Heves Megyei Hírlap, 2006. június (17. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-10 / 134. szám

HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2006. JÚNIUS 10., SZOMBAT 4 MEGYEI KÖRKÉP HÍRSÁV Fesztemberre készülnek a Duna-kanyarban Esztergom Június 15-től is­mét fiatalok népesítik be a Prímás-szigetet, hol három napon át zajlanak a Feszt­ember rendezvényei. A nyi­tónapon, csütörtökön szín­padra lép az Auróra, a Left, pénteken a Depresszió, a Kispál és a Borz, szombaton a Tankcsapda és a Másfél nevű zenekar. A kísérőprog­ram egy focimeccs, drogprevenciós előadások és karaoke-party. A Prímás­szigetet csütörtökön 16 óra­kor nyitják meg a fiatalok előtt. Hastáncos lányok közös bemutatkozása EGER Vasárnap 17 órától a Bartakovics Béla Művelődé­si Központban ismét Has­táncestet szerveznek. Az eg­zotikusnak ígérkező prog­ramban a hazai és helyi tánciskolák növendékei ad­nak ízeh'tőt az egykori ter­mékenységi tánc alapmoz­dulataiból. Az esemény meghívott vendége a Táltos néptáncegyüttes lesz. Közös lengyel-magyar koncertre készülnek EGER Vasárnap az Éneklő Magyarország program ré­szeként több zenei esemény is lesz a városban. Délelőtt fél 10-től a Servita-templom- ban ad koncertet a templom férfikara, 10 órától az Egri Bazilikában szerepel a Hit- tudományi Főiskola Liturgi­kus Kórusa, ugyanekkor a Református templomban fellép a Fejes István refor­mátus férfikar. Este 7 órától pedig a Minorita-templom­ban a Przemysl-i Kamaraze­nekar és a Cantus Agriensis Kórus ad közös koncertet, ahol felcsen­dül Mozart Koronázási mi­séje is. Múlt heti rejtvényünk szerencsés megfejtője EGER Múlt heti keresztrejt­vényünk helyes megfejtése: „Már azt hittem, hogy pro­testáns”. ló válaszával könyvutalványt nyert ŰFerenc Balázs, Eger, Kis­asszony út 59. Gratulá­lunk! Kétszer ölt, fegyházból temetik jogerős A Fővárosi ítélőtábla nem látott semmi okot a büntetés enyhítésére FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON A hajléktalan vádlott benzinnel locsolta le, majd felgyújtotta 31 éves társát. Képünk illusztráció Budapest, EGER A másodfokon eljáró Fővárosi ítélőtábla (FÍ) végzésében helybenhagyta a Lehóczki Lajos ellen a Heves Megyei Bíróság által kiszabott életfogytig tartó fegyházbünte­tést. Miután a bíróság a feltéte­les szabadulás lehetőségét ki­zárta, a most 51 éves férfi élete hátralévő részét a rács mögött kénytelen eltölteni. Az egri hajléktalan különös kegyetlenséggel elkövetett em­berölés bűntettében találtatott bűnösnek. Ezért a főbüntetés mellett a közügyek gyakorlásá­tól is eltiltották 10 esztendőre. A vádlott és védője enyhítésért fel­lebbezett. Mint megírtuk, Lehóczki Lajos öntudatlan haj­léktalan társát, a 31 éves T. Mik­lóst locsolta le benzinnel és gyújtotta fel 2004. október 26-án. Az első fokon tavaly június­ban tárgyalt büntetőpernek az volt a különössége, hogy Lehóczkit 12 éven belül már másodszor találták bűnösnek emberölés bűntettében. Ez dön­tő szerepet játszott abban, hogy sem az elsőfokú bíróság, sem az ítélőtábla nem látott lehetőséget arra, hogy a vádlottat - akár csak feltételesen - valaha is ki­engedjék. Az ügyet másodfokon tárgya­ló FÍ nyilvános ülést tartva hoz­ta meg ügydöntő határozatát. A Fővárosi Fellebbviteli Fő­ügyészség mind átiratában, mind pedig képviselője útján az ülésen az ítélet helybenhagyá­sára tett indítványt. A vádlott és védője fenntartották az enyhíté­sért benyújtott fellebbezésüket. Lehóczki az utolsó szó jogán azt mondta, hogy a sértett a jó ba­rátja volt, nem akarta megölni, erre nem is volt indoka. Hivat­kozott arra is, hogy álláspontja szerint a sértett már nem élt, amikor a tűz keletkezett, így va­lójában a cselekmény minősíté­se sem helytálló. Az FÍ végzése szerint a vádlot- ti és védői fellebbezések nem ve­zettek eredményre. Az ítélőtáb­la megállapította, hogy az első­fokú bíróság az eljárást a per­A másodfokon hozott végzés indoklásából Az ítélőtábla „meggyőződése szerint a büntetés arányban áll a vádlott által elkövetett cselekmény tárgyi súlyával és társadalmi veszélyességé­vel, valamint a vádlott sze­mélyiségében rejlő társadal­mi veszélyességével, arány­ban áll a bűnösség fokával és a büntetés kiszabásakor irányadó más enyhítő és sú­lyosító körülményekkel. ” rendi szabályoknak megfelelő­en, azok megtartásával, kellő alapossággal és részletességgel folytatta le. A tényállás döntő ré­szében megalapozott, s indoklá­si kötelezettségének is mara­déktalanul elegeit tett a megyei bíróság. „A megalapozott tényállás alapján a bíróság okszerűen vont le következtetést a vádlott bűnösségére, és nem tévedett, amikor a vádlott cselekményét különös kegyetlenséggel elköve­tett emberölés bűntettében álla- pította meg” - áll a végzés in­doklásában. Az ítélőtábla nem fogadta el azt a vádlotti védeke­zést, ami a minősítést támadta. Az eljárás során beszerzett or­vos szakértő vélemény ugyanis - a súlyos fokú ittas állapotban^ lévő - T. Miklós testének meg­gyújtása előtti sérüléseiről meg­állapította, hogy azok között nem voltak olyanok, amelyek a halálát okozhatták volna. Élethosszig tartó tanulás a legfőbb cél szakképzés Közös modellt ajánlanak az Európai Unió tagországainak EGER Angol, német, francia, olasz, lengyel és magyar szak­emberek részvételével kétnapos nemzetközi konferenciát tartot­tak a Hotel Flórában a Szakkép­zés Európai Hálózata (Eutranex) program megvalósí­tásáról. Három éve az itáliai Comform elnevezésű nonprofit szervezet támogatásával tíz EU- tagország kapcsolódott be ebbe, s elhatározták, hogy az idei zárá­sig szakképzési modelleket dol­goznak ki, illetve el is terjesztik azokat az egyes országokban. A tegnapi plenáris záróülésen az olasz Ettore Boscolo, a prog­ram egyik vezetője arról számolt be, hogy céljuk a fiatal és a fel­nőtt szakemberek élethosszig tartó tanulásának elősegítése. Ezzel olyan tudás megszerzésé­ben nyújtanak támogatást, ame­lyet a mindennapok munkája so­rán eredményesen hasznosít­hatnak. Ettore Boscolo: az élethosszig tartó tanulást szervezik Az előadó ezt követően még arról is tájékoztatta a résztvevő­ket, hogy ez a törekvésük jól kap­csolódik az Európai Unió azon határozataihoz, melyek szerint 2010-ig az európai oktatást és szakképzést magas színvonalú­vá és versenyképessé tegyék. A modelljeik iránt egyébként dél­amerikai és a Független Álla­mok Közösségének országaiból is érdeklődnek. ■ M.K. Miniszteri kitüntetés egri építésznek BUDAPEST, EGER Az építők napja alkalmából ünnepséget rendez­tek tegnap Budapesten, a Vasas székházban. A rendezvényen az országból hárman kaptak kitüntetést eddi­gi munkájuk elismeréseként. Az egyikőjük az egri Thoma Emő­ke, akinek közel 30 esztendőn át végzett építészi tevékenységét miniszteri elismerő oklevéllel ju­talmazta dr. Kolber István, ko­rábbi tárca nélküli miniszter. Szavazataikat június1 NAPSUGÁR-DÍJ SZÍNÉSZNŐ: Bozó Antfrea Dimanopulu Afrodlté Fekete Györgyi Kovács Patrícia Mészáros Sára Nádasy Erika SMS-kéd NŐI «02 N03 NQ4 «05 «08 RENDEZŐ, 3:1 szerelem javára - Anger Zsolt BO! A tetovált rózsa ­Szegvári Menyhért R02 Don Juan megjön a háborúból ­Radoslav Milenkovtc 803 SMS-kéd FOt 12-ig, hétfőig várjuk! SZAVAZÓLAP SZÍNÉSZ: Hüse Csaba Kaszás Gergő F02 Mészáros Máté FOS Rácz János FÖ4 Vajda Milán FOS Venczel Valentin f08 ELŐADÁS: A Pál utcai fiúk - Görög László B04 Ibusár - Szegvári Menyhárt R05 Kisértetek - Biaskó Balázs 888 A hülyéje - Máté Gábor Faust - Csizmadia Tibor R08 jr A 2005/2006-os évad legjobb Rendezöje/előadása: . . . . színésznője:........................ színésze: .............................. N ÉV:.................................. I CÍM:................................................................................................. £ A szavazólapot 2006. június 12-ig juttassák el szerkesztőségünkbe: Heves Megyei Hírlap 3300 Eget, S Barkóczy u 7, vagy postai úton: 3301 Eger Pf.: 23. (A borítékra írják ró: „Napsugár-díj”) vagy dobják be i a Széchenyi utca 32. sz. alatti hirdetésfefvevó irodáikban, a színház aulában illetve szervezőirodájában (Széchenyi u. 5.) elhelyezett szavazóurnába1 Szavazzon SMS-ben! SMS-ét kezdje a NAPSUGÁR szócskává, üssön szóközt mád adja meg a kiválasztott színművésznő és színművész fotóján illetve a rendező neve mellett taláható kódszámot, ezt követően üssön egy újabb szóközt, adja meg nevét címét és küldje el a 06-90-631 -141 -es SMS számra! (PL: napsuga? nOÖ t'ÖÖ $8 név dm) Az SMS ára: 91 Ft COCRCROÓ R T. Az Egererdő Erdészeti Zrt. Káli Csemetekertje felvételt hirdet szakirányú végzettséggel rendelkező karbantartó, illetve gépszerelő részére állandó, valamint erőgépkezelők részére időszaki munkára. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni ill. jelentkezni előzetes időpont-egyeztetéssel az alábbi telefonszámokon lehet 36/487-615.36/487-051 f SZLAHOREK SÁNDORNÉT 60. születésnapja alkalmából köszönti: férje, lánya, fia, menye, veje és két unokája Vivien és Dorina. Sok boldogságot! Ingyenes segítségnyújtás VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSHOZ, VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉHEZ • Vállalkozási tudatosság fejlesztés; • Ötletgenerálás, Üzleti terv' készítés; • Szakmai tanácsadás, Irodai szolgáltatások A programról részletes ismertető: 2006. június 14. (szerda) 16.00-tól SH Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ, Yotingfouíine». net 2 Eger, Cifrakapu út 158. Tel.: 36/412-063 Kedves Maczák József Ma jeles nap köszöntött reánk, 40. születésnapodat s zengi szánk. Veled ünnepel az egész családod, Mosolyogva fogad ma minden barátod. Mivel már régóta vagyaink barátok, Neked e pár sorral: boldog születésnapot kívánunk! \

Next

/
Oldalképek
Tartalom