Heves Megyei Hírlap, 2001. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-01 / 27. szám

/ HEVES T HÍRLAP 2001. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK ________________ÁRA: 49 Ft ELŐFIZETVE: 35,50 Ft_______________________________________________________XII. ÉVFOLYAM 27, SZÁM M AI SZÁMUNKBÓL TESTÜLETI ÜLÉS Felszámolás során színesfém­kereskedők kezére juthat a he­vesi Dinnyehozó lány szobra, amely érdekes módon a csődbe ment Rákóczi Hitelszövetkezet alaptőkéjét képezte. Az alkotás megmentéséért a tegnapi testü­leti ülésen síkraszállt a város polgármestere. (2. oldal) VÉDETT SZÉPSÉGEK Noszvajon az országosan vé­dett műemlékeken túl több épületet, növényt, forrást és táj­képet is megóvásra ítélt az ön- kormányzati képviselő-testület, s határozatukat rendeletben rögzítették. Tették mindezt azért, hogy az itt élőknek és az idelátogatóknak is kívánatos maradhasson a falu. (2. oldal) A vámosgyörki idősek otthonában négy csapat verbuválódott a gondozottakból, akik - a közelgő farsangi rendezvényük előz­ményeként - hangulatos vetélkedőt tartottak tegnap. A résztvevők érdekes ügyességi és tartalmas szellemi feladatokat oldot- tak meg, hogy elnyerjék a fódíjat, a négyemeletes tortát. (Cikkünk a 2. oldalon) _______fotó: suha péter M INIMÁLBÉR HARC „Mondhatnánk: munka és mun­ka között nincs különbség, ha azt tisztességesen végzik, de tudjuk, hogy ez nem igaz. Egy pénzügyekkel, bizonylatokkal bíbelődő alkalmazott vállát - akinek naprakészen kell eliga­zodnia az állandóan változó jog­szabályok között - jóval na­gyobb felelősség terheli, mint egy takarítónőét. Ezt a feloldha­tatlan feszültséget a februári fi­zetések átvételekor megyénk legtöbb intézményében érzékel­ni fogják.” (3. oldal) ŐRANGYALOK Mundér helyett civil munkaruha A honvédség haderőreformja létszámcsök­kentéssel jár. A seregből távozók elhelyez­kedésének megkönnyítésére Munkába He­lyezést Elősegítő Bizottságok alakulhatnak. A Heves Megyei Munkaügyi Központ is kulcsszerepet vállal a feladatból. Eger Tegnap a megyeházán dr. Asztalos Miklós, a megyei munkaügyi központ igazgatóhelyettese köszöntötte a résztvevőket, akik - a Munkaerőpiaci Alap irányító testületének hatá­rozata alapján - megalakították a Heves Megyei Koordinációs Bizottságot. Tizenhét intézmény, honvédségi és társ fegyveres szervezet képVise: lői találkoztak azért, hogy minél hatékonyabban járuljanak hozzá a leépített katonák civil elhe­lyezkedéséhez.- Ennek irányító kereteként jött létre a koordi­nációs bizottság, de természetesen szükségessé teszi több megyei és helyi szervezet szoros együtt­működését - hangsúlyozta az igazgatóhelyettes. Az eredményesség záloga a munkaügyi köz­pont munkaerőpiaci szolgáltatásainak, illetve az aktív foglalkoztatási támogatási rendszerének alkalmazása lehet. Elsősorban a képzési, az ön­foglalkoztatási, illetve a bértámogatás jöhet szó­ba. A tervezett leépítési intézkedések ugyanis a megyében telephellyel működő honvédségi szervezeteket is érintik. (Folytatás a 3. oldalon) A Gyöngyö­sön rendezett Téli-kupa te- rem-labdarú- gótornát az AC-Őrangyal csapata nyer­te, amely nemrég az ERREA-kupán is di­adalmaskodott. (11. oldal) / / u o u _> y j.uuizi Elfogadhatatlan gyárbezárás Visszavennék az elbocsátott dolgozókat csatlakozás egyik alapvető felté­tele a magyar mezőgazdaság stabilitása. A hazai agrárium kimagaslóan támogatott növé­nye az ipari paradicsom, ezért lényeges, hogy a feldolgozóüzem megmaradhasson” - olvasható a termelők által megfogalmazott, és a tulajdonos Magyar Fejlesz­tési Bankhoz (MFB) eljuttatott nyilatkozatban. (Folytatás a 3. oldalon) Nyereségvágyból ölt, tizenöt év fegyházat kapott Heves megye Nyereségvágyból elkövetett em­berölés büntette miatt 15 év fegy­házban letöltendő szabadság- vesztéssel sújtotta az első fokon eljáró Heves Megyei Bíróság a 48 éves B. Jánost. A szerdán kihir­detett ítélet szerint a másodrendű vádlott, E. Tibor fegyveres rablás bűntettében bűnös, mint bűnse­géd, ezért őt 6 év fegyházra ítélte a büntetőtanács. Mellékbüntetés­ként mindkettőjüket eltiltotta a bíróság a közügyek gyakorlásától is, B.-t a lehetséges törvényi ma­ximumra, 10 esztendőre. A vád­lottaknak meg kell téríteniük a felmerült bűnügyi költségeket is: B. Jánosnak 245 ezer 761 forin­tot, míg E. Tibornak 146 ezer 911 forintot. Az „év büntetőperének” is te­kinthető ügyben az elkövetés időpontja és a bűncselekmény felderítése között csaknem hat esztendő telt el. (Folytatás a 7. oldalon) Nem készülnek paktumra Gyöngyös-Ritka pillanat, amikor egyetértek az MSZP elnökével, ám most ez a helyzet, legalábbis Demszky Gá­bor országértékelése kapcsán - je­lentette ki Kövér László, a Fidesz-Magyar Polgári Párt elnö­ke, aki a Mátraalji esték címmel tartott előadást és fórumot a vá­rosban. A politikus az ezt megelőző saj­tótájékoztatóján elmondta: a Fi­desz semmiféle paktumra nem ké­szül a szocialistákkaL Megjegyez­te: épp a szabaddemokraták kö­töttek furcsa, időnként a politikai erkölcs normáit is figyelmen kívül hagyó paktumokat. Utalt az MDF- fel, illetve a később az MSZP-vel kötött megállapodásokra.- Alighanem már csak Kovács László lepődik meg azon, hogy partnerként mit remélhet Demsz­ky Gábortól, lassan minden más politikus már tisztában lesz ezzel - tet­te hozzá a Fi­desz elnöke -, ugyanis azt a Magyar Szoci­alista Pártot kritizálja, sőt időnként gyalázza a szabaddemokraták el­nöke, amely az ő javára visszalép­tette jelöltjét a budapesti főpolgár­mester-választáson. Természetesen szóba kerültek a koalíciós partner körüli botrá­nyok is, ezekről szólva Kövér László úgy vélekedett: a kisgazda- párt problémája a Fidesz problé­mája is, ám a megoldást a kisgaz­dáknak kell megtalálniuk. A Fi­desz nem is tud és nem is akar be­leszólni a másik párt belügyeibe. (Folytatás a 2. oldalon) A tagság még elszántabb Heves megye- Az elmúlt tíz évben rendkívül sok támadást kapott Tárgyán úr, de eddig még senki nem kért elné­zést az igaztalan vádak miatt. A kazetta-üggyel kapcsolatban dr. Torgyán Attila és dr. Torgyán Jó­zsef megadta a választ, s várható­an jogi útra terelik az ügyet - jelen­tette ki a Hírlap kérdésére dr. Ör­dög István, a Független Kisgazda- párt (FKGP) Heves megyei elnöke. (Mint ismeretes, a minap a kisgaz­dapárt országos elnöke, dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fiát azzal vádolta meg az egyik orszá­gos napilapban egy egyelőre név­telenséget kérő, magát tíz éve az FKGP tagjának valló illető, hogy egy állami támogatásra pályázó agrárcégtől - az Agrárinnovációs Kht.-n keresztül - hárommillió fo­rintnyi kenőpénzt fogadott el. Az ezzel kapcsolatos beszélgetést ez a bizonyos személy kazettára vet­te, amelyet az említett napüap szó szerint közzé is tett.) (Folytatás a 7. oldalon) A Széchenyi-terv lehetőségei Ezúttal „összecsengett az akarat” A települési önkormányzat­ok, valamint a kereskedel­mi és iparkamarai tagok mellett minden érdeklődőt várnak a szervezők arra a szakmai konferenciára, amelyen a Széchenyi-terv- ről lesz szó. A rendezvény célja, hogy minél többen át­fogó képet kaphassanak a tervben rejlő pályázati le­hetőségekről. Heves megye Mint az Halász Károly és dr. Ja­kab István, a megyei közgyűlés alelnökei, valamint Fülöp Gá­bor, a Heves Megyei Kereskedel­mi és Iparkamara főtitkára teg­napi közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a február 6-án, dél­előtt fél 10-kor az egri Gárdonyi Géza Színházban sorra kerülő konferencián A Széchenyi-terv hatása hazánk gazdaságára címmel Glattfelder Béla, a Gaz­dasági Minisztérium államtitká­ra tart előadást. Ezt követően Halász Károly beszél majd az ezzel kapcsolatos megyei lehe­tőségekről, a továbbiakban pe­dig - három szekcióban - a kis- és középvállalkozásokat segítő programról, a versenyképes be­ruházásokról és az Európai Re­gionális Központok támogatá­sáról, valamint a turizmusfej­lesztés lehetőségeiről adnak tá­jékoztatást a minisztérium szakemberei. Mint a sajtótájékoztatón el­hangzott, a fokozott érdeklődés­re jellemző, hogy az elmúlt két hétben már mintegy 120 ezren látogatták meg a Széchenyi-terv honlapját. (Folytatás a 3. oldalon) Immár valóban Hatvan büszkesége lehet a város főterén álló Grassalkovich-kastely, amelynek külső felújítását a közelmúltban fejezték be a szakemberek. A település vezetése szeretné, ha további anyagiak előteremtése révén - kedvező esetben már az idén - folytatódhatna a műemlék rekonstrukciója._________________________________________________fotó: t. o. Hó a Blikkben Bánkút Huszonhét centiméter hó hullott kedd reggeltől szerda délig a ked­velt síparadicsomban, ahol a szo­kásosnál két és fél hónappal ké­sőbb megkezdődhetett a sísze­zon. A jelentős mennyiségű ha­vat a Bánkút Síklub az Ausztriá­ból vásárolt tömörítőgépekkel le­taposta, és tegnap délelőtt bein­dította a sílifteket. Mint Pázmándi Tibor, a síklub gond­noka elmondta: megkezdődött a felkészülés a hétvégi sízők foga­dására, amikor a hét sílift közül annyit állítanak munkába, amennyire szükség lesz, s ami­kor villanyfényes kivilágítás mel­lett este 8 óráig működnek majd a felvonók. Az illetékes közútke­zelő kht. hóekéi, illetve szórógé­pei állandó ügyeletet tartanak a hegyi részeken, így jól járhatók a síparadicsomhoz vezető utak. Hatvan A konzervgyárba szállító terme­lők képviselői az üzemben tar­tott tanácskozásukon elfogad­hatatlannak tartották az Arany- fácán bezárását. „Számunkra el­fogadhatatlan, hogy a legfőbb nyersanyag-felvásárló partne­rünk bezárásra kerüljön, és ez­zel piaci lehetőségeink a mini­málisra csökkenjenek. Követel­jük a gyár további működését azért is, mert az európai uniós Az Aranyfácán üzemi tanácsának tagjai és a beszállító ter­melők úgy látják, hogy elhamarkodott a bezárásról hozott tulajdonosi döntés, miután a vásárlók egyike vállalná a gyár további működtetését, s visszavenné a dolgozókat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom