Heves Megyei Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-17 / 294. szám

1999. december 17-, péntek SporTTükör 15. oldal ÚSZÁS - Olimpiai Reménységek Versenye Tizenegy UVMK-érem Gledura Bianka új egyesületi és megyei csúcsot állított fel 400 gyorson Budapesten rendez­ték a delfin-korosz­tályú (9-10 éve­sek) úszók Olimpi­ai Reménységek Versenye döntőjét, ahol 26 egyesület­ből csak az első 8 került be az előző három ORV-íor- duló pontszámai alapján. Idén az eg­rieknél mind a lá­nyok, mind a fiúk a döntő résztvevői lehettek, a megye- székhelyiek a 7 he­lyen jutottak a finá­léba. A jelentős erő­próbát igénylő ma­ratoni versenysoro­zaton a 12 fős egri csapat kiváló ered­ményeket produ­kált. A 30 úszó­számban 1 arany-, 1 ezüst- és 9 bronz­érem került Erdélyi Krisztina és Krajnyák György edzők tanítványainak nyakába. A lányoknál kiemelkedő teljesít­ményt ért el Petrovai Panna, aki mindhárom egyéni számában (100 m gyors, 200 m gyors, 200 m vegyes) bronzérmet szerzett. Ezen túlmenően egyesületi és megyei csúcs tulajdonosa is immár, hiszen 200 m gyorson megdöntötte Fodor Ágnes mintegy két évtizedes re­kordját. A másik igen tehetséges kislány - akivel a jövőben is komolyan kell számolni - Gledura Bianka, aki 400 m gyorson állhatott fel a dobogó harmadik fokára, ugyan­csak új egyesületi és megyei csúcs­csal. Bianka saját egyéni rekordját egy éven belül 20 mp-cel javította meg. A fiúknál Petrovai Márton sze­rencsés benyúlásokkal halászta el a rendkívül erős mezőnyben az aranyérmet 50 m gyorson, az ezüstöt 100 m háton, és egy bronzérmet 50 m háton. Kovács Tamás mindhárom mellúszó számban (50 m, 100, 200) a har­madik helyen végzett. Említést érdemelnek a 4x100 m- es fiú vegyes váltó tagjai (Petrovai Márton, Kovács Tamás, Cseh Lász­ló, Vályi Bence), akik ugyancsak el­búcsúztattak egy több mint 20 éves megyei rekordot. A pontverseny végeredménye is jól alakult, hiszen a lányok a 4. he­lyen végeztek, éppen hogy le­csúszva a dobogó 3. fokáról, mig a fiúk az 5. helyen zártak. Eredmények. Lányok, 100 m gyors: 3. Petrovai Panna 1:10.98 perc, 200 m gyors: 3. Petrovai Pan­na 2:33.62 (új egyesületi és megyei csúcs), 200 m vegyes: 3. Petrovai Panna 2:55.85, 50 m mell: 4. Óno­di Ágnes 44.06 másodperc, 400 m gyors: 3. Gledura Bianka 5:28.40 (új egyesületi és megyei csúcs), 4x100 m gyorsváltó: 4. UVMK- Eger (Gledura, Majoros, Csáti, Petrovai) 5:13.70 (új egyesületi és megyei). Fiúk. 200 m mell: 3. Ko­vács Tamás 3:13.68,100 m hát: 2. Petrovai Márton 1:22.23, 100 m mell: 3. Kovács Tamás 1:32.47, 50 m gyors: 1. Petrovai Márton 33.22, 50 m mell: 3. Kovács Tamás 42.80, 50 m hát. 3. Petrovai Márton 38.50, 4x100 m vegyes váltó: 3. UVMK-Eger (Petrovai, Kovács, Cseh, Vályi) 5:37.47 (új egyesületi és megyei csúcs). Az 7999es évben ebben a kor­osztályban az egriek 8 új egyesüle­ti és megyei csúcsot állítottak fel a különböző számokban. A legered­ményesebben úszók közül Barta Nikolett, Gledura Bianka, Petrovai Panna és a váltók érdemelnek kü­lön dicséretet Alakul a program Az MLSZ elnöksége januári június között, s ez idő alatt öt ülésén hagyja jóvá a magyar láb- felkészülési mérkőzést játszik, darúgó-válogatott jövő évi pro- Az első edzőtáborra február gramját, amelyben jelenleg 20. és 23. között kerül sor. Az Lengyelország és Észak-írország első mérkőzés március 29-én elleni mérkőzés szerepel. A lesz, amikor a lengyel válogatott világbajnoki selejtezőre készülő játszik Magyarországon. Április válogatottnak a tervek szerint 26-án következik az Eszak- tíz különböző hosszúságú Írország elleni találkozó, idegen­edzőtábora lesz 2000. február és ben. A körcsarnoknak van biztosítása (Folytatás az 1. oldalról)- Kétféle biztosításunk is van a körcsarnokra - válaszolta kér­désünkre Varga István, a sport- csarnokot is üzemeltető Séli Kht. igazgatója. Az egyik az épületbiztosítás, a másik a fele­lősségvállalási biztosítás. Mió­ta én itt vagyok - ennek már hetedik éve -, ez így van, és tu­domásom szerint a korábbiak­ban is hasonló volt a helyzet.- Mekkora a biztosítási díj?- Az épületbiztosítást a tulaj­donos városi önkormányzat kötötte meg, így erre vonatko­zóan nem tudok adatot monda­ni. A felelősségbiztosítás díjá­ban nincs önrész, de mi min­den évben 100 ezer forintot fize­tünk erre a célra. Azt azért el kell mondjam, hogy minden, az alaptevékenységtől eltérő esetben - vásároknál, koncer­teknél stb. - kötelezően teljes körű biztosítás szerepel a meg­kötött szerződésekben. A ren­dezvényeknél állandó kapcso­latban vagyunk a rendőrséggel és a tűzoltósággal.- Rendelkeznek-e automata tűzoltó berendezéssel?- Ilyennel nincs felszerelve az épület, a hagyományos esz­közöknek viszont a birtokában vagyunk.- Ez mit takar?- Az ABC típusú, tűzrendé­szed szabályoknak megfelelő berendezésekkel van felszerel­ve a csarnok. A vészvilágítás megoldott, tűz esetén a vészki­járatok megközelíthetők. Dol­gozóinkat kiképeztük az eset­leges baleseteknél szükséges te­endők ellátására. Az elvünk az, hogy próbáljuk kiszűrni és mi­nimálisra csökkenteni annak esélyét, hogy hasonló megtör­ténjen, mint a BS esetében.- Kollégákról lévén szó, nyil­ván Ön még inkább átérzi Mol­nár Zoltánnak, a NSI igazgató­jának állapotát.- Más célból ugyan, de szer­dán Budapesten jártam, és ami­kor megtudtam a hírt, termé­szetesen felkerestem a hely­színt. Elkeserítő és szomorú látványt nyújtott a leégett csar­nok. Beszéltem Molnár Zoltán­nal is, és teljes mértékben át- éreztem a helyzetét.- Tesznek-e Önök valamilyen lépést a segítség érdekében?- A Sportlétesítmények Ma­gyarországi Szövetségének tagja­ként, amely szervezet tagjainak száma meghaladja az ötvenet, elsőként szövetségünk az egy­éves tagdíjakból befolyó össze­get ajánlotta fel. A későbbiek­ben azt tervezzük, hogy rende­zünk majd egy olyan eseményt, amelynek teljes bevételét az új­jáépítendő BS számlájára utal­juk.- Van-e az esetnek valamilyen tanúsága az Ön számára?- Az, hogy nagyon oda kell figyelni az ilyen jellegű épüle­tek állapotára és körülményei­re, ami alatt a biztosítás is ér­tendő. Ez legfőképp a tulajdo­nos feladata, hiszen minél elhasználódottabb valami, an­nál nagyobb a rizikó. (bódi) Hatpárti egyeztetés Szakács Imre, az ISM politikai államtitkára a minisztériumban tartott hatpárti megbeszélésen többek között arról tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy röviddel a Budapest Sportcsarnok leégése után megalakult az úgynevezett újjáépítési bizottság. Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón elhangzott: az ISM saját költségvetéséből 40 millió forintot bocsátott a sportcsarnok ren­delkezésére. A teendőkkel kapcsolatban Szakács Imre elmondta, hogy az újjáépítési bizottság (Szakács Imre, Bodor András helyet­tes államtitkár, Molnár Zoltán, az NSI főigazgatója, Németh Fe­renc, a BS igazgatója és Horváth Dezső, a Népstadion műszaki igaz­gatója) folyamatosan dolgozik. Az elkövetkező napokban még a kárenyhítés folyik, a minisztérium az ehhez szükséges költségeket és az egyéb feltételeket biztosítja. Amint lehet, megkezdődik a romeltakarítás, majd a rendőrség és a tűzoltóság befejezi a vizs­gálatait, és megtörténhet a károk pontos felmérése. Mindezekkel párhuzamosan a kormány előkészíti a helyreállítási munkálatok pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges döntéseket. A romeltakarítást követően elkészülhet a helyreállítási terv, és opti­mális esetben tavasszal megkezdődhet a BS újjáépítése. A kormány jövő héten az 1999. évi költségvetés általános tar­taléka terhére várhatóan újabb összeget szavaz meg a sportcsar­noknak. Az új esztendő elején a kormány már az az évi tartalék terhére biztosítja a Népstadion és Intézményei költségvetési szerv számára a sportcsarnok bevételeinek kieséséből származó körül­belül 400 millió forintos hiány pótlását. Bodor András elmondta, hogy úgy véli: egy ilyen multifunkcio­nális sportcsarnok újjáépítésében a magántőke is érdekelt lehet. A sajtótájékoztatón jelen volt Horváth László, az Országgyűlés Ifjú­sági és Sportbizottságának alelnöke, aki bejelentette, hogy a Fidesz- frakció tagjai egyhavi tiszteletdíjukat felajánlják az újjáépítésre. Hozzátette: kezdeményezni fogják, hogy a Szerencsejáték Rt. dol­gozzon ki megoldást a munkálatok támogatására. Az ISM-Budapest Sportcsarnok adományok számlaszáma: 10032000-01220050-50003008 VÍZILABDA Jászberényi az év kapusa A Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi ülésén megnevezték az olimpiára jelölhető négy já­tékvezetőt, valamint döntöttek arról, hogy Tóth Gyula női szö­vetségi kapitány december 31-én lejáró szerződését meghosszab­bítják az áprilisi olaszországi öt­karikás selejtezőig. A nemzet­közi szövetség (FINA) Kosztolánczy György, Császár György, Puskás Ferenc és Marjay Zsolt közül választhat majd két főt, ha a nők is kijut­nak Sydneybe, illetve egyet, ha csak a férfiak utaznak. Pázmá- nyi Gábor főtitkár elmondta, a fenti erősorrend az MVLSZ el­nökségének javaslatát tükrözi. Tóth Gyulának bizalmat szavaz­tak, ha a válogatottja sikeresen szerepel Palermóban, a kapi­tánnyal az olimpiáig újra hosz- szabbítanának. Az elnökség örömmel fogad­ta egy új különdíj létrehozását, illetve azt, hogy a Magyar Kupa nevezési határidejéig 32 együt­tes jelezte részvételi szándékát, ami rekordnak számít. A sorso­lást és a három csoporthelyszín kiválasztását hétfőn ejtik meg. A Molnár Endre és Cservenyák Tibor által alapított, pénzbeli elismeréssel is együtt járó vándordíját első alkalom­mal a 18 éves egri Jászberényi Gábor érdemelte ki a szakmai testület döntése alapján, mint a legtehetségesebb 21 év alatti ka­pus. A fiatal egri hálóőr az idei szezonban lett stabil kapus, az eddig lejátszott bajnokik több­ségén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nagy szerepe van az UVMK-Bau-System Eger nem­zetközi kupamenetelésében is. Az alapítók a tervek szerint a vasárnapi FTC - Vasas rangadó mérkőzés alkalmával adják át a vándordíját az egriek kiválósá­gának. Egy hír: egy mondat FOGADÁS. Orbán Viktor mi­niszterelnök szerda este fogad­ta Bozóky Imrét, az MLSZ el­nökét. A megbeszélés kereté­ben Bozóky tájékoztatta a mi­niszterelnököt a szövetség új elnökségének beiktatása óta el­végzett munkáról, valamint a világbajnoki selejtező sorsolá­sáról; SÍBÖRZE. Gyöngyösön a tisztiklubban szombaton 9 és 13 óra között síbörzét tartanak. SZERZŐDÉS. Tihanyi Sándor salakmotoros magyar bajnok szerződést írt alá a világ legerő­sebb bajnokságának, a lengyel ligának bronzérmes csapatával, a GKS Wibrzeze Gdanskkal. MK. A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében lejátszott két mérkőzés eredménye: Kis­pest - Újpest 0-1 (0-0). G.: Tóth N. Győri ETO - MTK 0-1 (0-0). G.: Kenesei. A negyeddöntő sorsolását a tervek szerint 2000. március 15-én készítik el. ELISMERÉS. Negyedszázados kimagasló sportorvosi munkás­ságának elismeréseként a Ma­gyar Sportorvos Társaság a Dalmady-emlékérmet adomá­nyozta dr. Bakanek Györgynek, az Ifjúsági és Sportminisztérium doppingellenes tanácsadójá­nak. TÁMOGATÁS. Az olimpiai sportágak spanyol szövetségei jövőre várhatóan 8.211 milliárd pesetás (72 milliárd forint) álla­mi támogatásban részesülnek, ami az ez évi költségvetési hoz­zájáruláshoz képest 18.2 száza­lékos emelkedést jelent. A Toronto Maple Leafs - New York Islanders NHL jégkorong mérkőzésen a fehér mezes torontóiak győztek 5- 1-re. fotó: feb/reuters December 28-án 145 db nyereményt sorsolunk ki azok között az olvasóink között, akik 1999 decemberére és 2000 januárjára egyaránt rendelkeznek érvényes előfizetéssel. Legyen On is JP n 3 az esélyesek között! ^ [&? S iafJ Ha Önnek van decemberre érvényes sj* jj££ előfizetése, ^ a januárról se ^ H feledkezzen meg! V Edzőleváltás a szünetben A bajnoki labdarúgó-mérkő­zés szünetében menesztették Toni Schumachert, a német másodosztályú Fortuna Köln - Hajdú és Dragoner csapata - vezetőedzőjét. A Waldhof Mannheim - itt játszik Vincze O. és Klausz - elleni hazai mérkőzésén a második félidő­ben a klubelnök Jean Löring ült le a kispadra. Szünetben az elnök lement az öltözőbe és „megkérte” a szakembert, hogy a második negyvenöt percben már ne irá­nyítsa a csapat szakmai munká­ját. Szerinte Schumacher szak­mailag alkalmatlan volt a fel­adat ellátására, ezért azonnal kellett intézkednie. A mérkő­zést a vendég mannheimiek nyerték 5-1-re, Klausz és Vincze O. 1-1 góllal járult hozzá a győ­zelemhez. HEVES 1EI HÍRLAP az Axel Springer-Magyarország Kft. lapja. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Felelős kiadó: KISS SÁNDOR, az AS-M Kft. Heves megyei irodavezetője. . Felelős szerkesztő: STANGA ISTVÁN Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN. Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség: Eger, Barkóczy u. 7. sz. 3301 (Pf.23.). Telefonközpont: 36/413-644, szerkesztőségi telefax: 36/413-145 Hirdetési telefon: 36/410-880, telefax: 36/412-833 E-Mail cím: hmhirlapmail.agria.hu Az előfizetők részére terjeszti ügynökségei révén az AS-M Kft. Heves Megyei Irodája. Árusításban terjeszti az ÉSZAKHÍR RT. 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 2. Telefon: 06-46/329-300. Előfizethető közvetlenül a Heves Megyei Hírlap kiadójánál 3300 Eger, Barkóczy u. 7. (Telefon: 36/413-644, fax: 36/413-145), a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 6., tel/fax: 37/311-697, tel: 37/301-564), a hatvani (3000 Hatvan, Kossuth tér 23., tel/fax: 37/341-051) fiókszerkesztőségben és a Hírlap ügynökségeinél, postautalványon és átutalással a következő pénzforgalmi jelzőszámra: K&H 10403507-35017327-00000000, valamint megrendelhető a kiadónál. Előfizetési díj egy hónapra 765 Ft, negyedévre 2295 Ft, fél évre 4590 Ft, egy évre 9180 Ft. Az árus példányok ára: 39 Ft. Az előfizetéssel kapcsolatos észrevételeket a területileg illetékes ügynökségekhez munkanapon 8 órától 16 óráig távbeszélőn és a Heves Megyei Hírlap kiadójához a 36/412-646 távbeszélőszámon 8-16 óra között kérjük bejelenteni, illetőleg levélben megküldeni. Előállítja az Egri Nyomda Kft. Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Felelős vezető: Kopka László HU ISSN 0865-9109 Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Axel Springer-Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom