Heves Megyei Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

2001. AUGUSZTUS 1., SZERDA Ára: 56 Ft. Előfizetve: 39,50 Ft XII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM Ügyeletes újságíró: Barta Katalin • Tel.: (36) 513-622, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 MAI SZÁMUNKBÓL HATVAN ÉS LŐRINCI KÖRZETE NYUGDÍJASHÁZ Hetvenkétmillió forintot nyertek a Széchenyi-tervre beadott pá­lyázattal a káliak. így hamaro­san elindulhatnak a bentlakásos nyugdíjasház építésének mun­kálatai. A beruházás teljes költ­sége eléri majd a 90 millió forin­tot. A húsz férőhelyre máris hu­szonegyen jelentkeztek. (4. oldal) PETŐFI-KUTATÁS Immár 12 éve tart a Megamorv Petőfi Bizottság Egyesületének kutatása, amely azt hivatott ki­deríteni, vajon a barguzini sír­ban költőnk nyugszik-e vagy sem. Morvái Ferenc új fejlemé­nyekről számolt be. Ezek sze­rint egy DNS-laboratóriumban elvégezték a szükséges vizsgála­tokat, amelyek egyértelműen bi­zonyították, hogy a csontváz egy férfié. A mecénás azt ígéri, ha a Magyar Tudományos Aka­démia nem lép, akkor a kutatók a polgári engedetlenség eszkö­zével élnek. (5. oldal) VÉSZHELYZET A véradók számának megcsap­panása nyáron mindig komoly gondokat okoz. így van ez Hat­vanban is, ahol utóbb már a kép­viselő-testület foglalkozott azzal, hogyan lehetne eredményesen emelni az önkéntesen véradásra jelentkezők számát. Abban egyetértettek, inkább kell a mé­diák segítségére támaszkodni, mint arra, hogy pénzért tegyék tű alá vénájukat a donorok. (5. oldal) ÁLDOZATVÉDELEM Másfél éve alakult meg Hatvan­ban az áldozatvédelmi iroda, amely a bűncselekmények nyo­mán kiszolgáltatottá vált család­tagokat, hozzátartozókat védi. Eddig ötvenen fordultak taná­csért a szolgálathoz és huszon­négy esetben történt konkrét intézkedés. (7. oldal) / ! KJ Z/1.KJKJ^}^J Európa közös múltja a barokk Eger Egész napos konferenciával folytatódott tegnap a városháza dísztermében A barokk Eger és az európai kultúrturizmus elne­vezésű konferencia, ahol az előadók a XVIII. század építé­szeti, művelődéstörténeti emlé­keinek egri és hazai vonatkozá­sait vázolták. A programok levezető elnö­ke, Havass Miklós, a Műszaki Tudományos Egyesületek Szö­vetségének (MTESZ) alelnöke bevezető beszédében utalt arra, hogy egy országot, egy népet nem az tesz naggyá, ha építke­zik, hanem az, ha terein, utcái­ban megtalálhatók a múlt érté­kei. Európa népei napjainkban lázasan keresik azokat a kap­csolódási pontokat, amelyek egységgé tehetnék a különböző nyelveket beszélő országok népe­it. Ilyen kapcsolódási pont a ke­reszténység, s ennek egyik jelen­tős művészettörténeti korszaka, a barokk. (Folytatás a 4. oldalon) Magyarországon leginkább Eger belvárosa viseli magán a barokk stílusjegyeit Két kamara: kampányfogás? A parlamenti pártok megyei politikusai közül egyesek kampányfogásnak, mások a széles társadalmi rétegek be­vonását segítő ötletnek tartják Medgyessy Péter szocialista kormányfőjelölt elképzelését, hogy az országban működjön kétkamarás törvényhozás. Heves megye A Fidesz-MPP egri elnöke, Deé András szerint szimpla PR-fogás a miniszterelnök-jelölt felvetése. A Fidesz 1990 óta többször is ja­vasolta a parlamenti képviselők létszámának csökkentését. Egy körülbelül 200-220 tagú Ország- gyűlés olcsóbban és hatékonyab­ban dolgozhatna. A párt kezde­ményezései azonban mindig el­buktak az alkotmány-előkészítő bizottság előtt. Ezt a kérdést meg lehet újra vizsgálni, de nem most, amikor közelegnek a választások. Sós Tamás, az MSZP megyei el­nöke úgy véli: a két házzal műkö­dő törvényhozás a demokrácia klasszikus modellje. v (Folytatás az 5. oldalon) Nyugdíjak komoly veszélyben Több ezer olyan aktív korú munkavállaló van a megyében is, aki nem szerepel a nyugdíjbiz­tosítási igazgatóság nyilvántartásában. Ők ez­zel azt kockáztatják, hogy elvesztik nyugdíj- jogosultságukat. Heves megye A becslések szerint itthon több százezren nem szerepelnek járulékfizetőkként a nyilvántartások­ban, vagyis ennyien nem kapnak majd nyugdí­jat, ha életbe lépnek a nyugdíjrendszerrel kap­csolatos változások. A Nyugdíjfolyósító Intézet igazgatója, Mészáros József megítélése szerint számuk országosan elérheti a 6-800 ezer főt. A Heves Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyugdíj-megállapítási főosztályának vezetőjétől megtudtuk, az 1990-es évek derekától érvényben van az a rendszer, amely adatszolgáltatásra köte­lezi a munkáltatókat. Ám a hatékonysága alig 70 százalékos, vagyis a munkaadók közel harmada nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségé­nek. Bodolainé Szabó Magdolna elmondta: a munkavállalók számára alapvető kérdés, hogy az adatbázisból kiderüljön, be vannak-e jelentve, s foglalkoztatójuk fizeti-e utánuk a járadékot, ugyanis a szolgálati időn alapuló nyugdíj-megál­lapításkor minden év sokat számíthat. A szakember a megyében is többezresre teszi a nyilvántartásban nem szereplő aktív korúak lét­számát. Ez komoly fejtörést okozhat majd. A köz­ponti számítógépes nyilvántartás kialakítása és az adatok gépi feldolgozása befejezéshez közeledik. (Folytatás az 5. oldalon) Égő fáklyaként futott Kömlő Súlyos bűncselekmény miatt in­dított nyomozást szombat haj­nalban a Hevesi Rendőrkapitány­ság forrónyomos csoportja. Ál­lampolgári bejelentés szerint Kömlőn egy helyi roma fiatalra is­meretlenek támadtak az utcán, súlyosan bántalmazták, majd benzinnel leöntötték és meggyúj­tották. A 20 éves T. Zs.-t a men­tők harmadfokú, életveszélyes égési sérülésekkel szállították kórházba, ahol az orvosok azt a tájékoztatást adták, hogy kicsi az esélye a fiatalember felépülésé­nek. A helyszínen a nyomozók hamar megállapították, hogy a fa­luban más, furcsa események is történtek. A helyi tűzoltószertárt ismeretlen tettesek feltörték, majd felgyújtották. Hamarosan a rendőrök látó­szögébe került a 26 éves T. Zs. helyi lakos, aki azt is elmondta, mi történt azon az éjszakán. A vizsgálat megdöbbentő tényeket tárt fel. A férfi házat épített, de mivel a belső szerelvények még hiányoztak, ezért úgy döntött, hogy lopott „építőanyagok beszer­zésével” pótolja azokat. Ám a jár­művében nem volt benzin, ezért előbb azt is lopnia kellett. (Folytatás a 4. oldalon) Bontásra ítélt kapuk Kál: rendszámfelismerő próbahely Az M3 ellenőrző - volt fizető - kapuinak sorsa megpecséte­lődött. Elbontják valameny- nyit, így döntött a kormány. A hatvaniaknak is jó hír: lesz átmeneti megoldás a várost elkerülő forgalomra. Heves megye Az állami autópályák működésé­vel összefüggésben a kormány jú­lius 20-án hozott határozata ki­mondja: szükség van a matricás útdíj fizetési rendszer ellenőrzésé­nek módosítására, ami együtt kell járjon az ellenőrző kapuk meg­szüntetésével. A régiónkat átszelő M3-as sztrádán - ahogy hiteles for­rásból megtudtuk - Budapesttől Füzesabonyig 56 darab elbontásra ítélt kapu van, ebből 18 a felhajtó és 38 a lehajtó forgalmi sávokban. A kormányszándék egy helyütt a feladat végső határidejeként 2001. december 31-ét jelöli ki. Vagyis kar­nyújtásnyira lenne a kapuk lebon­tása? Erről a kérdésről Bakonyi Ist­ván (Nemzeti Autópálya Rt.) ár­nyaltabb véleményt formál:- Én a kormányhatározat to­vábbi pontjai közül a 3-as szá­mút is tanulmányozásra érde­mesnek tartom. Ez ugyanis ki­mondja: „az M3-as autópályán, valamint az Ml autópálya Győr és Hegyeshalom közötti szaka­szán az elektronikus felügyeleti és ellenőrzési rendszert az autó­pálya-kapuk lebontásával egy­idejűleg kell bevezetni...”. (Folytatás a 4. oldalon) A kormány szándéka: december 31-ig legyen meg a kapumentesítés az M3-ason is FOTÓ: PERL MÁRTON Szélesre tárjuk a világot MEGYEI HEVESg HÍRLAP Munkanapokon 8-15 óráig ingyenesen hívható telefonszámunk: 06-80-513-646 Mi a közös egy DOMINO csomagos Siemens C25/SL mobiltelefon és a Heves Megyei Hírlap között? Például az, hogy mindkettő szélesebbre tálja a világot. Ha rendelkezik augusztusra érvényes egyéni Hírlap-előfizetéssel, máris Öné lehet a 20 készülék egyike. Sorsolás augusztus 14-én. További információért hívja a Heves Megyei Hírlapot a 06-80-513-646-os ingyenes telefonszámon! WESTEL MOBIL Rt. egri üzlete Eget; Bajcsy-Zs. u. 3. 30/900-9018

Next

/
Oldalképek
Tartalom