Heves Megyei Hírlap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

2002. FEBRUÁR 1., PÉNTEK Ára: 66 Ft. Előfizetve: 47,20 Ft XIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Ügyeletes újságíró: Tari Ottó • Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 MAI SZÁMUNKBÓL EGER ÉS KÖRZETE NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLET KÓRHÁZI IGÉNY A megyei kórház címzett és cél- támogatásra vonatkozó igénye megalapozott, s éppen ezért a tárca támogatni fogja azt a követ­kező pályázaton - jelentette ki dr. Benyhe István, az egészség- ügyi tárca politikai államtitkára. (4. oldal) ELKÖTELEZTE MAGÁT Tizennégy éves létére ennek a mosolygós diáklánynak, Hor­váth Kittinek nagyon is határo­zott elképzelései vannak a jövőt illetően. Ez érthető is, ha valaki a Magyar Köztársaság Jó Tanuló­ja, Jó Sportolója plakett és okle­vél tulajdonosa. (4. oldal) ORVOS-S ÍRATÓ Az egyik szemem sír, a másik meg nevet: tizenhét orvos kezd dolgozni májustól Svédország­ban. Vélhetően többre is szük­ség lehet. Nemcsak ott, hanem máshol is a világban, ahol anyagiakban többet tudnak nyújtani nekik. (7. oldal) Felújítják az emeletes házakat? Sok pénzbe kerül a homlokzati hőszigetelés. A kifizetés csak a kivitelezést követően történhet meg. Állami támogatást kapjanak a lakásszövetkezetek a házak hőszigeteléséhez. A pályázat­hoz azonban az kell, hogy a beruházás költségének egy- harmadát a lakók, a másik egyharmadát az önkormány­zat vállalja. Eger A komoly szándékú lakóközössé­geknek két kört kell „futniuk”, ha pénzt szeretnének látni. Először is az önkormányzathoz kell benyújta­niuk a pályázatukat. Amennyiben sikerrel jártak, úgy pályázhatnak a Széchenyi-terv azon fejezetére, amely a lakossági energia-megtaka­rítás támogatására hivatott. A Belvárosi Lakásfenntartó Szö­vetkezethez 950 lakás tartozik. El­nökük, Kiss Sándor elmondta, hogy több épületnél a felújítási alapból is kigazdálkodható a pályá­zathoz szükséges egyharmad rész. Ugyanis a felújítási alapba fizeten­dő havi díj mértékét - 15-35 forint négyzetméterenként - a lakóközös­ségek maguk határozták meg. Ahol a nagyobb összegre szavaztak, ott szép summa gyűlt össze, s nem kell a pótlásról gondoskodni. (Folytatás a 7. oldalon) Elfogadott költségvetés Eger Hosszas vita után 17 igen szava­zattal, 6 tartózkodás mellett teg­nap második fordulóban, végle­ges formában is elfogadta idei költségvetését a megyeszékhely közgyűlése. A mintegy négyórás polémia során Várkonyi György (lokálpatrióta) a közelmúlt törté­néseire utalva egyebek mellett ar­ról beszélt: például a Tábornok- ház, illetőleg a Petőfi tér fejleszté­se, a Bárány-uszoda rekonstruk­ciója kapcsán is „fantomokkal” szerződött a szocialista - szabad demokrata vezetésű város. A Tá­bornok-házat eladták, azóta sem történt vele semmi, amely cég pe­dig a Petőfi téri beruházást el­nyerte, nem fizette ki az ingatla­nokért, valamint a vízért általa ajánlott összeget. Deé András (Fi­desz) többek között azt tette szó­vá, hogy a polgármesteri hivatal működése az ez évi büdzsé sze­rint mintegy 880 millió forintot - a tavalyi keretnél 146 millióval többet - emészt fel egy év alatt. Összegzésében dr. Nagy Imre pol­gármester hangsúlyozta: Eger olyan szerződéseket kötött, ame­lyek feltételesen teszik lehetővé a városi vagyonhoz jutást. (Folytatás a 7. oldalon) VENDÉGEK Mind több településen próbálnak a családok vagy az egyedül ma­radt özvegyasszonyok pluszjöve­delemhez jutni a falusi turizmus­ból. S ahogy telnek az évek, nem­csak az anyagi helyzetük, hanem ráadásként a közérzetük is javul. Mert az jó dolog, ha vendég érke­zik a házhoz. (10. oldal) Imola-Hírlap-kupa színes melléklettel Eger Kiadónk, az Axel Springer-Ma- gyaxország Kft. Heves Megyei Iro­dája az Imola Cégcsoporttal közö­sen a hét végén rendezi meg a 16. Imola-Hírlap-kupa terem-labda- rúgótomát. A körcsarnokban sor­ra kerülő esemény kapcsán szom­baton színes mellékletet találnak lapunkban, melyet a belépőjegy­gyei együtt kapnak a rendezvény­re kilátogató nézők. A fotókkal gazdagon illusztrált négyoldalas összeállításban ismertetjük a tor­na programját, a díjazást, bemu­tatjuk a résztvevő csapatokat, és közöljük a kupa történetét tartal­mazó táblázatot Tortúra a halál után Hatvan körzete A környék egyik településén élő 65 éves B. Bélát január 13-án haj­nali 3 órakor otthonában érte a halál. Családtagjai - látva szenve­dését - megijedtek. Azonnal hív­ták a mentők 104-es számát, ám a szolgálatos közölte: ez közpon­ti vonal, így az eset nem rájuk tar­tozik; ha otthon fekvő betegről van szó, másik ügyeletet kell hív­ni, amelynek készségesen meg is adták az elérhetőségét. A beteg férfi rokonainak többszöri próbálkozás után si­került is tárcsázniuk az újabb számot, ám addig mintegy tíz perc telt el, s közben a beteg meghalt. Erre a vonal másik vé­gén közölték, hogy ha valóban úgy látják, hogy nincs már ben­ne élet, akkor a mentőknek kár kivonulniuk, a hozzátartozók hívják fel inkább a hatvani kór­ház ügyeletét. A panaszos így is tett. Kétség­beesve tájékoztatta az ottani ügyeletest - feltehetően egy asz- szisztenst - az eseményekről, ám a válasz megdöbbentette. (Folytatás a 7. oldalon) Két lány a kisvárosban Leszbi-show: felborzolt hangulat, tiltakozó polgárok Heves A város egyik éjszakai diszkójában hirdették meg a rendhagyó műsort (egy leszbi-show-t), amely felborzolta az egyébként csendes kisváros hangu­latát. Az esemény előtt a polgármesteri hivatalban többen jelezték nemtetszésüket. Az osztályvezető, Tari László, aki a kereskedelmet érintő ügyekben is hivatott eljárni, a következőket jelentette ki.- Egy IV/97-es kormányjogszabály vonatkozik a kereskedelmi egységek tevékenységére. Mivel ez egy legálisan működő éjszakai szórakozóhely, ezért semmi nem tiltja, hogy műsort vásároljon. Az esti show-t is egy legálisan dolgozó szervezőiro­da közvetítette. Ez a cég Koós Jánost éppúgy kiköz­vetíti, mint a két lányt. Szerintem nem volt szó er­kölcstelenségről, hanem két lenge ruházatú hölgy mutatott be egy revüműsort. A polgármesteri hivatalnak sem jogköre, sem le­hetősége nincs ennek megakadályozására, hiszen a rendezvény nem ütközött törvényi előírásokba - folytatta. - A két lányt ugyanis testőrök kísérték, a közelükbe sem lehetett lépni, s a műsor után távoz­nak. Szerettük volna megkérdezni a diszkót mű­ködtető vállalkozót is, de nem tudtuk utolérni. Ám annyi kiderült: rég nem látott forgalmat tapasztal­tak azon az éjszakán. _____________________________________moMii B írság: egymillió forint Elkészült az év első hónapjának közlekedési mérlege. A napok­ban fokozott közúti ellenőrzést is tartottak a rendőrök, amelynek „eredménye” egymillió forintot meghaladó helyszíni bírság lett. Heves megye Mint Ferenczy Lajos rendőr alezre­destől, a Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjétől megtud­tuk: az év végéig minden hónapban tartanak fokozott közúti ellenőrzést megyénk útjain. A januári akció - amelyben mind az öt városi kapi­tányság rendőrei és az autópálya el­lenőrei részt vettek - befejeződött. Ennek a január végi ellenőrzésnek egyébként az volt a célja, hogy a se­bességi normákat túllépőket, a sza­bálytalankodókat és az ittas vezető­ket kiszűrjék a közúti forgalomból.- A megtartott közúti ellenőrzés során összesen 76 szabálysértési fel­jelentés készük, amelyből 20 volt gyorshajtás, 9 a kötelező felelősség- biztosítás hiánya, 3 pedig az autó műszaki hibája miatt történt - ösz- szegezte a tapasztalatokat Ferenczy Lajos. - A többi feljelentés oka a közlekedési szabályok megszegése. A közúti szabályok kisebb fokú megszegése miatt 245 járművezető­vel szemben több mint egymillió- egyszázezer forint helyszíni bírságot szabtak ki, 14 esetben bevonták a hatósági engedélyt, illetve a jármű jelzését. Ez utóbbi elsősorban a jár­mű műszaki hibája miatt, valamint az okiratok hiányossága miatt tör­tént. Három esetben a vezetői enge­délyt is bevonták, s ugyancsak há­rom személyt állítottak elő bűncse­lekmény elkövetése miatt. Kedvezőek az alkoholfogyasztási tesztek eredményei: 291 járműveze­tő közül egyetlenegy sem fogyasztott szeszt az ellenőrzés időszakában. Elkészült az év első hónapjának baleseti összesítése. (Folytatás a 7. oldalon) Az ellenőrzések alkalmával nem találtak ittas vezetőt fotói pilisy (54598) ÍÉT Február 20-án húsz aranylánc egyike és egy számítógép az Öné lehet! Még nem késő, fizessen elő a HEVESM^EIHIRLAP -ra! A részletekért hívja a 06-80-513-646-os ingyenes számot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom