Heves Megyei Hírlap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-03 / 129. szám

2000. Június 3., szombat HÍRLAP MAGAZIN Heves Megyei Hírlap - 7. oldal Hajoljunk közelebb egymáshoz A rádiós és az a sokat emlegetett vásárfialekvár Ez a könyv, amelyikkel most befészkelem magam a fotel mélyébe, annyira új, hogy lapjai ragaszkodó testvérként simulnak még egymáshoz, s amint ta­lálomra felütöm valahol a közepe táján, a szétnyíló oldalak apró rezzenése az orromba tereli a nyomdagépeken surrogó papír és a betűket formáló fes­ték sajátos, korcs illatát. És most: Hajoljunk közelebb egymáshoz - ajánlja az elsőkötetes szerző, Hubai Gruber Miklós.- Mint a szü­leié, ugye? Hi­szen a kötet élén az áll, hogy „Szüleim emlékére...” A rám szege- ződő mélybar­na szemek reb- benése árulko­dik, érzékeny ponthoz- ér­tünk.- Itt hagytak már bennünket mind a ketten... Rég, nagyon Hubai Gruber Miklós dedikál rég volt az, amikor a falusi bál hevében össze- - A tanyán, falun élő embereknek találkoztak, majd egybekötötték nagy lelkűk van, s ebből fakadóan az életüket. Tizenegy gyermekük- tisztón és egyszerűen fejezik ki ma­bői nyolcat nevelhettek fel, köztük gukat. A Nagykunságnak azon a ré- engem, a hetedikként születettet, szén, ahol születtem és felcsepered- Apám cipészként, majd gumijaví- tem, sajátos tájszólás honos. De itt, tóként próbált eltartani bennün- Szilvásváradon is rátaláltam egy kar- ket, mellette anyám fogta egybe a cagi emberre, a háromlábú kisbojtár, családot. Arra emlékszem, hogy a meglőtt kutya gazdájára, aki lenyű- nagyon szegények voltunk, sok gözött a beszédével, gonddal neveltek bennünket, en- - Lelke mélyén őrizget még egy nek ellenére anyám sűrűn dalra nyelvet, miután a zólyomi Erdészeti fakadt, apám a csiszológép mellett Egyetem tíz szemesztere után Szlo- dudorászott. Nekik köszönhetem, vákiában szerzett erdőmémöki dip- hogy jó hallással áldott meg a lomát. sors, akkori környezetemnek pe- - Sokat jelent nekem az a nyelv, dig, hogy meglássam mindazt, már csak azért is, mert ennek isme- ami szép, ami jó és énékes gondo- rete révén kerültem külsős bemon- latokat hordoz. dónak a miskolci rádióhoz, ahol ak­- Onnan gyökereznek azok a koriban a szlovák nemzetiségi mű­szép zengésű, ízes szavak, kifejezé- sor készült. Egyetemi éveim alatt is- sek is, amelyek fel-felbukkannak merkedtem meg Karol Gulissal, tőle ezekben az írásokban? származik könyvem mottója. Csak FOTÓ: PILISY ELEMÉR egy mondat ebből: „Ott, valahol az Ismeretlenben egy inga méri az időt, és állandóan jár és jár.” Ez az ismeretlen izgat engem is, a lengő inga mérte idő, amelyben sorsok, sorsfordulók kötik össze egymással az embereket. Csak össze kellene hajolnunk, s naponta legalább két- percnyi örömet kellene szereznünk egymásnak.- Olyan apróságra gondol példá­ul mint a vásárfialekvár? Az eddigi ráncok eltűnnek a homlokáról, mosolyogva idézi a kis elbeszélés történetét.- Bárhová is vetett a sors, erdész­ként vagy rádióriporterként, a szál­lodában mindig eltettem és hazavit­tem gyermekeimnek az apró kis műanyag dobozba csomagolt gyü­mölcslekvárt. Amint írom is, hiába állt a kamrában a befőttesüvegek sora, ennél kedvesebb ajándék nem létezett. Ahogy néztem a gyerekek örömét, eszembe jutott, hogy mi csak néha-néha kaptunk egy-egy kiflit vásárfia gyanánt. Nálunk ez vásárfialekvár lett, s amikor a lá­nyom kollégiumba került, s először hazajött, ő is hozott egyet az öccsé- nek... A sokszínvirág csokrába tartozik ez a történet, akárcsak valamennyi, amely mind-mind megesett valaíti- vel. No, nézd csak! Hová el nem ba­rangolok, amint olvasom őket. A nagy család asztalához például, ahol - az első sorok után úgy érzem - engem is befogadnak, mert ahol tizenegy szájnak jut, ott a tizenket­tedik sem marad éhen. De odalopa­kodhatok a hajnalban felizzított pa- razsú sparhelt mellé, ahol a szere­tett anya süti a szalagos fánkot, hogy a messzi városból hazajött szeretteit a friss kelésű tészta illata ébressze... Az ugyancsak rádiós Kondor Ka­talin - Pintér Dezsővel és Rapcsányi Lászlóval együtt - a születendő kö­tet első olvasói közé tartozott, s így vélekedett róla: „Köszönöm Nemes István juhászembed, az ő háromlá­búpásztorkutyájával. Jó tudni, van­nak fiatal pásztorok is. Ez a Nemes alig negyven, és olyan, mintjuhász- ősei: emberszámba veszi az állatot. Aztán köszönöm a hatéves Barba­rát, aki öccsének költ meséket, mert Anyát, aki meghalt, helyettesíteni kell. Köszönöm Húsvét Gyulát is, aki 47 évesen talált rá az igazira, s ezt az igazit, annak titkával - szé­gyenével -, terhével is képes volt sze­retni. És köszönnék még sok-sok igazi noveUahőst, de 54-szer nincs hely leírni, hogy köszönöm. ” Egy sor - s ez már tőlem - azért még ide fér: köszönöm a vásárfia- könyvet... SZILVÁS ISTVÁN A lakodalmas csak játék, de a tánc igazi A kétszázszor férjhez adott szépséges menyasszony Egy magára valamit is adó meny­asszonynak késnie illik. Egyelőre nincs is sehol, de ez még a kiseb­bik baj. Amiért várnunk kell, az a vendégsereg. A lakodalmat ugyan este 6 órára hirdették Mikófalván, de az autóbusz még fél 7-kor sincs sehol. Márpedig itt nem ar­ról van szó, hogy Kovács Dóra és Kelemen Péter elrebeghesse az igent, s egymáséi lehessenek, míg a sír el nem választja őket. Ezek a fiatalok a szívük mélyén nem is kívánják ezt, mi több, Péternek - akinek, mint rebesgetik, komoly választottja van - „annyi is len­ne”, ha Dórának őszintén ígérne örök hűséget. Ezt a lakodalmat a főleg külföld­ről érkező turistáknak rendezik. Nem először és nem is utoljára. Annyiszor jelenítik meg a hagyo­mányokat őrző egybekelést, ahány­szor csak a közönség óhajtja. Ahányszor csak a szervezést vállaló Agria Travel elhoz ide egy buszra való „násznépet". Merthogy a jelentkezőknek ez a szerep jut, aktív részeseivé válnak az ünnepségnek. Végre valahára a távolból már hallik az autóbusz pöfögése, s mire a menyasszonyos ház előtt leugrál­nak a kirándulók, a népviseletbe öl­tözött táncosok lejteni kezdenek a diófa árnyékában.- Békesség a háznak! - köszön a vőfély, Radó István, árvalányhajas pörge kiskalappal a fején. Nemcsak üdvözölni jött a ház népét, hanem kérni is. Elsőként egy szép bokrétát a mellére, aztán vérszemet kapván a menyasszonyt is, a vőlegény szá­mára. Hanem a szépséges arát nem ad­ják ám ingyen, ezer jó magyar fo­rint az ára. A legények úgy keresge­tik a csizmaszárban a pénzt, mint­ha valóban fizetni akarnának, végül száz forintot adnak csak az öröm­anyának. Nem is jár ezért csak egy kis „zöld menyasszony", egy serdü- letlen bakfis, aki még babával ját­szik. Nekidurálják magukat a legé­nyek, inkább fizetnek rendesen, csak kapják meg a szépséges Dórát. A lányok, asszonyok öltöztetni kezdik a kiválasztottat, ropogósra keményített alsószoknyát adnak rá, az addig viselt egyszerű, fehér, fod­ros tetejére. Párta és fátyol kerül a fejére, úgy vezetik az álmélkodó vő­legény elébe. Amikor az nyugtázza, igen, erre a lányra gondolt, a meny­asszony könnyes búcsút vesz szüle­itől és barátnőitől. Mindezt persze táncban elbeszélve, nem is csoda, hogy a vőfély erősen zihálva bírja csak elmondani a mondókáját. Megindul a kertből az ifjú pár, a népviseletbe öltözött „rokonság” - ahogy a valóságban is idősek és fia­talok egyaránt -, és az ez alkalom­mal Romániából érkezett násznép utánuk. Az utcai meneté a zené­szek zárják, végesteien végig húz­zák a talpalávalót. A lakodalmas háznál terített asz­talok fogadják, a kapuban mindjárt kupica pálinkával és zamatos mol­nárkaláccsal kínálják a vendégeket. Míg felszolgálják az aranyló húsle­vest csigatésztával, addig sem unat­kozhat az úri közönség. A táncosok szakadatlanul ropják, olyan lendü­lettel, hogy az is beleizzad, aki csak nézi. A szereplők akkor sem vegyül­nek a vendégek közé, amikor a tál­ban megérkeznek a gusztusos töl­tött káposzták Nekik csak a szóra­koztatás az osztályrészük, s kopp a vacsorájuk. Jól néznénk már ki, ha megennék a hasznot. A négyfogásos vacsoráért és a va­lóban fergeteges, szünet nélküli többórás műsorért 40 némé márkát kell lepengetniük a résztvevőknek. Átszámítva ez hatezer forint. Nem olcsó mulatság, viszont ha úgy vesszük, hogy nem kell nászaján­dékot vinni, s aztán majd a saját gyerekünk lagzijába visszahívni őket, nem is olyan sok. A bevételen a rendkívül finom étkeket főző bélapátfalvai vendég­lős, nyilván a toborzó utazási iroda, az egri zenekar és a mikófalvi tánc- együttes osztozkodik. Gyomromban két tányér leves­sel, három gombóc töltött káposz­tával is megpezsdül a vérem, s do­bogni kezdenek a lábam, amikor a zenészek rázendítenek, hogy aszondja: - Komámasszony eresz- szen fel az ágyra, hadd tegyem a jobb kezem a farára.. Fodor József, a táncegyüttes ve­zetője megkönyörül rajtam, s fel­kér. Hasonlóképp cselekednek a többiek is, valamennyien táncba visznek egy-egy vendéget. For- gunk, pörgünk, ugrunk, ahogyan az a nagykönyvben írva vagyon, de a zenekarban nincs egy cseppnyi ir­galom sem. Fokozzák a tempót, mind gyorsabb iramot diktálva, már majd1 elröpülök, mint Törőcsik Mari a Körhintában, ez így, teli bendővel nem normális, hanem a vizesre izzadt ingű Fodor Jóska úgy tart karjaiban, hogy baj nem lehet. Még a beszélgetéshez is van ereje, arra, hogy megdicsérjen: „milyen jól táncol!” A felkérésnél is hálá- sabb vagyok neki azért, amikor tíz perc múltán a helyemre kísér. Ők még folytatják, éjszakába nyúlóan. S ha a megrendelők úgy akarják, újra és újra megtartják a már vagy kétszázszor férjhez adott Kovács Dóra lakodalmát. NÉGYESSY ZITA A lakodalmas menetet a násznépnek avanzsált turisták és a zenészek kísérik FOTÓ: GÁL GÁBOR Nagy volt az idén a zimankó, nem szívesen hoztam ki garázsából az öreg jószágot, hasa alá is verek egy csöppet, jó lenne még sötétedés előtt hazaérni - olvasom az egyik nyúlfarknyi történet első sorait, s képzeletben már ott is állok a le­eresztett kisterenyei sorompónál. Hallom, amint a téli estében meg- csikordul mögöttem a súlyos IFA fékje, aztán csend. A koszos törlő­ruha súrlódik csak a sártól mocs­kos szélvédőn, azt nyomja el a rám köszönő pilóta hangja.- Messziről-e, szakikám? Mondom neki, honnan jövök, s mire észbe ka­pok, már jócskán benne vagyunk a beszélgetésben. Aztán... lassan felhúzzák a so­rompót, szabad­dá válik az út, s nekem - mert ez már az én gondo­latom is, nemcsak a kis tárcanovella írójáé - hazáig Sü­tő András szavai járnak a fejem­ben, amit a régi­régi novemberi éjszakában mon­dott, ha emlékeznek rá: „Hajoljunk egy kicsit közelebb egymáshoz... ” Hajoljunk hát össze, és beszél­gessünk! - kértem a réges-rég is­neri egn racuos-ujsagiroi, nuoai Zruber Miklóst, a szép küllemű <ötet szerzőjét, akinek villanásnyi életképei, elgondolkodtató jegyzé­si, fordulatos történetei tucatnyi ;mberi sorsot idéztek fel bennem a fotel önkéntes fogságában töltött érák alatt.- Én a Dunántúlon voltam, rö- Adnadrágos - csalogatom elő kis­srác-koromat -, most mégis úgy éreztem, a jó öreg szembe-szom- széd, Sanyi bácsi engem nyugtat­gat a kocsordosi “ puszta haván sikló lovas szá­non, hogy ne félj, fiam, míg a Pajkos fülét lá­tod... Hangula­tos történetekké szépültek az ak­kori élmények.- Inkább igaz emberi történe­tek maradtak - mondja erre az immár fehér szá­lakkal vegyített, dús szakállú fér­fi. - Olyan meg­rajzolt arcélek, amelyek magu­kon hordozták a ma emberéből mindinkább hi­ányzó értékeket, így a becsületességet, a jóságot, a lel­kiismeretességet és az egymással va­ló törődést. Az egyszerű emberek nemes tulajdonságai ezek. IÉHE6T Hubai Gruber Miklós 1949-beú született Fegyverneken, tizenegy gyer­mek közül a hetedikként. 1963-1967: a törökszentmikló­si Bercsényi Miklós Gimnázi­um tanulója. 1967-1972: a szlovákiai Zó­lyom Erdészeti Egyetemének hallgatója, végzett erdőmér­nök. 1972-től a Hegyközben, majd a Bükkben erdész. 1980-1987: a Bükki Nemzeti Park erdészeti felügyelője. 1987-től a Magyar Rádió szlo­vák nyelvű bemondója, majd a miskolci stúdió munkatársa. 2000, könyvhét: megjelenik el­ső kötete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom