Heves Megyei Hírlap, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-18 / 91. szám

2009. ÁPRILIS 18., SZOMBAT - HEVES MEGYEI HÍRLAP —l—:—„—l-l—:---,—— -------—----------- .-?^,awwgtt, M EGYEI KÖRKÉP 3 Gazdasági modellek harca Mit ér a munka? A válság egyik következménye az Állami Számvevőszék elnöke szerint a munkaerő olcsóbbá válása lesz. Képünk illusztráció. M'llli'l'M Eger MASZK A Jelképző Közhasz­nú Alapítvány maszkos parádét és játszóházat szervez április 20 án 14 órától az Érsekudvarban, ahol a legiobb maszkkészítőket díjakkal is jutalmazzák majd. Az alkotómunka után a gyerekeket zene, tánc és a Tutti-Frutti zenekar szórakoztatja. Abasár, Mátrafüred műemlékek Hiller István oktatási és kulturális miniszter műemlékké nyilvánítot­ta és ezzel fokozott állami véde­lem alá helyezte a mátrafüredi Benevárat. A XIII. századi rom He­ves megye legrégibb várának ma­radványa, mely a Kulturális Örök­ségvédelmi Hivatal javaslata alapján kapott védettséget, akár­csak megyénk másik új műemlé­ke, az abasári Aba Sámuelhez kapcsolódó középkori épületma­radványok csoportja. Eger kongresszus A Forgalma­zók az Egészségért Egyesület va- § sárnapig a Hotel Egerben tartja 3 j: kongresszusát a gyógyászati se- % gédeszközöket forgalmazó cégek I részvételével. A törvény szerint a vényköteles gyógyszerek nem rek­lámozhatók, s ez a segédeszkö­zök egy részére is érvényes. Emi­att a bajbajutottak döntésükben magukra maradnak. E témakört járják körül a megoldást keresve a szakmai találkozó résztvevői. Gyöngyös ruhabazár Április 2025. között rendezik mega Mátra Művelődési Központban a „Bohém ruhabazár" elnevezésű kiállítást, ahol ruhakészítők, divat- tervezők mutatkoznak be. Miskolc CSALÁDI NAP Az Észak­magyarországi Fejlesztési Ügynök­ség április 19-én, vasárnap első alkalommal rendezi meg a regio­nális családi napot a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban. Az egész napos program 10 órakor kezdődik, lesz bábszínház, kon­certek és játékos vetélkedők szó­rakoztatják a családokat. Gyöngyös ferencesek a Mátra Múzeumban működő Múzeum­barátok Köre április 21-én tartja következő összejövetelét. A talál­kozón a Ferences Rendház régé­szeti feltárásairól hallhatnak elő­adást az érdeklődők. Kerecsend dekoráció a Biztos Kezdet Klubba április 21-én 8 órától várják azokat a kismamá­kat és anyukákat, akik a tavaszi dekorációhoz kaphatnak ötlete­ket Borúzsné Orosz Márta óvoda- pedagógustól. Az Állami Számvevőszék elnöke az európai, illetve az ázsiai termelési model­lek harcaként mutatta be a világban kialakult gaz­dasági állapotokat. Sike Sándor Az Egri Hozam Klub vendége­ként dr. Kovács Árpád, az Álla­mi Számvevőszék (ÁSZ) elnöke arról beszélt csütörtökön este, hogy a mostani világválság nem más, mint gazdasági modellek harca. A szakember szerint sen­ki se tudta megmondani előre, hogy ilyen lesz a válság. Több­nyire az a koncepció élt a pénz­ügyi krízis jelentkezésekor, hogy a folyamat olyan módon pörög le, mint egy „V” betű: a hir­telen és mély zuhanást gyors fel- emelkedés követi. Nem így tör­tént, és most a dupla vénél tar­tunk, ami azt jelenti, hogy a re­cessziónak akár kettőnél is több mélypontja lehet, kis fellendülé­sekkel megszakítva. Dr. Kovács Árpád szerint itt most nem egy minden államot egységesen érintő válságról van szó - hiszen például Kínában 6-7 százalékos növekedés prog­nosztizálható, de India gazdasá­ga is növekszik -, hanem sok­kal inkább gazdasági modellek harcáról. Egyik oldalon a nyuga­ti, ha úgy tetszik, európai jóléti, a másikon pedig az ázsiai terme­lési berendezkedés verseng.- Ki kell mondani: szemben áll egymással az ázsiai és az európai társadalmi, gazdasági szerkezeti típus, tehát a nyu­gati mintájú, a jó­létre, a szociális pi­acgazdaságra, a „New Deal” gazda- ságpolitikájára épülő, illetve a szubordinált em­bernek az ázsiai pozíciójára épü­lő modellje. Kínában társadalom- biztosítás erősen korlátozottan lé­tezik csak-, és egymillióul ember él ezen kívül. Indiáról most szin­te nem is szabad beszélni, de az Egyesült Államokban is 30 millió ember van társadalombiztosítá­magyarország a válság keze­lésének tekintetében sajátos negatívumokkal rendelkezik dr. kovács árpád (képünkön) szerint. Nagyon töredezett a társadalom, ami miatt könnyű a zsarolás, vagyis nagy zsaro­lási potenciálok vannak az or­szágban, a társadalmi össze­sein kívül - fogalmazott az ÁSZ el­nöke, aki úgy látja, hogy az euró­pai jóléti berendezkedés válsága egy olyan kiegyenlítődés felé sza­lad, mint mikor a villám kicsap a feszültség után a felhők között. A kö­vetkezmények pe­dig nem ismertek. Nyilván fölfelé fog mozogni a távol-ke­leti, a szubordinációra, a társa­dalmi feloldódásra építő közös­ségben élő ember életszínvonala, de ennek megfizettetése, az új egyensúly, az európai értelemben jólétinek mondott modellek vál­ságával fog járni.- A közgazdász társaságoknak van egy eufemisztikus megköze­tartozás pedig kicsi. - A vállal­kozókat és a köztisztviselőket, közalkalmazottakat, illetve a bérből, fizetésből élőket és a vállalkozókat mintha szembe­állítanák egymással Holott va­lóságosan mi egy hajóban ülünk és együtt áldjuk megúsz­ni. Aki a hajóból kiugrik vagy kidobják, annak a sorsa egy ilyen viharos tengeren eléggé egyértelmű. Ha ezen a társada­lom tud változtatni, akkor túl leszünk a válságon, de a bajo­kat csak együtt tudjuk száműz­ni - fogalmazott. lítése, amire azt mondjuk persze, hogy embertelen, és csak a sta­tisztika nyelvén szól. Ezt a statisz­tikát lefordítva az jön ki, hogy a termelési értékekben a tőkejavak aránya növekszik meg radikáli­san, mégpedig a - lecsökkenő - munkaerő árának a kárára. Ma­gyarul: a munkaerő ára európai értelemben olcsóbb lesz. Azok az államok vannak láthatóan most is jobb helyzetben, akik ezt tole­rálni tudták, és a maguk társa­dalmi valóságába beépítették - mondotta dr. Kovács Árpád. Ami a magyarországi helyze­tet illeti, az ÁSZ elnöke úgy fogal­mazott, hogy nagyon sok időt el­vesztegettünk, miközben nem csináltunk semmit. November el­ső napjaiban ült együtt a nemze­ti csúcs, és akkor úgy tűnt, hogy megtaláljuk azokat a lehetősége­ket, amelyek enyhítik a bajokat Ám azon túl, hogy a Reformszö­vetség letette a maga anyagát, a mai napig nem történt semmi.- Most arra várunk, hogy a hét végén, a megszorító intézkedése­ken túl a kormány bejelenti azo­kat a lépéseket is, ami a gazdaság irányába nyit, hogy ezeknek a megszorításoknak a tartalékait mire fordítja. Hiszen nem önma­gáért történnek ezek a lépések, hanem azért, hogy az erőt olyan területekre csoportosítsuk át, amelyből továbblépés lesz. Min­denesetre az idő sürget - tette hozzá a Hozam Klub vendége. BHX13335E1 Jószágok a közéletben állatok a politikában. Talán ezzel a címmel is megszü­lethetne a legújabb tanul­mány hazánk jelenlegi poli­tikai életéről. Hogy a cím át- hallásos? Hát persze, de ahogy a mondás tartja, rossz az, aki rosszra gondol. Mert nekem csak az jutott eszembe, hogy az elmúlt időszakban az állatok külö­nösen jelentős szerepet kap­tak a közéletben. az egész annak a szerencsét­len, fülön csípett kismalac­nak a történetével kezdődött, amelyik a megyei közgyűlés kabalafigurájává vált, miu­tán a disznóság, mint költői kép, valós testben öltött for­mát ország-világ előtt. Majd jött a sün. E szúrós kis állat­ka egy hónap alatt egy teljes rajongói táborra való isme­rőst gyűjtött az egyik internetes közösségépítő por­tálon. És míg a malac meg­osztó lett, addig a rendőr- imidzset romboló sün egysé­get kovácsolt és rövid idő alatt igazi sztár lett. És itt a legújabb politikai ál­lat, a liba, mellyel lassan egy modern „Brémai muzsi­kusok” történet látszik kike­rekedni a politikának kö­szönhetően. A Bajnai múlt­jából érkezett szárnyas még a fideszes és a KDNP-s hon­atyákat is megihlette. Ők azt tervezték, hogy a konst­ruktív bizalmatlansági in­dítvány keddi szavazásán gágogva köszöntik az új mi­niszterelnököt, aki ellen ugyanekkor a Kossuth téren egy egész csapat kormány- ellenes liba is tüntetett. hogy az említett állatok va­lójában mit is jelképeznek, jelen esetben fölösleges len­ne kutatni, hiszen amíg mi sünöztünk meg libáztunk, addig a világot az foglalkoz­tatta, hogy az Obama csa­ládhoz milyen kutyus költö­zik a Fehér Házba. VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@hevesmegyeihirlap.hu ■ Nagyon sok időt elvesztegettünk, miközben nem csi­náltunk semmit. Nagyon könnyű ma zsarolni Magyarországon A „tisztítótűz" iskolája: tizenöt éves a Századvég Jól működnek az adóhatóság infópultjai Zeneiskolások húzták, fújták verpelét A Reményi-vándordíjért indultak a muzsikusok A Századvég Politikai Iskola Eg­ri Tagozata immár a tizenötödik tanévét indította. Az elmúlt majdnem másfél évtized során a tagozat nagyon sok hallgatója vett részt, illetve jelenleg is részt vesz a napi közéletben. Vannak közöttük polgármesterek, kép­viselők, politikai tanácsadók, kampányszervezők, vagy olya­nok, akik a civil szervezeteket erősítik. A jubileum alkalmából a Szá­zadvég Klub csütörtök este két, az iskolát elvégzett polgármes­tert látott vendégül az egri Eszterházy Károly Főiskola B- épületében: Török Margitot Tenkről és Szaniszló Lászlót Szilvásváradról. Török Margit egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte sok­kal több nő kellene a politikába, hiszen a nők érzelmileg gazda­gabban közelítenek a problé­mákhoz. Elmondta: sosem titkol­ta, hogy egykor volt párttitkár is a településén, majd a rendszer- váltáskor a Tenki Független Fa­luszövetség színeiben lett pol­gármester. Hosszú ideig függet­lenként tevékenykedett, egyfajta „tisztítótűzön” akart átesni, és ebben a Századvég segített. 2006-ban aztán belépett a Fi­deszbe. Szaniszló László azt hangsúlyozta: náluk nem csak az önkormányzat jelenti a közé­letet. Megemlítette: „mindenre pályáznak, amire csak lehet”. ■ Az APEH középtávú stratégiai célként határozta meg a szol­gáltató adóhatósággá válást. Ezt január közepe óta a központi ügyfélszolgálatokon létrehozott „recepciós-információs” pultok is segítik. Az elsősorban információs fel­adatokat ellátó - szakmai isme­retekkel rendelkező - munkatár­sak a megfelelő ablakhoz irá­nyítják az adózót, elkerülve a rossz helyen történő várakozást követő bosszúságot, s a nyomtat­ványok kiválasztását, kitöltését is segítik. Az előszűrésnek kö­szönhetően kevesebben vára­koznak fölöslegesen, a többi ügyfélre hosszabb idő jut, így a visszajelzések is pozitívak. ■ Negyven műsorszámot hallha­tott tegnap a közönség Verpe- léten, a Petőfi Sándor Közösségi Házban. Itt rendezték meg a me­gyei zeneiskolák növendékeinek versenyét a Reményi Ede-ván- dordíjért. Makiárról, Nagyrédéről, Eger­ből, Lőrinciből, Felsőtárkányból, Gyöngyösről, Párádról, Nosz- vajról és Hevesről érkeztek a gyerekek, hogy a helybeliekkel együtt a zsűri elé álljanak. Ka­marazene és szóló, valamint klasszikus és elektroakusztikus 1 zene kategóriában vetélkedtek. | A hattagú szakértő zsűri értéke- | lése után a legjobbak könyveket, I komolyzenei CD-ket és édessé- A nagyrédei iskola fuvolásai a kamarazene kategóriában léptek fel get kaptak. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom