Heves Megyei Hírlap, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

2001. DECEMBER 1., SZOMBAT Ára: 66 Ft. Előfizetve: 47,20 Ft XII. ÉVFOLYAM 280. SZÁM HEVES T HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, §01 LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Újságíró vasárnap: Szuromi Rita* Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Terjesztési ügyelet szombaton 8-11-ig • Tel.: 06(30) 273-15-35 HEVES "g1 HÍRLAP Cf\0/ kedvezmény fj U /O hirdetésfeladás ajándékok I előfizetés ß TESCO-BAN Bővebben a 7. oldalon (P MAI SZÁMUNKBÓL A FÁRAÓ ÁTKA Pedig tudhatták volna: a piramis nem játék. Legalábbis számukra, akik egészen lenn, a gödör alján, a porban csúszva kotornak ásóik­kal, itt és most nem az. Ha följebb mernék vetni tekintetüket, láthat­nák, hogy a bukás nem törvény- szerű, elkerülhető. (5. oldal) NEM MESE A mögöttünk hagyott évszázad első évtizedeiben magyaráradat lepte meg Amerikát. Tömegek vettek kezükbe vándorbotot, s indultak el, hogy megélhetéshez jussanak a tengerentúlon. Csalá­dos férfiak vállalták a kéthetes hajóutat, s a kalandot. Nem mindegyikük tért vissza a szülő­földre. Pali bácsi kétszer tett kí­sérletet, de számára nem igazán jött össze a dolog. (12. oldal) AZ ÖRDÖG ■ A közelmúlt­ban mutatták be az egri Gár­donyi Géza Színház nagy- színpadán Molnár Fe­renc: Az ördög című művét. A címszerepet Nemcsák Károly alakította, akit az egriek többsége eddig leginkább a Szomszédok című teleregény sze­replőjeként ismert. A színész ma is szívesen vall életének erről a korszakáról, pedig azóta sok min­den történt. (12. oldal) 9 / / U O U xuuuu Fidesz-barát „kutatók?” Mindjárt karácsony Eger A közelmúltban az MSZP városi szervezetének sajtótájékoztatója nyomán adtunk hírt arról, hogy a szocialisták információi szerint valamely jobboldali politikai erő pártmegbízottjai közvélemény­kutatásnak álcázott kampányt folytatnak a megyeszékhelyen. Nem csupán a szocialistákat, de az egri polgármesteri hivatalt is többen megkeresték a megkérde­zett helybeliek közül, mivel fur­csállták a feltett kérdéseket, a ku­tatás módját. Az elmondottak ér­telmében a „kutatók" azzal je­lentkeztek be a lakásokba, hogy az önkormányzatnak dolgoznak. Nevet és rímet kértek az emberek­től, aláíratták velük a kérdőíve­ket, s a nyilatkozók szőkébb és tágabb környezetéről, a szomszé­dokról, a lépcsőházról is adato­kat gyűjtöttek. A kérdőíveken eleve sugalmazó, egyoldalú kér­dések szerepeltek, amelyek egyes helyi politikusokat kor­ruptnak, alkalmatlannak tüntet­tek fel, másokat pedig - például a megyeszékhely fideszes ország- gyűlési képviselőjét - a város nagy jótevőjének. A szocialisták az említett sajtó- tájékoztatón úgy vélekedtek, ez az állítólagos kutatás valójában annak felmérése, hol számíthat­nak a választáskor szimpatizán­sokra, ajánlócédulákra a jelenlegi kormánypártok. A polgármesteri hivatal lapunkban külön közle­ményben tudatta, hogy a város nem rendelt semmilyen közvéle­mény-kutatást. (Folytatás a 4. oldalon) Több oldal, új összeállítások Három lap mellé folyamatos nyerési lehetőséget kínál a Hírlap Az idei év legnagyobb pozitívuma, hogy olva­sóink továbbra is bíznak az újságban, s kitar­tanak mellette. 2002-re a nehezedő körülmé­nyek ellenére is bővülő kínálatot nyújtunk - mondotta Stanga István, lapunk felelős szer­kesztője, akivel a Heves Megyei Hírlappal kapcsolatos tapasztalatokról, s a jövő évi ter­vekről beszélgettünk. Heves megye- Év vége közeledtével hasznos a számvetés ar­ról, melyek voltak 2001 pozitívumai a Hírlap életében, s mik voltak azok a tényezők, ame­lyek nehezítették a szerkesztőség munkáját.- A legnagyobb pozitívum, hogy Kedves Olvasó­ink továbbm is bíznak bennünk, amit az is jelez, hogy kitartottak, kitartanak a Hírlap mellett. Még úgy is, hogy ha tudjuk: a magyar családok anyagi helyzete korántsem tekinthető a legideálisabbnak. Éppen ezért ezúttal is szeretném nagyon megkö­szönni hűségüket. Bár a nehezedő körülmények érintették a kiadónkat és a la­pot is - s ez volt az igazi nega­tívuma a 2001-es évnek, hiszen érzékelhető volt a gazdasági megtorpanás már a szeptem­ber 11-i New York-i események előtt is, s mint üzleti vállalko­zást, bennünket is hátrányosan befolyásolt mindez -, mégis naponta 12 oldalon, a lehetősé­geinkhez képest szombatonként pedig 16 oldalon kínáltunk olvasnivalót, információt a minket vá­lasztó olvasóknak. Mind többen kedvelték meg a Vasárnap Reggel című 16 oldalas újságunkat is. Szeretnénk ezt a lapunkat is még jobban megis­mertetni, hiszen reméljük, akik még nem találkoz­tak vele, hasonlóan megkedvelik és kitartanak mellette, mint azok, akik már rendszeresen forgat­ják ezt a kiadásunkat. Ugyancsak az idén rendsze­resen, immár hetente kínáltuk a Grátisz című in­gyenes szolgáltató-információs kiadványunkat. (Folytatás a 7. oldalon) Karácsonyi díszbe öltözött Eger. Az önkormányzat hatalmas fenyőfát állíttatott a Dobó térre, s fenyőfüzérek kötik össze a magasban a sétálóutcák házait. Nappal is öröm látni azokat, hát még szürkület után, amikor ezernyi lámpácska világít az ágakról. Most még túl korán van ahhoz, hogy idegesen futkossunk a még be nem szerzett ajándékokért, most még van idő arra, hogy megálljunk egy kicsit gyönyörködni... fotó: perl mártom Mindenkinek más fáj? Költségvetési koncepció a megyén „A kormánynak mennie kell” A megye jövő évi költségvetési koncepciójáról kibontakozott vita tette színessé a közgyűlés tegnapi ülését. Bár az adok- kapoknak vége-hossza nem volt, s helyenként a keményebb „belemenésektől" sem riadtak vissza a képviselők, az anya­got egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. Heves megye, Eger ____ A tegnapi ülésen elsősorban a költ­ségvetési kérdésekre fókuszáltak a képviselők, így az idei költségvetés módosítására, a háromnegyed éves beszámolóra, valamint a jövő évi koncepcióra Mint az az elnök­lő Sós Tamás (MSZP) szavaiból ki­derült, a költségvetés mostani mó­dosítására a büdzsé főösszegének 281 millió forintos emelkedése mi­att volt szükség, melynek egyéb­ként 52 százaléka a megyei kórház adataiban jelentkezett. (Folytatás a 4. oldalon) Eger Magyarország lakói évente két- három mozijegyárát fizetik azért, hogy a kormány közpénzből győzze meg őket: az általa muta­tott álomvilág a valóság. Orbán Viktornak és kormányának le kell szállnia az Ezüsthajóról, menni­ük kell, mert becsapták az embe­reket, s mert amit állítanak, az nem igaz - hangsúlyozta tegnap a Magyar Szocialista Párt első or­szágos telekonferenciáján Juhász Ferenc alelnök. A Tények és ha­zugságok - rövid összesítés az Or- bán-kormány négy elvesztegetett évéről címet viselő eseményt Bu­dapestről számítógépes hálóza­ton több városba, így a hevesi megyeszékhelyre is közvetítették azzal, hogy az egyes helyszíne­ken jelen lévők a modern techni­kának köszönhetően maguk is bekapcsolódhattak a beszélgetés­be, feltehették kérdéseiket. Az itthon eddig egyedülálló sajtótájékoztatón Juhász Ferenc beszélt az orbáni „új gazdaságpo­litikai modell” csődjéről, arról, hogy a nagy ígéretekkel szemben lassul a magyar gazdaság növeke­dése, mérséklődnek a beruházá­sok, mérséklődik az ipari terme­lés, magas az infláció, lassú a jö­vedelmek növekedése és emel­kednek az adóterhek. Hová tűnt például az 1998-as választások idején a Fidesz által ígért 7 száza­lékos gazdasági növekedés? - kér­dezte az ellenzéki politikus. (Folytatás az 5. oldalon) Hungáriáim és avatás Hungaricum címet adott át a hatvani Aranyfácán Konzerv­gyárnak, majd a Young Shin petőfibányai üzemében egy új részleget avatott tegnap Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai állam­titkára. Hatvan, Petőfibánya A tavaszi privatizáció óta eltelt hónapok eredményei bizonyít­ják, hogy egy kisebb üzem is tal­pon tud maradni, sőt fejlődésre is képes - mondta tegnap Glattfelder Béla, a Gazdasági Mi­nisztérium politikai államtitkára a hatvani Aranyfácán Konzerv­gyárban, közölve, hogy a paradi­csomsűrítmény-gyártó üzem ter­mékei elnyerték a Hungaricum megtisztelő címet. A Széchenyi- terv keretében a gyár sikeres pá­lyázatot nyújtott be a termékme­nedzselés támogatására. A pro­duktumok felfuttatását célzó te­vékenységet a szaktárca 1,2 mil­lióval támogatja. A gyárban megtartott találko­zón ott volt Szinyei András or­szággyűlési képviselő és Vajda Pál hatvani alpolgármester is. Szabó Zsolt ügyvezető igazgató a privatizáció óta eltelt időszak eredményeit ismertetve elmond­ta: a tervezett kétmilliárdos árbe­vételt teljesíteni tudják, és várha­tóan 170 milliós nyereséggel zár­ják az évet. A termékek nagy ré­sze exportra került, és a külhoni piac további bővítésére is van re­mény. A gyár a jövő évben újabb fejlesztéseket tervez. Elsősorban a gépparkot szeretnék bővíteni mintegy 170 milliós beruházás­sal. A harminc új munkahelyet teremtő fejlesztéshez újabb pá­lyázati támogatást remélnek. (Folytatás a 4. oldalon) Mosoly a „tévében". Glattfelder Béla és Szinyei András Petőfibányán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom