Heves Megyei Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 204-228. szám)

2010-09-09 / 210. szám

2010. SZEPTEMBER 9., CSÜTÖRTÖK - HEVES MEGYEI HfRLAP ■■■■ Szocialista kampányígéret: minden olcsóbb lesz Egerben- Tarthatatlan, hogy a rossz beruházáspolitika, az előnytelen szerződések miatt Egerben drá­gák a közszolgáltatások, ezért megválasztásom esetén válla­lom, hogy olcsóbb lesz a távhődíj, a szemétszállítás díja, a parkolási díj, a buszjegyek ára és a vízdíj - egyebek mellett erről beszélt szerdai sajtótájékoztató­ján Nagy István, a Magyar Szo­cialista Párt megyeszékhelyi polgármester-jelöltje. ■ Városi vállalkozásfej­lesztési alapot hozná­nak létre. Az MSZP tervei között szere­pel például az is, hogy négyéves járdaprogramba kezdenek, to­vábbá újraindítják a panelprogra­mot, és a felújítás költségeinek az egyharmad részét átvállalja az önkormányzat. A politikai dön­téshozataltól teljesen független Civil Alapot szeretnének, és az el­következendő négy évben ponto­san a duplájára emelnék ennek keretét. Nagy István hangsúlyoz­ta: Egernek látványberuházások helyett munkahelyek teremtésé­re van szüksége. Egy egri vállal­kozásfejlesztési alapot kívánnak létrehozni, ami állásokat biztosí­tó beruházásokhoz ad majd visz- sza nem térítendő támogatást a helybeli vállalkozóknak. ■ Hajnalig kutattak a Blikkben eltűnt fiatalember után Folytatás az 1. oldalról- A férfinak nem esett baja, ép­ségben találtunk rá a Felsőtárkány feletti részen. Nem tudhattuk pontosan, hogy hol is van a fiatalember, ezért kellett több irányból útnak indulnunk. A helyzetet nehezítette, hogy bár próbáltunk vele közvetlen kap­csolatot teremteni, nem mindig volt térerő, így sokszor csak a tűzoltók közvetítésével tudtunk kommunikálni. A kutatás kez­detétől esett az eső és sötét volt, volt olyan autó, amelyik el is akadt az erdei viszonyok között- idézte fel tegnap az eseménye­ket Kovács József, a speciális mentők vezetője. ■ MEGYEI KORKÉP g Vízelvezetés, régészeti feltárás, festékrétegek faggatása. Ezzel kezdődik egy műemléki épület felújítása, hogy régi pompájában ragyogjon. Évszázados mázak hullanak puszTAFOGACs Öltöztetés előtt még levetkőztetik a kápolnát Régészeti és műemlékvé­delmi felügyelet mellett újítják fel a puszta- fogacsi kápolnát. Mielőtt a helyreállítás megtörté­nik, az évszázados má­zak porba hullanak. Szuromi Rita A föld nyers illata járja át a fogacsi tájat. A fák lombkoronái még nem őszülnek, ám a reggeli har­mat már otthagyta nyomát a föl­dön, az ágakon. Fogacs azonban nem őszi álomra készül. Vetkőz- tetik, hogy aztán eredeti „ruhá­ját” ölthesse magára. A dél-heve­si térség legnagyobb műemléki beruházására a kápolna menté­sét vállaló egyesület tavaly nyert 17 millió forintot. Mostanra a munka is elindulhatott: műemlé­kesek, régészek, restaurátorok, tájépítészek fejtik meg a kápolna titkát. A falak - az évszázados mázaktól megszabadulva - be­szédesek.- Az ablak izgalmas kérdés - mutat a keretre Bozóky Lajos művészettörténész. - Látni, hogy nagyobb keretet terveztek, ezért utólag kellett csökkenteni a he­lyét. Itt vannak az egymásra rakó­dott festékrétegek is. Egyre több helyen bukkan elő a kék szín, amely a XIX. század második fe­lében volt divatszín. A kápolná­kat két emberöltőnként újították fel, így már nagyon messze va­gyunk az eredeti állapottól. Időközben a kápolna padlózata is feltöltődött. Az újabb és újabb rétegek alól előbukkan az erede­ti, téglából készült szint. - A XVIII. század második felében még egészen más méretű téglá­kat használtak, mint ma - veszi át a szót Albert Tamás építész, aki már a leendő tájat is látja ma­ga előtt. Egy műemlék felújítása nem csupán az épület helyreállí­tását, de a környezet rekonstruk­Októberben programokat is tartanak Sétautakat terveznek a kápolna köré túri gyula, a Pusztafogacsi Kápolnáért Egyesü­let elnöke (képünkön) is a jövőt tervezgeti Még ebben az esztendőben, október 10. körül - természtesen, ha az időjárás is megengedi - a pusztafogacsiak újra találkoz­hatnak a kápolnadom­bon. Bár az építkezés a kápolnánál még nem fe- I jeződik be, de 70-80 százalék körüli készült­ség már látható lesz. Ez pedig elegendő ahhoz, hogy a fogacsiak ismét ta­lálkozzanak. albert tamás (képünkön) már teljességében látja a jövőt. - Három sétautat tervezünk - mondja -, egy a tanyákhoz, egy a temető felé vezet, egy Fogacs élővilágát mu­tatja be. A műemlékek fel­újításának része a kert­vagy parktervezés. E sétautak jelentik a működtetésnek egyik pillérét, hi­szen a szakrális funkciókat ma már újabbakkal kell kiegészíteni. cióját is jelenti. Molnár Tibor épí­tész a sok éve eltűnt kőlépcső nyo­mait mutatja. Meg egy méretes malomkövet, amelyről egyelőre senki sem tudja, mi célt szolgált. Talán sár ellen helyezték ide? Kicserélik az ideiglenes palát cserépre, a szakemberek már lát­ják a kész tornyot. Az egyesület elnöke, Túri Gyula a kápolna bel­ső részét szemlézi. A falakra rakó­dott festékrétegeket, a már csak nyomaikban látható falfestmé­nyek árnyait látva kérdéses, mit fedhet el újabb vakolat, mi az, ami mementóként megmarad. Bozóky Lajos szerint ez az épület a barokk korban szépen megépí­tett, színvonalas épületnek szá­mított. Talán ennek köszönhető, hogy három évszázad után, rom­jaiban, kivetkőztetett állapotában is érzékelhető a szépsége. Fogacs ma egy érdekes világ. A tavaly felavatott turisztikai táb­lán a búcsújáró helyek híres nö­vénye, egy csokor „Szent Anna- virág”. Előtte őszirózsák nyílnak, a pusztai ember kedvelt növénye. A kápolna előtt két évszázad tör­meléke. Az újjáépítők már látják munkájuk értelmét. A többiek pedig érezhetik azt az erőt, amely megtartotta Fogacsot annak, ami: a legbájosabb He­ves megyei kápolnának a dél-he­vesi puszta közepén. 5 EGYPERCES INTERJÚ Sikeresen debütált a Bio Pl Bikavér Először vett részt és rögtön ezüstérmet kapott a júliusi Egri Bikavér Fesztiválon az egerszalóki Gajdos Pincészet Bio Pl technológiával készült Egri Bikavérje. Az új technoló­giáról kérdezzük Gajdos Já­nost, a cég tulajdonosát.- Mennyiben térnek el a Gajdos Pincészet Bio Pl bo­rai a hagyományos borok­tól?- A bio-borok bio-szőlőből készülnek hagyományos mó­don. A bio-szőlő nevelése so­rán a növénybe felszívódó és a bogyókba is bekerülő vegy­szerek, gyom- és rovarirtók, műtrágyák használata tilos. Az így készült bort egy speci­ális kerámiaszűrőn átenged­ve, a bor szerkezetét az élő szervezetben megtalálható ví­zéhez hasonlóvá tesszük, aminek kedvező élettani ha­tásai mellett simább ízvilágot és illatokat érzékelhetünk.- Igaz-e, hogy minőségi vö­rösbor fogyasztásával sike­resen küzdhetünk korunk népbetegségei és a gyors öregedés ellen?- Erre az élet adta meg a vá­laszt: egyes bortermelő helye­ken az átlagéletkor jelentősen meghaladja az országos átla­got, a leggyakoribb betegsé­gek előfordulási aránya is jó­val alacsonyabb. A Pl jelleg e tendenciát tovább erősíti. A Pl borok fogyasztása kevésbé ká­bítja el az embert, elkerülhe­tővé teszi a másnaposságot.- Hogyan volt ez érzékelhe­tő a fesztiválon?- Erre a cég mottójával vá­laszolhatok: Aki megkóstolta, eddig mind azt mondta: ez az én borom! ■ Gajdos János: Nem tudták elszállítani a birkákat az állatvédők „Faltól falig” új út a hónap közepére deák ferenc A kellemetlen időjárás okozta a pár hetes csúszást Folytatás az 1. oldalról A keddi rendőrségi lefoglalás után szerdán fél 12-re érkeztek meg újra az egyesület képviselői hatósági kísérettel, hogy az álla­tokat elszállítsák. Másfél órás várakozást követően meg is ér­kezett a gyepmester. Botka Tí­mea, a Vidám Mancsok Állatvé­dő Egyesület elnöke arról tájé­koztatott, hogy mégsem jártak sikerrel. A kudarc oka szerinte, hogy nem egyértelmű az önkor­mányzati rendelet, ami a gyep­mester feladataként a kóbor álla­tok befogását jelöli meg, de arról nem rendelkezik, hogy van-e te­endője olyan esetben, mint a mostani. Végül dolgukvégezet­lenül távoztak, de csütörtökön újra próbálkoznak az állatok el­szállításával. Időközben - cikkünkre reagál­va - megérkezett az egri önkor­mányzat levele, amelyben felhív­ták a figyelmünket arra, hogy a városi honlapon a „közérdekű in­formációk, közszolgáltatók” link alatt található a gyepmesteri te­vékenységgel kapcsolatos elérhe­tőség. Arról is tájékoztatást ad­tak, hogy a Városgondozás Eger Kft.-vel a kapcsolattartás folya­matos, a gyepmesteri tevékeny­ség végzésével összefüggésben lakossági észrevételek vagy pa­naszok (kivéve a Vidám Man­csok Állatvédő Egyesület év ele­ji beadványát) nem érkeztek. ■ Főként a rendkívüli időjárás az oka annak, hogy a kivitelező Tengely-Közmű Kft. nem tudta az ígért határidőre, augusztus 31-re átadni Egerben a Deák Fe­renc utcát - egyebek mellett er­ről esett szó a több mint 300 mil­lió forintos beruházás kapcsán a Habis László polgármester rész­vételével a minap tartott lakos­sági fórumon. Ismert: a Hadnagy utcai le­ágazótól a Klapka utcáig tartó, „faltól falig” történő Deák utcai rekonstrukció magában foglalja a járdák, bejárók, parkírozók át- | építését, a közvilágítás, a forga- 2 lomirányítói jelzőrendszer fel- | újítását, az új aszfaltréteget, két 1 buszöböl kialakítását, kerékpár­A parkoló és a járda felújítása már elkészült a Deák utcában út építését, gyepesítést, dísznö­vények telepítését. Elhangzott: az iskolakezdésre is tekintettel megpróbálják a közlekedést a körülményekhez mérten zavartalanul biztosítani. A Deák felújításához kapcsoló­dóan a Hadnagy utcán is hason­ló kulturált környezetet szeret­nének majd kialakítani. A kelle­metlen időjárás mellett a köz­művek kiépítésekor felmerülő gondok szakszerű orvoslása időt igényelt. Az aszfaltozással már a napokban végeznek, az útburkolati jelek festése és egyéb munkálatok okozhatnak még kisebb fennakadásokat. A munka befejezése szeptember közepére várható. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom