvasút működését is megza­varta az esőzés, a völgyet pedig veszélyes területté minősítették. Ezen azonban túl vagyunk, sike­rül előrelépnünk. Idén egy nagy- beruházást is szeretnénk megva­lósítani, ennek sorsáról a tulajdo­nosok mostanában döntenek majd. A kapacitásbővítés mellett egy bowlingpályával, a wellness- részleg megújításával, gyermek-wellnesszel sze­retnénk még több kis­gyermekes családot ide vonzani - árulta el Tari Szabolcs. Szilvásvá­rad a termé­szeti szépség mellett a lovasturiz­musra is _ alapozhat [ majd, ezt viszont az Állami Mé­nesgazdaságnak kell fejlesztenie. HIRSAV Biztonságos átkelést akarnak az iskola előtt szilvásvárad A Közlekedés- fejlesztési Koordinációs Központ pályázati kiírására nyújtott be anyagot a telepü­lés önkormányzata. A 2506- os számú országos közúton, az iskola előtt tervezik gya­logátkelőhely létesítését, amelyhez - sikeres pályázat esetén - egymillió forintos támogatást kaphatnak. A terveket, valamint minden szükséges hozzájárulást még tavaly megcsináltatták és beszerezték, így a mun­kálatokat szeretnék idén mindenképpen elvégezni. Hiánnyal fogadták el a költségvetést Bélapátfalva Elfogadta az idei költségvetést Bélapát­falva önkormányzatának képviselő-testülete. A város büdzséjének mérlegfőössze­ge eszerint 650 millió 77 ezer forint lesz, a hiány pe­dig körülbelül 55 millió fo­rint. Ferencz Péter polgár- mester a jövő évi büdzsé kapcsán azt hangsúlyozta: legnagyobb sajnálatára a pénzt teljes egészében a település és az intézmények működtetésére kell felhasz­nálniuk, vagyis fejlesztésre nem tudtak elkülöníteni egyetlen forintnyi forrást sem 2011-ben. Kíváncsiak a helyben élők véleményére bekölce Február 25-én, 15 órától a polgármesteri hiva­talban közmeghallgatást tartanak. A fórumon az ed­dig elvégzett munkát, és a jövő terveit ismertetik. Mindennek a célja a lakos­ság közvetlen bevonása az önkormányzati feladatok meghatározásába. Hitelt vesznek föl a talponmaradáshoz mikófalva A február 15-i képviselő-testületi ülésen el­fogadták a település idei költségvetési tervét. Kele­men Károly, Mikófalva pol­gármestere elmondta, hogy ebben az esztendőben hi­ánnyal kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, és csak hitelfelvétellel tudják megol­dani a problémát. Lángok vetettek véget a vásározásnak tűzoltók A bélapátfalvi művelődési házban gyakorlatoztak a helyi erők Begyakorló gyakorlatot hajtot­tak végre a napokban a bélapát­falvi tűzoltók a helyi művelődé­si házban. A szimuláció feltéte­lezése szerint az intézményben épp egy népes kirakodóvásárt tartottak, mikor egy elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a szín­pad környékén. A gyakorlat so­rán azt nézték meg a tűzoltók, hogy hogyan tudnák kimenekí­teni a bent lévőket, s megfékez­ni a lángokat. Ahhoz, hogy mindezt végre tudják hajtani, a tűzoltóknak pontosan tisztában kell lenniük a környezet adottságaival, így először helyismereti foglalko­zást tartottak. Ennek során el­lenőrizték, hogy szabadon Az ablakon keresztül, létrán érkezett a terembe a segítség. A képgalériát keresse a HEOLhu hírportálon hagyták-e a menekülési útvona­lakat, tanulmányozták a tűzria- dó-tervet, megnézték, hogy honnan tudnak vizet szerezni az oltáshoz, hol lehet áramtala- nítani az épületet, s hol tudják elzárni a gázt. Glück Szilveszter parancs­nokhelyettes megfelelőnek érté­kelte a gyakorlat végrehajtását. Kérdésünkre elmondta, hogy most először gyakorlatoztak a művelődési házban, melynek dolgozói igen segítőkészek vol­tak. Éles helyzet miatt még nem kellett kivonulniuk a tűzoltók­nak az intézményhez. Az év to­vábbi részében a város mellett a kistérség településein is vár még hasonló feladat rájuk. ■ A közfoglalkoztatás esély az álláskeresőknek Bekölcén a kohászat, bányászat, cementipar megszűnése óta nő a munkanélküliek száma. A köz­ségben alig működik munka­helyteremtő vállalkozás. A volt termelőszövetkezet hátrahagyott épületeiben lehetőség lenne pél­dául összeszerelő, feldolgozó üzem létesítésére, vagy a szoci­ális ellátórendszer bázisának ki­alakítására - mondta dr. Ho- roghné dr. Németh Katalin, Bekölce polgármestere. Ám hoz­zá is tette: a beruházáshoz nem rendelkeznek tőkével, ezért be­fektetőket keresnek.- A munkanélkülieknek nagy lehetőség az önkormány­zat által kínált munka. 2011- ben a közfoglalkoztatás kerete­in belül folytatjuk a földműve­lést, de a köztisztaságra, az épü­letek karbantartására, a csapa­dékvíz-elvezetésre is hangsúlyt fektetünk; tavaly a patakmeder és az árkok megtisztításának köszönhetően kerültek el ben­nünket az árvizek. Napi 4 órás munkaidőben 55 főt tervezünk alkalmazni hetente két és fél napon át. Három személyt napi 8 órában foglalkoztatnánk szo­ciális munkásként, óvodai kise­gítőként, illetve az iskola, óvo­da, rendelő takarítási feladatai­nak ellátására. A kisvállalkozó­kat, őstermelőket ösztönözzük, hogy fejlesszenek és minden pályázati lehetőséget használ­janak ki - tette hozzá. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom