Heves Megyei Hírlap, 2008. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

2008-01-21 / 17. szám

2008. JANUAR 21., HÉTFŐ - HEVES MEGYEI HÍRLAP EGER, BELAPATFALVA ES KÖRZETE 5 Egy újabb lépés Verpeléten a várossá válás érdekében Verpelét nagyközség képviselő­testülete egyhangúan foglalt ál­lást abban a kérdésben, hogy a városi cím elnyerésére kiírt pá­lyázatot elkészítik az idén, s azt benyújtják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium­hoz. A határozat tavaly szeptem­ber 13-án született, s a grémium döntését a december 7-én meg­tartott falugyűlésen jelenlévők is megerősítették. A nagyközség várossá válását a körzet ország- gyűlési képviselője, Sós Tamás is támogatja. Január 22-én, vagyis holnap 14 órakor a Petőfi Sándor Közös­ségi Házban ünnepélyes keretek között mutatják be az összeállí­tott pályázati anyagot, a támoga­tó nyilatkozatot pedig aláírja a honatya - tájékoztatott Farkas Sándor polgármester. ■ Felújítanák az egészségházat Szilvásváradon Szilvásvárad képviselő-testülete megtartotta szerdán az év első ülését. Szaniszló László polgár- mester arról tájékoztatott, hogy a grémium tagjai elfogadták: az ön- kormányzat pályázatot nyújtson be az orvosi rendelő és a védőnői épületkomplexum korszerűsíté­sére, felújítására. Az előzetes vizs­gálatok és a szakmai vélemény alapján cserére szorul a házban a fűtési rendszer, szükséges továb­bá az épület hőszigetelése. Nem tűr halasztást az új nyílászárók beépítése sem, s a kivitelezés so­rán elkészülhetne az akadály- mentesítés is. A modern orvosi műszerek, eszközök megvásárlá­sához is a pályázati kiírásban ol­vasott lehetőséget kívánják ki­használni a település vezetői. A felújítás során mód nyílik arra, hogy áthelyezzék az épület­be a fogorvosi rendelőt is. így az egészségügyi komplexumban kereshetnék fel a helybeliek a két körzeti orvost, a védőnői szol­gálatot, s itt orvosolnák a pana­szukat akkor is, ha a foguk fáj. Szaniszló László összegzésül el­mondta, hogy a testület döntése alapján hamarosan megrendelik az építészeti kiviteli terveket, s ennek megfelelően beadják a tá­mogatásért a pályázatot. ■ Értekezleten ülő elsősök oktatás A kicsik nem sértődnek meg úgy, mint a felnőttek Szabadabb szellemben. A „vak hernyó” nevű játékban csak a sort vezető gyereknek lehet nyitva a szeme, s ő irányítja társait Ostoroson jénai módszer szerint oktatják a gyere­keket. A program különle­gessége, hogy semmi köze a poroszos neveléshez. Négyessy Zita Még csak kis elsősök, de már úgy viselkednek, mint a felnőt­tek. Hétfőnként, hasonlóképp mint egy termelő vállalat igaz­gatótanácsában, vagy mint ná­lunk a szerkesztőségben a mun­katársak, értekezletet tartanak a gyerekek. Leülnek az osztály­teremben a szőnyegre - ezzel jelzik, hogy azért ők mégsem nagyok -, s megvitatják a hétre tervezett programot. Javaslato­kat, felajánlásokat tesznek. Pénteken pedig értékelik a munkájukat és egymást. Vecseri Sándor iskolaigazgató szerint ilyenkor nincs sértődés. A kicsik még nem olyanok, mint a felnőttek, hogy felhúzzák az orrukat, ha a társaik kritikusan szólnak róluk. A gyerekek elfo­gadják egymás értékítéletét, már csak azért is, mert azt meg kell indokolniuk. Nem elég annyit mondani, hogy Kitti ügyes volt, vagy Balázs rosszul viselkedett. Ki kell fejteniük, hogy a kislány mit tett helyesen, s mi volt a kis­fiú ténykedésében a felháborító. Az iskola az egri Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tagintéz­ménye. Innen vették át, s vezet­ték be szeptember­től a „jenaplanos” módszert. A tan­anyagot az évszak­okhoz kapcsolják minden vonatkozás­ban. Ősszel faleve­lekben, gesztenyékben számol­nak, télen hógolyókban. A ver­sek és az énekek, s persze a kör­nyezetismeret is ahhoz kapcso­lódik, hogy mit mutat a naptár. A tananyagot minden vonat­kozásban az év­szakokhoz kap­csolják. Az is jó dolog, hogy a lecke az is­kolában készül el, s délután négytől, amikor hazamennek a kicsik, szabadon, kedvük szerint tölthetik az időt. Az oktatást a kis létszámú osz­tály is segíti. Az elsőben 12 ne­buló ül. A rendsze­res nyílt napoknak köszönhetően amikor a szülők, nagyszülők is részt, vehetnek a foglalko­zásokon - a faluban megnőtt az érdeklődés a helyi intézmény iránt. Az óvodában készített felmérés alapján úgy tűnik, hogy szeptemberben már 18 elsős kezdi meg az ostorosi Télen korcsolyáznak, jó Időben lovagolnak az iskolában komoly szerep jut a sportnak. Télen a jégpá­lyán minden gyerek megtanul korcsolyázni, s ha nincs fagy, görkorcsolyát húznak a lábuk­ra. Ősszel és tavasszal lovagol­nak a kisdiákok, és nyolcadi­kig mindenki megtanul bizton­sággal úszni. Az 5-6. osztály­ban a tánc egészíti ki a torna­órákat A falusi környezet le­hetőséget te­remt arra, hogy például a bioló­giaórát is kinn tartsák meg a szabadban, víz­mintát vegyenek a patakból. kisiskolában a tanulást. A szülők belátták, kár Egerbe járatni, utaztatni a gyerekeket. Persze azok sincsenek elzárva a buszozástól, akik itt szerzik meg az elemi ismereteket. Az ön- kormányzat állami támogatással iskolabuszt vásárolt, ezzel jár­nak az iskolások Egerbe az uszo­dába, a moziba és a színházba. A diákönkormányzatot patro­náló pedagógus, Fekete Judit testnevelő tanár elmondta, hogy rendszeresen szerveznek sza­badidős programokat a diákok­nak. Ilyenkor a szülők is bekap­csolódnak a foglalkozásokba. Most a farsangra várnak nagy- nagy izgalommal, mert osztá­lyonként csoportjelmezeket öl­tenek majd a tanulók. Műsorok­kal is készülnek február első hétvégéjére. Az iskolában fontosnak tartják a természetvédel­met: minden évben szer­veznek szemétszüretet és papírgyűjtést. Legutóbb 11 ezer kiló újságot hordtak össze a gyerekek, óriási verseny volt az osztályok között. A papírért kapott pénzből valósítják meg az iskolarádiót. HIRSAV Számítógépeket kapott az iskola és a könyvtár nagyvisnyó A község önkor­mányzata 20 darab számító­gép-konfigurációt kapott adományként az MKB Bank Zrt.-től. A berendezéseket a helyi általános Iskola tanu­lói, valamint a könyvtárban helyet kapott eMagyaror- szág-pont látogatói használ­hatják a jövőben. Csőgér Bá­lint polgármestertől megtud­tuk: úgy jutottak a gépek­hez, hogy felkeresett több intézményt, s a falu nevé­ben kérte a támogatásukat. Áramszünet volt az ára a széles sávú internetnek szarvaskő Részleges áram­szünet volt a múlt héten, s lesz még szerdán is a falu­ban. A helybeliek napköz­ben 8-tól 16 óráig semmi­lyen elektromos berendezést nem működtethettek. Erre azért volt szükség, mert az ÉMÁSZ szabványosítja a 20 kilovoltos hálózatot, hogy al­kalmas legyen a település a széles sávú internetet bizto­sító optikai kábel fogadásá­ra. Az intézkedést vegyes ér­zelmekkel fogadták a lako­sok. Már csak azért is, mert az áramszünet idején a ke­ringető szivattyúk sem mű­ködtek a kazánokban. Változások történtek az óvodavezetésben egerbakta A napközi ottho­nos óvodában vezetőváltás történt január 15-ével. A ko­rábbi óvodavezető írásban lemondott a pozíciójáról, s a képviselő-testület ideiglene­sen - amíg a pályáztatás le nem zárul - Szalkainé Var­ga Máriát bízta meg az in­tézmény irányításával. Ezzel párhuzamosan egy óvónői álláshelyet is meghirdetnek. Körzeti oldalaink heti menetrendje ► HÉTFŐ EGER KEDD PÉTERVÁSÁRA SZERDA HEVES, KISKÖRE CSÜTÖRTÖK FÜZESABONY PÉNTEK GYÖNGYÖS SZOMBAT HATVAN, LŐRINCI Az oldalt írta: Négyessy Zita Fotó: Ötvös Imre Tel.: 36/513-622 e-mail: zita.negyessy@axelsprmger.hu Játszóteret álmodtak gyermekeiknek a kismamák összefogás Kincset érne nekik néhány szakember, munkagép, egy kocsi sóder, gumitégla és játék A templom harangjára fájt a foga a tettesnek A noszvaji kisgyermekes szülők szó szerint minden követ meg­mozgatnak annak érdekében, hogy a közeljövőben megépül­hessen egy korszerű játszótér a településen. A falu­ban mindeddig hi­ányzó közösségi tér kialakításának az öt­lete a baba-mama klubban összejáró édesanyáktól származik, akik egy évvel ezelőtt kezdtek hozzá tervük megvalósításához.- Nagyon kellene olyan játszó­hely, ahol a gyerekek, az anyu­kák, sőt akár az egész család is jól érezhetné magát. Ezért határoz­tuk el, hogy összefogunk, s támo­gatásra kérünk mindenkit, aki csak segíteni tud - mondta Kucserák Ágnes, az ügy egyik kezdeményezője. A kismamák tisztában vannak azzal, hogy az ilyen játszótér megépítése milliók­ba kerül, s azt is tud­ják, hogy szűkös le­hetőségei miatt nem támaszkodhat­nak az önkormány­zatra. Ennek ellenére belevágtak a dologba, s a falu vezetőivel együtt úgy találták, hogy a sport­öltöző melletti terület alkalmas lenne játszótérnek. Megnyerték ügyüknek a Játszópark Kft. épí­tészmérnökét, Sárosiné Pintér Mónikát, aki ingyen elkészítette az előzetes terveket. Ezután a la­■ Egy játszótér megépítése mil­liókba kerül, de nem adják fel. Felhőtlen öröm az arcokon. A játszótér a vidámság helyszíne nemcsak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is. Képünk illusztráció. kossághoz fordultak: a község­ben kihelyezett öt urnában több mint 25 ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből kétszáz levelet postáztak olyan cégeknek, vál­lalkozásoknak, amelyektől nem idegen a jótékonykodás.- Jelenleg mindössze tízezer forintunk van. A pénz mellett kincset érne, ha valahonnan, ahol ez csepp a tengerben, kap­nánk térkövet, ütéscsillapító gu­mitéglát, egy-egy kocsi homokot, sódert, betont - jelezte Kucserák Ágnes. Ők sem tétlenkednek. A klub nem bejegyzett közösség, így a Noszvaj Tornateremért Köz- alapítvány égisze alatt kívánnak pályázni mindenhol, ahol csak erre a célra lehet. ■ Sz. I. Bár a dombtetőn, így szem előtt áll Bükkszentmárton műemlék temploma, mégis akadt - vélhe­tően - színesfémtolvaj, aki megkívánta a harangot. Dudás Emil polgármestertől megtud­tuk: a felújítás alatt lévő beáll­ványozott épület tornyának ke­leti felét rongálta meg az isme­retlen tettes, abban bízva, hogy megszerezheti a zsákmányt. Csalódnia kellett, mert a haran­got még a renoválást megelőző­en biztonsági okból bevitték a faluba. A településen hosszabb ideje nincs rendőrségi körzeti megbízott. Az önkormányzat ígéretet kapott a kapitányság­tól, hogy április elsejével kine­veznek valakit. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom