Heves Megyei Hírlap, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-22 / 44. szám

16 SPORT 2005. FEBRUÁR 22., KEDD- HIRDETÉS Visszahozni a régi közeget dr. mezey György játékosként, majd edzőként Egerben szerzett jó tapasztalatait elevenítette fel, majd az edzőképzésről beszélt: - Mindig megizzadtunk ebben a városban, de többnyire a mi sikerünkkel végződtek a mérkőzések. A legkellemesebb élmény még a BVSC utánpót- lás-edzőjeként ért a tardosi sporttáborban, ahol a Kovács Ferenc vezette egriekkel együtt vettünk részt. Az akkor tapasztalt futballköze- get kellene visszahozni újból ebbe az értékes megyébe. Úgy lá­tom, hogy a felső vezetés partner ebben, ezt pedig ki kell hasz­nálni. Az edzőképzés és az utánpótlás-nevelés ügyében eddig egymás mellett elbeszélés folyt, azonban az új elnökség szerin­tem megoldja ezt a gondot. Edzőképzésre egyébként mintegy másfél millió forint az az összeg, amit a megye lehívhat. Lehe­tőség tehát van, beindulni látszik a folyamat, sőt talán arra is lesz mód, hogy a jövőben még egy instruktor működjön Csuhay József mellett - összegzett a szakmai és edzőképző igazgatója. Rendben kapják meg a pénzt- Nyugodt légkörben zajlott a közgyűlés, miközben az termé­szetes és szükséges volt, hogy néhány vitás kérdést meg­tárgyaltunk - nyilatkozta az mlsz.hu-nak újraválasz­tása után PUHL SÁNDOR. - A JT élén végzendő tevékeny­ségemről szólva azt mond­hatom: elsődlegesen gazda­sági irányítói feladat, vagyis továbbra is azt tar­tom szem előtt, hogy a já­tékvezetők rendben és idő­ben megkapják az őket ille­tő pénzt. Ésszerű, ha az MLSZ Játékvezetői Bizottsá­gát, mely főként szakmai munkát végez, hasonló kör irányítja, mint a JT-t, jólle­het, erre a kérdésre a feb­ruár 28-i MLSZ-közgyűlés után kell visszatérnünk, hiszen ezt követően alakul­nak újjá a szövetség bizott­ságai. Több pénz a megyei futballnak megbeszélés Egerben egyeztettek szűkebb hazánk labdarúgásáról az MLSZ vezetői Dr. Bozóky Imre számít Puhl Sándorra Több pénz áramolhat a központi költségvetésből a megyébe, amit az után­pótlás-nevelésre, az edző­képzésre és a létesít­ményfejlesztésre lehet fordítani - hangzott el sok egyéb mellett azon az egri megbeszélésen, me­lyen dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szö­vetség elnöke és dr. Mezey György, a MLSZ Szakmai és edzőképző központjának igazgatója is részt vett. Bódi Csaba labdarúgás A sportág orszá- gos vezetésének két jelentős személyiségét hivatalában fo­gadta Sós Tamás, a megyei köz­gyűlés elnöke, akinek társasá­gában dr. Nagy Imre, Eger pol­gármestere, Pál László, a He­ves Megyei Labdarúgó Szövet­ség elnöke és Várkonyi Ferenc, a megyei szakszövetség főtitká­ra beszélt szűkebb hazánk, s ezen belül Eger labdarúgásá­ról. Ez utóbbi már csak azért is FOTÓ: PILISY ELEMÉR Bozóky Imre támogatásáról biztosította a város vezetőjét, kifejezve örömét, mely szerint nagyon fontos a térségnek, hogy Egerben legyen labdarú­gócsapat. Dr. Mezey György ar­ra hívta fel a figyelmet, hogy a majdani NB-s együttesnek szerződést kell kötni az után­pótlás-nevelő egyesületekkel, mert ezek a klubok csak ebben az esetben részesülhetnek a Bozsik Labdarúgó Akadémia rendelkezésére álló pénzkeret­ből. Ennek összege nem cse­kély, mintegy 20 millió forint­ról van szó. Pozitívan értékelte az egri futballélet visszaállítását Sós Tamás, megemlítve a megye te­lepülési önkormányzatainak jelentős szerepvállalását a he­lyi sportélet működtetésében. Pál László és Várkonyi Fe­renc is azt hangsúlyozta, hogy az új összetételű elnökség min­den téren egyet akar, továbbá a grémium tagjai feltétlenül kí­vánatosnak tartják egri csapat létrehozását, ami húzóerőt je­lent a megye többi sportszerve­zete számára is. és a felnőttképzéssel kapcsolatos akkreditáció megszerzését. A válogatott szereplését illetően az eredmény el­sődlegességét hangoztatta az elnök, figyelembe véve persze a realitásokat, utalva a magyar labdarúgás világranglistán elfoglalt helyezésé­re. Az előrelépés leglényegesebb elemeként az utánpótlás-nevelésre vonatkozó munkát helyez­te a középpontba, aminek eredménye csak ké­sőbb lehet kézzelfogható. Arról, hogy miként si­került - látványos eredmény nélkül - komoly szponzorokat megnyerni a szövetségnek, ek­képp fogalmazott:- Mert az MLSZ körül volt egy viszonylagos nyugalom. Hitük van a támogatóknak abban, hogy a futballra szánt pénz majd hasznosul. Szűkebb hazánk labdarúgását illetően az egri látogatás során szerzett benyomásait így ösz- szegezte dr. Bozóky:- Talán megindul valami, és ez mindenképpen örvendetes. A korábbi években is ment-ment a hagyományokkal rendelkező futball, de mindig hiányzott egy kis plusz. Üdvözöljük az önkor­mányzat törekvéseit, mert a magyar labdarú­gás egészének arra van szüksége, hogy legyen minél több műhely. Természetesen ezzel a talál­kozással nem zártuk le a tárgyalásokat, folytat­ni kívánjuk a konzultációt a megyei vezetőkkel, és amiben tudjuk, segítjük a törekvéseiket. tvz MLSZ elöljárói üdvözölték, hogy újra lesz Egerben felnőtt labdarúgócsapat Egy nappal a Játékvezetői Tes­tület új elnökségének galyatetői megválasztása és egy héttel az MLSZ tisztújító közgyűlése előtt dr. bozóky Imre számára akadt több fontos kérdésünk is. Az elnök ekképp válaszolt lapunk felvetéseire:- Ha újra megválasztanak elnöknek, azt szeret­ném, ha a JT tisztségében most megerősített ve­zetője, Puhl Sándor maradna a Játékvezető Bi­zottság első embere is - említette dr. Bozóky. - A sikereket ő hozta, és én továbbra is számíta­nék rá, persze felhasználva azokat a javaslato­kat, melyek a választás előtt az ellenzék részé­ről felmerültek. Minden olyan gondot orvosolni szükséges, amitől jobb lehet a játékvezetés. A problémaként ugyancsak felvetett szervezeti felépítés kapcsán a civilben ügyvéd elnök azt emelte ki, hogy egyszerűbbé szeretné tenni a struktúrát, mert így ez nagyon sok pénzt emészt fel, amit nem bír el a magyar futball. A jövőre vonatkozó további tervekről így beszélt a vezető:- Folytatni kívánjuk az OTP-Mol-Bozsik Labda­rúgó Akadémia programját, a 2012-es Európa- bajnokság rendezésére vonatkozó pályázati munkát, saját székházunk építését, az ország­szerte építendő 30 műfüves pálya kivitelezését izgalmas témát jelentett, mert ismert - a megyeszékhelynek - mint az a közvélemény és az 2003 óta nincs felnőtt futball- MLSZ irányítói számára is köz- csapata. De nyártól lesz, és ezt dr. Nagy Imre ezúttal is meg­erősítette:- Nem fogalmazunk meg túl­zott álmokat, a várhatóan az NB Ill-ban induló csapatot a meglévő utánpótlás egyesülete­inkre, így az Egri Városi Sport­iskolára, a Plútó SE-re és az Eg­ri Focisuli SE-re alapozzuk. Ezt megelőzően azonban a három klub közötti együttműködést kívánjuk erősíteni - kezdte a város első embere. - Június vé­gére kell megtörténnie a 170 millió forintba kerülő Felsővá­rosi sporttelep felújításának, amivel kapcsolatban azonban van két gondunk. Az egyik, hogy az öltözőépületnek ideig­lenes helyet kell biztosítani, mert az egyik áldozatul esik a pályának. A másik probléma ennél összetettebb. Az átadást követően a hangsúly ugyanis áthelyeződik a stadionból a Fel­sővárosba, vagyis lesznek pluszterületek az Érsekkert­ben, melyek hasznosítására be­fektetőket keresünk. Itt első­sorban értékesíthető épületek­re gondolok. A bevételt vissza­forgatjuk a stadion és a kiszol­gáló létesítmények állagának a javítására, amire jelenleg nem áll rendelkezésre forrás - mondta dr. Nagy Imre. A tájékoztatóra reagálva dr. ZSOLNAY POfOiÁNMANUfAKTÉBtA KC TAVASZI KEDVEZMÉNY AZ EGRI ZSOLNAY MÁRKABOLTBAN. Március végéig A ZSOLNAY EOSIN TERMÉKEK 20% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATÓK! 3300 Eger, Szent János utca i. Telefon: 36/310 - 577 Nyitva tartás: k-p.: g.oo - 17.00. szó.: Q.oo - 13.00 ■hétfőn: zárva A játékban csak Heves Megyei Hírlap-előlizetők vehetnek részt, előfizetési igényét jelezheti az ingyenesen hívható 06-80/513-646-os telefonszámon. leleinedia (M>-1 -15ó-7281. A j ál «‘kl »an ;iz Axd Sprintéi' iloií,ro/ói nem \ ehetnek részt. A •‘WiiirlvfH adatok kezelésiről az impresszum ad tajékoztatá-st. HEVES “f1 HÍRLAP Heh hill a legye Hány tagja van az Irigy Hónaljmirigy zenekarnak? Tippelni SMS küldésével, február 16-tól 22-én éjiéiig lehet. SMS-ét kezdje a HÉV szócskával, üssön szóközt, majd adja meg az On által helyesnek vélt válasz betűjelét, ezt követően üssön egy újabb szóközt, és adja meg nevét. Ha például Ön úgy gondolja, hogy az (A) a helyes válasz, küldje ezt: -es SMS szánna (160 Ft-fáfa). Koncertezzen a Hírlappal! SZUPEREXPRESSZ ELI Military Munkaruházatban bő áru­készlettel várjuk vásárlóinkat Egerben a Minaret mellett 30/9780-995, 70/570- 3992--------------------------------------------1------------------------- -352W R ÉGISÉGET keresek külföldi partnereim részére. Faliórák, képek, hálószobák, hagyatékok teljes felvásárlása magas áron. 30/859-0128---------------------------------------------------------------------- •32893­EGER mellett a Kis-Eged hegyen 1300 m! telek gyümölcsfákkal, szerszámoskamrá- val ea. 20/551-5074---------------------------------------------------------------------- -35133­R ÉGISÉG és használtcikk-kereskedés nyílt Eger, Kossuth út 22.-ben (Megyei Könyv­tár közelében). 30/322-9947 Fehér Ist­ván---------------------------------------------------------------------- *35981­K ÉZ-LÁBÁPOLÓ, mükörömépítő OKJ-s képzés indul Miskolcon február 25-én, 26-án vizsgával, jegyzettel, eszközökkel, 4 részletben 109.000 Ft Kapos Bróker Kft 30/288-2092---------------------------------------------------------------------- -34908­KAMERÁS megfigyelő, video- és digitális kaputelefon, épületriasztó szerelése nagyszámú referenciával. 20/954-8206-----------------------------------------------:---------------------- -35482-

Next

/
Oldalképek
Tartalom