Heves Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-23 / 300. szám

2005. DECEMBER 23., PÉNTEK • XVI. ÉVFOLYAM 300. SZÁM ÁRA 78 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT www.hevesmegyeihirlap.hu AZ IDEI ÉV INFORMATIKAI OKTATÓJA DÍJAT KAPTA AZ ADJUNKTUS ►2. OLDAL EGY EGRI FÉRFI HAMIS EURÓT ELŐÁLLÍTÓ NYOMDÁJÁRA CSAPTAK LE A ZSARUK.... UGYAN MENNYI PÉNZT KAPOTT A KAPITÁNY? ÚJSÁGÍRÓ: RÉNES MARCELL TEL.: 36/513-614 FAX.: 36/B13-605 HIRDETÉS TEL.: 36/410-427 FAX.: 36/513-630 TERJESZTÉS TEL.: 80/513-646 30/471-66-T6 Kétmillió a túlélésre Az értelmi fogya­tékosok művésze­ti nevelését felka­roló országos egyesület új köz­pontja Eger. Ma nyílik kiállításuk. ►2. OLDAL Szám jutalmaz és büntet A szám a mi legősibb, legpogányabb istenünkké lett. Számokban hiszünk, a szerencse nyerőszámaiban s a bankszámlákéiban. Számba vétet­tünk, s így már nem kell számolni ve­lünk. Mennyi számmal és igyekezet­tel számszerűsíthető a kiszámíthatat­lan létezés. ►a. oldal IDŐJÁRÁS TARTALOM A jellemző hőmér­MEGYEI KÖRKÉP 2 séklet kora dél­HAZAI TÜKÖR 6 utánra 1 °C köré VILÁGTÜKÖR 7 várható. Változóan GAZDASÁG 8 napos, néha GASZTRONÓMIA 9 felhős Idő lesz, TV-MŰSOR 10 számottevő csa­SZOLGÁLTATÁS 11 padék nélkül. HOROSZKÓP 11 ► 11. OLDAL KÉK TÜKÖR 13 SPORT 16 Gyógyuló kapcsolatok George Herbert Walker, az USA ma­gyarországi nagykövete jószolgálati úton járt nálunk. Ellátogatott Gyön­gyösre, Boldogra, Hatvanba, felkeres­te azokat az intézményeket is, ame­lyek amerikai segélyprogramok ked­vezményezettjei. Érintette a vízum­mentességet. M. OLDAL SKANDINÁV LOTTÓ TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 7 1 105 481848 Ft 6 124 135 606 Ft 5 5 060 3 323 Ft 4 65270 687 Ft VESZI A LAPOT? Nem éppen szívderítő a történet, de pont ilyentájt, a szeretet ünnepe előtt esett meg. Mindjárt hozzátéve, hogy sajnos a főszereplő idős hölgyön vi­szont senkinek nem esett meg a szíve. Jóllehet, a sorban többen álltak mögöt­te. Péksüteményt vásárolt volna, an­nak rendje és módja szerint. Az eladó­tól kikérte, át is vette, miközben nyúj­totta fémpénzeit. A pultos azonnal átte­kintve az érméken, udvariasan közöl­te: Kevés! „Nem ötvenes az egyik?” - kérdezte bátortalanul a néni egy tízes­re mutatva. Mire jött a kiterített tenyér­ben jól látható összeg és vele a „Nem". A meglepett hölgy még rövid ideig tur­kált a bugyellárisában, majd kiderült: a két sajtos rúd árát nem az ő pénztár­cájához szabták. Kényszeredetten visz- szaadta az árut. És sietve távozott. Hogy közben nagyot nyelt volna? Nem láttam, csak képzelem... (b. s.) ' J. KJ VJ ^ Az első porcukros ünnep süti tér Az autista gyerekek édes ajándékokat majszoltak Édes percek. Az Autista Segítő Központ kis lakói élvezettel vetették magukat a finomságoktól roskadozó asztalra fotó: suha péter S. P. gyöngyös Az első Nagy Süti Tér fehérbe borult tegnap. Igaz, nem porcukor hullott az égből, de a hamisítatlan téli hangulatot mégis kellemesen édes és fűszeres illatok fokoz­ták. A Vármegyeház téren - A Dió Rádió, a Radír Produk­ció és a Mátrai Házak Kft. kezdeményezésére és szerve­zésében - megrendezett jóté­konysági akcióra ugyanis sok-sok tálcányi édesség ér­kezett. Cégek és magánsze­mélyek egyaránt hozzájárul­tak az Autista Segítő Köz­pont (ASK) kis lakóinak ka­rácsonyát - szó szerint is ­megédesíteni hivatott ren­dezvényhez. A szánkózásból megérkező gyerekek nem is késlekedtek megkóstolni a finomságokat, élvezettel majszolták a hosszú asztalon sorakozó tálcákról a süteményeket. Az elégedetten falatozó gye­rekek látványa önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy a szervezők bizonyosak legyenek a kezdeményezés helyességében. Jernei Péter, az ASK otthonvezetője pedig végképp eloszlatta az utolsó lehetséges kételyeket is, ami­kor megköszönve az ajándé­kot elárulta: az otthon kis lakói „korlátlan mennyiségben ké­pesek és hajlandók édességet enni”. Természetesen azok is kaptak a sütikből, akik nem jöhettek ki a térre, hiszen az utolsó darabig becsomagolták és az otthonba szállították az összegyűlt harapnivalót.- Az ünnep nálunk is csen­desen és pihenéssel telik, ám jövőre igen feszített évünk lesz, hiszen tavasszal lerakjuk a karácsondi farm alapkövét, s még 2006-ban az első ütem­nek el is kell készülnie - mondta végül kérdésünkre az otthonvezető. Sikeres alapítványi pályázatok pétervására A város legutób­bi önkormányzati ülésén az egyesületek, alapítványok ve­zetői adtak számot az idei te­vékenységükről. A Heves Me­gyei Önkormányzat Péter- vásárai Gyermekotthonának tíz éve működő Gyermekmo­solyért Alapítványa a lakás­otthonokban nevelkedő gyer­mekek és fiatalok életminősé­gének javítását tűzte ki célul. Az elmúlt években kirándulá­sokat, táborozásokat, szabadidős programok szervezését támogat­ták az alapítvány pénzéből, idén pedig sikerült testvérkapcsolatot kialakítani a Rimaszombatban lévő gyermekotthonnal, amely­nek lakói a jövőben csereüdülé­sen vehetnek majd részt Az alapítvány idén is igye­kezett kihasználni a pályáza­tokban rejlő lehetőségeket, így ilyen módon összesen 580 ezer forint támogatást sikerült megszerezni a különböző programok szervezésére. Megújult épületekben tanulhatnak kerecsend Két éve döntött az önkormányzat, hogy pályázat útján próbálnak pénzt szerezni a Magyary Károly Általános és Zeneiskola épületkomplexu­mának felújítására, bővítésére. Ennek nyomán készült el ta­valy az intézmény B épületszár­nya, amelyben a földszinten egy korszerű konyhát és egy ebédlőt alakítottak ki, az emeleti rész­ben pedig a községi könyvtár kapott helyet. Idén folytatódott a korszerűsítés. ►10. oldal Adni és kapni egyaránt nagyon jó dolog Mint ismert, a Magyar Rádió jótékonysági akcióját - vagy in­kább versenyét - is megnyerte a gyöngyösi Autista Segítő Köz­pont, több mint 4 millió forintos adományra téve szert. - Úgy éreztük, hogy nem tarthatjuk meg a teljes összeget, ezért a rá­dióhallgatók szavazatainak arányában megosztottuk a pénzt az akcióba bekerült többi szervezettel - közölte Jernei Péter, azt is hozzátéve: a megmaradt kétmillió forintot a Karácsondon létesítendő közösségi házra fordítják. Jövőre sem könnyebb a színházcsinálók dolga EGER A városban tartotta ülé­sét a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete. A16 tagú szakmai testület az év végén a jövő évi költségvetésről és támogatási lehetőségekről tárgyalt a Gár­donyi Géza Színházban. Az egyesület öt éve alakult. A tizenhat érintett kéthavonta más-más városban ül össze, hogy megvitassa a szakma ak­tuális problémáit. Az egri két­napos fórumon tárgyaltak a debreceni és tatabányai igaz­gatói pályázat lebonyolításá­ról, s arról, hogyan foghatnak össze közös rendezvények szervezésénél a régiók színhá­zai. A minisztérium képvisele­tében Magi István osztályve­zető és Vass Lajos államtitkár volt jelen, az utóbbi elmondta: 2006-ban sem lesz könnyebb színházat csinálni. Az ülésen azt is bejelentették, hogy a na­pokban 60 milliós keretösz- szeggel tévéjáték rögzítésére pályázatot ír ki az ORTT. A szakmai fórum során a vendégek a színház két új be­mutatóját is megnézték: a stú­diószínpadon a „Don Juan megjön a háborúbóT’-t, vala­mint „A Pál utcai fiúk”-at a nagyszínpadon. A Vidéki Színházigazgatók Egyesülete következő ülését Székesfehér­váron tartja, ahol a szakem­berek megtekintik a felújított Vörösmarty Színházat. FOTÓ: GÁL GÁBOR Színházigazgatók egymás közt. Igazgatói pályázatokról is szó esett

Next

/
Oldalképek
Tartalom