Heves Megyei Hírlap, 2009. szeptember (20. évfolyam, 204-228. szám)

2009-09-01 / 204. szám

MEGYEI A Legfelsőbb Bíróság (LFB) fe­lülvizsgálati tárgyaláson ho­zott ítéletet, amely végleg le­zárja az elmúlt év július 28-án a Hírlapban „Baleset, kevés he­lyi segítséggel” című cikkünk­kel kapcsolatban indult sajtó- helyreigazítási eljárást. Az LFB az elsőfokú megyei bíróság sajtó-helyreigazítás­nak helyt adó, s a Fővárosi íté­lőtábla ezt helybenhagyó jog­erős határozatát hatályon kí­vül helyezte, az elsőfokú ítéle­tet megváltoztatta és a felpe­res keresetét elutasította. Az írás megjelenése után - amelyben egy hétvégi otthoni baleset gyermek sérültjének ellátása körüli anomáliákról ír­tunk - az egri kórház egyik ügyeletes orvosa, dr. Pócs Al­fréd fordult a megyei bíróság­hoz, miután lapunk helyreiga- zítási kérelmét elutasította. ► 5. OLDAL Üres szintek és kórtermek Hatvanban Felvetődött, hogy a hatvani kórház mai épületét el kellene bontani, mivel többe kerülne a felújítása, mint egy ésszerűb­ben működtethető gyógyin- tézmény létesítése. Utóbbi he­lyet kaphatna egy új épület­ben, vagy akár a nővérszálló­ban is. Mások szerint viszont a jelenlegi állapotok javítása lenne a célravezetőbb. Hogy végül mely szemlélet diadalmaskodik, egyelőre nem tudható. ^2. OLDAL FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: HEOL.hU Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-4250, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-6676 IBUSZ P I r V A 19 0 2 ] pénzváltás EGEK, Széchenyi át 9. sz. 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 GYÖNGYÖS, Kossuth L. u. 6. 20/449-7350 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem EUR USD Vétel 268,50 188,00 177,20 Eladás 274,80 192,50 181,70 Régiónkban a legtöbb a falusi vendéglátó A falusi szállásadók és férőhe­lyek számát tekintve Észak- Magyarország vezet - áll a Központi Statisztikai Hivatal­nak a tavalyi turisztikai évet elemző kiadványában. Az ösz- szes falusi vendéglátó csak­nem harmada található régi­ónkban. A Mátra-Bükk ki­emelt üdülőkörzet szállásadói fogadták a vendégeket a leg­több falusi férőhellyel. A mintegy hatezer szobá­ban kialakított hétezer-ötszáz helyet a vendégek 18 százalé­ka, több mint kétezer külföldi és közel 36 ezer hazai lakos vette igénybe. A külföldiek száma ugyan negyedével csökkent, ám a hazai turisták köre ötödével bővült. A belföl­dieknek továbbra is ez a kör­nyék a legvonzóbb, a vendég- éjszakáik száma az elmúlt év­ben tovább nőtt, s megközelí­tette a 106 ezret. A Tisza-tö öt százalékkal ré­szesült a forgalomból, míg az egész régió a torta harmadát hasította ki. A falusi vendéglá­tásban további előrelépés tör­tént a tavalyi esztendőben, hi­szen az egyre kedveltebb Ti- sza-tónál negyven százalékkal gyarapodott a szálláshelyek, s harmadával a vendégágyak száma. Érdekes ugyanakkor, hogy a Balatonnál a partköze­li településeken kevesebb lett a falusi szállás. ■ Értékes anyag a zöldhulladék A települések megbarátkoztak a szelektív sze­métgyűjtéssel, a komposztálás viszont még új. ► 3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 AUTÓ-MOTOR 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 6 0 0 túra Zelei József ezúttal kopjafát is visz magával 5 36 379 345 4 2 096 6 515 3 40564 1180 Az egri sportember a kopjafával A képgalériát keresse a HEOLhu-i Ma reggel újabb túrába kez­dett a 2004 óta kerékpáron már harminchat európai or­szágot bejárt egri sportember, Zelei József. Ezúttal az El Camino-zarándoklat spanyol útvonalán teker végig Finis- terre-ig, azaz a „világ végéig”. Zelei hétfőn reggel szállt nye­regbe a megyeszékhelyen, a Dobó téren Habis László pol­gármester jelenlétében. Kocsival megy Barcelonáig, ott veszi elő ismét a biciklit szeptember 3-án. Kilencszáz 1 kilométert tesz meg, szeptem­2 bér 11-ére szeretne megérkez­! ni Finisterre-be. Ott felállítja 1 azt a kopjafát, amelyet magá­val visz az útra. ■ Elsősök. Az egri Tinódi Sebestyén Általános Iskolában tegnap tartották a tanévnyitó ünnepséget. Eger közoktatási intézményei­ben a mai napon közel 17600 tanuló kezdi meg a 2009/2010. nevelési-tanítási évet - tudtuk meg Társy Józseftől, az oktatá­si iroda vezetőjétől. Az óvodák­ban 1900 gyermeket fogadnak, míg az általános iskolás tanu­lók száma közel 5200 főre te­hető, ami csökkenő tendenciát mutat az előző évekhez képest. A megyeszékhelyen az első év­folyamos tanulók száma hat­százra csökkent, s a középisko­lákban is kevesebb diák ül az iskolapadokba. Óhatvanban négy osztály­ban 104, az újhatvani általá­nos iskolák három tanulócso­portjában pedig 80 elsős kez­di el az idei tanévet. Palásthy Erika igazgatónő elmondta: valamennyi gyermeket abba az intézménybe sikerült fel­venni, amelyiket a szüleik megjelölték. Az óhatvani tan­évnyitón Érsek Zsolt polgár- mester rámutatott, hogy az óvodai férőhelyek száma is megtelt, több mint négyszáz apróság jár ezen intézmények valamelyikébe. A városban egyébként ebben az esztendő­ben is ingyenes a tankönyv és az úszásoktatás, valamint az általános iskolás tanulók ese­tében az állami nyelvvizsga megszerzése. Gyöngyösön 252 általános iskolás elsős diák kezdi meg a tanévet ma - tudtuk meg Tóth Zoltánnétól, a városháza In­A képgalériát keresse a HEOLhun tézményi és Humán Kapcsola­tok Igazgatóságának helyettes vezetőjétől. A kisdiákok létszá­ma idén kevesebb, mint tavaly, ugyanis körülbelül egy osz­tálynyi gyöngyösi gyermek szülője döntött úgy, hogy a sporttagozatos gyöngyössoly- mosi általános iskolába íratja be csemetéjét. Az igazgatóhe­lyettes hangsúlyozta: a város valamennyi iskolájában meg­felelő színvonalon biztosíta­nak oktatást. ►8. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma hajnalban hű­vös időben rövid életű pára-, illetve ködfoltok is kép­ződnek. Napköz­ben derült, meleg idő lesz. * ►11. OLDAL Csak víz volt, pénz kevésbé Leghamarabb no­vemberben lehet új üzemeltetője az egri ásvány­vízforrásnak, ké­rők már vannak. ►4. OLDAL VESZI A LAPOT? A gátlástalan vezetőség botrányos java­dalmazási ügyei után elbocsátották a BKV sajtószóvivőjét, az indoklás szerint így hatékonyabban, közvetlenebbül és olcsóbban működik majd a cég kom­munikációja. A közlekedési vállalat hasonló indokokkal magyarázta a poszt meglétét is. Attól tartok, akár van vivője a szónak, akár nincs, sokba fog ez még kerülni nekünk... (k. j.) SÍK AKCIÓ!! 13 W í iÄ>499.. Ar: Ár: 890.- 20 w •* 650.­Mielött vásárol, kérjen ajánlatot! Tel: 36/511-430 Fás 36/511-434 »I ótok 0! ólól és 0 hulladék vagy email: rendeles@skker.hu kezelési klt.-et lartalmaaók! www.skker.hu Épületvillamosság Eger, Kölsösor út 8. EGY PERCBEN Biciklivel a „világ végére” HEVES 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD • XX. ÉVFOLYAM 204. SZÁM www.heol.hu HIRIAP ARA: 110 FT. ELŐFIZETVE: 75 FT Ma reggel becsengetnek tanévkezdés Hevesben több ezer diák kezdi meg tanulmányait adott igazat a Legfelsőbb Bíróság ítélete r 4 KERESSEA HEOL.hu OLDALON: BONYOLÓDIK A ROMAGYILKOSSÁGOK ÜGYE - BELSŐ VIZSGÁLAT AZ NBH-NÁL ► www.heol.hu MÁR ÉL AZ ÁLLAMNYELV-TÖRVÉNY, A SZLOVÁKOK NEM HÁTRÁLNAK-^ ADOMOSZLOIAK %. EZÚTTAL A CSEHIEK ELLEN GYŐZLEK. ► 14. OLDAL ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom