Heves Megyei Hírlap, 2010. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-05 / 3. szám

2010. JANUÁR 5., KEDD - HEVES MEGYEI HÍRLAP 3 MEGYEI KÖRKÉP ZABÁNKIG Gyöngyös kiállítások a va­chott Sándor Városi Könyvtárba ellátogatok már az év elején el­merülhetnek a nyomdaipari ter­mékek változatos világában, ugyanis az új esztendőben rög­tön két kiállítás is várja a látoga­tókat. Az egyik tárlat a frissebb és a régi naptárakat, a másik pe­dig a bibliotéka legkisebb és leg­nagyobb könyveit mutatja be. Gyöngyös parkolás a gyöngyö­si képviselő-testület döntése alapján január elsejétől tíz forint­tal drágult a belvárosban a par­kolási díj. Az autósoknak órán­ként 220 forintot kell fizetniük. Hatvan MUZSIKA Január 14-én, csütörtökön este rendezik meg a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban azt a zenés irodal­mi műsort, amely még decem­ber elején maradt el. Az esemé­nyen Juhász Flórián zongoramű­vész előtt tisztelegnek, aki éppen harminc esztendeje tanítja a te­hetséges fiatalokat a Kocsis Al­bert Zeneiskolában. Heves megye vadászjegy az új vadászjegyek értékesítését janu­ár 11-én, hétfőn kezdi meg az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Heves megyei területi szervezete. Az ügyfélfogadási idő a megyeszékhelyen, a Hibay Kár­oly utcai irodában hétfőtől csü­törtökig, naponta 8-tól 14 óráig tart. Pénteken a vadászjegyek ki­adása szünetel. A 2009/10. évi vadászjegyek február 28-áig ér­vényesek, március 1-jén az érin­tetteknek már rendelkezniük kell a 2010/11-es szezonra szóló je­gyekkel, mivel enélkül vadász- fegyver nem tartható. r'.L dUÍ3 Szarvaskő beruházások El­maradt a korábban december 28-ára tervezett képviselő-testü­leti ülés, így a település irányítói a mulasztást pótolva ma ülnek össze. Az önkormányzati rendez­vényen részt vesz Habis László, Eger polgármestere is, aki tájé­koztatást ad a 2009-ben végzett beruházásokról és az idei eszten­dő terveiről is. Szilvásvárad SÍELÉS A havazás­nak, a működő hóágyúnak kö­szönhetően újra használható a Szalajka-völgy bejáratánál talál­ható sípálya. Hét közben délutá­nonként, hét végén pedig - amíg az időjárás engedi - egész nap üzemel a sífelvonó. Igény esetén már kivilágított pályán is hódol­hatnak szenvedélyüknek a téli sport kedvelői a Bükk lankáin. A babák újévkor érkeztek os | 1 KÖSZÖNTŐ ülészeten jártak illusztris vendégek x Eger első újszülöttjét Habis László polgármester és dr. Berhés István orvosigazgató köszöntötte. Veres Botond január 2-án reggel érkezett. Az egri kisbaba első gyerek a csa­ládban. Mi több - apai ágon - az első unoka. Anyai ágon a negye­dik a sorban, vagyis már unoka- testvérekkel is büszkélkedhet, nemcsak bájos pofival. A rokon­ság meglátása szerint szakasztott az apja, de az orra az anyukájáé. A hatvani kórház első újszü­löttje, Dobák Patrik január 2-án, szombaton este 9 óra után 7 perccel született. A szűcsi illető­ségű kisfiú súlya 3150 gramm, hossza 54 centiméter volt. A kicsit és-,édesanyját, Szalai Orsolyát hétfőn délelőtt megláto­gatta Érsek Zsolt polgármester, valamint dr. Bános György, az intézmény igazgatója és dr. Lövey János osztályvezető főor­vos is. A városvezető átnyújtotta A szülészeten VIP-szoba is nyílik A BUGÁT PÁL KÓRHÁZ szülésze­ti osztályának vezető főorvo­sii, dr. Al Ghaoui Nádim el­mondta: tavaly 375 gyermek született Ám a stagnáló szü­letésszám mellett jobb ered­ményeket tudnak felmutatni a koraszületési és a háláló zási tendenciákat figyelembe véve. Hamarosan elkészül az első VIP-szoba, ahol internet, televízió kap helyet. az önkormányzat ajándékát, s jó egészséget kívánt az egész csa­ládnak. Orsolya lapunknak el­mondta: Patrik az első gyermek a családban, s már nagyon vár­ták érkezését. Gyöngyösön két újévi babát is köszöntött a kórház és a város vezetése. A jászárokszállási Ka­szab Petra január 1-jén 12.40- kor 3600 grammal és 54 centi­méterrel látta meg a napvilágot. Ő volt az új esztendő első újszü­löttje a kórházban. Petrát már az óévben is várta az édesanyja, de a kislány még váratott magára néhány napot az orvosok által meghatározott születésnaphoz képest. Ám a várakozás gyorsan meghozta gyümölcsét, hiszen a jászárokszállási csecsemő 40 perc alatt született meg. Petra a család második leánygyermeke. A város első gyöngyösi polgár­ságé kisbabája pedig Fenyvesi Jázmin Csenge lett, aki január 2- án 19.50-kor, 3350 grammal és 57 centivel született a Bugát Pál Kórházban. A kislány kompliká­ciómentesen jött világra, igaz, néhány nappal korábban, mint ahogy ki volt írva a kismama. Varga Magdolna, Jázmin édes­anyja elmondta, hogy a kistest­vért otthon tízéves bátyja, Bence is nagyon várta, és egyáltalán nem féltékeny a húgára. Mind­két újszülöttet és édesanyjukat meglátogatta és hasznos ajándé­kokkal lepte meg Hiesz György polgármester és dr. Freili Géza, a kórház ügyvezető igazgatója. Eddig több gyerek született Egerben DR. HERNÁDI FERENCTŐL, a szülészeti és nőgyógyászati osztályt vezető főorvostól megtudtuk, hogy 2009-ben 1471 gyermek született ná­luk. Az osztály 38 ágyas. Itt is jelen lehetnek a szülésnél az apukák. Arra is van mód, hogy a babák mindjárt az anyukájuk mellett éjszakáz­zanak. Az új év első három napján 15 újszülött látta meg Egerben a napvilágot. Ha sikerül tartani ezt a „tem­pót”, úgy az idén több gyerek születik majd, mint tavaly. Gyöngyös első babája Fenyvesi Jázmin Csenge, mamájával. Érsek Zsolt karjában Patrik, mellette édesanyja. TARI OTTÓ A kor,; amibe születünk milyen világba születik bele egy csecsemő? Nem véletlen, hogy év elején gyakrabban tesszük fel ezt a kérdést, a családi vetületen túl társadal­mi vonatkozásban is. Mert­hogy az esztendő első babái egy kicsit a mieink is, Szim­bólumai a jövőnek; majdani eltartóink és istápolóink ők, akik nélkül már a jelen sem érne egy fabatkát sem. minél régebbre tekintünk vissza az időben, annál ki- számíthatóbbnak tűnik egy újszülött későbbi élete. Ele­ink többsége abban a ház­ban hunyta le örökre a sze­mét, amelyben a bölcsőjét ringatták. Élete olyan volt, akár a metronóm: ébredés, megszokott mozdulatok, szürkület, megnyugvás. És így ment ez a ritka ünne­pekkel elviselhetőbbé tett évezredeken át, mígnem egyszer csak gyorsulni kezdett a világ. A mai negyvenesek legfeljebb archív tekercsek segítségével értelmezhetik a mondást, amely a szódásról meg a lo­váról szól, noha megszületé­sük idején még mindenna­pos látvány volt az utcákon káromkodó kocsis; a huszon- , „pvesek csak nevetnek a kvarcórákon meg a bakelitle­mezeken, a kamaszok pedig joggal hihetik azt, hogy az apjuk tányérsapkás fényké­pe jelmezbálban készült. És ez így jó. A progresszió hasznos dolog, amíg ben­nünket szolgál. Ha a mai új­szülött számára már unal­mas lesz az internet és a te­nyérben elférő mozi, aligha­nem újabb játékszert talál ki magának, hogy még elvisel­hetőbb legyen számára a lét. Ám ha ezt - felrúgva az em­beri alapvetéseket - öncélú­an teszi, akkor a mi generá­ciónk kilátásai sötétszürkék. Nem marad más, csak az elefánttemető. VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@hevesmegyeihirlap.hu Az idegenforgalom dacol a válsággal tervek Szilvásváradon az idén is megrendezik a sikeres programokat Egy megcsúszó kamion zárta el a 24-es főutat Évzáró közgyűlést tartott a mi­nap a Szilvásvárad Idegenfor­galmi Egyesület. A tagok elfo­gadták az év végi beszámolókat, újraválasztották elnöknek Dal- los Andort, az Állami Ménes­gazdaság igazgatóját és titkár­nak Szaniszló László polgár- mestert. Az egyesület döntött csatlakozási szándékáról az Eger térségi Turisztikai Desz- tinációs Menedzsment szerve­zethez, valamint értékelték az elmúlt esztendőt turisztikai szempontból. A 2010. évi ter­vekkel kapcsolatban Szaniszló László elmondta: az egyesület újra megjelenteti saját kiadvá­nyát, valamint részt vesznek az Utazás 2010 kiállításon Buda­A szarvasgomba-fesztivál az ínyenceket és a kutyabarátokat is vonzza pesten. A tagok több vendégcsa­logató eseményt is szerveznek. Biztosra vehető, hogy az idén is lesz lovasfesztivál, szilva-nap, kerékpáros maraton, szüreti fel­vonulás. Ugyancsak megrende­zik a nagy népszerűségnek ör­vendő szarvasgomba-fesztivált, s nem maradhat el a pisztráng- és borfesztivál sem. A közgyűlé­sen elhangzott, hogy a jövő év­ben több negatívummal kell szá­molni az egyesület életében résztvevőknek. Az üdülési csekk megadózta­tása, a falusi turizmus adómen­tességének eltörlése, a gazdasá­gi válság elhúzódása mind­mind hátrányosan érintik a tele­pülés idegenforgalmát. ■ A havazás és a hideg időjárás okozta útviszonyok a Mátrában adtak munkát tegnap délután a tűzoltóknak. Mint azt a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság ügyeletétől megtudtuk, a 24-es számú főút Parádsasvár és a galyatetői elágazás közötti szakaszán egy IVECO típusú ka­mion csúszott meg és elzárta mindkét forgalmi sávot. A segít­ségül hívott lánglovagok drótkö­tél segítségével húzatták vissza a forgalmi akadályt képező jár­művet saját közlekedősávjába. A mentés idején a jelzett szaka­szon mindkét irányban állt a közlekedés. A hevesi egységnek is volt dolga hétfőn délután: egy bese­nyőtelki lakóépületben keletke­zett tűz. A három órakor riasz­tott tűzoltók a Fő úton lévő ház 40 négyzetméteres pincéjében egy vízsugárral oltották el a lán­got kapott kisméretű szalmabá­lákat és az ugyancsak ott tárolt tűzifát. Köszönhetően annak, hogy a lánglovagok hamar meg­fékezték a tüzet, az nem terjedt tovább, így az anyagi kár „mind­össze” harmincezer forint. Hatvanban viszont még dél­előtt - mintegy négyórányi mun­kával - egy pincét kellett kiszi­vattyúznia a helyi önkormány­zati tűzoltóságnak. A helyiséget ugyanis hetven köbméternyi víz árasztotta el. Itt anyagi kár nem keletkezett. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom