Heves Megyei Hírlap, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

2002. MÁRCIUSI., PÉNTEK | Ára: 66 Ft. Előfizetve: 47,20 Ft | XIII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM HEVES W HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, A LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Ügyeletes újságíró: Suha Péter • Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 MAI SZÁMUNKBÓL HEVHilRLAP NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLETTEL DRÁGA BÉKE Halmajugrán a képviselő-testü­let ülésére a tantestület egy része petíciót nyújtott be, eközben a hivatal előtt a kisebbség tagjai, s néhány más pedagógus de­monstrált. (4. oldal) „CIGÁNYKASSZA” Az ügyfél az elmúlt év augusz­tusa óta fizeti a törlesztőrész­leteket, de a kölcsönhöz még mindig nem sikerült hozzájut­nia. Ügyvédje szerint az általa aláírt megállapodás nem tekint­hető hivatalos szerződésnek. A hatvani családnak a kálvária kezdetén kétmillió forintra lett volna szüksége. (5. oldal) A SZAKMA ELISMERÉSE Kétszáznegy- venkilenc négyzetmé­ter. Ézt a szá­mot nem le­het elfelejte­ni. Ekkora alapterületen működött a városi könyvtár az Orczy-kas- télÿban, amikor 1975-ben friss- diplomásként dolgozni kezdett Lovász Béláné a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár zenei és helyismereti részlegé­nek vezetője. (4. oldal) GYERMEK-AUTÓÜLÉS Érdekes problémát vetett fel olva­sónk: kell-e vajon a nagypapának is gyermekülést vásárolnia, ha csak alkalmanként szállítja uno­káját? Mondjuk akkor, ha a szü­lők autója meghibásodik, vagy gyorsan orvosra van szükség? Ad-e a KRESZ felmentést a kivé­teles esetekben? (7. oldal) 9 770865 910059 02051 A Parádi Idősek Otthonának dolgozói és gondozottjai minden évben megrendezik a télbúcsúztató farsangi mulatságot. Tegnap délelőtt a vidám jelmezeseket a Recski Hagyományőrző Csoport tagjai szórakoztatták _____ fotó: ötvös imre E gyesület kontra önkormányzat A polgármester visszautasítja a faluvezetést ért vádakat A Parádi Idegenforgalmi Egyesület a napokban tartotta idei első közgyűlését, amelyen Szántai Zoltán elnöke értékelte a tavalyi tapasztalato­kat, majd az idei tervekről, feladatairól esett szó. A beszámolóban az is elhangzott, hogy 2001-ben sajnálatos módon tovább romlott a turisztikai látogatottság a községben. Párád Ennek főként az az oka — hangzott el a fóru­mon —, hogy a fürdő immár hatodik éve nem működik, mivel az önkormányzat a strand érté­kesítése során nem kötötte ki, hogy a régi me­dencét addig kell üzemeltetni, míg a tervezett fejlesztés el nem készül. E felvetésre is reagált a fórumra meghívott Hídvégi Béla, a Baumag Ingatlanfejlesztési Szö­vetkezet vállalkozási menedzsere. Elmondta, hogy a térségben hamarosan komplex idegen- forgalmi fejlesztésbe kezdenek. Ennek része­ként építik meg a régi strand területén az or­szágban is egyedülállónak számító látványfür­dőt, amelynek első ütemében már idén szeret­nék átadni a létesítmény egy részét. A továbbiakban a helyi önkormányzat ide­genforgalomhoz való kapcsolatát elemezte Szántai Zoltán. Kitért arra, hogy bár az egyesü­let tevékenységét évi 30-60 ezer forinttal támo­gatja a helyhatóság, az együttműködés azon­ban ezzel gyakorlatilag ki is merült. Felvetette, hogy az egyesületi tagok több éve szorgalmaz­zák: a testület tűzze napirendre az idegenforga­lom helyzetét, ám kérésük mindeddig süket fü­lekre talált. Kritikaként fogalmazta meg, hogy miközben az idegenforgalmi adót rendre kivetik a szállás­adókra, ám ennek fejében az önkormányzat szinte semmit nem tesz a turisztikai adottságok jobb kihasználásáért. A szükséges fejlesztések elmaradnak, az utcák szemetesek, senki nem korlátozza a belterületi szemétégetést, a szemét és gyakran a szennyvíz is a patakban köt ki. Az elnök javasolta, hogy az önkormányzat önálló napirendként tárgyalja meg az idegenfor­galom helyzetét. A helyhatóság nyilvánítsa ki, hogy a turizmus az egyik legfontosabb megélhe­tési forrás a településen, gondoskodjon a község tisztaságáról, helyezzen nagyobb hangsúlyt a falukép rendezettebb kialakítására, s bízzon meg egy idegenforgalmi referenst a feladatok koordinálásával. Az észrevételekre, bírálatokra Párád polgár- mestere, Nagy Oszkár ekképpen reagált:- Jómagam egyesületi tagként vettem részt az ülésen, és enyhén szólva meglepődtem a hangvételen. (Folytatás az 5. oldalon) Jövés-menés” a gyárban Nehéz visszaszokni Panaszos olvasónk kérte la­punk segítségét: nézzünk utá­na, mi történik a helyi beton­gyárban, hiszen igen nagy a foglalkoztatottak elvándorlá­sa. Ráadásul, véli Lukács Ernőné, nőket foglalkoztatnak a betonkeverő mellett, vagy ugyanolyan árokásást követel­nek tőlük, mint a férfiaktól. Kisköre Az asszony - aki a roma kisebb­ségi önkormányzat tagja is - a betongyár alapítói közé tartozik. Egy éve a Kistérségi Regionális Romaközpont égisze alatt műkö­dő alapítvány létrejöttét az alapí­tók fejenként 30 ezer forinttal se­gítették. Akkor azt az ígéretet kapták, hogy rendre beszámol­nak nekik arról, mennyit jövedel­mez a vállalkozás. Erről azóta sem kaptak tájékoztatást. Azt sem tudják, hogy az eredeti cé­lokból — melyek szerint a nyere­ségből a rászorulókat segítik — mi valósult meg. A helyi vállalkozás vezetője, Farkas Antal épp a panaszossal tárgyalt, amikor telefonon utolér­tük. Megtudtuk: valóban nagy a szóródás, 33 dolgozóból ma ti­zenhatan végeznek munkát. Far­kas szerint ennek oka: a gyár ele­ve azért jött létre, hogy a tartósan munkanélküli romákat visszave­zessék a munka világába. Ez pe­dig nem könnyű. Nagyon nehéz megszokni ugyanis, hogy min­den reggel kelni kell, a munkahe­lyen teljesítménykövetelmény a munka világába? van, fizetést havonta egyszer kap­nak. így többen meggondolják magukat, és elmennek. Volt, aki gyesre, volt, aki a fia után Pestre ment munkát keresni. Az Orszá­gos Foglalkoztatási Alap (OFA) három évig támogatja a beton­gyárat. Addig fel kell fejlődni egy olyan szintre, amikortól a vállal­kozás önálló „életet” élhet. Panaszosunk problémájára visszatérve Farkas elmondta: előbb irodai munkát ajánlottak Lukácsáénak, de azt nem vállal­ta. Vezetői állást szeretett volna kapni, ám ehhez nincs végzettsé­ge. így került fizikai munkára, ahogy a többi, végzettséggel nem rendelkező asszony is. Keresik a megoldást, milyen állást tudná­nak felajánlani neki. Farkas a betonüzem jelenlegi helyzetéről kifejtette: most nyer­tek 18 millió forint támogatást az OFA-tól. Ebből szeretnének 800 négyzetméteres aszfaltos placcot kialakítani, önjáró présgépet venni és szociáílis helyiségeket építeni az üzem területére. A vál- lalkoz'ás önállóvá válásához szükség van minden pénzre. Mert egy kizárólag romákat fog­lalkoztató vállalkozás csak úgy állhat meg önállóan a piaci kö­rülmények között, ha kétszer jobban dolgozik, mint a többi. Nem elég, hogy a munkásokkal nehezebb bánni, nehezebb fe­gyelmet tartani, de a minőség­nek is kifogástalannak kell len­nie. S e folyamat közben vannak kényszerű lemorzsolódások... SZUROMI RITA Házi- és fogorvosi körzetek PÉTERVÁSÁRA ÉS TÉRSÉGE A napokban a Tamási Áron Álta­lános Iskolában tartott ülést a tár­sult képviselő-testület, amely el­fogadta a háziorvosi körzetről szóló rendelettervezetet. A márci­us 31-én hatályba lépő jogsza­bály értelmében a társult öt tele­pülési önkormányzat területén két felnőtt háziorvosi körzet mű­ködik majd. Az I. számúhoz tar­tozik Váraszó, Erdőkövesd, s Pétervására egy része, a II. számú látja el Ivád, Kisfüzes és Pétervására lakosságának egy ré­szét. A gyermekorvosi ügyelet­hez tartozik Istenmezeje kivéte­lével valamennyi érintett telepü­lés. A két fogorvosi körzet a házi­orvosihoz hasonló megosztott­ságban látja el teendőit. Eldöntötték: pályázatot hirdet­nek a Tamási Áron Általános Is­kola igazgatói tisztének betöltésé­re. A pályázatok beadási határ­ideje az Oktatási Közlönyben tör­ténő megjelenést követő 30 nap. Végül a PEVIK Kft. tavalyi te­vékenységéről hangzott el beszá­moló. Átszervezés a városházán Több képviselő is a demokrá­cia megsértéseként értelmezte a városgazdálkodási iroda há­rom részre darabolását, mások viszont szükségesnek tartották az átszervezést. Hatvan A képviselő-testület tegnapi ülé­sén a legnagyobb vitát kiváltó, dr. Tőzsér Zsuzsa jegyző által előter­jesztett javaslat a városgazdálko­dási iroda három részre történő osztását indítványozta. Mivel az előterjesztést közvetlenül az ülés kezdete előtt osztották ki, többen is sérelmezték, hogy a bizottsá­goknak nem állt módjukban meg­vitatni a fontosnak tartott döntést, így a határozati javaslat nem a szervezed és működési szabály­zatnak megfelelően került a gré­mium elé. Rodek Antal politikai indítékot látott az iroda „szétveré­se” mögött, olyan „tisztogatási" folyamatot, amely az előző jegyző eltávolításával kezdődött. Dr. Eperjesi Tamás több képviselővel egyetemben viszont úgy ítélte meg, hogy az iroda felosztása szükséges, és jobb hivatali mun­kát eredményezhet. A grémium végül az elfogadáshoz szükséges kilenc igen szavazattal rábólintott az indítványra, így május 1-jétől a városüzemeltetési és településfej­lesztési iroda mellett építéshatósá­gi, valamint vagyongazdálkodási iroda is működik majd. A Farkas Kálmánné polgármes­ter elnökletével ülésező testület arról is döntött, hogy a kistérségi szennyvízberuházás megvalósítá­sa érdekében kérik a régió önkor­mányzatait, nyilatkozzanak rész­vételi szándékukról. Az ügyben a jelen lévő Érsek Zsolt országgyűlé­si képviselő is a regionális össze- fogást szorgalmazta.______n-m.) Szemlézett olaszrizlingek Gyöngyös Tegnap hasznos szakmai találko­zón vettek részt a városban az or­szág olaszrizling-termelői. A Mát­raaljai Borvidék Hegyközségi Ta­nácsának meghívására közös bor­bemutatóra hozták el becses ter­mékeiket, nemes nedűiket a Szent István Egyetem gazdálkodási és mezőgazdasági főiskolai karára. A találkozó célja az volt, hogy az olaszrizling fajta jelenéről és piaci lehetőségeiről folytassanak eszme­cserét. A résztvevőknek Alkonyi László szakíró tartott bevezető elő­adást az olaszrizling esélyeiről a borpiaci versenyben. Ez az október első felében beérő, galíciai eredetű, jó termőképességű szőlőfajta átla­gosan érzékeny a gombás betegsé­gekre, és kedvezőtlen szüretí idő­ben a rothadásra is. (Folytatás az 5. oldalon) Szakemberek kóstolták és minősítették az országban termelt legjobb olaszrizling borokat fotó: suha péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom