Heves Megyei Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-26 / 48. szám

m 2001. Február 26., hétfő Heves Megyei Hírlap - 11. oldal S P O R T TÜKÖR Öt polgármester a Helasz elnökségében Negyedszer is bizalmat kapott az elnöki tisztségre - most öt esztendőre - dr. Vass Géza Labdarúgás Rangos személyiségek jelenlétében tartotta tisztújító közgyű­lését szombaton Egerben a Heves Megyei Labdarúgó Szövet­ség. A megyeháza nagytermében rendezett fórumon részt vett dr. Bozóky Imre az MLSZ elnöke, Puhl Sándor az MLSZ alel- nöke, továbbá dr. Lévay Tibor az Amatőr Alszövetség elnöke, valamint Deésy György főtitkár. Szőkébb hazánk közigazgatá­sa képviseletében megjelent a tanácskozáson Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke is. A rendező szerv nevében Pál László, a leköszönő elnökség tagja üdvözölte a megjelenteket, köztük a klubok küldötteit, és a további meghívott vendégeket. mondta, hogy az új elnökség meg­bízása öt évre szól majd, és a Helasz a jövőben társadalmi szer­vezetként működik. A társelnök fo­galom megszűnt. Csakúgy, mint az ellenőrző bizottság, helyette ' alel- nök, illetve ellenőrző testület vá­lasztandó. Az elnökségi tagoknak klubokhoz kell kapcsolódni, vagyis azok delegálják a vezető testületet. A hetek óta működő jelölőbizott­ság munkájáról Szabó Gyula adott jelentést. Felméréseik szerint a kül­döttek a Helasz tiszteletbeli elnöké­nek Puhl Sándort javasolták. Továb­bi javaslatok, elnök: dr. Vass Géza (Besenyőtelek), alelnöki Pál László (Pétervására), elnökségi tagok még: Erdélyi István (Verpeléti, Oldal Alfréd (Zagyvaszántó), dr. Ördög István (Gyöngyös), Rozovits János (Nagyréde), Szén József (Kisköre), Torna István (Vámosgyörk), Varga Zsigmond (Felsőtárkány). Az ellenőrző testület elnökének javasolták Barta Lászlót, tagjai­nak: Mikó Bélát és Prokaj Bélát. Az MLSZ közgyűlésére küldött­ként javasolták: dr. Vass Gézát és Puhl Sándort. Az amatőr alszövet­Elsőként azokra emlékeztek néma tiszteletadással, akik - Pusztai Lász­ló, dr. Csicsai József, Patócs János és Csomós Béla - az elmúlt választási ciklusban hunytak el, s voltak tiszt­ségviselői megyénk labdarúgásá­nak. Dr. Vass Géza, a tanácskozás le­vezető elnöke a szokásos formasá­gokat, valamint a tervezett napiren­det szavaztatta meg a küldöttekkel, akik meglepően jó arányban - a 44- ből 43-an - vettek részt a munká­ban. Az elnökség 2000. évi tevé­kenységéről szóló írásos beszámo­lóhoz mindössze annyit fűzött az eddigi elnök, hogy kifejezte sajnál­kozását Tamaméra csapatával a megyei /. osztályból való visszalé­pése okán. Barta László, az ellenőr­ző bizottság vezetője sem rabolta az időt szóbeli kiegészítésével, így gyorsan pörgött az esemény. Hoz­zászólás nem lévén a beszámolókat gyorsan elfogadták, majd jutalma­zásokra került sor. Heves megye labdarúgásáért végzett eredményes munkájáért kapott emlékplakettet Bóta Zoltán (számos tisztséget töltött be évtize­deken át folyamatosan), Csathó Emil, dr. Jakab Zsolt, Oldal Alfréd, dr. Ördög István, Pál László, Varga István (korábbi elnökségi tagok), valamint Miskolczi László, Szent­marjai Tibor, a Helasz tiszteletbeli tagjai, és Sárosi Károly, a megyei közgyűlés ifjúsági és sportbizottsá­gának elnöke. Helasz-emblémával díszített sajátos kivitelű falióra tárgyjutalomban részesült Puhl Sándor, Várkonyi Ferenc, Csehné Szabó Éva, Barta László, dr. Tóth László, dr. Cseh László, Zsidói Jó­zsef, Fodor Pál, Fesztbaum Béla és dr. Vass Géza. Az alapszabály módosítása kap­csán Várkonyi Ferenc főtitkár el­Dr. Bozóky Imre szerint még mindig káosz van a profi és amatőr szféra között vasolt tisztségekre. Dr. Lévay Tibor felvetésére javaslat született arra is, hogy dr. Vass Géza az amatőr alszövetség közgyűlésén is legyen küldött. Ezt ugyancsak elfogadták a jelenlévők. A tanácskozás alatt megtartotta alakuló ülését az új el­Erőn felül A tanácskozás során esetenként átvenni kényszerült a leve­zető elnöki szerepet Puhl Sándor, aki bizonyos kérdésekben egyúttal kifejtette véleményét is. Kritikus hangon fogalmazott amikor így szólt: - Még mindig nem tisztázott, hogy ki a profi és ki az amatőr. Utóbbiaknál változatlanul zsebbe vándorolnak a pénzek. A megtisztulás feltétele az igazság feltárása, ne szórjuk a homokot egymás szemébe. A játékosok rabolják az egyesületeket, a vezetők pedig erőn felül vállalnak. Ennek nincs értelme, ez az út sehová sem vezet. Amíg előbbi gya­korlat él, addig fölösleges minden panasz és sajnálkozás. ség közgyűlési küldötteinek: Síké Andrást (Tamalelesz), Szabó Gyu­lát (Gyöngyöshalász) és Varga Ist­vánt (Sarud) javasolták. A küldöt­tek nyílt szavazással fenti szemé­lyeket mind megválasztották a ja­nökség és a következők szerint ha­tározott. Megbízta főtitkárnak to­vábbra is Várkonyi Ferencet. A fel- lebbviteli bizottság elnöke maradt dr. Tóth László, a fegyelmi bizottsá­got is változatlanul dr. Cseh László vezeti. Az utánpótlás-bizottság élé­re Bárdos János, az edzőbizottság élére pedig Lovász Tamás került. A játékvezetői bizottság új vezetője Birincsik József lett. Az elnökség eltörölte az őszről tavaszra áthúzódó sárga és piros la­pokat. A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ-hez az NB IH-as Mátm-csoport működ­tetése céljából, ennek a tervek sze­rint lehet központja Gyöngyös vagy Eger. Az elnökség március 30-án tartja a következő ülését. A Helasz közgyűlésén felszólalt dr. Bozóky Imre is. Az MLSZ elnö­ke gratulált a kitűnő részvételi arányhoz, s megköszönte azok munkáját, akik a magyar labdarú­gásért különböző szinteken fára­doznak. A továbbiakban visszate­kintett a jelenlegi elnökség egy­éves tevékenységére, melyben el­sődleges célként a nyugodt alkotó légkör kialakítását határozták meg. - Az új struktúra kialakítása elvileg megtörtént, ám a profi és amatőr szféra még nem különült el teljesen a gyakorlatban, noha a szabályzók erre ösztönöznek. Rendkívül fontos, hogy a labdarú­gó szakma tudjon lépni. Szakmai központ kialakítása várható rövi­desen, ami segítője lesz a gyakor­lati munkában mind az utánpót­lás-nevelésnek, mind a játékveze­tő-képzésnek, de a marketing szakemberek képzésének is. Az új sporttörvény, valamint az európai elvárások számos olyan feladatra kényszerítenek bennünket, ame­lyek nem mindig népszerűek, ilyen például az átigazolás kérdése - mondta egyebek között dr. Bozóky, majd kérdésekre vála­szolva így szólt:- A feszített ütemű átalakítás­ban bizonyára becsúszott hiba, amiért elnézést kérek. Sajnálatos, hogy minden igyekezet ellenére bi­zonyos káosz változatlanul uralko­dik a bajnokságokban, mert pél­dául a megyei II. osztályban 80 ezerért is játszik futballista. Nehéz FOTÓ: PILISY ELEMÉR rendet tenni, hozzá kérem az önök segítségét is. Az MLSZ elnöke a centenárium alkalmából megje­lent könyv egy példányát adomá­nyozta Sós Tamásnak, egyben kérte, hogy támogassa a labdarú­gást. A megyei közgyűlés elnöke megköszönte a figyelmességet, majd méltányolta a klubvezetők munkáját, s kifejezte érte elisme­rését. Büszkén jegyezte meg, hogy Magyarországon az önkormány­zatok nyújtják a legtöbb segítséget a sportnak, de nem feledkezett meg a megye elsőszámú vezetője a vállalkozókról sem. A vitában hozzászóltak még kérdéseikkel és javaslataikkal: Sike András, dr. Ördög István, Szabó Gyula, Örsi János, Fónad István és Bencze László. Utóbbi reális képet festve helyzetükről, indokolta Tamaméra csapata vis­szalépésének okait. A közgyűlés után rövid évadny­itó értekezletet is tartott a Helasz. most élj a lehetőséggel, hogy a gyereknek is legyen lakása Gyors, egyösszegű hitel azoknak, akik rendelkeznek fedezetként felajánlható, tehermentes és for­galomképes ingatlannal. Minden más kölcsönnel szemben felülmúl­hatatlan előnye, hogy 5 éves futamidőn belül a bank eltekint a jövedelmi helyzet vizsgálatától. A hitel az ingatlan piaci értékének akár 45%-áig igényelhető. Ajánljuk • a már meglévő lakás felújítására, korszerűsítésére, bővítésére; • második ingatlan - például nyaraló - vásárlására; • s végül, de nem utolsó sorban szülőknek, hogy segíthessék a gyerekek otthonteremtését. Információ: 06 40 44 22 00 www.postabank.hu Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Egerben alább közölt időpont­ban, és utcákban kisfeszültségű hálózat szerelési munkái miatt ÁRAMSZÜNET >o< ÉMÁSZ Rt. (30951) 2001. március 1-ién 8.00 órától 12.00 óráig Kertész út 95-től 143-ig és 90-től 120-ig 2001. március 1-ién 11.00 órától 15.00 áráig Kertész út 145-től 183-ig és 130/A-tól 172/B-ig Az áramszünettel járó kellemetlenségek miatt kérjük fogyasztóink megértését. ÉMÁSZ RT. EGRI KIRENDELTSÉGE HEVES“*1 HÍRLAP az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Felelős kiadó: KISS SÁNDOR, az AS-M Kft. Heves megyei irodavezetője. Felelős szerkesztő: STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN. Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség: Eger, Barkóczy u. 7. sz. 3301 (Pf.23.). Telefonközpont: 36/513-600, szerkesztőségi telefax: 36/513-605 Hirdetési telefon: 36/513-628, telefax: 36/513-630 E-Mail cím: hmhirlap@axels.hu Az előfizetők részére terjeszti ügynökségei révén az AS-M Kft. Heves Megyei Irodája. Árusításban terjeszti az ÉSZAKHÍR RT. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. Telefon: 06-46/329-300. Előfizethető közvetlenül a Heves Megyei Hírlap kiadójánál 3300 Eger, Barkóczy u. 7. (Telefon: 36/513-600, fax: 36/513-605), a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 6., tel/fax: 37/311-697, tel: 37/301-564), a hatvani (3000 Hatvan, Kossuth tér 23., tel/fax: 37/341-051) fiókszerkesztőségben és a Hírlap ügynökségeinél, postautalványon és átutalással a következő pénzforgalmi jelzőszámra: K&H 10403507-35017327-00000000, valamint megrendelhető a kiadónál. Előfizetési díj egy hónapra 895 Ft, negyedévre 2685 Ft, fél évre 5370 Ft, egy évre 10740 Ft. Az árus példányok ára: 49 Ft. Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökségekhez munkanapon 8 órától 16 óráig távbeszélőn és a Heves Megyei Hírlap kiadójához a 36/513-646 távbeszélőszámon 8-16 óra között kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. Előállítja az Egri Nyomda Kft. Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Felelős vezető: Kopka László HU ISSN 0865-9109 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk rendszerrel készült figyelmüket. Az újság a • • •panda A A ytATESZ tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom