Heves Megyei Hírlap, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-13 / 215. szám

2 MEGYEI KORKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2006. SZEPTEMBER 13., SZERDA Falu nyolc polgármester-jelölttel választás Annak, aki egyedül száll ringbe, nem lesz miért izgulnia október elsején heves megye A jelöltállítás lezá­rultával eldőlt, kik indulhatnak majd a megyei és települési ön- kormányzati képviselőségért, a polgármesteri székekért az októ­ber 1-jei helyhatósági választá­sokon. Az Országos Választási Iroda nyilvános adataira támasz­kodva készítettünk egy összeál­lítást a települési önkormányza­ti jelöltekre vonatkozó érdeke­sebb megyei információkból. Szűkebb hazánkban négy, tíz­ezer főnél népesebb település ta­lálható, itt a képviselő-testület tagjait egyéni választókerületek­ben választják, a polgármestert közvetlenül. Egerben immár hivatalosan is polgármesterjelölt dr. Gyulai Katalin (Jobb Egerért), Habis László (Egri Lokálpatrióta Egy­let), dr. Nagy Imre (MSZP- SZDSZ) és Szeleczki János (Fidesz-KDNP-Vállalkozók Pártja-Jobbik). Dr. Gyulai Kata­lin az 1. számú választókerület­ben képviselőjelöltként is indul. Gyöngyösön a polgármesteri székért Hiesz György (MSZP), Kelemen Márta (MIEP), Keresz­tes György (Fidesz) és Kereszte­si József (SZDSZ) száll ringbe. Kelemen és Keresztesi az 5-ös egyéni körzetben képviselője­löltként is megméreti magát. Hatvanban Berényi Károly (Fidesz-KDNP-Hatvani Lokálpat­rióta Egyesület), Érsek Zsolt (MSZP), valamint Hegedűs Má­té (MDF) indul a polgármesteri tisztségért. Berényi a 6-os, He­gedűs a 9-es egyéni kerületben egyúttal képviselőjelölt is:' Hevesen polgármesternek je­lölték Budai Péternét (függet­len), Csáki Zsigmondot (Fidesz), Kontra Gyulát (MSZP) és ifj. László Lajost (független). A másik öt hevesi város tízezer­nél kevesebb lelket számlál, ezek­ben - csakúgy, mint a községek­ben - polgármester-jelöltre és kislistára lehet szavazni. Bélapátfalván a polgármesteri tisztségért Barta Péter, Ferencz Péter és Kovács Barnabás indul, mindannyian függetlenek. Barta és Ferencz a kislistán is szerepel. Füzesabonyban Laminé Antal Éva (Fidesz-KDNP-MIÉP-MDF- Fidelitas) és Valyon István (MSZP-SZDSZ-FIB) a két polgár­mesterjelölt. Laminé a kislistá­ról testületi tag is lehet. Kiskörén három független je­lölt szeretne polgármesterkedni Egerben, a Megyeházán tegnap kisorsolták a megyei közgyűlési listák sorrendjét: azok a most meghatározottaknak megfelelően kerülnek fel a szavazólapra fotó: ötvös imre a következő ciklusban: Farkas Antal, Lipták Pál és Szén Jó­zsef. Lipták neve a kislistán is fellelhető. Lőrinci két polgármesterje­löltje Jánosi László (Fidesz- KDNP) és Vig Zoltán (Lőrinci Város Jövőjéért Baráti Egyesü- let-MSZP). Jánosi szerepel a kis­listán is. A Neves Megyei Területi Vá­lasztási Bizottság tegnapi sor­solása értelmében a tízezer vagy ennél kevesebb lakosú te­lepülések választókerületében a megyei listák sorrendje a kö­vetkező: 1. MIÉP, 2. Összefogás Heves Megyéért Egyesület (ÖHME), 3. SZDSZ, 4. MSZP, 5. MDF, 6. Fidesz-KDNP- Vállalkozók Pártja (VPj- Kisgazda Polgári Egyesület (KPEj-Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MGGSZ), 7. Magyarországi Pétervására polgármester-je­löltjei: Bocsi László (függeüen), Eged István (Fidesz-KDNP), Pál László (független), Szomszéd Attila Sándor (független), Varró Magdolna Mária (független). Eged, Szomszéd és Varró a kis­listán is megtalálható. A községek sorában ellenfél hi­ányában különösebb izgalom nél­Munkáspárt 2006, 8. Nemzeti Összefogás a Falvak és Gaz­dák Védelméért Egyesület (FA­LUGAZDA), 9. Nyugdíjasok Vá­lasztási Egyesülete. A tízezer­nél több lakosú települések vá­lasztókerületében a sorrend az alábbi: 1. MSZP, 2. SZDSZ, 3. FALUGAZDA 4. Gyöngyösün­kért Lokálpatrióta Egyesület, 5. MDF, 6. ÖHME, 7. Hatvan Városi Lokálpatrióták Egyesü­lete, 8. Fidesz-KDNP-VP-KPE- MGGSZ, 9. MIÉP, 10. Magyar- országi Munkáspárt 2006. kül, egyedüli polgármesterjelölt- kéntvárhatja a választást több je­lenlegi polgármester is: Balaton­ban Kormos Attila (független), Csányban Morvái István (függet­len), Dormándon Rajna Kálmán (MSZP), Egerbocson Burgundi István (független), Fedémesen Válód István (Összefogás Heves Megyéért Egyesület), Kompokon Balázs Zoltán (független), Mónosbélen Varga Sándorné (független), Nagykökényesen Tö­rök László (független), Novajon Fodor Péter (független), Tarnaleleszen Palkovics Ákos Pál (független), Újlőrincfalván Soltész András (független). Szin­tén egyedüli polgármesterjelölt a korábbi népszavazás nyomán Hatvanról most leszakadó és sa­ját önkormányzatot választó Ke- rekharaszton Szabó Ádám (füg­getlen). A másik új megyei tele­pülés az Abasártól „elköszönő” Pálosvörösmart: itt két független induló, Boldog Károly és Dobróka László küzd a polgár- mesteri székért. A polgármesterjelöltek szá­mát illetően a csúcstartó Erdőte­lek és Karácsond a maga 8-8 as­piránsával. Hét polgármesterje­lölt indul Feldebrőn és Kálban. Hatan szállnak ringbe Felső- tárkányban, Kápolnán, Szi- halmon és Szűcsiben. Megnéztük azt is, kik azok a jelenlegi települési vezetők, akik immár nem indulnak újra a polgármesteri székért. A váro­sok közül egyedül Füzesabony­ban biztos a változás, Gulyás László polgármester ugyanis nyugdíjba megy. Távozik Bekölcén Vitéz Sándor, Bese­nyőtelken Kalóz András, Demjénben Szén János, Felsőtárkányban dr. Bajzát György, Makiáron Ujj István, Nagytályán Hevesi László, Sa­rudon Kiss István, Gyöngyös­halászon Kohári István, Nagyvisnyón Molnár Albertné, Noszvajon Pintér Elemér, Hevesvezekényben Balogh Sándorné, Kömlőn Cseh József és Pélyen Kalmár Mária. ■ Eldőlt a megyei önkormányzati listák sorrendje ABASÁRTÓL Andornaktáiya internet szep­tember 18-án, hétfőn a polgár- mesteri hivatal emeleti előterében megnyílik az eMagyarország Pont, ahol két számítógépen, óránként 120 forintért internetezhetnek az érdeklődők. Az adatok kimentésé­ért, letöltéséért nem kell fizetni, csak a fekete-fehér nyomtatásért, melynek tarifája 30 forint lapon­ként Nyitva tartás: hétfőn, ked­den 8-tól 12-ig, szerdán, csütörtö­kön 13-tól 16 óráig, pénteken 12- től 15 óráig. Boconád SZÍNHÁZ Az új színházi évadban is biztosítja az ÁMK a színházbarátoknak azt a lehető­séget, hogy szervezett formában tekinthessék meg az új bemuta­tókat. A gyermekeknek az egri Gárdonyi Géza Színház három előadásra szóló Móra Ferenc ifjú­sági bérletét váltották meg. A fel­nőttek a nyugdíjasklub szervezé sében ezúttal a szolnoki Szigligeti Színház hat előadásos bérletso­rozatát fizették elő. Boldog MUSICAL Szombaton is­mét látható lesz a Művelődési Házban a „Dzsungel könyve” cí­mű musical, amelyet a faluban élő fiatalok adnak elő. A darabot a település egyik, a Színművészeti Egyetemen tanuló diákja tanította be. Nagyon sok gyerek vesz részt az előadásban. Tehetségük, az ügyes feldolgozás és a gyönyörű jelmezek hatására az augusztusi siker után most is nagy az érdek­lődés a produkció iránt. Aki elmu­lasztaná megtekinteni az elő­adást, októberben bepótolhatja. Bükkszék kirándulás a helyi nyugdíjasklub tagjai e hét végén, szombaton Kerekegyházára ki­rándulnak az ottani nyugdíjasszervezet meghívására. A programban a tanyamúzeum megtekintése, illetve lovasbemu­tató is szerepel. Egerfarmos színjátszók a he­lyi könyvtárban szeptember 15- én színjátszó csoportot szeretné­nek indítani. Várják mindazon gyerekek jelentkezését, akik el­múltak hatévesek, szeretnek énekelni, táncolni, és szeretné­nek egy vidám társaság tagjai lenni. Az érdeklődők Cseh Józsefné művelődésszervezőt ke­reshetik a bibliotékában. Egerszalók átadás Elkészült a településen az új egészségköz­pont. Az épületben a háziorvosi rendelő, a fogászat és a védőnői szolgálat kap helyet. Az ünnepé­lyes átadást ma 14.30-tól tartják. Szőlőműves- és boríinnep hagyomány Minden évben megtartják a mulatságot GYÖNGYÖSSOLYMOS Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Solymosi Szüret elnevezésű ha­gyományőrző programsorozatot. A háromnapos kínálatban szóra­koztató és kulturális programok, kiállítások, borkóstolók, főzőver­seny és más, gasztronómiához kötődő rendezvények szerepel­tek. A község intézményei és ci­vilszervezetei ezúttal is kivették a részüket a színes programok megszervezéséből és lebonyolí­tásából. A szüreti napok fény­pontja idén is a hagyományos szüreti felvonulás volt, amelyen a helybeliek minden korosztálya képviseltette magát, de mellet­tük több más település hagyo­mányőrzői is bemutatkoztak. Felvonulók. A helybéliek minden korosztálya képviseltette magát a menetben fotó: suha pFter Senki és semmi sem az, aminek látszik. Színlel az egész világ. Színlelt a szerződés és színlelt a vád, színlelt a jólét és színlelt a válság. Színmagyar a színma­gyarral rendez színlelt magyar­verést. Reformnak színlelt ötle­tek és bírálatok kergetik színleg egymást. Vagy itt van mindjárt példának okáért ez kifakult, színlelt nyár, eldobott kiflivég, vénasszonyok és indinánok bú­vóhelye. Csupa hazugság, ello­pott ígéret, napközben még vet- kőzteti a lányokat, este meg kaf- fogó fogakkal dermedtre mar. Egyetlen szörnyű színlelt só­hajba forr az elszegényedett or­szág, miközben a méregdrága benzinnel tömegek araszolnak a dugóban milliós autókkal meg tahó városi terepjárókon. Megját­szott rácsodálkozással vesszük színleg tudomásul, hogy az in­gyenesnek színlelt egészségügy nem ingyenes. Mert valakinek FÉL HÉT Kovács János Színlelés azért fizetni is kéne érte, ha már milliók nem teszik meg. így azokkal fizettetik meg az árát, altiken behajtható. Akárcsak az igyenenes oktatást és az alibi­diplomákra szakosodott magyar felsőoktatási pénznyerőket is. Meg a gyógyszerekét. Egy nagy patika vezetője mesélte, a fel nem használt orvosságok begyűjtése­kor csak egyetlen leadott cso­magban kétszázezer forint érté­kű patikaszert találtak. Amit egy kuvaiti típusú fejlett olajdemok­rácia sem igen bírna el. Mi persze jóval szegényebbek vagyunk, meg tudjuk fizetni, hogy a tízmilliárdokba kerülő, fölöslegesen felírt méregdrága medicinákat egyetlen mozdulat­tal a kukába dobjuk. Most meg az a színlelt kérdés, hogy lehes- sen-e majd mondjuk a közértben vény nélküli orvosságokat is be­szerezni, ha a közértes nem tud majd felvilágosítást adni a koc­kázatokról és mellékhatásokról. Persze, ilyen alapon mondjuk a kannás bort is csak a külön erre szakosodott méregraktárakban szabadna forgalmazni, miköz­ben egy vegyész fennhangon el­ismételné, hogy már kis mennyi­ségben fogyasztva is elhülyülést, tovább folytatva halált okoz. A piacon, az emberi színjáték leggyönyörűségesebb színlelt helyén mondják ki mindig a leg­nagyobb, örök érvényű igazsá­gokat. Egy borús dinnyeárus, miután Lőrinc és Viktor is ugyanazon a napon pisilt bele az árujába, csak annyit dünnyögött maga elé: hazugság itt minden - még a hazugság is. t I I i I * I

Next

/
Oldalképek
Tartalom