Heves Megyei Hírlap, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu HEVES MEGYEI HIR1AP 2006. OKTÓBER 2., HÉTFŐ • XVII. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ÁRA: 85 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT * / / / / r r r . , A SZAREJEVOI ES AZ AFGANISZTANI MISSZIÓ KIVÁLÓ EGRI KATONÁI ►9. OLDAL MIT MUTATNAK A KÁRTYÁK? ►4. OLDAL KETTŐS SIKERREL JUTOTTAK TOVÁBB ^ HASZNÁLT I IGNISEK V KIÁRUSÍTÁSA új áruktól T 1.000.000 Ft-tal j» olcsóbban, ” használtautó-beszámítással Tel.: 30/636-4160, 30/475-4054 EGY PERCBEN A kötetbe szedett múlt A könyv írója és szerkesztője, Kiss Pé­ter a magyarországi írásbeliség kez­detétől az 1944-ig tartó időszakot te­kintette át. ►5. OLDAL Negyvenhárom óra csend Kirándulni men­tünk, sétálni, fá­kat, bogarakat lesni az erdőben. Mondják, a Kos­suth téren is bé­ke volt. ►3. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA _______6 G AZDASÁG 8 HORIZONT_________9 K RIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 HOROSZKÓP 11 SPORT________16 Lo ttónyerőszámok Az ötös lottó 39. heti nyerőszámai j0|,erszánr 11 12 35 61 76 756102 A hatos lottó 39. heti nyerőszámai Pótszám 1 3 5 30 40 43 8 IDŐJÁRÁS Heves megyében ma meleg, általá­ban felhős, néha gyengén napos idő lesz. Számottevő eső továbbra sem esik. Gyenge, déli- es Irányú szél fúj. ►11. OLDAL A francia kapcsolat A vásár központ­ja a 13 ezres lé­lekszámú Chate- aubriant, 80 kilo­méterre fekszik Loire Atlantique székhelyétől. ►5. OLDAL VESZI A LAPOT? Évekbe tellett, míg sikerült asztalhoz ültetni a kettészakadt sakkvilág nagy­ágyúit Amikor már komolyan hittük, hogy a két sakkozó simán megvívja egymással a csatát, kiderült, hogy nem olyan egyszerű ez. A problémát a toalett jelenti. Topalov nehezményezte, hogy riválisa a szerdai a meccs során legalább 50-szer „tűnt el” a bekame- rázatlan mellékhelyiségben. A FIDE er­re úgy döntött: a két játékosnak közös mosdót kell használnia, ezt azonban Kramnyik nem fogadta el. A komoly egyeztető' tárgyalások azóta is folynak. Mi pedig Bobby Fischer sakkzsenitől elnézést kérhetünk, hogy különcnek tartottuk évtizedeken át (sbs) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Juhász Marianna, tel.: 37/301- 564, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZ­TÉS tel.: 80/513-646, 30/471-66-76 Fidesz-MSZP: megyei döntetlen fordulat Habis László (ELE) lett a megyeszékhely új polgármestere A 2006. október 1-jei önkormányzati választások eredménye Heves megyében ÍMy PETERVASARA <§ /«*k jif »pl £§! rj !' BELAPATFALVA EGER m LŐRINCI © GYÖNGYÖS © HATVAN PÁL LÁSZLÓ Független - 45,9714 2. Eged István Rdesz-KDNP - 25,7% 3. Varró Magdolna Mária Független -17,64% , 4 Bocsi László HABIS LÁSZLÓ Független-5,82% ELE- 52,66% 5. Szomszéd 2. Dr. Nagy Imre Attila Sándor MSZP-SZDSZ ­Független - 4,88% 47,34% FERENCZ PÉTER Független - 82,63% 2. Barta Péter Fijgetten -10,7% 3. Kovács Barnabás Független - 6,67% t FÜZESABONY A MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÖSSZETÉTELE 50% Fldesz-KDNP, Vállalkozók Pártja, Kisgazda Polgári Egyesület, Magosz MSZP VÍG ZOLTÁN LVJBE-MSZP :- 74,43% 2. Jánosi László Fidesz-KDNP­25,57% ERSEK ZSOLT MSZP-53,84% 2. Berányi Károly Fidesz-KDNP-Hatvan Városi Lokálpatrióták -38,94% 3. Hegedűs Máté MDF-7,22% HIESZ GYÖRGY MSZP- 52,23% 2. Keresztes György Fidesz-38 3. Keresztesi József SZDSZ - 5,90% 4. Keimen Márta MIEP-2,91% OHEVES CSÁKI ZSIGM0ND Fidesz - 49,18% 2. Kontra Gyula MSZP - 38,63% 3. Budai Péterné Független - 9,28% 4. ifj. László Lajos ■ " - 2.91%..-: LAMINE ANTAL ÉVA Fidesz-KDNP-MIEP- MDF-Fidelitas- Lokálpatrióta Egylet - 57,04% 2. Valyon István MSZP-SZDSZ-FIB - 42,96% © KISKÖRE SZÉN JÓZSEF Független - 78,51% 2. Lipták Pál Független -13,55% 3. Farkas Antal Független - 7,94% heves megye Benkár József megyei főjegyző a választások lebonyolítását illetően elmond­ta: az informatikai rendszer jól működött, lehetővé tette az adatok gyors feldolgozását. Ör­vendetes, hogy a kampány­csendet - az eddig megszokot­taktól eltérően - ezúttal betar­tották az indulók. A területi vá­lasztási bizottság elé kam- pánycsendsértés miatt egyet­len ügy sem került. A testület két fellebbezéssel foglalkozott, de mindkettőt érdemi tárgya­lás nélkül elutasította. lőrinci: víg Zoltán (Lőrinci Város Jövőjéért Baráti Egyesü- let-MSZP) - Köszönöm a lőrinciek bizalmát. A városban tapasztalható, korábban soha nem látott negatív kampány el­lenére a jövőben is minden helybeli lakos polgármestere szeretnék lenni. EGER: HABIS LÁSZLÓ (Egri Lo­kálpatrióta Egylet) - Szakmai kihívásnak éreztem a felada­tot, nagyon szeretném, ha az Egri Lokálpatrióta Egylet való­ban az összefogást jelenítené meg, különösen most, hogy sok vád ért engem a pártok tá­mogatásának elfogadása mi­att. Arra törekszem, hogy ne legyenek személyi ellentétek, s ha beérkezik egy javaslat, nem azt fogom nézni, hogy melyik oldalról jött. heves: csáki zsiGMOND (Fi­desz) szerint győzelme annak köszönhető, hogy a pártja kampánypolitikája eltért az eddigiektől, minden jelölt tős­gyökeres hevesi és aktív mun­kavállaló. Csáki programjában a munkahelyteremtés, a civi­lekkel való párbeszéd, a helyi vállalkozások segítése és a ci­gányság problémáinak kezelé­se szerepel fontos feladatként. HATVAN: ÉRSEK ZSOLT (MSZP) - A sokak számára vá­ratlan ellenzéki sikerrel záru­ló önkormányzati voksolás so­rán kész csoda az általunk el­ért eredmény. Ha nem lett vol­na az elmúlt négy év munká­ja, akkor Hatvanban is talán más arány születik. A képvi­selő-testület összetételétől függetlenül folytatni kívánjuk a 2002-ben elkezdett mun­kánkat. PÉTERVÁSÁRA: PÁL LÁSZLÓ (függeüen) - Nagyon örülök az eredménynek. Szerintem ez a választás sokkal inkább a sze­mélyekről szólt, mint a pártok­ról. Itt a szavazók az elvégzett munkát értékelték. A terveim megvannak a jövőre is. Úgy szeretném folytatni, ahogyan ez idáig is munkálkodtam a vá­ros érdekében. BÉLAPÁTFALVA: FERENCZ PÉ­TER (független) Az újraválasz­tott polgármester szerint nem lesz könnyű dolga a most felál­ló testületnek, hisz az ország Választási központ a Megyeházán. Az informatikai rendszer ismét jól vizsgázott FOTÓ: ÖTVÖS IMRE Maradhat Sós vágyjon Herman? Lapzártánkkor úgy tűnt, nagy valószínűséggel patt­helyzet várható Heves me­gye közgyűlésében. A Ma­gyar Szocialista Párt és a Fidesz-KDNP-Vállalkozók Pártja-Kisgazda Polgári Egyesület-Magosz egyaránt 20-20 mandátumot szer­zett az új testületben. Ezen belül a 10 ezernél több la­kosú települések listáján az MSZP szerepelt jobban, hat mandátumot kapott a Fidesz és szövetségesei négy mandátumával szem­ben. A 10 ezernél kevesebb lakosú településeken a jobboldal bizonyidt eredmé­nyesebbnek Ott a Fidesz­nek és szövetségeseinek 16 mandátum jutott, míg az MSZP-nek csak 14. A köz­gyűlési elnök megválasztá­sa a megyei önkormányzat feladata lesz, az MSZP je­löltje a pozícióra Sós Ta­más eddigi közgyűlési el­nök, míg a Fidesz feltehető­leg Herman Istvánt jelöli majd erre a pozícióra. gazdasági helyzete megjelenik az önkormányzatoknál is. Ám úgy véli, hogy a korábbi négy esztendő munkáját dinamiku­san kell tovább folytatni, ami elengedhetetlen a város fejlő­déséhez. FÜZESABONY: LAMINÉ ANTAL ÉVA (Fidesz-KDNP-MIÉP- MDF-Fidelitas-Lokálpatrióta Egylet) Egy közös programot hoztak létre az őt inditó szerve­zetekkel és Füzesabony lakos­ságával együtt. Ezen program megvalósítására kapott felha­talmazást, hisz az együttes munkában, az összefogásban. KISKÖRE: SZÉN JÓZSEF (füg­getlen) - Köszönöm a bizal­mat, úgy érzem, a győzelem a képviselő-testület eddigi ke­mény munkájának köszönhe­tő, az egyenletes, jó teljesít­ménynek. Harmadik cikluso­mat kezdhetem a település élén, természetesen most is függetlenként. GYÖNGYÖS: HIESZ GYÖRGY ­Jóleső és megnyugató érzés, hogy a választópolgárok érté­kelték az elmúlt ciklus nyil­vánvaló eredményeit, és a folytatás mellett foglaltak ál­lást. Gyöngyöst sikerült az el­múlt időszakban egy a koráb­biaknál dinamikusabb fejlő­dési pályára állítani, és a vá­lasztás eredményeként to­vább folytathatjuk a munkát a város még előnyösebb hely­zetbe hozásáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom