Heves Megyei Hírlap, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

2002. NOVEMBER 2., SZOMBAT | Ára: 66 Ft. Előfizetve: 47,20 Ft~| f XIII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM HEVES 11 HÍRLAP Újságíró vasárnap: Mentusz Károly • Tel.: (36) 513-600, fax: 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Terjesztési ügyelet szombaton 8-11 -ig • Tel: 06(30) 415-28-28 Postaßanfc Takarékszámla akár évi 8.5% kamattal (EBKM: 2,52%-8,77%) *1 millió forint feletti Összegre KßTSSSC m a pontokat! Számítógépet nyerhet. MAI SZÁMUNKBÓL GYÖNGYÖS ÉS KÖRZETE SZÁMÍTÓ FEJEK „Ha pusztán az elmélet oldaláról közelítem meg, s nem az érintett egyéni sorsok perspektívájából né­zem az eseményeket, akár még jó jelnek is tekinthetném a mostani gyárbezárásokat. Valójában semmi meglepő nincs abban, hogy az el­múlt időszakban több, főként a szá­mítástechnikához kötődő kisebb- nagyobb cég, multinacionális vállal­kozás jelentette be: bezárja magyar- országi üzemeit.” (5. oldal) ÚJ KOR HAJNALA? A Legfelsőbb Bíróság jogerős íté­letének értelmében ma ül össze a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 1997 júniusi összetételű nagyválasztmánya, amely a pár­ton belüli törvényesség helyreál­lítására hivatott. Az esemény résztvevője lesz az egri dr. Luk­ács Tamás is, aki a választmány mellett a párt országos elnöksé­gének is tagja, s akinek a KDNP- ből való korábbi kizárása az em­lített bírósági ítélet értelmében törvénytelen volt. (5. oldal) GYŐZTES AGRIA RC A női röplabda NB I. hatodik for­dulójában megszerezte idei má­sodik győzelmét az Agria RC Eger csapata. A megyeszékhelyi együttes ezúttal a székesfehér­vári MÁV Előre gárdájánál bizo­nyult jobbnak. (12. oldal) Szükség van-e konszenzusra? Miután a megyeszékhelyen a huszonhat képviselő-testületi mandátumból tizenhatot a szocialista-szabad demokrata koalíció bir­tokol, a városvezetés nincs rászorulva arra, hogy konszenzust keressen az ellenzékkel. Ezt a közgyűlés csütörtöki alakuló ülé­sén a jobboldal volt polgármesterjelöltje, dr. Löffler Erzsébet fogalmazta meg, ám hozzátette azt is: a tisztségek elosztásánál mégis megegyezésre törekedtek a különböző politikai erők. Ezek után nem csoda, hogy zökkenőmentesen zajlott mind az al­polgármesterek, mind a bizottsági elnökök megválasztása. Részletek a 4. oldalon. fotó! gál gábor Veszélyben a téli teajárat Idén legvégső esetben az is előfordulhat, hogy elmarad a megye két nagyobb városában télen megszokott, a rászorulók részére meleg itallal és némi harapnivalóval szolgáló teajárat. Eger, Gyöngyös A Vöröskereszt gyöngyösi és egri területi szerve­zetei által működtetett szolgálat eddig november elejétől, mártius végéig járta a két települést. Az Egerben 1997 óta működő teajáratot egy-egy szezonban sok ember - nem csak hajléktalanok - vette igénybe. A probléma nem a Vöröskeresztnél keresen­dő, hanem a pályáztatás elhúzódásában. Koráb­ban a szervezet a pozitív döntésről szóló értesí­tés nyomán saját forrásból finanszírozva kezdte meg a munkát, miközben az erre elnyert pénzt csak decemberben folyósították. Most azonban a Szociális és Családügyi Minisztériumtól a prog­ram kiírására beadott pályázatukra eddig még válasz sem érkezett. Nincs hír a döntésről, azt azonban valószínűsítik, hogy két héten belül ér­tesülhetnek arról, mit határozott a tárca. Pozitív döntés esetén késve bár, de november közepétől már be tudnák indítani a szolgálatot. Nincs szó horribilis összegről, a tavaly elnyert támogatás­hoz - 920 ezer forinthoz - képest idén is nagy­jából hasonló nagyságrendű pénzre - valamivel több mint egymillió forintra - pályáztak. Főként ebből valósítanák meg a programot, de az egy­százalékos adó-felajánlások pályázható részéből is várnak közponü támogatást. A teajárat nem pusztán forró italt, vajas-zsíros kenyeret, almát és savanyú káposztát jelentett, hanem szociális szolgáltatást és kapcsolattartási lehetőséget is nyújtott, mivel a jelenlévő szociá­lis munkások segítségével a rászorulók elintéz­hették ügyes-bajos dolgaikat, tanácsot kaphat­tak a személyi iratok elkészítésével, az egész­ségügyi teendőkkel kapcsolatban is. Az azonban bizonyos, hogy Egerben novem­ber 15-től beindul a Vöröskereszt másik megszo­kott akciója, a különböző támogatók és felaján­lások segítségével működtetett ingyen konyha, így hétvégenként ingyen meleg ételt osztanak a rászorulóknak. _______________________________________ea T VB: elutasított panasz Heves megye A Heves Megyei Területi Választá­si Bizottság (TVB) csütörtöki ülé­sén érdemi vizsgálat nélkül eluta­sította a szilvásvárnál Bánkúti Károlynak a Szilvásváradi Helyi Választási Bizottság (HVB) októ­ber 22-én kelt, s a választási kam­pányban történteket érintő hatá­rozata elleni kifogását. A TVB-határozat indoklásából kiderül: Bánkúti a HVB határoza­ta elleni kifogását október 30-án nyújtotta be, ám erre csupán há­rom nap állt volna rendelkezésé­re. Ez a határidő pedig jogvesztő hatályú, ekképp a TVB-nek a ki­fogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania. A határozatban ugyanakkor benne foglaltatik az is, hogy a HVB ezen, a helyi vá­lasztási küzdelemben felbukkant szórólapokhoz kapcsolódó ügy­ben becsületsértés és rágalmazás alapos gyanúja miatt büntető fel­jelentést tett. A TVB döntése nem'jogerős, az ellen a Heves Megyei Bírósá­gon lehet kifogással élni novem­ber 3-án 16 óráig. Alakuló ülés felhangokkal Négy frakcióval állt fel a megyei közgyűlés Az előzetes viták ellenére, vé­gül is különösebb zökkenők nélkül csütörtökön megala­kult az új megyei közgyűlés. Ami az elnök személyét illeti: nagy meglepetés nem történt, a szocialisták által jelölt Sós Tamást a közgyűlés 40 tagjá­ból 39 támogatta. Heves megye Bujdosó Sándomé (NYUVE) kor­elnök vezetésével tartotta meg alakuló ülését csütörtökön a me­gyei közgyűlés, amely legelőbb a közelmúltban elhunyt hajdani tagja, Csomós László emléke előtt adózott egyperces néma felálás- sal. Ezt követően Berecz István, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) elnöke adott tá­jékoztatót az önkormányzati vá­lasztások eredményéről, illetve az ott szerzett tapasztalatokról. Mint mondotta, az aktus eredmé­nyes volt, s a későbbi panaszok, észrevételek sem befolyásolták annak végeredményét. Á gördü­lékeny lebonyolítás pedig a szak­szerű előkészítést dicséri. A grémium 28 igen és a jobb­oldal 12 tartózkodó szavazata mellett döntött a közgyűlés szer­vezeti és működési szabályzatá­nak (szmsz) az egyebek mellett a bizottságokról szóló rész módo­sításáról és az elektronikus sza- * vazatszámláló berendezés igény- bevételére vonatkozó passzus beemeléséről. Az alakuló ülésen került sor a frakdók megalakulá­sának bejelentésére is. Ezek sze­rint a közgyűlésbe 23 képviselőt juttató MSZP - kiegészülve az 1 SZDSZ-es képviselővel - megala­kította a 24 tagú MSZP-SZDSZ frakciót, melynek elnöke Szabó Gyula (MSZP) lett. (Folytatás a 4. oldalon) Növekedett az átlagkereset Heves megye Az esztendő első felében csök­kent a foglalkoztatottság - tűnik ki a KSH Heves Megyei Igazgató­ságán készült elemzésből. A négynél több alkalmazottat fog­lalkoztató megyei székhelyű vál­lalkozásoknál, a költségvetési és a nonprofit szervezeteknél 62.220 dolgozót alkalmaztak. Ez 1,4 szá­zalékkal volt kevesebb, mint az előző év azonos ülőszakában. A létszám a költségvetési szerve­zeteknél 1,2 százalékkal növeke­dett, míg a versenyágazatokban 2,6 százalékkal csökkent. Megyénk iparában - amely a foglalkoztatot­tak 36 százalékát öleli fel -, 7 száza­lékkal mérséklődöd a létszám. A teljes munkaidős alkalma­zottak bruttó átlagkeresete az idei első fél évben 97.299 forint volt, ez 19,4 százalékkal haladta meg az előző év első fél évi keresetét. HEVEST1 ÍZ& HIRLA1 A he! \ i érték ÍiTt3 ' VASÁRNAPI, Ip îïjî HEVES ^ HÍRLAP holnapi ajánlata • Újraélesztő, talán decemberre • Költségvetés: mire lesz p • Menedzserek, művészek, sportolók — keresetek • Vadak a pulton • Miért eszünk csípősét' • Arckép: Kóródi Mária • Stadionrekonstrukció • NB I.: MTK—Újpest • A Rátgéber-ügy • Sztárok: Kertész Imre • Emelkedő biztosítási ta ■ ■ -.1«­Sziréna Ellopták a váltót A MÁV Rt. jelentene fel azt az is­meretlen tettest, aki a hatvan­szolnoki vasútvonal „D” elága­zás-körzetéből a napokban eltu­lajdonított egy váltófűtőmű­berendezés szekrényt a benne elhelyezett alkatrészekkel együd. A vasút kára kettőszáz­negyvenezer forint. Poroszlón az önkormányzat fordult a rendőrséghez: a köz­ségben október utolsó napjai­ban, feltehetően éjszaka valaki behatolt a sportpályán lévő öltö­zőbe, majd leszerelte és elvitte az od található vízmelegítőt. A bojler húszezer forintot ért. Mátrafüreden kilencvenezer forint készpénzzel rövidítette meg az egyelőre ismeretlen tol­vaj az egyik óvatlan helybélit. Október 29-én, délután a tettes besurrant az otthon lévő (!) gazda lakásába és ellopta a pénzt. _____________________■ F ényárban úszik esténként Egerben a Rác templom. A kivilágítás terveit a Városszépítő Egyesület „Eger város díszvilágításáért Alapítványa” rendelte meg. Ezt hasznosíthatta a Lysis Fényrendszer Stúdió Kft., amely a Széchenyi-terv pályázatán sikerrel sze­repelt, s az ország 38 épületéhez szerelheted reflektorokat. Az egyesület elnöke, Sós István elmondta, hogy ez a cég készítet­te korábban a Líceum és a Bazilika díszvilágítását is. Az alapítvány kuratóriuma további egri műemlékek, így a Ciszterci és a Servita templom, valamint a Barátok temploma kivilágídatását is tervbe vede._____________________fotó: perl marton

Next

/
Oldalképek
Tartalom