Heves Megyei Hírlap, 2002. december (13. évfolyam, 280-305. szám)

2002-12-02 / 280. szám

HEVES T HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Újságíró: Kovács János • Tel: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 2002. DECEMBER 2., HÉTFŐ ! Ára: 72 R Előfizetve: 47,20 Ft XIII. ÉVFOLYAM 280. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL PÉTERVÁSÁRA ÉS KÖRZETE JULI NÉNI 100 ÉVE Századik születésnapján kö­szöntötték Tiszanána legidő­sebb lakosát. Juli néni moso­lyogva fogadta a jókívánságot. S hogy mi a hosszú életének titka? A munka és a másokért érzett gondoskodás — mondja az ün­nepelt. (4. oldal) POLGÁRI KÖRÖK Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, nem az el virágzott nemzeti agykontroll brigádokról esik szó. Említés tétessék azon jelek elszaporodásáról, amelyek az özönvízzel, a sáskajárással egyéb sorscsapásokkal együtt különben is sújtani szokták a ha­zai népességet. ('S. oldal) PLUSZPÉNZEK A falusi turizmusban és a falu­kép kialakításában jeleskedő Nógrád megyei Kazáron tartotta minap kihelyezett ülését a RIB. A napirendek között pályázatok elbírálása és költségvetéssel kap­csolatos döntések szerepeltek. (5. oldal) ALTATÓ MISEBOR Szundikáló tolvajt talált szombat hajnalban az egri Bazilikában a templomszolga. Azonnal értesí­tette a rendőrséget. (7. oldal) Lottónyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 48. játékhéten tar­tott sorsolás után az 5/90-es lot­tó nyerőszámai a következők: 22, 26, 43, 74, 81. A Jokerszám: 096504. A 6/45-ös lottó nyerőszámai: 1, 9, 12, 20, 29, 4L A pótszám: 26. ■ Külföldi tőkét várnak Dél-Heves Sorozatosan elutasították az előző parlamenü ciklus idején a címzett és céltámogatásra beadott, szennyvízcsatorna építésére irá­nyuló pályázataikat, ezért a na­pokban 34 település képviselőnek részvételével megtartott tanácsko­záson arról kellett dönteni, hogy akarják-e külföldi tőke bevonását a beruházás megvalósításához. A konferencia házigazdája Godó Lajos (MSZP) országgyűlési képviselő volt, aki bemutatta an­nak a külföldi cégnek a képviselő­it is, akik már kormányzati szintű tárgyalásokat folytatnak a szenny­vízhálózat finanszírozásáért. (Folytatás az 5. oldalon) Gyógyvizek az egészségért Egészségturisztikai szakki­állítás nyílt a fővárosi Grand Hotel Royalban. Ezen az észak-magyarországi régió is sokféle kínálattal jelent meg. Budapest, Heves megye A holnap záruló program a hazai gyógyvizekre épült szolgáltatá­sok sokaságát vonultatja fel. Ha- - zárak e téren Európában egyedül­álló, a világon az 5. helyet foglal­ja el. Észak-Magyarországon a fürdőkultúrának, a gyógyturiz- musnak nagy hagyományai van­nak. Olyan helyeket ajánlanak, amelyek segítik az egészség megőrzését. Külön kiállító Eger és Heves megye, a Tourinform-Eger képvi­seletében. így a Parádfürdői Álla­mi Kórház, a tamamérai gyógy­fürdő, a Hotel Egér-Park, a Török fürdő, a Villa Tours, a Mountain Tours, az egri termálfürdő, a Ho­tel Korona, a Panoráma Hotel Eger, a Panoráma Hotel Noszvaj, a Mátraderecske Idegenforgalmá­ért Egyesület, a mezőkövesdi Ró­zsa Panzió és a Zsóry termálfür- dő mutatja be kínálatát. im. kq Fajátékokért táncoltak A mezőtárkányi általános iskola javára jótékonysági bált rendeztek a hét végén a helyi művelődési házban. A mulatozáson ösz- szegyűlt pénzt szabadidős fajátékok beszerzésére fordítják. Felvételünkön a helyi iskola tanulóinak látványos műsora látható. (Részletek a 4, oldalon)_________________________________________________________ fotó: ötvös imre Füred: válásra kényszerítve A mátrafüredi részönkormányzat megválasz­tásakor a város képviselő-testülete nem azo­kat szavazta be a részönkormányzatba, aki­ket a fürediek legtöbbje javasolt. Gyöngyös, Mátrafüred A lapunkhoz eljutott felhívásban ez szerepel: a mátrafüredieket ért megaláztatás miatt kívánnak hangot adni ültakozásuknak. Krigovszki Sándor, szervező, a részönkormányzat tagja Elmondta: még nem készült el az önkormányzatnak, ponto­sabban a polgármesternek eljuttatandó levél, így pontos szövegéről nem adhat tájékoztatást.- Önt beválasztották a részönkormányzatba, miért csatlakozott mégis a tiltakozáshoz?- Attól, hogy beválasztottak, még lehet vélemé­nyem a méhatlan és méltánytalan eljárásról, amit nem fogadhatunk el.- Eszerint felerősödnek a településrész önállóso­dási törekvései?- Tény, a városi önkormányzat döntése, s a meg­hozatal módja abba az irányba tereü Füredet, hogy leválását szorgalmazza. Nem vagyunk valamiféle gyarmat, nem lehet akként bánni velünk.- Mikor juttatják el Gyöngyösre a levelüket?- A december 12-i képviselő-testületi ülés előtt átadjuk a polgármesternek.- Vüathatatlan, hogy a képviselő-testület jogsze­rűen, jelentős többséggel választotta meg a telepü­lésrészi önkormányzatot, a döntés legitimitása nem vonható kétségbe - szögezte le Hiesz György, Gyön­gyös polgármestere. - Az egy másik, egyébként jo­gos kérdés, hogy a Szervezeti és Működési Szabály­zatban rögzített eljárási mód megfelelő-e. A '92-ben kialakított szabályozás átdolgozásra szoruL A város nyitott az SZMSZ módosítására, s én is célszerűbb­nek tartanám, ha Mátrafüred lakói kapnának jogot a részönkormányzat megválasztására. Az ilyen kezdeményezésekre fogadókészek vagyunk. Semmibe vett akarat A szervezők szerint Gyöngyös képviselő-testülete „a mátrafüredi falugyűlés akaratának semmibevé­telével delegált a részönkormányzatba két olyan képviselőt, akik közül az egyik feleannyi, a másik negyedannyi szavazatot sem kapott”, mint a két „kimaradt” jelölt. Megjegyezte: Mátrafüred önálló településsé vá­lásának törvényi feltételei nem látszanak, s remé­li, hogy a konfliktus megoldódik. A város ugyanis szeretne több pénzt, s ennek felhasználásában na­gyobb szabadságot adni Fürednek. ___________________________________iwwi A lapok és tehetség Az iskola névadója III. András király Az utolsó Árpád-házi király, III. András nevét viseli ezen­túl a község általános iskolá­ja. A névadó ünnepségen egyúttal felavatták a hajdani uralkodó emléktábláját is. Domoszló- Az alapfokú képzés minden­képpen meghatározó az oktatási rendszerben. Az a cél, hogy a gye­rekek az iskolában jól tanuljanak meg olvasni, írni és számolni. Ezen elemi ismeretek nélkül nem lehetséges a későbbiekben ver­senyképes tudásról beszélni - je­lentette ki tegnap a helyi általá­nos iskola névadó ünnepségén dr. Hiller István, az Oktatási Mi­nisztérium államtitkára. Mint be­szédében az előbbiekhez hozzá­tette: ma az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a gyerekeknek a jelenlegi hatalmas információtö­meget kell-e átadni az iskolában, vagy biztos alapokat teremtve azt a képességet erősíteni, amellyel a későbbiekben az információkhoz hatékonyan tudnak hozzáférni. Ez utóbbit tartották követendő­nek, mondván: „a legnagyobb te­hetség és szorgalom is csak biztos és mély alapozásra építve bonta­kozhat ki”. Az államtitkár méltatta a peda­gógusok felelősségteljes munká­ját is, hangsúlyozva, hogy a Medgyessy-kormány döntése nyo­mán évi 187 milliárd forintot for­dítanak a bérek emelésére, hogy ne csak szeretni legyen érdemes a hivatást, hanem egzisztenciát is lehessen teremteni pedagógus­ként. A domoszlói általános iskola utolsó Árpád-házi királyunk, III. András nevét vette föl. Az 1290-1301 között országló ural­kodó emléktábláját az államtitkár Gyurkó Béla polgármesterrel kö­zösen avatta fel és koszorúzta meg. Ezután a 192 diákot oktató intézmény nebulói adtak műsort a művelődési házban. ________________________i«.p.| I smét diákrektort és gólyákat avattak az egri Eszterházy Károly Főiskolán a hét végén. Az ünnepi ceremónián dr. Hauser Zoltán rektor köszöntötte a megjelenteket. A hallgatók hajnalig szórakozhattak, immár mint esküt tett főiskolai polgárok. ^otóioál Kulturális napok Kömlő Ma tizenkettedik alkalommal kez­dődik a Kömlői Kulturális Napok rendezvénysorozata. A nyitónapon 11 órakor Csík Fe­renc rendhagyó irodalomórát tart az iskolában, majd Csík lános kiál­lítása nyílik a könyvtárban. Hol­nap Gárdonyi Gézára emlékez­nek. Reggel 9-kor megkoszorúz­zák az író szobrát, majd zenés iro­dalmi összeállítás hangzik el. Dél­előtt a Vitézlő Oskola tart bemuta­tót, 11 órától Gilicze Gábornak, a titkosírás megfejtőjének előadása hallható, a napot vetélkedő zárja. Szerdán délelőtt Bohócok a hó­esésben címmel gyermekműsor látható, délután Gárdonyi-kupa néven kézilabdatomát rendeznek. A csütörtök a nyugdíjasok nap­ja, a péntek a kézműveseké. Szom­baton művészeti csoportok fellépé­sével fejeződik be a kulturális na- pok programja. _____________■ K arácsonyi betét /.arja a/ évet egy jó I«Tekintéssel! + 1 % ajándék A/ akció 2002. december .'íl-ig tart! További részletekért hívja: 06-40/50-40-50 wvvw.bvb.hu rv 3 IM t ». vn w *«5* OQ w <V cn uu *EBKM 8,33% havi folyamatos lekötéssel 3 hónapra 5 millió Ft feletti lekötés esetén, éves kamat 7,25%, a 3. hónap végén + évi 1% kamat ajándékba. A Bank a kamatváltoztatás Jogát fenntartja. A betéti szerződés részletes leírását a Bank Betételhelyezési Üzletszabályzata tartalmazza. HVB Beink

Next

/
Oldalképek
Tartalom