Heves Megyei Hírlap, 2009. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

HEVES 2009. ÁPRILIS 1., SZERDA • XX. ÉVFOLYAM 77. SZÁM www.heol.hu *18­MEGYEI HIRIAP ARA: 110 FT. ELŐFIZETVE: 75 FT évtizedes csúcson a munkanelkuuseg KÉRDÉS KIK LESZNEK BAJNAI szebb es jobb, MAGYARORSZÁGON, EZ MÁR AZ EGYRE ..„„..í.Li...., rl LÁTVÁNYOSABB mélyülő recessziót jelzi «.«t»* KORMÁNYÁNAK MINISZTEREI? lett a heolhu MEGÚJULT HEOL EGY PERCBEN A táppénz betegnek jár Sokan hiszik téve­sen, hogy a mun­kahely megszűné­se után még jár a táppénz, ha orvos­hoz mennek. ► 2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZELET 8 UTAZÁS 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 AI ______|«__ ■ ■ ■ / A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása sze­rint a 14. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 212 millió forint lesz. IDŐJÁRÁS Ma reggel még fel­hős lesz az ég, de felszakadozik a fel­hőzet, és kisüt a Nap. Délután már derült idő várható. Eső nem esik. ► 11. OLDAL Tarnabodon már várták Több hónap ke­mény munkájának az eredménye, hogy sikeresen be­indulhatott a köz­munka-program. ► 5. OLDAL FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: HEOL.IlU Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-31-08, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/471-66-76 I pénzváltás EGER, Széchényi irt 9. sz. 20/213-5822 lesen ámhái 36/537-256 GYÓNCraS, Kossuth L u. 6. 20/449-7350 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem Vétel \ Eladás EUR 304,50 311,50 USD 229.00 236,00 CHF 200,00 206,40 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek VESZI A LAPOT? A távirányítót nyomkodva betelefönálós műsorra akadtam. A tévében épp egy idősebb férfihang lelkendezett a műsor­vezetőnek. Hálálkodott az akkor nyert ajándékkönyvért, meg a régebben már megkapott CD-ért, amit ugyanennek a műsornak köszönhetett. Ország-világ előtt még azt is büszkén hozzátette, hogy a lemezt már legalább húsz isme­rősének megmutatta, és nekik is annyi­ra tetszett a muzsika, hogy mindannyi­an lemásolták. Ejnye-bejnye! (b. I.) Ezúttal sem tárgyaltak megyegyűlés A szocialisták egyezkednének Egerrel a kórházról A kórházügyről tegnap sem tárgyaltak. A téma újra komoly indulatokat váltott ki a közönség soraiban. Ismét hiába kezdemé­nyezte a Fidesz-Polgári Frakció a rendkívüli megyei közgyűlés ösz- szehívását. Rénes Marcell A testület a szocialisták voksa- ival, 20- 19-es arányban nem vette napirendre a Hosplnvest Zrt. és a megyei önkormány­zat közötti kórházi szerződés ügyét. Az MSZP-frakció a köz­gyűlés kezdetével egy időben kiadott sajtóközleményben hangsúlyozta: nem ért egyet a rendkívüli közgyűléssel, ami­nek összehívását - már ne­gyedszer - a Fidesz egy nem jogerős bírósági döntés kap­csán kezdeményezte. A jobb­oldal a megyei kórház működte­tői szerződésének felbontását, a Nógrád Megyei Bíróságon született elsőfokú ítélet elleni jogorvoslat ügyét szerette volna tárgyalni. Az MSZP azt írja: a megye képviseletében a közgyűlés el­nöke alkotmányos jogával élve fellebbezéssel támadta meg az I. fokú ítéletet a Fővárosi ítélő­táblánál. Továbbá szorgalmaz­zák Egerrel a tárgyalások mi­A Fidesz-Polgári Frakció levonta a tanulságot. előbbi megkezdését annak egyértelmű tisztázása érdeké­ben, hogy a város milyen konkrét konstrukcióban ven­ne részt. A Fidesz köz­gyűlés utáni saj­tótájékoztatóján dr. Tatár László frakcióvezető hangsúlyozta: eddig csak törvényes eszkö­zökkel próbáltak eljárni. Ám most is kiderült, hogy a szoci­alisták nem partnerek az ér­demi vitára. A Polgári Frakció levonta a tanulságot és már nem próbálkozik rendkívüli közgyűlés összehívatásával, hanem az április 24-én esedé­KÉPGALÉRIA: WWW.HEOL.HU kés „rendes” közgyűlésen kí­vánják megtárgyalni az első­fokon semmisnek mondott szerződés miatt kialakult helyzetet. Elhangzott továbbá: legalább arról közgyűlési szin­ten kellett volna dönteni, hogy fellebbezzen-e a megyei ön- kormányzat vagy sem az első­fokú ítélet ellen. Azt is meg le­hetett volna vitatni, mi a hely­zet, amikor a Hosplnvest Zrt. gazdaságilag is meggyengül­ni látszik. Herman István frakcióigaz­gató végül megjegyezte: úgy látszik, a szocialistákat a de­mokráciában csak a jog és a nép zavarja. w ►4. OLDAL Új tennék előállítását kezdi el nyártól a Bosch Rexroth A Bosch Rexroth Pneumatika Kft egri gyárában befejeződik az a tavaly kezdődött kétmillió eurós beruházássorozat, amelynek révén júniusban megkezdődhet egy új termék sorozatgyártása. ■ A 310 alkalmazottnak nem kell tartania a létszámcsökkentéstől.- A nyomda-, texül- és cso­magolóiparban használatos gé­pek kis, precíz mozgásait ve­zérlő pneumatikus készülék előállítási jogát a Robert Bosch csoport cégei között meghirde­tett belső pályázattal kapta a magyar leányvállalat - tájékoz­tatott Gödri István ügyvezető igazgató. A pályázatot az egri gyár a minőségi mutatók, a szállítási pontosság és a költ­séghatékonyság révén nyerte meg, így a 310 alkalmazottnak nem kell tartania a létszám- csökkentéstől. A Bosch 1550 fős miskolci, elektromos kéziszerszámokat előállító gyárában 50 új mun­kahely jön létre, mert megkez­dődik egy új pneumatikus furó- kalapács sorozatgyártása. A XVII. Magyar Innovációs Nagy­díjat is elnyert Uneo fúrókala­pács készítésére 2,2 millió eu­rós beruházással két új gyártó­sort telepítenek az idén. Nehéz évet zárt a Bosch Magyarorszá­gon. Képviselője, Thomas E. Beyer elmondta: idén sem lesz jobb, a 2008-as forgalom 1,372 milliárd euró volt, az előző évi 1,465 milliárd után. Az itthon 7250 embert foglalkoztató Bosch-csoport főállású alkal­mazottainak száma a múlt év végére 250-nel csökkent. ■ Gyárbontás panaszokkal jövőkép Az új tulajdonos zöldövezetet szeretne Lőrinciben bontják a termelés­sel 2004 végén leálló Etercem - a hajdani selypi cement- és a csőgyár - épületeit. A területet megvásároló vállalkozó még nem nyilatkozott arról, melyek a távlati tervei az ob­jektummal. Víg Zoltán pol­gármesterlapunk­nak elmondta: többször felszólították a tulaj­donost, számoljon be az elkép­zelésekről, de a több mint száz­éves gyár jelenlegi gazdája csak a legutóbbi képviselő-tes­tületi ülésen jelent meg. Ám ak- •kor is viszonylag tömören fo­galmazott. Elbontják az épüle­A gazdasági helyzet bizony­talansága miatt óvatosan ter­veznek. teket és elvégzik az azbeszt­mentesítést - közölte, a jövőről viszont nem vázolt fel konkrét koncepciót. Kijelentette: a gaz­dasági helyzet bizonytalansága miatt óvatosan ter­veznek, így beérik annyival, hogy a területet zöldöve­zetté nyilváníttas­sák. Az épületek bontása időköz­ben elkezdődött - ennek során a minap kisebb tűzhöz is ki kel­lett vonulniuk a hatvani láng­őröknek -, a környéken élők pedig máris panaszkodnak a por és a zaj miatt. A polgármes­ter tudatta: a hatóságokhoz for­dultak a fokozottabb ellenőrzés érdekében, s az állampolgári panaszokat is oda továbbítják. A városvezető arra is kitért, hogy a vállalkozó - tudomása szerint - még nem minden épületre rendelkezik a szüksé­ges bontási engedélylyel. Ezt a polgármesteri hivatal illetékes osztályának kell kiadnia. La­punk munkatársa kedden fel­kereste a helyszínt, ahol az ön- kormányzat jegyzője éppen a történésekről tájékozódott. A gyár működését egyébként az Európai Unió azbeszttel kap­csolatos rendelkezései miatt kellett beszüntetni. A termelő­helyen az említett anyag fel- használásával készültek az eternitcsövek. 0. Új rendőrautók. Országosan kétezer új kocsival gyarapodik 2010 végéig a rendőrség, ebből hétszáz járőrautó még ebben az évben szolgálatba áll, nyolcszáz pedig a következő esztendőben. Heves megye rendőrségének a járműparkja huszonöt új, lízingelt gépko­csival gyarapodott. A tizenhét megkülönböztető jelzéssel rendelke­ző Ford Focus Tred kombi (képünkön) a járőrözés, a nyolc Opel Astra pedig nyomozói és hivatali célokat szolgál majd. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom