Heves Megyei Hírlap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-27 / 22. szám

2011. JANUÁR 27., CSÜTÖRTÖK - HEVES MEGYEI HÍRLAP 5 MEGYEI KÖRKÉP Az ablakon át érkezett meg a zsákmányra vágyó betörő Folytatás az 1. oldalról Január 19-én egy pétervásárai üzemben jártak betörők, és há­rom, 660 ezer forintot érő vil­lanymotorral távoztak. A beje­lentés napján gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett elkö­vetőket - két helyi férfit - a péterkei rendőrök. Az ellopott tárgyakat sikerült lefoglalni, a tettesek részletes beismerő val­lomást tettek. ■ Mindegyik betörésnél gyorsan kézre kerítet­ték az elkövetőket. Egy erdőkövesdi nő lakatlan házába a január 20-ról másnap­ra virradó éjjel törtek be. A tol­vaj a műszaki cikkekre vetett szemet, zsákmánya 50 ezer fo­rintot ért. A rendőrőrs két körze­ti megbízottja forrónyomon in­dulva előállította a tettest, a lo­pott tárgyakat pedig lefoglalta. Egy pétervásárai felújítás alatt álló házba a megrongált ab­lakon át érkezett a betörő vasár­nap vagy hétfőn. Csaptelepeket és szerszámokat vitt el, 210 ezer forintos kárt okozva. Az eltulajdonított holmik egy helyi férfi lakásáról kerültek elő, rész­letes beismerő vallomást tett. A fenti ügyek mindegyikében bíróság elé állítással fejeződött be a nyomozás. ■ Egy hősugárzó miatt ütött ki tűz Hatvanban Egy helybeli, a Tabán úton álló la­kóépülethez riasztották a szerdá­ra virradó éjszaka, nem sokkal éjfél előtt a hatvani tűzoltókat. A lángok a lakás fürdőszobájában csaptak fel, miután egy hősugár­zó miatt meggyulladt egy törülkö­ző. Futó János tű. alezredes, a Hatvani Hivatásos Önkormány­zati Tűzoltóság parancsnokhelye­ttese munkatársunk érdeklődé­sére elmondta, hogy két szerük­kel vonultak a helyszínre, és egy gyorsbeavatkozó sugárral fékez­ték meg a tüzet, amely mintegy 50 ezer forintos kárt okozott. A megmentett érték ezzel szemben közel 10 milliós nagy­ságrendű. ■ Mágikus csomó rontásra jelek Közös pont a tarnaszentmáriai templom és a jogar között A tarnaszentmáriai ro­mán kori templom oldal­falán vari egy különös jel: a helyiek azt tartják, Szent László táltosa okoz­ta azt patáival, amikor Mátraverebély-Szentkút felől arra vágtatott. Szuromi Rita I I E legenda ugyan szép, de sajnos nem igaz. A műemlék templom falán apotropaikus csomó látha­tó, amely a rontástól véd. Egy eh­hez hasonló jel megtalálható a magyar jogaron is. A köznyelv­ben „varázscsomóként” is emle­getett jelről úgy tartották, a go­nosz lelkek nehezen tudják azt kibogozni, ezért védelemképpen helyezték azt el a megye legré­gibb szakrális épületére. Ám a tarnaszentmáriai imahelynek nem csak ez a különlegessége. Az ezeréves templom a legősibb időkről mesél.- Építését a templomhajó alapján a honfoglalás és Géza fe­jedelem uralkodása közötti idő­szakra teszik - meséli dr. Csiffáry Gergely történész. - Ám az első hétszáz év a homály­ba vész. Pedig igazán sok rej­télyt tartogat ez az épület. A leg­újabb feltételezések szerint Gé­za fejedelem testvére, Mihály építtette. Mihály megkeresztel- kedett, bizánci keresztény kap­csolatai ismertek, a templom legrégibb része bizánci hatást mutat. Az altemplom közepén feltártak egy 90 centi széles, egy méter hosszú, öt méter mély ak­nasírt, melynek egykor előkelő személyt vagy annak családtag­jait kellett rejtenie. A külső oldalfalon látható a mágikus csomó vagy apotro­paikus jel. A honfoglaló-állam­alapító magyarság tudatában erőteljesen élt a rontástól való félelem. Névadásban, láncok, amulettek viselésével is igyekez­A varázscsomó haszna a XX. század elején A TEMPLOM OLDALFALÁN lévő varázscsomó jelentősége na­gyon mélyen él a néphitben. Dormándon még a XX. szá­zad elején is eltették az újszü­lött megszáradt köldökcsomó­ját - mondja dr. csiffáry Gergely. - Ha a gyermek be­teg lett, odaadták neki, köz­ben azt mondták: bontsd szét, majd meggyógyulsz! Ma már tudjuk, hogy a köldök- zsinór vére őssejteket tartal­maz, melyek segítségével egy­re eredményesebben lehet gyógyítani. A bajelhárítás jelrendszere AZ APOTROPAIKUS SZÓ görög eredetű. Jelentése: bajelhárí­tó, védelmező erővel rendel­kező. A csomó, mely nehe­zen kibogozható, a hiedelem szerint elriasztja az ártó szel­lemeket, erőket. Ezért nem csak épületeken alkalmaz­ták, gyakran amulettként nyakban is hordták. tek maguknak védelmet biztosí­tani az ártó erők ellen, így temp­lomukat is ezzel a jellel védték. Még az Anjou-korban sem vol­tak mentesek ettől az ősi féle­lemtől, hiszen a jogaron is meg­található ugyanaz a jel, mint e fa­lu templomának a falán. De a tarnaszentmáriai román kori imahely létezése bizonyíték lehet arra is, hogy Szent István - türk hagyomány szerint - nem irtotta ki az ellene forduló Ajto- nyokat, családtagjaiknak meg­kegyelmezett, akik védettebb vi­dékekre, köztük a mai Észak-He­ves megye területére húzódtak.- Pontosan nem ismerjük Szent István Ajtonnyal vívott csatájának idejét, de legvalószí­nűbb, hogy 1027-28-ra esik - folytatja a történész. - Ma már úgy fogalmazhatnánk, hogy Aj­tony szeparatista törzsi vezér volt, akivel le kellett Istvánnak számolnia. Ám szó sem volt ar­ról, hogy a teljes nemzetséget ki­irtotta volna győzelme után, ab­ban a korban ugyanis nem volt divat az értelmetlen mészárlás. Az Ajtonyok megmenekültek, és feltételezhető, hogy Sirok- Tarnaszentmária vidékén leltek új otthonra. S hogy mi erre a bizonyíték? Nos, a tarnaszentmáriai temp­lomban található két fekete már­Mihály herceg feltételezett sírhelye az altemplomban látható ványoszlop, amilyen legköze­lebb Biharban lelhető fel, már­pedig Ajtony szálláshelye Bihar­ban volt. Az Ajtonyok létezésére még a XIII. században is volt bi­zonyíték, a Szuhay és a Zubogyi családok nevében, létezésükre utaló nyomok voltak az északi Gömör és Borsod megyékben is. EGYPERCES INTERJÚ Borbálra készülnek az egri hölgyek Szombaton a Hotel Eger & Parkban este hét órakor kez­detét veszi az Egri Borok Bálja. Az immár nyolcadik alkalom­mal meghirdetett és az utóbbi években már a megyeszékhely egyik legjelentősebb társadal­mi eseményének számító ren­dezvény szervezője az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete.- Mennyiben követi a hagyo­mányokat a mostani bál? - kérdeztük Madákné Kovács Etelkát, az egyesület alelnök- ét, az est főszervezőjét. - A program alapvetően a koráb­ban megszokottaknak megfe­lelően épül fel. Az idén ugyan­akkor minden eddiginél na­gyobb az érdeklődés, hiszen legalább 400 vendégre számí­tunk. A bál fővédnöke Schmitt Pál köztársasági el­nök, a védnöke pedig Habis László egri polgármester lesz, a műsort a Vivát Bacchus! énekegyüttes szolgáltatja.- Mit lehet tudni a menü­sorról?- Dr. Csizmadia András gasztrofilozófus volt az ételek és a borok összhangjának megálmodója. Most eggyel több, összesen hatfogásos me­nüsorral várjuk a vendégeket, mindegyikhez két-két borral. Az est folyamán mintegy 30 egri pincészet mutatkozik majd be, de tartunk különle­ges, kifejezetten a borokhoz illő csokoládékból is kóstolót.- Milyen célt szolgál a bál bevétele?- A tavaly kitűzött célunk eléréséért dolgozunk az idén is: a majdan az egri várban kialakítandó bormúzeum gyűjteményét szeretnénk gyarapítani. ■ K. G. Madákné Kovács Etelka: - Minden ed­diginél több, kö- zel 400 vendég- (Bt re számítunk í; ''/Wäi ^ * * tä A kémia még nem tűnt el, csak pihent bemutató Kísérletekkel is színesítették a nemzetközi év megnyitóját Az új évben új szolgáltató viszi a szemetet Mórán Dr. Murányi Zoltán és dr. Oldal Vince mutatott be az érdeklődő tanulóknak izgalmas kémiai kísérleteket Hivatalosan is megnyitották teg­nap a Kémia Nemzetközi Éve al­kalmából rendezett programso­rozatot az Eszterházy Károly Fő­iskolán. A természettudományi kar épületében rendezett ese­ményen iskolások népesítették , be a 124-es számot viselő előa- | dótermet, hogy megtekintsék ,§ dr. Murányi Zoltán és dr. Oldal | Vince - a kémiai tanszék okta- § tói - bemutató kísérleteit. A nagy tetszést kiváltó rend­hagyó órát megelőzően dr. Lip­tai Kálmán dékán mondott kö­szöntőt, aki kiemelte: igaz, hogy 2011 a Kémia Nemzetközi Éve, de a természettudományi karon már négy esztendeje intenzíven népszerűsítik a különböző tudo­mányágakat az iskolások köré­ben. A kémia nem tűnt el, csak kicsit pihent.- Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kémia iránt növekvő érdeklődés mutatko­zik, a szakra történő jelentkezé­sek számában. A koronát sze­retnénk feltenni az eddigi ered­ményekre, és a teljesítményeket is növelni - fogalmazott a kar dékánja. A szeptember 23-áig, a Kutatók Éjszakájáig tartó prog­ramsorozat következő állomása a Tudományos Szieszta lesz feb­ruár 9-én, amikor is Nárai- Szabó Gábor tart előadást a mo­lekulák harmóniájáról. ■ Lejárt a tíz esztendőre kötött. szerződés a tarnamérai háztar­tások kommunális hulladékát szállító céggel, ezért az önkor­mányzat úgy döntött, hogy meg­pályáztatja a feladat elvégzését.- A pályáztatás eredménye­ként a legalacsonyabb árajánla­tot tevő vállalkozással sikerült megállapodást kötnünk - tájé­koztatott Vargáné Tóth Márta jegyző -, ám a tavalyihoz képest csekély mértékben még így is drágult a szolgáltatás ára. A mostani szerződésünk egy évre szól, az év során választjuk majd ki azt, akivel hosszabb táv­ra szerződik az önkormányzat. A lakosok, az intézmények és a nyári idegenforgalmi szolgál­tatók nem éreznek majd sem­mit a változásból, hiszen a hely­ség nem volt tagja a térség harminchárom dél-hevesi és jász településének hulladékke­zelését végző Regiocomnak, ha­nem a hevesi hulladékszállítók eddig is az egri telepre hozták a Tarnamérán keletkező szeme­tet. Most a köztisztasági felada­tot egri cég látja el, továbbra is egri lerakodással. A kukákat továbbra is pénte­ken kell kirakni. Az új szállító vállalta a tavaszi egyszeri lomta­lanítás megoldását, illetve ősz­szel a zöldhulladék kétszeri szállítását. Hosszú távú szerző­dést várhatóan ebben az évben köt majd az önkormányzat. ■ T > A tarnaszentmáriai templom egykori építői helyezték el az ima­hely oldalfalán a va­rázscsomót, nem pe­dig Szent László tálto­sa patájának nyoma

Next

/
Oldalképek
Tartalom