Heves Megyei Hírlap, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

HEVES 2006. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK • XVII. ÉVFOLYAM 205. SZÁM www.hevesmegyeihirlap.hu MEGYEI HIRIAP ARA: 85 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT n / / n AZ uniós támogatást NEM „csak ELKERÜLŐ ÜT: NÉPSZAVAZÁS? EGY VE?B0L VAL0 ÚGY" ADJAK, AZ NEM KÖLTHETŐ HASRA. '' ” ' —jT* „AMATŐR”, DE CSAK AZ EREDETI CÉLRA ►2. oldal HÁROM UJ ALTERNATÍVA m. oldal PROFI SZÍNÉSZEK HMiMliSWlMlil Skandináv lottó nyeremények TALÁLAT _______DARAB NYEREMÉNY 7_______________2 32384105 6 111________128738 5___________3687 3897 4__________49777__________766 E GY PERCBEN Bezzeg maguknak A polgári demokráciákban az a nor­mális, hogy a politikai elit elfogadott­sága - ha nem is vetekedhet a sztáro­kéval - megfelelő. ►a. oldal Kitüntetett népi művész A szülőföldemen tanultam meg mindent az élet és az emberek szeretetéről, tisz­teletéről - mond­ja Fehér Jánosné. ►2. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA ___6 G AZDASÁG________8 Í NYENCSÉGEK 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 HOROSZKÓP 11 SPORT 16 IDŐJÁRÁS'-- --^JßKß Heves megyében ma eső nem esik. A reggeli ködfol­tok föloszlása után kisüt a nap. A jel­lemző hőmérséklet maximuma 22, mi­nimuma 10 fok kö­rül alakul. ►11. OLDAL Megbékélési nyilatkozat? A szlovák kor­mány elítélte a magyarellenes eseteket, de „nyugtalanítják” a magyar reagá­lások, a téma mé­diabeli jelenléte.. ►7. OLDAL VESZI A LAPOT? Tanévkezdési és áremelési riadalmak közepette már nem is tudtam, mi hiány­zik az életemből. Aztán rábukkantam: „az elmaradt jogdíjak miatt perelheti Monica Lewinsky a legnagyobb kínai gumióvszer-gyárat”. A dinamikusan fej­lődő ázsiai ország egyre nyitottabb cége­inek egyike tavaly óta Monica és Bili Clinton volt amerikai elnök nevével rek­lámozza gumijait. (Van-e felnőtt ember, ki ne emlékezne az egykori Fehér Ház i gyakornok és B. Clinton pikáns történe­tére?) A hírek szerint Monica még gon­dolkodik, hogy bíróságon keresse-e iga­zát, vagy peren kívül állapodjék meg az óvszergyártóval. Vagy annak sármos f& nőkével. Neki innen üzenjük: Uram, csak óvatosan! (sbs) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Tari Ottó, tel.: 37/540-051, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 80/513-646, 30/471-66-76 De nehéz az iskolatáska! tanévkezdés Még 39 tanítási napot kell kibírni az őszi szünetig A legtöbb helyen, így a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában is tegnap tartották az évnyitót Gyásznap a mai az isko­lások számára, mert bár péntekre esett szeptem­ber 1-je, az ország min­den általános és közép­iskolájában megkezdő­dik a tanítás. Az évnyi­tókat a legtöbb helyen már tegnap délután megtartották. Szilvás Krisztina heves megye Az őszies időjá­rás kicsit talán megkönnyítet­te a diákok számára a nem fel­tétlenül örömmel fogadott tan­évkezdést, de ezúttal is az el­sősök szomorkodnak a legke­vésbé. Sőt talán ők az egyetle­nek, akik kifejezetten várták ezt az izgalmakkal telinek ígérkező időszakot. A nebu­lóknak a 2006/2007-es tanév­ben 181 tanítási napot kell ki­bírniuk az iskolapadban. Az első félév 2007. január 19-ig tart. Biztató azonban, hogy ok­tóber 30-án már jön az őszi szünet, amely ugyan no­vember 3-ig tart, ám, mivel hozzá­jön a hétvége is, egy egész hétig pi­henhetnek a tanulók. A téli szünet is hasonlóan alakul: hi­vatalosan csak december 27- én kezdődik, ám az azt meg­előző karácsony miatt decem­ber 22-e után már nem járnak iskolába a diákok. Jövőre janu­ár 3-án kell először padba ül­ni, a tavaszi szünet 2007. ápri­lis 5-től 10-ig tart. Csak Egerben 18 ezer óvodás és iskolás kezdi meg ma a tanévet. A megyeszékhelyen mint­egy 18 ezer óvodás gyermek és iskolai tanuló kezdi meg ma az új tanévet. A legtöbben, 10 ezer 500-an valamilyen kö­zépiskolába járnak. Általános­ban 5 ezer 600-an tanulnak, és 1900 gyerkőc jár oviba. A tavalyi évekhez viszonyítva az idén kicsit kevesebben kezdik meg az új tanévet, elsősorban az általá­nos iskolákban. Ez a létszám- csökkenés a demográfiai válto­zás miatt történt. Körülbelül 560 kisdiák ül ma életében először iskolapadba Egerben, a 9. évfolyamot pedig mintegy 2 ezer 200 tanuló kezdi el. Gyöngyösön 8 óvoda 42 cso­portjába összesen 1012 gyerek FOTÓ: PILISY ELEMÉR jár. Hat általános iskola műkö­dik a településen 109 osztál­lyal és 2434 diákkal. Közülük 276-an elsősök, 13 osztályt in­dítottak számukra. A város gimnáziumának 22 osztályá­ban pedig 713 diák tanul. Hatvanban általános iskolá­ba 1910 gyerek jár, közülük 195-en mennek most elsőbe. Az intézmények egyikében csak egyetlen első osztály in­dult. A kisebbekkel 8 óvodá­ban foglalkoznak, amelyek 2 bázisóvodába tömörülnek. Összesen 664 óvodás van a vá­rosban. Ezek az adatok azon­ban egy-két fővel még módo­sulhatnak a napokban. A kör­nyező településekről is gyak­ran íratnak be gyerekeket a vá­rosi intézményekbe még az utolsó pillanatokban is. Megyegyűlés, listaállítás: szeptember 8-án jár le a határidő heves megye A Heves Megyei Közgyűlés 40 tagját az önkor­mányzati választásokon a vá­lasztópolgárok a jelölőszerve­zetek által állított listákra le­adott szavazatokkal választ­hatják meg - emlékeztetett a közelgő választási procedúrá­val összefüggő szabályokra dr. Benkár József megyei főjegy­ző, a Heves Megyei Területi ■ A listaajánlás határideje egy hét múlva jár le. Választási Iroda (TVI) vezető­je. Mint a szakember hozzátet­te: a megyében is két választó- kerület lesz, mégpedig külön a 10 ezer vagy annál kevesebb, s külön a 10 ezernél több lako­sú települések számára - kivé­ve éz alól persze a megyei jog­állású Egert. A negyven képvi­selőből tíz a 10 ezer lakos felet­ti településekre jut, 30 pedig a 10 ezer lélekszám alatti hely­ségekre. Ahhoz, hogy képviselőjelöl­teket állíthassanak a helyha­tósági megméretésre, a hatá­lyos rendelkezések értelmé­ben a jelölőszervezeteknek össze kell gyűjteniük a válasz­tókerületben lévő települések választópolgárai legalább 0,3 százalékának az ajánlását, vagyis a 10 ezer vagy az alatti települések alkotta választóke­rületben 482, a 10 ezer vagy e feletti települések alkotta vá­lasztókerületben 165 darabot. A listaajánlás, illetve a He­ves Megyei Területi Választá­si Bizottsághoz (TVB) való be­jelentésének a határideje szep­tember 8., péntek délután 4 óra, azaz egyhét múlva lesz. A hazai bányaipar jövője hosszú távon biztos bányásznap Megmarad a szakmabeliek számára a kedvezményes nyugdíj lehetősége gyöngyös A folytatódó gyors- forgalmi úthálózat-építés az ásványbányászatnak továbbra is biztos és kiszámítható meg­rendelést ad, a szénbányászat­nak pedig az energiaellátás biztosításában kell hosszú tá­von hangsúlyos szerepet betöl­tenie - jelentette ki Felsmann Balázs, a Gazdasági és Közle­kedési Minisztérium infra­struktúra szakállamtitkára az 56. országos bányásznapi köz­ponti ünnepségen. Mint el­mondta: a kormány új energia- politikája még az ősszel meg­jelenik, s társadalmi vitára bo­csátják. A továbbiakban arról szólt: a bányászati igazgatás átalakí­tása nem érinti hátrányosan az ágazatot, a kormány elképzelé­sei szerint egy erősebb, több területet integráló szervezet jön létre. Gyöngyös térségéről szólva hangsúlyozta: a mátra- és bükkaljai lignitbányászat szoros és jól működő egység­ben szolgálja ki a Mátrai Erő­mű Zrt.-t alapanyaggal, s ez mintegy háromezer családnak jelent stabil munkahelyet és biztos megélhetést. Örömteli­nek nevezte az ásványbányá­szat növekvő termelékenysé­gét, valamint azt, hogy ebben az alágazatban egyre több üzem vállalkozott fejlesztések­re, s a kitermelésen túl elmoz­dult a minőségi termékek elő­Kollégák. Bolla Dezső (balról), a Mátrai Erőmű visontai termelési osz­tályának vezetője fogadja kollégája jókívánságait a Kiváló Bányász kitüntetés mellé fotó: suha péter állítása felé. Szintén fontos te­rületként említette a kőolaj- és földgázkitermelést, mondván: ebből a tevékenységből jelen­tős bányajáradék-bevételre tesz szert a költségvetés, s részben ez adja az alapját an­nak, hogy a kompenzációs rendszerek segítségével a la­kosságnak elfogadható áron biztosíthassák a földgázt. Rabi Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szak- szervezetének elnöke azt hangsúlyozta: a kormány ígé­rete szerint a kedvezményes nyugdíjrendszert „a bányászat vonatkozásában nem fogják fe­lülvizsgálni, s a BDSZ hisz az aláírt levélnek”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom