Heves Megyei Hírlap, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-05 / 103. szám

2010. MÁJUS 5., SZERDA - HEVES MEGYEI HÍRLAP 3 Bélapátfalva verseny a Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat az idén is megrendezi a már hagyo­mányossá vált kistérségi komp­lex tanulmányi versenyt. Ma 14 órától a matematika és az ide­gen nyelv (angol, német) tudá­sukról adnak számot a gyere­kek. Az alsósok versmondó ver­senyen szerepelnek. Eger RANSCHBURG Ma 17 órá­tól dr. Ranschburg Jenő pszicho­lógus professzor tart előadást a korai anya-gyermek kapcsolatról és a gyermek későbbi életére szóló hatásáról. Helyszín: EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház. A rendezvény a megyeszékhe­lyen hatodik alkalommal meg­rendezett Születés Hete Fesztivál programsorozat része, amely a gyermekvárással és a születés­sel foglalkozik, illetve a szülővé válás érzését elemzi. Eger PÁLYÁZAT A Dobó István Vármúzeum a Játékhagyomány, játékdivat című időszaki kiállítás­hoz rajz- és novellaíró pályázatot hirdet. Nevezni lehet kártyafes­tés, játékfilmkészítés és novella­írás kategóriában 10 és 100 éves életkor között. További infor­máció a múzeum honlapján. Istenmezeje beszámoltak a község önkormányzatának képvi- selő-testülete legutóbbi ülésén a településen működő civilszerve­zetek, egyesületek vezetői szá­moltak be az elmúlt évi tevé­kenységükről, idei terveikről, illet­ve arról, miként használták fel az önkormányzati támogatást. Kerecsend költségvetés az önkormányzat legutóbbi képvise­lő-testületi ülésén Sári László pol­gármester beszámolt a tavalyi évi költségvetés végrehajtásáról, majd a gyermekvédelmi és a gyámügyi munkáról adtak tájé­koztatást a családsegítő szakem­berek. Ezt követően javaslat hang­zott el a szociális étkezés térítési díják módosítására, és tájékozta­tót hallhattak a TÁMOP közműve­lődési program végrehajtásáról. Pusztafogacs búcsú Május 15- én rendezik a pusztafogacsi ká­polna búcsúját a kápolnadom­bon. Misét celebrál fél 11-től Kladiva Imre, majd adácsi, karácsondi éstarnamérai kultu­rális produkciók következnek. Bemutatják a Pusztafogacs cí­mű DVD-t is, és ekkor helyezhe­tik el a fiatalok a szerelem lakat­jait a lakatfalon. A munka ünnepe. Az elején kezdjük kicsit komolyan, hogy innentől legalább már lejthes­sen az út. Rossz kapitalizmus­ban élünk. Rosszabban, mint azt az egyébként egyre ború- sabb nemzetközi és hazai körül­mények és lehetőségek indo­kolttá tették és tennék. (Pedig jön ennél még sokkal rosz- szabb.) Harmadrangú vacak fércmunkában, kapitalizmus­karikatúrában élünk, amit az elmúlt két évtized alatt sikerült itt összetákolnunk, részben kül­földi szabásmintára, hazai hara­miákkal. A piac meg a verseny majd mindent megold, altatóra. Persze. Egyrészt nem olda­nak meg semmit. Másrészt bár­csak lennének. Ez a kettő, a va­lódi kapitalizmus alapvetése itt teljesen hiányzik. Se valódi pi­ac, se valódi verseny. Betartha­M E GYEI KÖRKÉP Rabok építenek vasutat? tervek Munkát adna a pálya-korszerűsítés, vonat vinné a dolgozót A szilvásvárad! Berecz család a kisfiúk kívánságára választotta közlekedési eszköznek a vonatot. Mert ez egy élmény a gyereknek. Folytatás az 1. oldalról- Ha naponta csak egy vonatpár járna - fejtegeti ábrándozva Szaniszló László -, amely dél­előtt Szilvásváradra érne, s dél­után indulna vissza Putnokra, már jól járunk. A busz nem pótol­hatja a vasutat. A földrajzi adott­ságok miatt nem lehet azonos a nyomvonal, és<a busz több kerü­lőt is beiktat. Kétségtelen előnye viszont a közúti járműnek, hogy bemegy a települések központjá­ba, míg a vonat sok helyen a falu szélén áll meg. Ugyanakkor a szárnyvonal fekvése, a természe­ti környezete páratlan, hazánk egyik legszebb vonala. Ezt bizonyítja az is, hogy két angol turistával találkoz­tunk a Bzmot szilvásváradi végállomásán. Bár, mint meg­tudtuk, tévedésből jöttek idá­ig: elfelejtettek leszállni a Szalajka állomáson. így aztán türelmesen kivár­ták azt a néhány per­cet, amíg a menetrend szerint elindult a vo­nat vissza, Eger felé. Erre várt a falubeli Berecz László feleségével, Ibolyával, s négyéves kis­fiúkkal, Patrikkal. Bélapátfal­vára készültek az orvoshoz, s mint a cumiját kiköpve közbe­szóló kisgyerek elárulta: játékot vásárolni. Patrik kívánsága volt, hogy ne busszal, hanem vonattal utazzanak. Farkas Róbert vezető jegyvizsgá­ló - merthogy, mint tájékoztatott: a kalauz titulust kizárólag a MÁV hálókocsis sze­relvényein dolgozó kollégái hasz­nálhatják - elmondta, csak vis­szafelé indulnak 5 utassal. Idefe- lé jövet, Egerből Szarvaskőig 100 százalékos, onnan Szilvásváradig 70 százalékos volt a kirándulók révén a vonat kihasználtsága. A vezető jegyvizsgáló munka­köre összetett. 0 ellenőrzi indulás előtt azt is: fognak-e a fékek. A képviselő vágy­álma: a börtönben hűsölők is dolgoz­hatnának. Nem kalapáccsal ütögetve, ha­nem rugdosásos módszerrel. Mi­után meggyőződött róla, minden rendben, egyezményes jellel, kar­jait vízszintesen tartva mutatta a mozdonyvezetőnek: a fékek jók. I Tamás Barnabás, Putnok polgármes­tere, a szárnyvonal megmentésé­nek élharcosa a Fidesz színeiben, BAZ megye 7-es választókerületé­ből jutott a Parlamentbe.- Mindenképpen szorgalma­zom, hogy ismét járjon a vonat Szilvásvárad és Putnok között - mondta az országgyűlési képvi­selő. - Már tárgyaltam is Fónagy Jánossal, aki támogatja a vasúti szárnyvonalak újraindítását, va­I ** % Inkább viccesnek tartja, mint praktikusnak te szaniszló László (ké­pünkön) polgármes­ter nem rejtette vé- L ka alá a vélemé- y nyét: a pálya fel- újítása és ésszerű ' menetrend nélkül semmi értelme a szárny újranyitásá- nak. Ugyanis egyes borsodi szakaszo­kon 10 km/órás sebességkorlá­tozással haladhat a vonat. Az sem mindennapi látvány, ami­kor Sáta határában megáll a mozdony, a kalauz leszáll a szerelvényről, leengedi a sorom­pót, a vonat átzötyög a közutat keresztező síneken, aztán ismét megáll, a kalauz felnyitja a so­rompót, visszaszáll a vonatra, s mehetnek békével céljuk felé. lamint dr. Odor Ferenccel, a Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei ön- kormányzat elnökével. Meggyő­ződésem, hogy elhamarkodott volt az előző kormány döntése, s addig kell újraindítani a vonato­kat, amíg a síneket szét nem lop­ják. A vas különösen kapós, mert jó az ára, s mint tudjuk, visznek mindent, ami mozdítható. Tamás Barnabás szerint a vas­út kitörési pont, a térség munka- nélküliségének enyhítése szem­pontjából is. EU-s pénzek nyerhe­tők a felújításhoz, s az alulkép­zett, iskolázatlan embereket is foglalkoztathatnák a vasúti pálya alépítményének felújításához.- Az már csak egy vágyálom - tette hozzá a képviselő -, hogy a megtévedt, börtönben hűsölő em­bereket is dolgoztathatnák itt. Legalább megtérülne az ellátá­suk. Meg kell alakulnia az Or­szággyűlésnek, utána tudunk eb­ben a kérdésben lépni. ■ Ön milyen gyakran utazik vonaton? Szavazzon hírportálunkon ^ / ma 16 óráig: HEOLhu Éir A szavazás eredményét a csütörtöki számunkban közöljük. BÖ33H3ÖI Európa lehelete a TiZENNYOLCAS Karma mene ide, ha televíziós filmként menne adásba a történet, ám mert rövid szöveges ér­tekezés következik, prakti­kusabb azt mondani: csak erős idegzetűeknek. Arról van szó, hogy sorra szembe­sülünk a bennünket egyre rosszabbul érintő pénzügyi, gazdasági fejleményekkel. Előbb a benzinár újabb vár­ható emelkedésének a híre borzolta a kedélyeket, majd tegnap már a forint mélyre­pülése. Fizetőeszközünk dél­utánra a 274-es szint közeié­ig gyengült az euróval szem­ben. A svájci frank árfolya­ma pedig 191 fölé erősödött. A dollár pedig este már 210 forintnál is többe került. elemzők szerint főként a görög válság tett be az eddig javulást sejtető folyamatnak. Emlékezzünk csak: voltak olyan előrejelzések, melyek szerint valutánk az év végé­ig akár 250-es átváltási szintre is erősödhet. Nem csak a görög pénzügyi, gaz­dasági rendszer megzakka- nása okozza persze a bajt, itt vannak nekünk az Euró­pa két délnyugati országá­ból érkező hírek is. A spa­nyol és a portugál gazdaság se a legfényesebb pályáját futja be éppen. ENNÉL A PONTNÁL a magyar ember jobb, ha elmereng. A honi politika úgy szociali­zált bennünket az elmúlt húsz esztendőben, hogy sor­sunk jobbra fordulása csak egy „okos kormányon” mú­lik, a balsors pedig attól van, hogy szélhámosok gyü­lekezete lopja szét az állam- és közvagyont. Merjünk na­gyot álmodni - mondták, és mi felráztuk párnáinkat. most pedig, hogy ez az álom akár már szép is lehet­ne, a nyitott ablakon át érez­zük egy bajaival küszködő kontinens hűvös leheletét. VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@hevesmegyeihirlap.hu SIKE SÁNDOR hűvös FÉL HÉT Banális majális tó és betartandó szabályok hí­ján védekezni se lehet ellenük. Tehát nincs mi ellen lázadni se. Ezért nincs valódi kritika, más­nak óhaja. Pedig látható (válsá­gok, háborúk), s jól látták már régen is, egy Marx nevű ember pedig szépen össze is foglalta, hogy a kapitalizmus nem csak hogy nem a létező világok leg­jobbika, hanem csak önpusztí­tóján működőképes. És kapita­lizmuson ne a múlt századi Nyugat-Európa kirakat szociá­lis jóléti operett-rendszerét ért­sük, mert azt csak vonzóbb ve- télytársként a keleti blokk ide­iglenes paraván-mennyorszá­gaként éltették. Már nincs rá szükség. Gazdaságtalanná vált a fenntartása. Aztán élt a hit egy darabig, hogy a kapitaliz­mus legalább reformálható, jó ez, csak a csavarokat kell meg­húzogatni. Ma már elég komoly elmék kapisgálják: ez a kísérlet sem vált be. Ott állunk, ahol a part szakad. Két világ határán. Régen (átkos) sokan tudtak egy keveset lopni, tönkre is ment. Ma kevesen tudnak sokat, hely­zetünk dettó. A leendő kormány egyik eljö­vendő minisztere az oligarchák befolyása elleni fellépéssel kez­di munkáját, közölte. Bravó, bá­torság, csak előre. És tessék mondani, lesz válogatás, hogy ez szimpatikus, derék, szép és hasznos oligarcha, az meg nem, s még a perem alatt is ir­tani kell? Kovács János Logika is kellett a matekhoz érettségi A héten még két vizsga vár a diákokra Folytatás az 1. oldalról A gyöngyösi gimnazisták egy csoportja szerint azért volt ne­hezebb a matek érettségi, mert sokkal összetettebbek voltak a feladatok, mint egy dolgozat al­kalmával. Bár a diákok sokat készültek, a záróvizsgán szereplő felada­tokhoz hasonlókat nem gyako­roltak a tanórákon. Brecska Ri- chárd mégis úgy érzi, jól sike­rült a matek érettségije. A héten még történelemből, német és angol nyelvből adhat­nak számot tudásukról a végzős középiskolások. Az írásbeli vizs­gaidőszak május 25-ig tart, a szóbelik júniusban lesznek. ■ t x,

Next

/
Oldalképek
Tartalom