Heves Megyei Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ • XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM » ÁRA 85 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA megyei HÍRLAP LŐRINCI, BELAPATFALVA, KISKORÉ VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPI »ÄT FORTÉLYOS FÉRJFOGÓ ÚJÉVI KOCSONYA ggjg" a vendégeket >4.oldal AZ EGYIK REGI NÉPI HAGYOMÁNY lett belőle OLDAL Buli és pezsgő volt minden mennyiségben Keviné az első kötvény újszülöttek Két szép kisfiúval köszöntött be az új év HEVES MEGYE Ezen is túles­tünk: elbúcsúztattuk a 2005-ös esztendőt. A legkülönfélébb módon természetesen. Eger­ben - mint mindig - az óesz­tendőnek szóló „kegyelemdö­fést” a Dobó téren éjfél után összegyűlt sokaság adta meg. Durrogtak a petárdák is (bár ti­los volt), és számos kis tűzijá­ték fénye lobbant. A spontán összejövetel nyomait pedig már reggel 10 órakor is alig lehetett felfedezni: a szétszórt szemetet eltakarította a városgondozás. A szilveszteri mulatság java része a vendéglátóhelyeken zajlott: telt házas volt többek között az Old Jack's Pub a Fel­sővárosban, ahol már jó előre baráti társaságok foglalták le a helyeket. A kiváló hangulathoz az élőzene mellett a pub legen­dásan jó konyhája járult hozzá. Különlegesnek tekinthető az is, hogy a belvárosi Arany Oroszlánban hétfogásos me­nüt szolgáltak fel, a Jóbarát Ét­teremben ugyanakkor Salsa- esttel kombinálták az ünnepet. A Mátrában csaknem há­romszázan töltötték a szilvesz­tert a Grandhotel Gályában. A több napra ide érkezőket mások mellett Koós János, Ayala, has- és össztánc, vala­mint diszkó és saját tűzijáték szórakoztatta. ►a. oldal A felsővárosi Old Jack s Pub vendegei elegáns környezetben búcsúztak az oevtol Az első babakötvény. Korózs Lajos államtitkár jókívánságai közepette nyújtotta át az újszülött jövőjét megalapozó összegről szóló okmányt EGER Korózs Lajos, az Ifjúsá­gi, Szociális, Családsegítő és Esélyegyenlőségi Minisztéri­um politikai államtitkára adta át vasárnap délelőtt a megyei kórházban az első babaköt­vényt. Ezzel a kötvénnyel a költségvetés a 2005. december 31. után született valamennyi magyar kisgyerek számára biztosít 40 ezer forintos indu­ló összeget, amihez évente to­vábbi hat, állami gondozottak esetében tizenkétezer forintot tesz az állam, illetve tetszőle­ges összeggel egészíthetik ki a szülők, vagy más természetes személyek. A Heves Megyei Önkor­mányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetében átnyújtott kötvényt - az egyéb­ként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, Mezőkö­vesden élő - Steingruber Zoltánné vehette át, aki terve­zett császármetszéssel szülte meg Kevint. Köszöntőjében az államtitkár röviden ismertet­te a babakötvény lényegét, il­letve annak felhasználási le­hetőségeit, majd nagyon bol­dog új évet kívánt a kis jöve­vénynek és szüleinek. A délelőtti ünnepségen meg­jelent az intézmény főigazgató­ja, dr. Szakács Ferenc főorvos, illetve a szülészeti osztályveze­tő főorvosa, dr. Hernádi Lász­ló. Az osztályvezető tájékozta­tása szerint a kisfiú vasárnap 1 óra 35 perckor 3300 grammal született, s az anya és a kisba­ba egyaránt egészségesek. Kevint másodikként Martin követte Az éjszaka során született még egy baba, igaz koraszüléssel. Ő egy kilogramm 65 dekagrammos testsúllyal látta meg a napvilágot, és egy hevesi lakóhelyű anyuka gyermeke. A kis­fiú a Martin keresztnevet kapta. ÜGYELET ■ ÚJSÁGÍRÓ: JUHÁSZ MARIANNA TEL.: 37/500-053 FAX.: 36/513-605 HIRDETÉS TEL.: 36/410-427 FAX.: 36/513-630 TERJESZTÉS TEL.: 80/513-646 30/471-66-76 Lakat a határon A kettévágott te­lepülés lakói sze­rint ez a kará­csony meghozta a békét, s számuk­ra most ért véget valójában a pusz­tító második vi­lágháború. ►3. OLDAL Enyhítette a büntetést a Fővárosi ítélőtábla Megszületett a jogerős ítélet abban az ügyben, amelyben - úgynevezett „ped- ofll cselekmények” miatt - egy Lőrinci­ben élő nevelőapát tíz év fegyházra ítélt a bíróság. A döntést a védelem megfellebbezte, s - a Btk. időközben hatályba lépett módosításának is kö­szönhetően (ez a vádlottra nézve ked­vezőbb elbírálást tett lehetővé) - a Fő­városi ítélőtábla 5 és fél évre szállította le a kiszabott büntetést. M. oldal IDŐJÁRÁS j> »V* Napközben mérsékelten esős idő lesz. Időnként gyenge havas eső, havazás válthatja fel az esőt. Mérsé­kelt, keleti irányú szél fúj. ► 12. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 TV-MŰSOR 11 KÉK TÜKÖR 13 SZOLGÁLTATÁS 12 HOROSZKÓP 12 SPORT 16 LOTTO Az ötös lottó 50. heti nyerőszámai Jokerszám' 13 35 39 42 58 237929 A hatos lottó 50. heti nyerőszámai Pótszám 3 6 8 32 38 42 43 VESZI A LAPOT? Szilveszteri pezsgőtesztet végzett az egyik népszerű, magyar nyelvű inter­netes hírportál. A tesztelők rendkívül tartalmas megállapításain túl idézzük ide a szerkesztők egyik fontos megjegy­zését: „... a pezsgő ugyan az eleganciát, a kifinomultságot, a továbbfokozhatat- lan élvezetet jelenti sokaknak, a... sze­mélyi állománya mégis megmagyaráz­hatatlan tartózkodással viseltetik irán­ta. Ez a pontszámokból is látszik, de abból még inkább, hogy a minden sze­szesital-tesztre lelkesen ugró szerkeszti ség állományából úgy kellett összeva­dászni nyolc embert, de még külső se­gítséget is hívtunk a Művelt Alkoholis­ták közül. ” Fentiekhez - anélkül, hogy a nyilván fi­atalokból álló szerkesztők kioktatásá­nak szánnánk - az a megjegyzés feltét­lenül ide kívánkozik, hogy a „mi időnk­ben” körülbelül három magyar és két szovjet, valamint egy nyugati pezsgőfaj­tából csinálhattak volna tesztet, ám, hogy lasszóval kellett volna fogni bár­kit is, az elképzelhetetlen, (sbs) 06001 Mind több hazai és külföldi vendég érkezeit hozzánk Mentusz Károly heves megye Szűkebb hazánk gazdasága, ezen belül is külö­nösen az ipar tovább növelte teljesítményét. Ez tűnik ki a ta­valyi első háromnegyed évről készített KSH-elemzésből. Mint a Hollóné Fodor Éva, a KSH Miskolci Igazgatóság eg­ri képviseletének a főtanácso­sa által készített tanulmány megállapítja, a négy dolgozó­nál többet foglalkoztató megyei telephelyű vállalkozásoknál az ipari termelés értéke megha­ladta a 300 milliárd forintot, ami 12,1 százalékkal több, mint amennyi az előző év azo­nos időszakában volt. A növe­kedés túlszárnyalta az orszá­gos hét százalékot, de az észak­magyarországi régió 13,1 szá­zalékos átlagától elmaradt. ■ Tavaly a gyarapodás volt a jellemző A 49 dolgozónál többet fog­lalkoztató megyei székhelyű vállalkozások 2005 első kilenc hónapjában 271 milliárd forint értéket termeltek. A fejlődést to­vábbra is az export biztosította. Az értékesítés 56 százalékát a külföldi eladás jelentette, ám az előző évihez képest a belföldi értékesítés is 2,5 százalékkal emelkedett. A termelést és az exportot az első háromnegyed évben alapvetően a gépipari vállalkozások határozták meg. Az építőipari cégek termelése megközelítette a 31 milliárd fo­rintot, ami 27,8 százalékkal szárnyalta túl a korábbi eszten­dő hasonló időszakának az eredményét. Az ezer lakosra ju­tó kiskereskedelmi üzletek szá­ma 160 volt, az országos átlag­tól öttel kevesebb, ►a. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom