Heves Megyei Hírlap, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

2001. NOVEMBER 2., PÉNTEK Ára: 56 Ft. Előfizetve: 39,50 Ft £ XII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM HEVES HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Újságíró: Kovács János • Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Terjesztési ügyelet pénteken 8-11-ig • Tel.: 06(30) 407-07-68 MAI SZÁMUNKBÓL H GAZDASÁG-KAMARA | TYf?\Ti?Q MET® TfÍTIT 4II iiAr NÉGYOLDALAS TVR-MELLÉKLETTEL NEM A SZEMÉVEL LÁT Ha Tóth Andrea életét címszavak­ban kísérelnénk meg bemutatni, talán ahhoz is kevésnek bizonyul­na egyetlen fejezet. (4. oldal) MEGKÜLÖNBÖZTETÖK Megkockáztatható a kijelentés: amennyiben a baloldali vagy a li­berális eszmék védőbástyájának egyáltalán nem nevezhető grémi­um, az ORTT kimondja egy rádi­óról, hogy gyűlöletet kelt, adásai­ban rendszeresek az antiszemita megnyilvánulások, s sokszor durván megsértik a roma és a ho­moszexuális kisebbséget, akkor altban a rádióban kétséget kizáró­an gyűlöletet keltenek, cigányoz- nak és buziznak. (5. oldal) PÉNZ A VÁRRA A Széchenyi-tervre beérkezett pá­lyázatokat elbíráló bizottság támo­gatta az egri vár felújítására vonat­kozó 120 millió forintos igényt - jelentette be szerdán Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára. (5. oldal) MAJDNEM BRAVÚR A kosárlabda Férfi Magyar Kupa országos selejtezőjének második fordulójában kevés hiányzott az egri Hész-Gépszolg SE bravúrjá­hoz az egy osztállyal magasab­ban játszó salgótarjáni Fekete Sa­sokkal szemben. (12. oldal) 9 / / UOU J JXUUIZ Tragédia az M3-as autópályán. Hat - a Borsod megyei Prügyre tartó - személy szenvedett halálos balesetet szerdán este a sztráda Füzesabony közelében fekvő szaka­szán. A helyszínelés még éjjel 11 órakor is tartott, a pályát hosszú időre lezárták a forgalom elől (További információnk a 4. oldalon) __________fotó: piusy elemér L aden-levél a muzulmánokhoz Afganisztán Az al-Dzsazíra arab nyelvű hír­televízió szerint Oszama bin Laden levelet intézett a pakisz­táni muzulmánokhoz, arra kér­ve őket, hogy védjék meg az isz­lámot a „keresztes hadjárattal” szemben. A katari központú csatorna bemutatta a szaúdi milliomos terroristavezémek tu­lajdonított arab nyelvű levelet, de hírügynökségek egyelőre nem jutottak hozzá az íráshoz. Az arab CNN munkatársa ál­tal idézett levélben bin Laden azt állítja, hogy miközben Afga­nisztánban gyilkolják a muzul­mánokat, „a pakisztáni kor­mány felsorakozott a kereszté­nyek zászlaja alá.” Abdul Szalum Zaif, a tálibok iszlámá- bádi nagykövete tegnapi sajtótá­jékoztatóján hangsúlyozta: el­lenségnek tekintenek minden olyan katonát, aki az amerikai­akat segíti, függetlenül attól, hogy az illető iszlám országból való-e vagy sem. (További információk a 2. oldalon) Éjszakai mentés kutyákkal Tizenkét órán át kóborolt az eltűnt kisfiú Aki csak nem volt a munkahelyén szolgálat­ban, az igazak álmát aludta, ám a Mátra északi oldala emberek és kutyák zajától volt hangos. Sötétedés előtt ugyanis egy kirándulócsoporttól leszakadó budapesti kisfiúnak nyoma veszett. _______________Parádfürdö, Heves_____ K edden este egy budapesti kirándulócsoport in­dult el a Parádfürdőhöz tartozó Ilona-völgybe, hogy megcsodálják az őszi Mátra szépségeit. A turisták közül kivált egy öttagú csoport, akik úgy döntöttek, visszamennek a műúthoz. Ebben a csapatban volt az a budapesti 13 éves kisfiú is, akinek később nyoma veszett. Az eltűnést észlelve azonnal megindult a kere­sés. Mivel a fiú nem rendelkezett helyismerettel, így félő volt, hogy eltévedt. A rendőrség, a parádi polgárőrség és a riadóztatott civilek mintegy hetve­nen kezdték meg az llona-völgynek és környékének az átkutatását. Ám a korai sötétedés után csakha­mar rá kellett jönniük, hogy a technikai eszközök nélküli keresés, lámpákkal, kutyák nélkül nem ve­zet eredményre. Ekkor határozták el az ország spe­ciális mentőcsoportjainak riadóztatását. (Folytatás az 5. oldalon) Felvonulás, forgalomlassítás? Hatástalan a névtelenség Az elszaporodott parlagfű egyre nagyobb gondokat okoz. A helyi rendelet alapján büntetni lehetne az irtást el- hanyagolókat, de a bejelentő­nek vállalnia kellene a nevét. Hatvan Az allergia lassan a városban is népbetegséggé vált, miután a tele­pülésen élőknek csaknem 30 szá­zaléka érzékeny a légkörben kerin­gő pollenekre. A megbetegedések számának növekedéséhez nagy valószínűséggel az is hozzájárult, hogy növekedett a megművelet- len, elgyomosodott területek ará­nya. Dr. Déry Károly szerint első­sorban a parlagfű elszaporodása okoz komoly egészségügyi problé­mákat. A bizottsági elnök azt is megjegyezte, hogy a helyi önkor­mányzati rendelet alapján har­mincezer forintos bírsággal is sújt­ható a parlagß irtását elhanyagoló állampolgár, de csak nagyon kevés esetben sikerült eljárást indítani az érintettekkel szemben. Kövémé dr. Tóth Melinda al­jegyző az üggyel kapcsolatban el­mondta, hogy jó néhány bejelen­tést kaptak parlagfűvel borított te­rületekről, ám a panaszkodók egyetlen esetben sem adták nevü­ket közlendőjükhöz. így viszont az önkormányzat nem indíthat el­járást, mert a kertek ellenőrzésére nincs jogosultsága, s így nem tud­ja bizonyítani, hogy valóban van parlagfű az ominózus területen. A közterület-felügyelők sem vizs­gálódhatnak magánterületen. A Kölcsey utca szomszédságá­ban található, jól belátható, több­hektáros terület is füves, az ön- kormányzat küldött is felszólítást a tulajdonosnak, ám kiderült, hogy az ingatlan azóta már több­ször is gazdát cserélt. így jelenleg az új tulajdonos személyének ki­derítésén fáradoznak. Az aljegy­ző úgy vélte, hogy a parlagfű visszaszorítását célzó önkor­mányzati rendeletet csakis a la­kosság segítségével tudják meg­felelően alkalmazni. _________________________________(T. Z. M.) V égleges döntés várható Napirenden a vitatott gázpénz sorsa A falu újonnan megválasztott új polgármestere dr. Katona Miklósné a választási programjában megígértek szerint mie­lőbb döntést szorgalmaz a gázközművagyonból visszajutó rész sorsáról. Bükkszék __________ Az ünnepek utáni első napon, november 5-én ül össze a helyi képviselő-testület, hogy végleges döntést hozzon a kérdésben. A határozati javaslat értelmében a húszmillió forintnyi lekötött kész­pénzt visszajuttatnák azoknak a családoknak, akik 1993 augusz­tusáig már rendelkeztek gáz­csonkkal. A fennmaradó vagyont a gyógyfürdő fejlesztésére be­nyújtandó pályázatok önrésze­ként kezelnék. Amennyiben a testület egyetért a javaslattal és megszavazza azt, a gázpénz ará­nyos részét még ebben az eszten­dőben felvehetik az érintettek. A polgármester asszonytól azt is megtudtuk, hogy a hétfői ülé­sen egyeztetnek a strand rövid tá­vú fejlesztési programjáról is, az­az számba veszik a pénzügyi le­hetőségeket, hogy a jövő máju­sig lehetséges korszerűsítéseket még a nyitás előtt elvégezhessék. Arról is tájékoztatják a testü­letet, hogy átadták a 23 millió forinttal megépített sportpálya alatti támfalat, s hogy a napok­ban elkészült a temető előtti ra­vatalozó előtető része is. Ez utóbbi beruházás költségeihez négy képviselő is hozzájárult oly módon, hogy lemondtak tiszteletdíjukról. Sziréna Kulcsos tolvaj * Egymillió-négyszázhatvan- ezer forintját sirathatja az a noszvaji gazda, akinek a portá­ján tolvaj járt a minap. Az egy­előre ismeretlen bűnöző fényes nappal, a kapu belső oldalára akasztott kulcs segítségével ju­tott be a ház udvarára, majd a nyitott nyári konyhából a ház kulcsait magához véve eltulaj­donította az említett összeget. * Egy egri polgár szerszámos- kamráját is kifosztották október végén. Az építési területen lévő kamráról a lakatpántot lefeszí­tették, s onnan egy Aurora típu­sú hősugárzót, két gázpalackot, két hosszabbítót és egy talicskát vittek el ismeretlenek. A kár 67 ezer forint. A megyeszékhelyen egyébként két kerékpárt is el­loptak a minap, az egyiket a Pe­tőfi térről, a másikat egy garázs­ból. Önt is meglepheti a fHírCap Jézus Ufója A karácsonyi ünnepeket megelőzően útnak indul a Hírlap Jézuskája is, hogy értékes ajándékokkal lepje meg azokat, akik decemberre érvényes Hírlap-előfizetéssel rendelkeznek. Természetesen nem üres kézzel érkezik majd: egy előfizetőnknek hűtőszekrényt, négy-négynek elektromos darálót, illetve háztartási robotgépet, nyolc-nyolcnak pedig botmixert, illetve elektromos teafőzőt tesz majd a karácsonyfája alá. Hogy kinek és mit, az december 12-i sorsolásunkon derül ki. HEVES MgM HÍRLAP Ne feledje fiát, kűséfjes etofizetőiníjfözüí Önt is meßtepfieti a Hír tap Jéziiséÿja! Andornaktálya A településen átvezető közút for­galomkorlátozását elutasították. A bíróságot is megjárt ügy folyta­tása: a képviselő-testület felhatal­mazta a polgármestert, hogy mér­je fel, milyen demonstrációt tá­mogatna a lakosság. A település jegyzője, Szabó Zoltán arról is tájékoztatta la­punkat, hogy a képviselő-testü­let foglalkozott a 2501-es út át­menő forgalma miatt kialakult helyzettel.- A testület több felhatalmazást is adott Daru Sándor polgármes­ternek - hangsúlyozta a jegyző. ­Megbízták például, hogy mérje fel a lakosság elégedetlenségét, s tá­jékozódjon a tiltakozás leginkább támogatott formájáról. Az M3-as füzesabonyi csomó­pontjának átadása óta rendkívül megnőtt a település főútján az át­menő forgalom. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom