Heves Megyei Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu 2006. FEBRUÁR 1., SZERDA • XVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM • ÁRA 85 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PETERVASARA Megyei Iljllf AD LŐRINCI, BÉLAPÁTFALVA, KISKÖRE VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA ÚJSÁGÍRÓ: Kíváncsi-e még az ügynökökre? SZABÓ DIÁNA TEL.: 36/513-622 FAX.: 36/513-605 HIRDETÉS TEL.: 36/410-427 FAX.: 36/513-630 TERJESZTÉS TEL.: 80/513-646 30/471-66-76 Körkérdésünk­ben arra keres­tük a választ, hogy ki hogyan ítéli meg, s egyál­talán megítélhe- tőek-e az egykori jelentők. ► 3. OLDAL Nem fáznak az erdőlakók Nincs túlságosan nagy hó és nem tar­tott olyan hosszú ideig a kemény hi­deg, hogy az károsíthatta volna a vad­állományt. Az állatok jó kondícióban vágtak neki a zord évszaknak, és a folyamatos etetéssel is elejét veszik az elhullásnak a több száz etetőhely által. M. OLDAL IDŐJÁRÁS Nagy valószínű­séggel borús idő lesz, de még min­dig előfordulhat erősen szűrt nap­sütés. Számottevő csapadék tovább­ra sem várható. ►11. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 AUTÓ& MOTOR 9 TV-MŰSOR 10 POSTAFIÓK 10 HOROSZKÓP 11 SPORT 16 Skandináv lottó A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása sze­rint az 5. heti Skandináv lottó főnyere­ménye várhatóan 62 millió forint lesz. VESZI A LAPOT? Egészségügyi pezsdülés kerekasztal Civilszervezetek is bekapcsolódnak a munkába A lakosság még jobb egészségügyi ellátását is szolgálja a szakmai egyeztető fórum FOTÓ: SUHA PÉTER biak közül öt csoport ■Bgr&jp^aj Az elnöke a polgármes- jelezte együttműködé- tér, Hiesz György lesz. si szándékát - tájékoz- Tagokat delegál a roma tatott Pásztor Ferenc, BggMí iwj kisebbségi önkor- a városháza Intézmé- NP mányzat, a polgármes­nyi és Humán Kapcso- 2|p téri hivatal, a Bugát Pál latok Igazgatóságának Jm,, Kórház, a Mátrai Álla- vezetője. Pásztor Ferenc mi Gyógyintézet, az eg­A képviselő-testületi riMarkhot Ferenc Kór­jóváhagyás után februárban ház és az ÁNTSZ városi szerve- meg is alakulhat a kerékasztal, zete. Az egészségügyi alapellá­Együttműködőket várnak a fórumhoz 1. M. gyöngyös Az országban egye­dülállóan a mátraaljai város­ban alakulhat elsőként olyan Egészségügyi Kerekasztal (EK), amely a szakmai egyezte­tés helyi fóruma lesz. Munkájá­val, javaslataival az egészség- ügyi ellátórendszert érintő dön­tések meghozatalát segíti majd.- Az önkormányzat egész­ségügyi bizottságával egyez­tetve még tavaly közzétettük a csatlakozási nyilatkozatot, melynek révén a szakintézmé­nyek, az ellátórendszerek és a civilszervezetek is bekapcso­lódhatnak a munkába. Utób­A kerékasztalhoz még jelez­hetik csatlakozási szándéku­kat a szakintézmények, s az egészségügyi feladatokat ellá­tó civilszervezetek, szolgálta­tók. Az együttműködés felté­teleiről az igazgatóságon kér­hető bővebb információ. tást nyújtók közül bevonják a házi-, a fog- és az iskolaorvoso­kat, a védőnőket, továbbá a Ma­gyar Orvosi és az Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát. Az együttműködési felkérést eljut­tatják a hatvani Albert Schweitzer Kórházba is, amely baleseti sebészete révén a reha­bilitációs munkában segíthet. Az EK elsőként felméri a vá­ros egészségügyi helyzetét. Ezután meghatározza az el­érendő célokat, a terveket. Ez­után koordinálja az elvégzen­dő feladatokat, s szakmai se­gítségnyújtással, pályázati le­hetőségek ismertetésével tá­mogatja tagjait. Új lakóövezet létesülhet a Szőlőhegynél (tari) hatvan A Hegyalja út 50/A és 62. szám közötti zártkerti in­gatlanok tulajdonosai kezde­ményezték, hogy telkeiket az önkormányzat vonja belterü­letbe, mert így beépítésre al­kalmas parcellák alakíthatók ki. A lépés 9 területet érint, amelyeken 43 építési telket hoznának létre. Ha a város ve­zetése a kérelemmel össz­hangban dönt, elkezdődhet az ■ Kilenc területen 43 építési telket hozná­nak létre. új építési telkek kiosztása a város leginkább fejlődésnek indult részén, a Szőlőhegy kö­zelében. A grémium várható­an pozitívan viszonyul a kér­déshez, mivel a tulajdonosok elképzelése összhangban áll a településrendezési tervben foglaltakkal. Az érintettek - saját költségükön - már el is készítették a változási vázraj­zot és a területi kimutatást. A belterületbe vonással együtt szükségessé válik az önkormányzat és a tulajdono­sok között a felek kötelezettsé­geit rögzítő megállapodás megkötése is. Az ingatlanok gazdái arra kérték a városveze­tést, hogy egyes közművek - út, ivóvízrendszer, közvilágí­tás, csapadékvíz-elvezető háló­zat - építését a költségvetésből finanszírozzák. A képviselő- testület gazdasági bizottsága ezt részben megvalósítható­nak tartja, ám számít 50 száza­lékos érdekeltségi hozzájáru­lásra is. Erről a megállapodást várhatóan hamarosan megkö­tik - tájékoztatott dr. Fehér Oszkár alpolgármester. Egyes amerikai légitársaságok belföldi járatain az utasoknak a jövőben mód­jukban áll kiválasztani a számukra ideális útitársat. A gyakran utazó üz­letembereket így meg lehet kímélni a kényelmetlenségektől, s olyanok társa­ságát biztosítani, akikkel sok közös té­ma lévén kellemesen elcseveghetnek az út alatt. Az űrlap kitöltése ingyenes, ám amennyiben valaki meg szeretné kapni az igényeinek megfelelő utasok adatait, öt dollárt kell fizetni a szolgál­tatásért. Az elképzelések szerint a re­ménybeli szomszédok a reptéren talál­koznának, és együtt regisztráltatnák magukat a járatra. Az ötletet sokan szkeptikusan fogadják, mondván, hogy az utasok többsége inkább pihen­ne. A mi vágyaink a földön járnak. Csak azt szeretnénk, ha pontosan ér­kezne meg indulna a vonat. Cserébe igen kompromisszumkészek vagyunk: az utasokat adhatja a MÁV is. (-NOS) HnHHWHHMil Partnerük lehet Kitzingen, a bajor borváros (t. 0.) hatvan Könnyen elképzelhe­tő, hogy a Zagyva-parti város újabb településsel gyarapítja nemzetközi kapcsolatait. Erről Is tárgyalt tegnap a városhá­zán Érsek Zsolt polgármester kollégájával, Bernd Moserrel, a németországi Kitzingen első emberével, s az ottani középis­kola vezetőivel. A bajor város hasonló Hat­vanhoz - derült ki. Történel­mük 700 éves múltra tekint vissza, mindkettő autópálya mentén fekszik, jelentős köz­lekedési csomópontnak szá­mít, mi több - jegyezte meg Érsek Zsolt -, mindkét körzet­ben egy időben zajlik a csator­nahálózat kiépítése. Mindkét helységben Leoni-gyár és gimnázium is van; a középis­kolák már egy éve felfedezték egymást.- Tavaly áprilisban kere­sett fel dr. Günter Wich igaz­gató úr, aki együttműködési megállapodást kínált. A di­ákjaink a Comenius-prog- ram keretében találkoztak, s 3 évre immár közösen pá­lyázunk - közölte Nagy László, a Bajza József Gim­Kitzingen am Main A 22 ezres kisváros a Majna folyó partján található. Jelen­tős ipari központ. Szőlőterme­lése és borkereskedelme messze földön ismert. názium és Szakközépiskola direktora. A Hatvanban működő Leoni párhuzamos kapcsolatot épí­tett ki az iskolák és bajoror­szági cégtársa között. Előbbit a Bajza Alapítvány révén: évi egymillió forinttal támogatják a Bajzában a német nyelvi képzést. Mint Achim Wein­stock itteni gazdasági igazga­tó fogalmazott, erre több okuk adódik: a kapcsolatápolás és a munkaerő-utánpótlás megol­dása.- A közös gondolkodás erő­síti az uniós szemléletet is - jelentette ki Érsek Zsolt. Bernd Moser nagyra értékel­te, hogy vendéglátói nyitottsá­got mutattak a kezdeménye­zés iránt. A két település vezetői szerint akár már jövőre aláírásukkal szentesít­hetik a testvérkapcsolatot FOTŐ: T. 0.

Next

/
Oldalképek
Tartalom