Heves Megyei Hírlap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ HÍRLAP Lapunk az Interneten http://www.ii8riu.hu/hmhirttip LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA X. ÉVF. 254. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 27,40 Ft Partnerünk 32 Agriacomputer Ktt. Kétezer tonna útszóró sóval várják a nehéz viszonyokat Télidéző: gépszemle, készenlét Az eső után előbb-utóbb jön a fagy és majdan a hó is. Azaz, a közlekedésben részt vevők évszakváltás határához érkez­tek. A közkedvelt M3-as autópályán az üzemeltetők no­vember elsejétől állnak át a téli üzemeltetésre és ügyeletre. HEVES MEGYE - A Káli Autópálya Mérnökség veze­tője, fíerecz Gábor elmondta, a téli útüzemeltetésre való felkészülés náluk már meg­kezdődött és folyamatos. A gépszemlét november 4-én tartják. Árra a kérdésünkre, hogy munkájukat a meteorológiai szolgálat segíti-e, a szakem­ber ezt válaszolta:-A rövid távú, illetve hosz- szabb távú meteorológiai elő­rejelzések folyamatosan a rendelkezésünkre állnak. Az időjárás függvényében pedig különböző készenléti fokoza­tokban végezzük tevékenysé­günket. Az autópálya-mérnökségen a november 1-jétől bekövet­kező téli szolgálat skálája a lakáson töltött készenléttől a teljes létszám és géppark „be­vetését” megkövetelő kataszt­rófahelyzetig terjedhet. (Folytatás a 7. oldalon) Felügyelői vizsgálat a városi televíziónál Felmondtak a petíció két aláírójának Felügyelő-bizottsági vizsgá­lat kezdődött annak megál­lapítására, mennyire felel­nek meg a valóságnak a ti­zenhét televíziós által aláírt tiltakozó jegyzékbe foglal­tak. Két aláírónak az ügy­vezető igazgató november elsejével felmondott. GYÖNGYÖS - A televízió 77 egykori és jelenlegi mun­katársa október közepén jut­tatta el beadványát a város polgármesterének és képvi­selő-testületének. Tájékozta­tónak nevezett petíciójukban a médiatörvény sorozatos megsértésével, a helyi műso­rok háttérbe szorításával szerződés nélküli munkavé­geztetéssel, túlóráztatással, téves számlázással, a helyi szakemberek tudatos háttérbe szorításával vádolják az ügy­vezető dr. Orbán Zoltánt. Szerintük mind kevésbé adottak a feltételek a nyugodt, színvonalas munkához. (Folytatás a 7. oldalon) Ittas és gyakorlatlan járművezetők miatt Több sebesült az utakon HEVES MEGYE - A halot­tak napja miatt a hét végén megnövekedett forgalom az intelem ellenére több baleset­tel járt együtt. Fura módon sokan ültek a volán mögé al­koholtól mámorosán. Varga Tamás r. őrnagy, saj­tóreferens tájékoztatása sze­rint szombaton délután az M3-as autópályán, Hatvan környékén egy kocsi elhagyta a pályát. A következmény két súlyos sérült volt. Kiderült: a pilóta jócskán beszeszelt, mi-, előtt autójába szállt. Egerben és körzetében két könnyű és egy súlyos sebesül­tet kellett ápolni közlekedési baleset nyomán. Mindhárom esetben ittas volt a járműve­zető. Poroszlón egy ritkán au­tózó hölgy okozott bajt: két parkoló kocsit is összetört. Holland, spanyol, északír és magyar közreműködéssel neolitkori projektet írtak alá A fehér ember civilizációjának kezdete Neolitkori leletek az egri restaurátorok kezében. Hollandiába mennek? fotó: perl Márton EGER - Az emberiség törté­netének egyik igazán meghatá­rozó, rendkívül fontos kor­szaka az, amit neolitkomak neveznek. Az időbeli távolság miatt azonban az egyik legis­meretlenebb időszak is. A közelmúltban a kutatások ismertetése, összehangolása, a tudományos munka segítése és nem utolsósorban az ismeret- terjesztés szándékával e kor­szak kutatására projektet írt ki az Európa Unió, amelyre si­kerrel pályázott a Dobó István Vármúzeum. Ennek értelmében nemrég magyar, holland, spanyol és északír szakemberek Hollan­diában aláírhatták azt a szer­ződést, amely Európa korai, döntően földműves népességé­nek életével kapcsolatos to­vábbi kutatásokat segíti, im­már országhatárok nélkül. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Tokkal, vonóval... * Egerben az egyik szórakozó­hely elől ismeretlen tettes eltu­lajdonított egy német rend­számú Audi B5-ÖS személygép­kocsit, amelynek értéke 8,5 mil­lió forint. * Egerfarmoson egy családi ház udvaráról sódert, mosott fö­venyt és 200 darab téglát vittek el, 200 ezer forint kárt okozva a tiszaörsi lakhelyű tulajdonos­nak. * A hidegre tekintettel megkez­dődtek a falopások megyénk­ben. Noszvaj külterületéről cser tűzifát, Egerszalók külterületé­ről cser és tölgy tűzifát vittek el ismeretlen tettesek. * Egerben egy kopott hegedű is megtetszett valakinek. Egy óvatlan pillanatban, amikor az étteremben a tulajdonos őrizet­lenül hagyta a piros színű Ro­mánia hegedűt, a tolvaj vonós­tól együtt ellopta azt. * A megyeszékhelyről egy fe­kete színű Mountain Bike ke­rékpár is eltűnt. Gazdája utol­jára a Megyei Művelődési Köz­pont előtt, lelakatolva látta a 26 ezer forint értékű kétkerekűt. Borulás a London Bróker fölött? Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) leutóbb ok­tóber 31-ig hosszabbította meg az egri irodával rendelkező London Bróker Értékpapír- forgalmazási Rt. Keler-nél ve­zetett számlái fölötti rendelke­zési jogának, illetve befekte­tési szolgáltatási tevékenysé­gének felfüggesztését. Szakér­tők szerint a brókercég eseté­ben a mai határidő lejárta után sem lehet számítani ér­demi változásra. A felügyeletnél többször megerősítették, hogy a befek­tetők érdekében addig tartják szükségesnek a felfüggesztés meghosszabbítását, amíg nem jön létre olyan egyezség va­lamely potenciális befektető­vel, amely rendezni tudja végre a vállalkozás pénzügyi helyzetét. Ennek közeli eljöve­telét a cég helyzetét értékelők nem tartják túl valószínűnek, lévén a vizsgálat kapcsán máig élnek olyan feltételezé­sek, melyek a visszaélés gya­núját erősítik. A London Bróker tőzsdei kereskedési jogát még augusz­tus 24-én függesztették föl a Budapesti Értéktőzsdén. Az indoklás szerint a társaság tőzsdeszámláján több mint 37 millió forintos fedezeti hiány mutatkozott. (Ezt megelőzően már több példa volt erre, egy esetben 100 millió forintot meghaladó mértékben.) (Folytatás a 2. oldalon) Kölcsönösen feljelentették egymást a bányakerti szomszédok Ki kit vert meg a hétvégi telken? EGER - A közelmúltban számoltunk be lapunkban egy hétvégi telken kirobbant vere­kedésről. Az ügyben megke­reste lapunkat N. L., aki állító­lag bántalmazott egy asszonyt, aminek következtében a meg­vert nő nyolc napon túl gyó­gyuló sérülést szenvedett és ezért feljelentést tett a rendőr­ségen.-Minden éppen ellenkező­képpen történt - állította N., aki bemutatta az inzultust kö­vetően készült orvosi látleletét és az általa is megtett feljelen­tés jegyzőkönyvét. Ebben ar­ról tett bejelentést a férfi, hogy október 10-én a Bányakertben dolgozott a saját ingatlanán, ahol megtámadta őt a felje­lentő és a férje. Arról robbant ki a vita, hogy telekszomszé­daira rászólt: ne a közterületre hordják ki a szemetet, hanem égessék el saját portájukon.- (Folytatás a 3. oldalon) Tornász gála Egerben - Szombaton a megyeszékhely sportcsarnoka adott otthont a III. Old Boys és Old Girls tornagálának, amelyen többek között az olimpiai bajnok Borkai Zsolt (képünkön) is lóra szállt. Részletes tudósítás all. oldalon. fotó: perl Márton Erősödött a szőlőtermelők és a felvásárlók kapcsolata Az idei a minőség évjárata Nem volt könnyű évük a szőlőtermelőknek. Gombabetegségek, jégverések károsították az ültetvényeket - mondta a Hírlapnak Gál Lajos, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. Azt is hozzátette: a csapadékos időszak után augusztusban, sőt októberben is a napfényes órák száma, illetve a hőmérséklet kedvezett a szőlők érésének. EGER - Ennek köszönhető, hogy az idei év a minőség évjá­rataként került be a borvidék legújabbkori történetébe. A termés mennyisége azonban változatosan alakult. Akadtak olyan termelők, akik nem szü­reteltek, mert nem volt mit. A peronoszpóra, a lisztharmat el­vitte a termést. Ám azok, akik kellő szakértelemmel művelték a szőlőjüket, a tavalyihoz ha­sonló mennyiséget szedtek le az ültetvényekről. A szélsőséges időjárás miatt a termés mennyisége 30-40 százalékkal elmaradt az 1998- ban szüretektől. A minőségét viszont rendkívül jónak ítélik a szakemberek. Ritkaság, hogy októberben 25 cukorfokos kék­frankost szüretelhettek. Kiug­róan jó minőségű volt a zwei- gelt, a kékfrankos és a kék- oportó. A világfajták közül a cabernet és a merlot. Még nin­csenek végleges eredmények, az előzetes adatok szerint a fe­hérszőlőkből hektáronként 8, a kékszőlőkből 8-9 tonnát takarí­tottak be az egri borvidéken. (Folytatás a 2. oldalon) Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 43. heti 5/90 lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húz­ták ki: 17,40,45, 50, 58. A Jokerszám: 930813. A 43. heti 6/45 lottó nyerő­számai a következők: 3, 8,10,14,17, 25. A pótszám: 12. 9 /IUODJ71UU11" 977086591001199254

Next

/
Oldalképek
Tartalom