Heves Megyei Hírlap, 1999. december (10. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Az alapítványi bál a kipattant botrány miatt maradt el A kislányok sokáig hallgattak Az alábbi történet szereplői valósak. A helyszín egy me- gyénkbeli kis település. Mi­után az ártatlanság vélelme a jogerős bírósági ítéletig min­denkit megillet, történetünk szereplőit egyelőre nem ne­vezzük meg. Hétfőn délelőtt harmadjára csörren meg a szerkesztőségi telefon: miért nem írja meg végre valaki, mi történt a isko­lában? Ha még nem tudnák, az egyik pedagógus zaklatta a lá­nyokat. A szülők feljelentést is tet­tek a rendőrségen. A faluban élők attól tartanak, mégis el­tussolják az egészet, ha a sajtó nem foglalkozik az üggyel. Tegnap délelőtt a faluba érve a helybeli kis boltban ér­deklődünk először, hallottak-e az iskola környékéről valamit mostanában. Két középkorú anyuka néz tanácstalanul egymásra, majd az egyik beszélni kezd: (Folytatás a 2. oldalon) Mára az iskolában lecsillapodtak a kedélyek (Felvételünk illusztráció) fotó. ötvös A polgármester reklamált a Postánál „Márpedig a levél elment” LŐRINCI - Tegnap beszá­moltunk arról, hogy a Mátra Cukor Rt. még nem adta el a selypi kultúrházat, amelyet közösen működtet a lőrinci önkormányzattal. A cikkben dr. Pokol Balázs vezérigazgató elmondta: Guy Dupire, az rt. elnöke azért nem válaszolt a városi testület levelére, mert azt nem kapta meg. (Varga Antal polgármes­ter azért fordult az elnökhöz, mert Lőrinci szeretné jutá­nyos áron, illetve részvénye­kért megvásárolni az ingat­lant.) Varga Antal megkereste szerkesztőségünket, s el­mondta: a levelet ajánlottan október 15-én elküldték Guy Dupire-nek, ezt szelvénnyel tudják igazolni. A város vezetője reklamált a postánál, ahol azt a választ kapta, hogy fizessen egy ösz- szeget, aminek fejében utána­néznek, hol kallódhatott el a küldemény. Varga Antal azonban más megoldást választott: ezúttal tértivevényes levélben fordul a Mátra Cukor Rt. elnökéhez, kérve közbenjárását. (-ó) Infláció és magas olajárak EGER - Hatályon kívül he­lyezte az elsőfokú bíróság dön­tését néhai Pusoma Dénes kár­talanítása ügyében a Heves Megyei Bíróság, s új eljárásra kötelezték az Egri Városi Bíró­ságot. Dr. Magyar Elemér ügyvéd sikerként könyveli el mindezt, hiszen a megyei bíróság vélhe­tően elfogadta a jogalap tekin­tetében érvelésüket. Jelesül azt, hogy a bűntelenül raboskodó Pusoma Dénest annak ellenére megilleti az előzetes letartózta­tásban eltöltött idó're a kártala­nítás, hogy - annak idején - az elsőfok ítélete ellen sem ő, sem az akkori ügyvédje nem felleb­bezett. Mint emlékezetes, a férfi 1994-ben került előzetes letar­tóztatásba. Halált okozó testi sértéssel vádolták, elítélték, s börtönbe is zárták. Évekkel ké­sőbb derült ki, hogy nem ő volt a tettes. Ezt követően jogerős ítélettel felmentették. A kör­nyezetében „gyilkosnak” titu­lált ember öngyilkos lett. (n. z.) Lassú teljesítménynövekedés és mérséklődő infláció vár­ható jövőre - mondta tegnap dr. Papanek Gábor (képün­kön), a Gazdaságkutató Rt. ügyvezető igazgatója. A bruttó nemzeti termék tervezett 4 százalékos növekedése gyorsabb az uniós országokénál. Jár a kártalanítás? EGER - A megyei közgaz­dasági napok újabb rendezvé­nyén arról is szólt, hogy az idei évre adott prognózisaik valósággá váltak. Különösen az ipari termelés 8, és az ex­port 7 százalékos növekedését illetően. Jövőre 9 százalékos infláció várható, amelyben a kőolaj magasra szökött világ­piaci ára is közrejátszik. Az életszínvonal 2-3 százalékos emelkedésére számítanak, s ezen keresztül a belföldi érté­kesítés növekedésére. Ez azért fontos, mert az elmúlt tíz évben egyes ipar­ágak teljesen elvesztették hazai piacai­kat. A kül­gazdasági egyensúly ■ továbbra is fenntartható, mert a nálunk befektető multinacionális cé­gek érdekeltek az árukivitel­ben. Az agrárágazat alacsony szintje azonban sajnos meg­marad, egyszázalékos növe­kedéssel számolnak. (m. k.) Ez a hosszabbítás lesz a végső? A London Bróker Rt. és a Diana Investment Rt. befekte­tési cégek működésének több hónapja tartó felfüggesztését ezúttal december 31-ig meg­hosszabbította az Állami Pénz­és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF). A legutóbbi zárlat mindkét, egri irodát is működ­tető cégnél tegnap járt le. Mint a felügyelet sajtófő­nöke elmondta, a London Bróker esetében technikai jel­legű hosszabbításról van szó, hogy a tárgyalás befejeztével a tulajdonváltásból és a tőke­emelésből következő hivatalos procedúrát lezárják. A tőke­emelési szerződést a céget át­vevő befektetői csoport már aláírta. Értesülésünk szerint a többnemzetiségű - svájci-iz­raeli - vevők több mint egy- milliárd forintot fektetnek a cég likviditási helyzetének helyreállítására. így elképzel­hető, hogy a London Bróker ügyfelei még az év vége előtt, akár két héten belül, karácso­nyi ajándékként hozzáférhet­nek majd a pénzükhöz, érték­papírjaikhoz. A Diana Investment eseté­ben a cég meghívásos pályáza­tot hirdetett az ügyfélállomány átvételére, melyre a hétfői ha­táridőig több mint egy tucat brókercég küldte meg ajánla­tát. A pályázat értékelése a héten megtörténik, s eldől, hogy a megbízásos ügyfelek átvételével mennyi pénz jut a portfólió-kezelési szerződést kötött ügyfelek igényeinek ki­elégítésére. (kj) Árvízi adományokat osztottak szét a rászoruló települések között Kisebb lett a területfejlesztési tanács EGER - Újjáalakuló ülését tartotta tegnap a Megyeházán a Heves Megyei Területfej­lesztési Tanács. A törvényi változások nyomán a grémium tizennégy helyett immár csak nyolc tagot számlál, kikerültek belőle a gazdasági kamarák, a munka világa és több hevesi kistérség képviselői. Az új ta­nács elnöke hivatalból a me­gyei közgyűlés elnöke, Sós Tamás, s mellette tag maradt Eger megyei jogú város pol­gármestere, dr. Nagy Imre. A megyei földművelésügyi hiva­talt Zoltai Béla képviseli. (Folytatás a 2. oldalon) Közgyűlés a megyeszékhelyen A pártállami diktatúrától az arcképes kutyabérletig A pénz. Ez volt a központi téma a megyeszékhely önkor­mányzatának tegnapi ülésén, ahol a képviselők adó- és díj­emelésekről, s más költségvetési kérdésekről döntöttek. EGER - Az érsekség jóvol­tából új festmény került a jövő januárban százesztendős Városháza dísztermébe. Pon­tosabban, csak visszakerült a régi, még a második világhá­ború előtti helyére Pyrker Já­nos László egykori egri érsek képmása - jelentette be napi­rend előtt dr. Horuczi Csaba alpolgármester. (Folytatás a 2. oldalon) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1999. DECEMBER 1., SZERDA LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA X. ÉVF. 280. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 27,40 Ft Ha csütörtökön 1S óráig felhívja a 06*80/412-646-os ingyenesen hívható telefonszámot, akkor vasárnap már otthonába kézbesítjük a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelt! Piacra termelhet az új kerámiaüzem Az esélyegyenlőség műhelye ANDORNAKTALYA - A megyei önkormányzat Fogya­tékosok Otthona és Rehabilitá­ciós Intézete tucatnyi gondo­zottjának élete mérföldkőhöz érkezett. Tegnap ünnepélyes keretek között vehették bir­tokba azt az új kerámiaüzemet, ahol immár a Fővárosi Kézmű­ipari Rt. Vegyesipari Gyáregy­sége alkalmazattaiként dolgoz­hatnak. Az intézmény igazgatóhe­lyettese, Varga Lívia megnyi­tójában köszönetét tolmácsolta a Heves Megyei Munkaügyi Központnak, amely támogatta a rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítását. Biztosítva a te­repet a magasabb szintű, a mentális képességeket jobban fejlesztő foglalkozásoknak. Az esélyegyenlőség megte­remtését is szimbolizálni hiva­tott műhelyt Paulik Rudolf, a Fővárosi Kézműipari Rt. ve­zérigazgatója adta át rendelte­tésének. Az itt előállított natúr és majdan mázas kerámiákra - úgy tűnik - lesz piaci kereslet. Ezt Szikora Kálmán, a munka­adó cég igazgatója jelezte. An- dornaktályán az Art Fleur for­galmazására szánt ikebana-té- gelyek, gyertyatartók, radiáto­rok kerámiapárologtatói ké­szülnek terápiás csapatmunká­ban, Pilisca Mária Zsuzsanna keramikus irányításával. A formába öntött tárgyakat a 920-960 fokra hevíthető ke­mencében égetik ki. (b. s.) Az alkotás öröme, pedig ez - a formába öntés - még csak a kezdet FOTÓ: GÁL GÁBOR Sziréna Azonosításán halott * Kál-Kápolna és Nagyút vas­útállomások között november 27-én délután fél ötkor egy vo­nat elgázolt egy férfit, aki életei vesztette, s akinek személyazo­nosságát azóta sem sikerült megállapítani. Aki valamilyen információval rendelkezik az elhunytról, jelentkezzen a Fü­zesabonyi Rendőrkapitánysá­gon. A férfi 45-55 év körüli, 165-170 centiméter magas, jól táplált, de gondozatlan külsejű. Haja színe fekete, erősen őszülő, füle elálló. 99280 70865"910035 9770865910035

Next

/
Oldalképek
Tartalom